POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - katalog znanja - pravilnik o ujednačenom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima če uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 33/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 6. ožujka 1992. godine, donijela je

UREDBU
o izmjeni i dopuni Uredbe o pretvaranju deviznih depozita građana kod banaka u javni dug Republike Hrvatske

Članak 1.
U Uredbi o pretvaranju deviznih depozita građana kod banaka u javni dug Republike Hrvatske ("Narodne novine", br 71/91, 3/92) u članku 2. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju sljedeče riječi:.koji se iskazuje u DEM prema međuvalutarnim odnosima na dan 31. prosinca 1991. godine".

Članak 2.
U članku 3. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"Ugovor o ustupanju potraživanja prema odredbi stavka 1. zaključuje Ministarstvo financija i o zaključenom ugovoru obavještava Narodnu banku Jugoslavije".

Članak 3.
Članak 4. se mijenja i glasi:
"Javni dug iz članka 2. ove uredbe postaje potraživanje banaka u Hrvatskoj od Republike Hrvatske, koji se iskazuje u DEM.
Potraživanje iz stavka 1. ovog članka Republika Hrvatska iskazuje kao svoju obvezu prema bankama u Republici Hrvatskoj ".

Članak 4:
Članak 5, 6. i 7. se brišu.

Članak 5.
Članak 8. mijenja se i glasi:
"Republika Hrvatska osigurava u proračunu Republike dinarska sredstva za isplatu obveža iz članka 4. ove uredbe i to u 20 polugodišnjih rata, od kojih prva dospijeva 30. lipnja 1995 godine i kamate u visini od 5% godišnje.
Kamata se obračunava i isplačuje 30. lipnja i 31. prosinca svake godine po tečaju na dan isplate, s time da se kamata obračunava počevši od 1. siječnja 1992. godine, a isplačuje se počevši od 30. lipnja 1992. godine.

Članak 6.
Iza članka 8. dodaje se novi članak 8a. koji glasi:
"Članak 8a.
Sredstva osigurana po odredbi članka 8. ove uredbe Republika Hrvatska isplačuje bankama na dan dospiječa".

Članak 7.
Članak 9. mijenja se i glasi:
"Devizna štednja po viđenju i oročena devizna štednja građana te stanje na deviznim računima građana na dan 27. travnja 1991. godine uvećani za pripadajuče kamate za 1991. godinu pretvaraju se u oročeni depozit koji če se isplačivati u 20 polugodišnjih,rata od kojih prva dospijeva 30. lipnja 1995. godine.
Ako je ukupno stanje na računu u svim valutama manje od 100 DEM bez pripisane kamate za 1991. godinu, devizna štednja i stanje na deviznim računima građana ne pretvaraju se u oročeni depozit prema stavku 1. ovog članka, a građaninu če se na njegov zahtjev isplatiti protuvrijednost u domačoj valuti po tečaju na dan isplate.
Kamata na depozite iz stavka 1. ovog članka iznosi 5% i obračunava se i isplačuje 30. lipnja i 31. prosinca svake godine, s time da se kamata obračunava počevši od 1. siječnja 1992. godine.
Kamata iz stavka 3. ovog članka isplačuje se u domačoj valuti ili devizi po izboru građanina. Ako se kamata isplačuje u domačoj valuti prva isplata dospijeva 30. lipnja 1992. godine, a ako se kamata isplačuje u devizi prva isplata dospijeva 30. lipnja 1995.
Ako je kamata na depozit iz stavka 3. ovog članka ugovorena po stopi višoj od 5%, razliku do ugovorene kamatne stope, dužna je osigurati banka u skladu s ugovorom".

Članak 8.
Članak 11. mijenja se i glasi:
"Danom stupanja na snagu ove uredbe građanin može zatražiti da mu se u zamjenu za devizni depozit iz članka 9. ove uredbe predaju obveznice koje izdaje Republika Hrvatska.
Obveznica iz stavka 1. ovog članka postoji u dva oblika i to: kao tiskana obveznica na donosioca i kao knjižno potraživanje.
Poslove knjigovodstva, prometa, te isplate obveznica iz stavka 2. ovog članka obavljati če jedna banka temeljem zaključenog ugovora s Ministarstvom financija.
Po zahtjevu građanina, banka iz stavka 3. ovog članka predati če građaninu obveznlce Republike Hrvatske ili potvrdu o knjižnom potraživanju. Banka če po nalogu građana obavljati sva plačanja na teret knjižnog potraživanja, kao i prodaju obveznica na tržištu.

Članak 9.
Iza članka 11. dodaju se dva nova članka 11a. i 11b. koji glase:
"Članak 11a.
Obveznice iz članka 11. ove uredbe amortiziraju se u 20 polugodišnjih rata od kojih prva dospijeva 30. lipnja 1995. godine.
Obveznica je prenosiva; glasi na donosioca i na DEM s tim da se isplačuje u domačoj valuti po tečaju na dan isplate.
Obvezntca če glasiti na 100, 500 i 1.000 DEM.
Kamatna stopa na obveznice iznosi 5% godišnje i obračunava se i isplačuje 30. lipnja i 31. prosinca svake godine u domačoj valuti po tečaju na dan isplate, s time da se kamata obračunava počev od 1. siječnja 1992. godine, a isplačuje se počevši od 30. lipnja 1992. godine.

Članak 11 b.
Promet obveznicama izdanim po ovoj uredbi je slobodan i na promet se ne plača porez.
Obveznice koje je primio prema ovoj uredbi, građanin može koristiti u skladu s odredbama ove uredbe i Zakona o vrijednosnim papirima"

Članak 10.
U članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Ako je ukupno stanje na računu poslije izvršene konverzije i zamjene za obveznice manje od 100 DEM građaninu če se na njegov zahtjev isplatiti protuvrijednost u domačoj valuti po tečaju na dan isplate".

Članak 11.
Članak 13. mijenja se i glasi:
"Za iznos deviznih depozita koji su građani zamijenili za obveznice iz članka 11. ove uredbe banka če umanjiti svoje obveze prema građanima, te svoja potraživanja prema Republici Hrvatskoj iz članka 4. ove uredbe".

Članak 12.
Članak 14. mijenja se i glasi:
"Obveznicama iz članka 11. ove uredbe po njihovoj nominalnoj vrijednosti, pretvorenoj u domaču valutu po tečaju na dan kupnje mogu se:
- kupovati stanovi u skladu s odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 27/91) i to počevši od 1. srpnja 1992. godine:
- kupovati dionice i udjele poduzeča od Hrvatskog fonda za razvoj u skladu s odredbama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeča ("Narodne novine", broj 19/91).
U slučaju kupovine stanova obveznicama prema odredbama ovog članka, prodavalac če iz ostvarene kupovine u obveznicama zakonska namjenska izdvajanja obavljati u skladu s amortizacionim planom obveznica koje ima u posjedu".

Članak 13.
U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Građani Republike Hrvatske koji na dan 27. travnja 1991. godine imaju deviznu štednju, odnosno devizna sredstva na deviznom računu kod banaka čije je sjedište izvan teritorija Republike Hrvatske i to kod organizacijske jedinice tih banaka koja posluje na teritoriju Republike Hrvatske, mogu u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe te svoje depozite prenijeti na jednu od banaka u Republici Hrvatskoj ".

Članak 14.
U glavi IV. OSTALE ODREDBE ispred članka 18. dodaje se novi članak 17a. koji glasi:
"Članak 17a.
U 1892. godini Republika Hrvatska može otkupiti od građana obveznice iz članka 11. ove uredbe po nominalnoj vrijednosti u sljedečim slučajevima:

  1. za popravak stambenih i gospodarskih objekata neophodnih za vračanje prognanika u mjesta stanovanja;
  2. od građana koji su došli u tešku materijalnu situaciju jer su članovi njihove uže obitelji poginuli ili ranjeni u ratu za obranu Hrvatske;
  3. od građana koji su socijalno ugroženi.

Ukupnu vrijednost obveznica koje če Republika Hrvatska otkupiti prema stavku 1. ovog članka utvrdit če Ministarstvo financija i rasporediti na ovlaštene banke prema učešču devizne štednje banaka deponirane kod Narodne banke Jugoslavije.

Otkup obveznica u ime i za račun Republike Hrvatske obavit če ovlaštene banke u okviru vrijednosti obveznica rasporedenih na banku od strane Ministarstva financija.
Otkup obveznica po odredbama ovog članka obavlja se po važečem tečaju na dan otkupa".

Članak 15.
U članku 18. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"Ministarstvo financija izdaje po potrebi upute za provedbu ove uredbe".

Članak 16.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:440-01/91-02/14
Urbroj : 5030112-92-7
Zagreb, 6. ožujka 1992.

Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti