POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - kronologija - ispravak zakona vlada ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, na temelju članka 39. i 40. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91). te članka 53. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92), na sjednici 6. kolovoza 1992. godine. donio je
RJEŠENJE

  1. Usvaja se zahtjev Srpske narodne stranke da Ustavni sud Republike Hrvatske. u izvršavanju nadžora nad ustavnošću i zakonitošću izbora, poduzme odgovarajuće mjere kojima bi osigurao pripadnicime srpske nacionalnosti njihova ustavna i zakonska prava na zastupljenost u Saboru Republike Hrvatske razmjerno njihovom udjelu u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske.
  2. U provedbi točke 1. rješenja utvrđuje se da se na nacionalne stranke pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina koji sudjeluju u stanovništvu Republike Hrvatske s više od 8%, ne primjenjuje ograničavajuća klauzula, tj. kriterij utvrđen člankom 24. stavak 4. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske, već se na njih odnosi članak 10. i 26. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske.
  3. Izborna komisija Republike Hrvatske će u skladu s člancima 10. i 26. Zakona o izborima utvrditi po redu prema redoslijedu uspjeha svake državne liste na izborima koji su pripadnici određenih zajednica ili manjina koji su bili kandidirani na državnim listama, a nisu izabrani, izabrani za zastupnike pripadnike iz članka 10. točka 1. Zakona o izborima.
  4. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
Srpska narodna stranka podnijela je Ustavnom sudu Republike Hrvatske zahtjev da; postupku nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbor, poduzme odgovarajuće mjere u osiguravanju pripadnicima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina koji sudjeluju u stanovništvu Republike Hrvatske s više od 8%, njihovih ustavnih i zakonskih prava na zastupljenost u Saboru Republike Hrvatske razmjerno svom udjelu u ukupnom stanovništvu, a shodno članku 18, stavcima 1. i 4. Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 34/92 - pročišćeni tekst), te člancima 10. i 26. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92). Navode da nije u skladu s navedenim odredbama Ustavnog zakona i Zakona da se na nacionalne stranke manjina koje sudjeluju u stanovništvu Republike Hrvatske s više od 8% primjenjuje ograničavajuća klauzula iz članka 24. stavak 4. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske, tj. kriterij koji se odnosi na ostale državne liste za koje glasuju svi pripadnici hrvatskog naroda. To bi značilo da bi državna lista nacionalnih stranaka morala dobiti više od 3% glasova da bi mogla sudjelovati u diobi zastupničkih mjesta. Na taj način ni jedna nacionalna stranka ne bi bila u mogućnosti sudjelovati u diobi zastupničkih mjesta, što bi onemogučilo primjenu članka 18. Ustavnog zakona te članka 10. Zakona o izborima.
Zahtjev je osnovan. Ustav Republike Hrvatske medu temeljne slobode prava čovjeka i građanina člankom 15. stavkom 1. unosi utvrđenje o ravnopravnosti pripadnika svih naroda i manjina u Republici Hrvatskoj. U ostvarivanju tog jamstva u segmentu ostvarivanja općeg i jednakog biračkog prava iz članka 45. Ustava Republike Hrvatske, člankom 18. stavkom 1. Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), utvrđeno je da pripadnici etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina koji sudjeluju u stanovištu Republike Hrvatske s više od 8%, imaju pravo na zastupljenost razmjerno svom udjelu u ukupnom stanovništvu u Saboru i Vladi Republike Hrvatske, te tijelima vrhovne sudbene vlasti. Istovremeno je stavkom 4. istog članka utvrđeno da će se način izbora zastupnika iz stavka 1. urediti zakonom i drugim propisima kojima se uređuju izbori u Republici Hrvatskoj.
U skladu s tim, člankom 10. stavkom 1. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon), utvrđeno je da pripadnici etničkih i nacionalnih zajedriica ili manjina koji sudjeluju u stanovništvu. s više od 8% na temelju popisa stanovništva iz 1981. godine, imaju pravo na zastupljenost u Saboru razmjerno svom udjelu u ukupnom stanovništvu na način utvrđen tim Zakonom, s tim da temelj za izračunavanje njihove razmjerne zastupljenosti u Zastupničkom domu jest broj od 120 zastupnika ovoga Doma.
Način ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih i etničkih zajednica ili manjina iz članka 10. stavka 1. Zakona propisan je člankom 26. Zakona. Prema članku 26. Zakona ako se na izborima za zastupnike u Zastupnički dom ne postigne zastupljenost etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina koja se traži prema članku 10. Zakona, broj zastupnika Zastupničkog doma povećat će do broja koji je potreban da bi tražena zastupljenost bila ostvarena, a izabranim zastupnicima smatrat će se oni pripadnici određene zajednice ili manjine koji su ili kandiditi na državnim listama a nisu izabrani; po redu prema razmjernom uspjehu svake liste na izborima. Srpska narodna stranka kao nacionalna stranka pripadnika srpske nacionalosti istakla je na raspisanim izborima za Sabor Republike Hrvatske državnu listu. koja je međutim dobila manje od 3% glasova birača koji su pristupili glasovanju. te ukoliko bi se odredba stavka 4. članka 24. Zakona o izborima o tzv. ograničavajućoj klauzuli, odnosila i na liste nacionalnih stranaka pripadnika manjina, oni bi bili onemogućeni u ostvarivanju svojih prava koje im garantira članak 18. Ustavnog zakona te članak 10. Zakona. Ustavni sud Republike Hrvatske smatra da se kriterij za sudjelovanje u diobi zastupnićkih mjesta iz članka 24. stavak 4. Zakona ne odnosi na liste nacionalnih stranaka. Suprotno stanovište dovelo bi u neravnopravan položaj pripadnike etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina koje sudjeluju u stanovništvu Republike Hrvatske s više od 8% u odnosu na pripadnike manjina čiji je udio u atanovništvu manji od 8%, za koje je Zahon predvidio poseban način izbora zastupnika u Sabor Republike Hrvatske. Budući iz odredaba Zakona ne proizlazi da se ograničavajuća klauzula odnosi i na liste nacionalnih stranaka pripadnika manjina, Srpska narodna stranka ima pravo s drugim driavnim listama koje su na izborima za Sabor Republike Hrvatske dobile više od 3% razmjerno učestvovati u diobi zastupničkih mjesta pripadnika srpske nacionalnosti koja se traži prema članku 10. stavku 1. Zakona, a u skladu s člankom 26. stavku 1. Zakona. Kraj ođsutnosti ograničavajuće klauzule iz članka 24. stavak 4. Zakona, dok god postoji mogućnost popune zastupničkih mjesta pri padnika manjina iz članka 10. stavak 1. Zakona s državnih lista i liste nacionalnih stranaka, u konkretnom slućaju Srpske narodne stranke, nisu u smislu članka 26. stavak 2. potrebni dopunski izbori. U skladu s iznesenim Sud je donio rješenje kao u izreci. Točka 4. rješenja temelji se na članku 20. stavku 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj : U-VII-233/ 1992
Zagreb, 6. kolovoza 1992.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti