POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - legal - pravilnik o topografskoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 111. Zakona o neposrednim porezima ("Narodne novine", br.19/90, 28/90,14/91 i 73/91), ministar financija donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o obliku i sadržaju porezne prijave

Članak 1.
U Pravilniku o obliku i sadržaju porezne prijave ("Narodne novine", br. 55/90) u članku 1. iza alineje 4. dodaje se nova alineja koja glasi:
"Prijava za razrez akontacije poreza iz ukupnog prihoda građana (obrazac 5)".

Članak 2.
Obrazac Prijave za razrez akontacije poreza iz ukupnog prihoda građana sastavni je dio Pravilnika o obliku i sadržaju porezne prijave.

Članak 3.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 410-01 /92-01 /84
Urbroj: 513-07/92-1
Zagreb, 27. veljače 1992.

Ministar financija
mr. Jozo Martinović, v. r.


Obrazac 5
Datum primitka
prijave:_________________________
Redni broj popisa primljenih Služba društvenih prihoda prijava__________________________ __________________________

PRIJAVA
za razrez akontacije poreza iz ukupnog prihoda građana_____ za tromjesečje 199___ godine

I. PODACI O OBVEZNIKU
_ ____________________________
Osobni podaci o obvezniku Grupa zanimanja Zanimanje Mjesto stanovanja ulica i broj
_ ____________________________
1 2 3 4
_ ____________________________

___________________________
(ime i prezime, ime oca)

__________________________________
(jedinstveni matični broj građana)

_ ____________________________

___________________________kod__________________________________________________

_________________________________kod____________________________________________
(broj žiro-računa) (naziv i sjedište banke)
_ ________________________________
Prijavljujem da sam u _____ tromjesečju 199 __ godine ostvario slijedeće prihode:


II. PODACI O PRIHODIMA OSTVARENIM IZ RADNOG ODNOSA
_ ____________________________
Naziv i adresa isplatioca poslodavca - kod Ukupni iznos
Prihod je ostvaren iz: kojeg je obveznik - podnosilac prijave hrvatskih dinara
ostvario prihod
_ ____________________________
5 6 7
_ ____________________________
Radnog odnosa na neodredeno
vrijeme (redovna i ostala primanja)
_ ____________________________
Mirovine ili invalidske mirovine
_ ____________________________
Radnog odnosa na određeno radno
vrijeme ili dopunskog rada
_ ____________________________
Ostalo
_ ____________________________
UKUPNO II.
_ ____________________________
III. PRIHOD OD AUTORSKlH PRAVA

Bruto prihod umanjen za Odbija se na ime poreza Ostatak (kol
troškove hrvatskih dinara od autorskih iz neto 9-kol.10. i 11)
Naziv i adresa isplatioca prava plaća iznos hrvatskih
hrvatskih dinara dinara
_ ____________________________
8 9 10 11 12
_ ____________________________
_ ____________________________
_ ____________________________

UKUPNO III:
_ ______________________________
IV.OSTALI PRIHODI
_ ______________________________
Neto prihod (porezna Odbija se na ime
Prihodi na koje se plaća osnovica ili katastarski poreza, doprinosa, Ostatak (kol.14-
porez prihod) hrvatskih samodoprinosa i kol.15) iznos
dinara drugih obveza hrvatskih dinara
hrvatskih dinara
_ ______________________________
13 14 15 16
_ ______________________________
Jedna četvrtina dijela godišnjeg dohotka od po-
ljoprivrede (katastarski prihod) koji otpada na ob-
veznika ili ostvarene dobiti od poljoprivrede
_ ______________________________
Ostvarena dobit obavljanjem djelatnosti za trom-
jesečje za koje se određuje akontacija poreza iz
ukupnog prihoda građana
_ ______________________________
Od prihoda na koje se plača porez u postotku od
bruto prihoda (ugovor o djelu i sl.)
_ ______________________________
Od izdavanja u zakup ili najam imovine
_ ______________________________
UKUPNO IV:
_ ______________________________
SVEUKUPNO (II + III + IV)
_ ______________________________
V. PODACI ZA PRIZNAVANJE OLAKŠICA
A. Podaci za priznavanje olakšica za članove obitelji
_ ______________________________
1.Opći podaci: 1.član 2.član 3.član 4.član 5.član
Prezime i ime članova uže obitelji
_ ______________________________
Zanimanje
_ ______________________________
Godina rođenja
_ ______________________________
Srodstvo
_ ______________________________
2.Podaci o čistom prihodu iz:
Radnog odnosa
_ ______________________________
Od mirovine,invalidske mirovine i slično
_ ______________________________
Od radnog odnosa na određeno vrijeme ili
dopunskog rada
_ ______________________________
Od autorskih prava:
Ukupno :
_ ______________________________
- troškovi% _ ___________________
Ostaje čisti prihod
_ ______________________________
Od poljoprivrede
_ ______________________________
Od prihoda od imovine
_ ______________________________
Od obavljanja djelatnosti-dobit
_ ______________________________
_ ______________________________
SVEGA:
_ ______________________________
B. Podaci za priznavanje ostalih olakšica propisanih zakonom
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
Napomena obveznika:_ ____________
_ ______________________________
_ ______________________________

U______________________ dana _______________ __________________
(potpis obveznika)

_ ______________________________

UPUTE za popunjavanje prijave

Prijava za razrez akontacije poreza iz ukupnog prihoda građana za:

 1. tromjesečje odnosi se na razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka i podnosi se do 15. travnja,
 2. tromjesečje odnosi se na razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja i podnosi se do 15. srpnja,
 3. tromjesečje odnosi se na razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna i podnosi se do 15. listopada.

Prijava se podnosi općini prema prebivalištu poreznog obveznika.

I. PODACI O OBVEZNIKU
U koloni 2. prijave naznačiti grupu zanimanja. To znači, ako je obveznik direktor ili rukovodeće osoblje u privredi, u kolonu 2. upisat će brojku 2. a u kolonu 3. upisat će "direktor" ili "šef računovodstva" ili "šef transporta" itd. Ove grupe zanimanja su slijedeće:

_ ______________________________
Grupa zanimanja Zanimanja koja ulaze u grupu
_ ______________________________
1 2
_ ______________________________

 1. Članovi,predstavničkih tijela i izvršnih vijeća i njihovih odgovarajućih osoba u općinama
 2. Direktori i ostalo rukovodeće osoblje u gospodarstvu
 3. Direktori, načelnici i ostalo rukovodeće osoblje u državnim organima i ustanovama društvenih službi
 4. Inženjeri i arhitekti
 5. Tehničari (građevinski, rudarski, strojarski, elektro i dr.)
 6. Liječnici i veterinari
 7. Književnici
 8. Likovni umjetnici
 9. Kipari
 10. Kompozitori
 11. Muzičari i pjevači
 12. Glumci, režiseri i scenografi
 13. Profesori sveučilišta i drugi znanstveni radnici
 14. Knjigovođe
 15. Radnici u industriji, rudarstvu i građevinarstvu
 16. Radnici u trgovini i ugostiteljstvu
 17. Radnici u ostalim privrednim djelatnostima
 18. Radnici u bankama, SDK, štedionicama, osiguravajućim zavodima i lutriji
 19. Radnici u privrednim komorama, zavodima i poslovnim udruženjima
 20. Radnici u športskim organizacijama
 21. Radnici u ostalim neprivrednim organizacijama
 22. Odvjetnici
 23. Samostalni obrtnici
 24. Samostalni ugostitelji
 25. Samostalni prijevoznici
 26. Poljoprivrednici
 27. Ostala zanimanja

_ ______________________________
III. PRIHOD OD AUTORSKIH PRAVA

Prilikom isplate prihoda od autorskih prava isplatilac obračunava i obustavlja porez i doprinos za zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih umjetnika, a autoru isplačuje ostatak prihoda po odbitku poreza iz neto plaća.

Porez od autorskih prava plačaju obveznici tog poreza po stopi od 15%:
a) po stopi od 30% od prihoda ostvarenih od:
- priredaba artista, mađioničara, plesača, manekena, imitatora i sl.
- priredaba izvođača djela zabavne i narodne glezbe te izvođača zabavnog programa,
b) po stopi od 20% na prihode od autorskih prava koje ostvaruje osoba na koju je preneseno autorsko pravo,
c) po stopi od 5% iz prihoda od patenata i tehničkih unapređenja i drugih oblika inovacija.

Ove stope poreza od 15 i 30% smanjuju se samostalnim umjetnicima i ostalim građanima, koji plaćaju doprinos za zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih umjetnika za iznos stope tog doprinosa. Osim toga, ove stope smanjuju se samostalnim umjetnicima i estradnim radnicima koji sami plaćaju doprinos za zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih umjetnika, a oslobođeni su plaćanja tog doprinosa, za iznos stope doprinosa kojeg su oslobođeni.

Doprinos za zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih umjetnika plačaju samostalni umjetnici po stopi od 14%, a ostali građani po stopi od 8%. Samostalni umjetnici i estradni radnici, koji sami plaćaju doprinos za zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje oslobođeni su plaćanja ovog doprinosa po stopi od 14% odnosno 8%.

Međutim, od primljenog iznosa, ostatka prihoda od autorskih prava, treba odbiti troškove u smislu člana 59. Zakona o neposrednim porezima ("Narodne novine", br. 19/90, 28/90, 14/91. i 73/91) po slijedećim stopama.

1. Za kiparska djela, tapiserije izvedene u materijalu, keramopIastiku i umjetničku keramiku i vitraž - 50% od prihoda;

2. Za umjetničku fotografiju iz oblasti znanosti, kulture i privrede, zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru u tehnikama fresko, grafiko, mozaik, intarzija, emajl, interzirani i emajlirani predmeti i slično, kostimografiju (kazališni i modni kostimi izvedeni u materijalu) i umjetničku obradu tekstila (tkani i štampani tekstil) - 35% od prihoda;

3. Za slikarska djela, grafička djela, industrijsko oblikovanje s izradom modela i maketa, sitnu plastiku, radove vizuelnih komunikacija, radove u oblasti unutrašnje arhitekture i obradu fasada, objekata, oblikovanje prostora, radove na području hortikulture i vršenja umjetničkog nadzora nad izvođenjem s izradom modela i maketa, umjetnička rješenja za scenografiju, znanstvena, stručna, književna i restauratorska djela u oblasti kulture i umjetnosti - 30% od prihoda;

4. Za izvođenje umjetničkih djela (sviranje, pjevanje, kazališna i filmska gluma, recitiranje) snimanje filmova i idejne skice za tapiseriju i kostimografiju, kada se ne izvode u materijalu - 15% od prihoda;

5. Za ostala djela, osim patenata i tehničkih unapređenja - 25% od prihoda.

Ovi postoci troškova obračunavaju se od bruto iznosa prihoda. Ako obvezniku nije poznat bruto iznos prihoda već samo primljeni iznos prihoda (bruto iznos umanjen za porez i doprinos od autorskih prava), preračunati troškovi na primljeni iznos prihoda obračunavaju se na slijedeći način:

Postotak troškova propisan zakonom podijeli se sa 100 manje obustavljeni porez i doprinos od autorskih prava ili po formuli:

TN =PT/(100 - (100 - PT) x USPD%)

od čega je:
TN - troškovi na primljeni (neto) iznos prihoda
PT - postotak troškova propisan zakonom
USPD - ukupna stopa poreza i doprinosa od autorskih prava.

Na primjer, ako je obveznik primio neto prihod u iznosu od 10.000 hrvatskih dinara, a troškovi mu se priznaju 35%"od bruto ostvarenog prihoda i ukupna stopa poreza i doprinosa od autorskih prava iznosi 15%, od neto ostvarenog prihoda troškovi mu se priznaju u postotku od 38,781% jer je

35 :(100 - ( 100 - 35) x 15%) = 0,38781.

Troškovi za ostvarenje prihoda od patenata i tehničkih unapređenja priznaju se u iznosima propisanim čl. 60. Zakona o neposrednim porezima.

Porez iz neto plaća utvrđuje se od osnovice za obračun poreza na prihod od autorskih prava umanjene za plaćeni porez i doprinos od autorskih prava po slijedećim stopama:

_ ____________________________
Na poreznu osnovicu Plaća se Na osnovicu
preko do hrvatskih preko do
hrvatskih dinara dinara + %
_ ____________________________
10.000 4,5
10.000 20.000 450 + 9,0 10.000 20.000
20.000 30.000 1.350 + 15,0 20.000 30.000
30.000 40.000 2.850 + 25,0 30.000 40.000
40.000 50.000 5.350 + 35,0 40.000 50.000
50.000 70.000 8.850 + 50,0 50.000 70.000
70.000 18.850 + 70,0 70.000
_ ____________________________
Ako je prihod od autorskih prava ostvaren kod više od tri isplatioca, podatke pod III. dati na posebnom popisu pod svim predviđenim kolonama (8-12) i sumarno unijeti u prijavu.

IV. OSTALI PRIHODI

Obveznicima poreza na dobit, koji taj porez plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu, ukupnim čistim prihodom smatra se prihod od kojega bi po propisanoj stopi poreza na dobit bio razrezan onoliki iznos poreza, koliko iznosi paušalnl iznos poreza, umanjen za društvene obveze (poreze, doprinose i samodoprinose). Prema tome, ovi porezni obveznici u kolonu 14 upisuju jednu četvrtinu iznosa ove pretpostavljene godišnje porezne osnovice, u kolonu 15 jednu četvrtinu iznosa godišnjeg poreza, doprinosa i samodoprinosa, dok ostatak čini njihov ukupni čisti prihod za pojedino tromjesečje, koji se upisuje u kolonu 16.
Obveznici poreza na dobit, koji taj porez plačaju prema ostvarenoj dobiti u kolonu 14 unose iznos o ostvarenoj dobiti, koja služi kao osnovica za utvrđivanje akontacije poreza na dobit po periodičnom odnosno godišnjem obračunu u tromjesečju za koje se utvrđuje akontacija poreza iz ukupnog prihoda građana. Ovi porezni obveznici u kolonu 15 unose iznos poreza, doprinosa i eventualno samodoprinosa, koji se plaća na osnovicu iz kolone 14, dok ostatak čini njihov ukupni čisti prihod koji se upisuje u kolonu 16.
Za popunjavanje ostalih kolona prijave ne daju se posebne upute jer se smatra da su dovoijno jasne.
Prijavu popuniti sa svim traženim podacima kako bi se izlijeglo nepotrebno vraćanje odnosno pozivanje na nadopunu prijave.
Olakšice pod V.prijave" priznavat će se samo ako su pruženi svi podaci odnosno potrebni dokazi.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti