POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - kancelarija - uredba o preuzimanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 10. i 11. Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama("Narodne novine". broj 61/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 6. ožujka 1992. donijela je

UREDBU
o osnivanju Lutrije Hrvatske d. o. o.

Članak 1.
Osniva se poduzeče za priređivanje igara na sreću i zabavnih igara Lutrija Hrvatske kao društvo s ograničenom odgovornošču sa sjedištem u Zagrebu:
Poduzeče je vlasništvo Republike Hrvatske.
Tvrtka poduzeča je: Lutrija Hrvatske d. o. o. Zagreb

Članak 2.
Sredstva za osnivanje i početak rada Lutrije Hrvatske d. o. o. Zagreb, osiguravaju se iz sredstava koja su preuzeta od bivšeg društvenog poduzeča Lutrije Hrvatske, iz sredstava ostvarenih poslovanjem i drugih ižvora u skladu s važečim propisima.

Članak 3.
Djelatnost Lutrije Hrvatske d. o. o. Zagreb je organiziranje i priređivanje igara na sreću i zabavnih igara, a obuhvača:

  1. priređivanje svih vrsta igara na sreću, kao i igara ne sreću koje su od interesa za Republiku Hrvatsku,
  2. priređivanje zabavnih igara,
  3. ugostiteljsku djelatnost,
  4. mjenjačke poslove,
  5. proizvodnju svih vrsta strojeva, aparata i pribora za igre na sreću i zabavne igre,
  6. promet na veliko i malo strojevima, aparatima i priborom za igre na sreću i zabavne igre,
  7. serviserske poslove za razne strojeve, aparate i pribor za priređivanje igara na sreću i zabavnih igara.


Članak 4.
Organ upravljanja u Lutriji Hrvatske je Upravni odbor. Upravni odbor imenuje Vlada Republike Hrvatske.
Broj članova i sastav, trajanje mandata i način rada Upravnog odbora utvrđuje se Statutom Lutrije Hrvatske.

Članak 5.
Do imenovanja Upravnog odbora u skladu sa Statutom Lutrije Hrvatske d. o. o. Zagreb, postove Upravnog odbora obavlja privremeni Upravni odbor koji ima pet članova od kojih četiri imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstve financija, a jednog člana biraju članovi Kolegija Lutrije Hrvatske.
Do donošenja Statuta i drugih akata privremeni Upravni odbor uredit če pitanja u svezi organizacije i načina rada Lutrije Hrvatske, te če utvrditi način razrješenja odnosa sa stranim ulagačima u poduzeče Lutrija Hrvatska radi osnivanja poduzeča u mješovitom vlasništvu kao i obavljati druge poslove iz nadležnosti Upravnog odbora Lutrije Hrvatske.

Članak 6.
Privremeni Upravni odbor Lutrije Hrvatske:
a) uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske:
- donosi Statut Lutrije Hrvatske;
- donosi plan razvoja;
- odlučuje o raspolaganju kapitalom i dobiti;

b) samostalno :
- utvrđuje osnove politike, donosi plan i program rada;
- predlaže Vladi Republike Hrvatske godišnji financijski proračun;
- podnosi Vladi Republike Hrvatske izvješče o utrošku sredstava;
- donosi akte o unutarnjoj organizaciji, o raspodjeli sredstava za zarade, o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti;
- donosi odluke o imenovanju djelatnika s posebnim ovlastima i odgovornostima na prijedlog direktora, a u skladu sa Statutom Lutrije Hrvatske;
- podnosi izvješče o svom radu, razvoju i poslovanju Lutrije Hrvatske na zahtjev Vlade Republike Hrvatske;
- obavlja i druge poslove u svezi sa realiziranjem upravljačke funkcije.

Članak 7.
Privremeni Upravni odbor bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora.
Privremeni Upravni odbor pravovaljano donosi odluke ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova.
Odluke se donose većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Članak 8.
Lutrijom Hrvatske do izbora direktora u skladu sa Statutom rukovodi v. d. direktor, kojega imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog minlstra financija.
Direktor predstavlja i zastupa Lutriju Hrvatske u okvirima registriranih djelatnosti. Direktor je odgovoran za provođenje utvrđene poslovne politike, akata i odluka koje je donio Upravni odbor, u okvirima zakona i statutbm utvrđene ovlasti.
Direktor Lutrije Hrvatske je naredbodavac za izvršenje financijskog proračuna Lutrije Hrvatske.

Članak 9.
Nadzor nad poslovanjem, uporabom materijalnih sredstava i raspodjelom dobiti do donošenja Statuta vrši Nadzorni odbor.
Nadzorni odbor ima tri člana koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra financija.

Članak 10.
Lutrija Hrvatske d. o o Zagreb u smislu odredbi ove uredbe, počinje s radom danom upisa osnivanja u sudski registar.
Prava, obveze i djelatnike preuzima osnovana Lutrija Hrvatske d. o. o. kao pravni sljednik društvenog poduzeča Lutrija Hrvatska.

Članak 11.
Statut Lutrije Hrvatske nakon pribavljene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, Privremeni Upravni odbor donijet če do 31 ožujka 1992 godine.

Članak 12.
U pitanjima koja nisu uređena ovom uredbom, primjenjuje se Zakon o poduzečima i Zakon o igrama na sreću i zabavnim igrama.

Članak 13.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 460-01 /92-01/01
Urbroj : 5030116-92-3
Zagreb, 6. ožujka 1992;

Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti