POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - javni oglasi - popis projekata pretplata ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 15. članka 67. stavka 1. točke 10) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92.), Savjet Narodne banke Hrvatske, na sjednici odrenoj 30. prosinca 1992. donio je
ODLUKU
o odobravanjn reeskontnih i lombardnih kredita
I. OSNOVNE ODREDBE
I.
Narodna banka Hrvatske odobrava bankama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: banke) reeskontne kredite na temelju portfelja odredenih domaćih i inozemnih prenosivih kratkoročnih vrijednosnih papira, te lombardne kredite na temelju zaloga odredenih kratkoročnih vrijednosnih papira. Portfelj vrijednosnih papira, u smislu ove odluke, knjigovodstveno je stanje kratkoročnih vrijednosnih papira, što ih je banka kupila odnosno eskontirala od drugih pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili ih je od njih primila za podmirivanje svojih potraživanja, a još nisu dospjeli na naplatu. Reeskontne i lombardne kredite. u smislu ove odluke, Narodna banka Hrvatske odobrava bankama u okviru utvrđene opće kvote.
II.
Banke mogu, uz suglasnost guvernera Narodne banke Hrvatske, međusobno ustupati iskorištene iznose općih kvota utvrdenih važećom Odlukom o visini opće kvote za korištenje kredita iz primarne emisije u odredenom tromjesečju tekuće godine. o ćemu su dužne zaključiti ugovore i dostaviti ih Narodnoj banci Hrvatske.
III.
Narodna banka Hrvatske odobrava reeskontne i lombardne kredite, u smislu ove odluke, samo bankama koje ispunjavaju minimalne opće uvjete kreditne sposobnosti, utvrđene posebnom odlukom.
II, REESKONTNI KREDITI
IV.
Narodna banka Hrvatske odobrava bankama reeskontne kredite na temelju slijedećih domaćih i inozemnih prenosivih kratkoročnih vrijednosnih papira, koji su u portfelju banaka: 1) Mjenica što su ih avalirale banke, a izdala ih domaća poduzeća i druge pravne osobe iz oblasti privrede po osnovi dužničko-vjerovničkog odnosa utemeljeneg na prometu proizvoda, roba i obavljanju usluga, a dospijevaju za naplatu u roku do 90 dana; 2) Komercijalnih zapisa koje su izdala domaća poduzeća i druge pravne osobe iz oblasti privrede. a koji dospijevaju za naplatu u roku od 90 dana; 3) Mjenica i drugih inozemnih vrijednosnih papira koji dospijevaju za naplatu u roku do 90 dana, a avalirale su ih prvoklasne inozemne banke i mogu biti predmet kupoprodaje na inozemnim tržištima vrijednosnih papira, što su ih poduzeća dobila na temelju izvoza roba i usluga, a banke ih eskontirale od tih poduzeća Domaći prenosivi kratkoročni vrijednosni papiri iz stavka 1. ove točke podtočke 1) i 2); mogu biti temelj za odobravanje bankama reeskontnih kredita, isključivo pod uvjetom da su izdatnici tih vrijednosnih papira klasificirani u bonitetnu skupinu A ili B, sukladno važećoj Odluci o načinu klasificiranja aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavki banaka i drugih financijskih organizacija s gledišta njihove naplativosti.
V.
Narodna banka Hrvatske odobrava bankama reeskontne kredite na temelju stanja portfelja vrijednosnih papira iz točke IV. podtočke 1), 2) i 3) ove odluke u visini do 50% nominalne vrijednosti tih vrijednosnih papira
III. LOMBARDNI KftEDITl
VI.
Narodna banka Hrvatske odobrava bankama lombardne kredite u visini do 50% nominalne vrijednosti založenih blagajnićkih zapisa dobrovoljno upisanih kod Narodne banke Hrvstske, do čijeg je roks dospijeća preostalo najviše tri mjeseca. Vrijednosni papiri iz stavka 1. ove toćke, do čijeg roka dospijeća preostaje do 10 dana, ne mogu biti osnova za odobravanje lombardnog kredita iz ove odluke. Lombardne kredite iz ove odluke Narodna banka Hrvatske odobrava s rokom vraćanja koji ne može biti duži od razdoblja koje preostaje do roka dospijeća založenog vrijednosnog papira. umanjeno za 5 dana, s tim da rok vraćanja tog kredita može iznositi najviše 3 mjeseca. Narodna banka Hrvatske ne može banci staviti u tečaj odobreni lombardni kredit prije zalaganja vrijednosnih papira iz stavka 1. ove odluke. Banka, koja koristi lombardni kredit na temelju vrijednosnih papira, koje ima u svojem portfelju, te papire ne mora založitu u trezoru Narodne banke Hrvatske, već ih može zadržati u svojem trezoru uz predoćenje dokaza da s njima zaista raspolaže i da ih daje u zalog.
IV. PRIJELAZNE I ZAKLlUČNE ODREDBE
VII.
Ugovor za korištenje kratkoročnog kredita Narodna banka Hrvatske zaključit će sa svakom pojedinom bankom, a ugovorom će se utvrditi svi uvjeti odobravanja i korištenja kredita (kamatna stopa, način obračuna i naplate kamate, instrumenti za osiguranje plaćanja i dr.)
VIII.
Kratkoročni vrijednosni papiri. na temelju kojih banka koristi reeskontne ili lombardne kredite, ne mogu biti temelj za korištenje drugih kredita kod Narodne banke Hrvatske.
IX.
Banke mogu reeskontne i/ili lombardne kredite koje koristi iz primarne emisije privremeno vratiti Narodnoj banci Hrvatske i ponovno ih koristiti kod Narodne banke Hrvatske, u zavisnosti od svoje likvidnosti.
X.
Banke su dužne uskladiti kredite iz primarne emisije koje su koristile u IV. tromjesečju 1992. godine na temelju dredenih ispravs o kratkoročnim kreditima za proizvodju ratarskih kultura i za sezonske zalihe i rezerve poljoprivrednih proizvoda, s ugovorenim rokovima dospijeća. s time da je dozvoljeno korištenje novih reeskontnih i lombardnih kredita u okviru utvrdene opće kvote za I. tromjesečje 1993. godine u visini otplaćenih kredita Narodnoj banci Hrvatske na način i uz uvjete utvrđene ovom odlukom.
Banke mogu koristiti kredite iz primarne emisije na temelju odredenih isprava o kratkoročnim kreditima za obnovu stanova, stambenih i gospodarskih objekata razrušenih ili oštećenih ratnim razaranjima i za unapređenje stočarstva i povećanu proizvodnju stočne hrane koje su koristile u IV. tromjesečju 1992. godine, najdulje do 31. ožujka 1993. godine.
XI.
Narodna banka Hrvatske će; po potrebi, donijeti upute za provodenje ove odluke.
XII.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u 2Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1993. godine.
O. br. 86/92.
Zagreb. 30, prosinca 1992.
Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti