POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - lex linkovi - nacionalni program republike ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 11. i 15. i članka 67. stavka 1. točke 9) Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novlne", broj 71/91), Savjet Narodne banke Hrvatske donio je

ODLUKU
o načinu obračuna, naplate i plaćanja aktivnih i pasivnih kamata, te naknada Narodne banke Hrvatske

I.
Narodna banka Hrvatske obračunava, naplaćuje i plaća kamate i naknade na kredite i druga potraživanja, te na sredstva koja su u njezinom depozitu, na način utvrđen ovom odlukom.

II.
Na kredite i druga potraživanja, te obveze temeljem deponiranja sredstava kod Narodne banke Hrvatske - kamate I naknade obrašunavaju se mjesečno i to u roku do pet dana nakon isteka mjeseča za prethodni mjesec.
Banke su obvezne platiti Narodnoj banci Hrvatske odnosno naplatit će od Narodne banke Hrvatske obračunatu kamatu i naknadu najkasnije u roku od osam dana nakon isteka mjeseca za prethodni mjesec.

Izuzetno, na kredite iz primarne emisije odobrene bankama od stupanja na snagu ove odluke Narodna banka Hrvatske može naplatiti kamatu - na kredite za proizvodnju ratarskih kultura (pšenice, kukuruza, šećerne repe, uljarica, i duhana roda 1892. godine) i za tov stoke, uzgoj rasnog priplodnog podmlatka - najkasnije u ugovorenim rokovima vračanja kredita, što su ih banke odobrile krajnjim korisnicima za ove namjene, pod uvjetom da je tako utvrđeno ugovorom između banke i krajnjeg korisnika kredita.
Pod naplatom kamata u ugovorenom roku podrazumijeva se naplata u roku od osam dana od proteka mjeseca u kojem je kredit dospio.

III.
Nsknadu za korištenje sredstava obvezne rezerve i naknadu za nepravilno obračunatu ili u roku neizdvojenu obveznu rezervu banke obračunavaju i plaćaju mjesečno.
Obračun naknade za prethodni mjesec zajedno s nalogom za uplatu naknade banke podnose Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske istovremeno s podnošenjem obračuna obvezne rezerve.
Izuzetno od stava 1. ove točke, ako mjerodavni organ kontrole naknadno utvrdi nepravilnost u obračunu i izdvajanju obvezne rezerve za protekla obračunska razdoblja, banke će sastaviti posebni obračun za plaćanje naknade i to za sva razdoblja u kojima je obvezna rezerva nepravilno obračunata i izdvojena. Taj obračun, zajedno s nalogom za uplatu naknade banka podnosi Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske u roku što ga odredi mjerodavni organ konlrole, a jedan primjerak dostavlja Narodnoj banci Hrvatske.

IV.
Pri obračunu kamate i naknade primjenjuje se mjesečna konformna stopa za kalendarski broj dana u mjesecu za koji se obračunava kamata odnosno naknada.
Za periode kraće od mjesec dana kamata i naknada se obračunava primjenom proporcionalne metode.

V.
Na kredite odobrene iz primarne emisije do stupanja na snagu ove odluke, Narodna banka Hrvatske primjenjivat će način obračuna i plaćanja kamate koji je utvrđen ugovorom s krajnjim korisnikom kredita.

VI.
Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o načinu obračuna, naplate i plačanja kamate i naknade Narodne banke Jugoslavije ("Službeni list SFRJ", br. 88/89, 7/90 i 52/90).

VII.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 3/92
Zagreb, 5. ožujka 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Ante Čićin-Šain, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti