POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - javne odluke - mrežna pravila za ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o reviziji
Proglašavam Zakon o reviziji koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 23. prosinca 1992.
Broj : PA4-113/ 1-92.
Zagreb, 28. prosinca 1992.
predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON O REVIZIJI
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim se Zakonom ureduje revizija financijskih izvještaja poduzetnika čije je sjedište u Republici Hrvatskoj.
(2) Reviziji podliježu poduzetnici utvrdeni Zakonom o računovodstvu.
Članak 2.
(1) Revizija je postupak ispitivanja i ocjene financijskih izvještaja te podataka i metoda koji se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja, na temelju kojih se daje stručno mišljenje o realnosti i objektivnosti stanja imovine, kapitala, obveza i rezultata poslovanja poduzetnika.
(2) Revizija obuhvaća i ispitivanje i ocjenu poslovanja, organiziranosti poslovnih funkcija. načina donošenja poslovnih odluka i funkcioniranja informacijskog sustava.
Članak 3.
(1) Reviziju obavljaju pravne osobe registrirane za obavljanje revizije (u daljnjem tekstu: "revizorske tvrtke").
(2) Revizorska tvrtka, pored revizije iz članka 2. ovoga Zakona, može obavljati i usluge s područja računovodstva, poreznog savjetovanja, financijskih analiza i kontrole.
Članak 4.
81) Strane revizorske tvrtke i revizori mogu obavljati samo zajedničku reviziju s domaćom revizorskom tvrtkom.
Članak 5.
(1) Revizija se obavlja na način i prema postupcima koji su utvrđeni Međunarodnim revizijskim smjernicama.
II. REVIZORSKA TVRTKA
Članak 6.
(1) Revizorska tvrtka mora zapošljavati najmanje jednog ovlaštenog revizora.
(2) Ako je osnivač revizorske tvrtke pravna osoba bez statusa revizorske tvrtke ili fizička osoba bez statusa ovlaštenog revizora, njihov udio u kapitalu revizorske tvrtke ne može iznositi više od 25% ukupnog kapitala.
(3) Revizorska tvrtka koja ne ispunjava uvjete iz stavaka (1) i (2) ovoga članka ne može obavljati reviziju.
(4) Potvrdu o ispunjavanju uvjeta i dozvolu za rad revizorske tvrtke izdaje Ministarstvo financija.
Članak 7.
(1) Izbor revizorske tvrtke koja obavlja reviziju obavlja organ upravljanja poduzetnika prije isteka poslovne godine na način predviđen statutom ili pravilima poduzetnika.
Članak 8.
(1) Revizorska tvrtka ne može obavljati reviziju poduzetnika s kojima je kapitalno povezana.
Članak 9.
(1) Za obavljenu reviziju plaća se naknada.
(2) Svota naknade utvrduje se ugovorom.
Članak 10.
(1) Revizorska tvrtka obvezuje se na savjesnu i objektivnu reviziju i na tajnost informacija koje stječe obavljanjem revizije.
Članak 11.
(1) Revizorska tvrtka, koja, namjerno ili iz nehata obavljanjem revizije prouzroči štetu, obvezna je poduzetniku nadoknaditi ttz štetu.
(2) Visina nadoknade iz stavka (1) ovoga članka po jednoj reviziji ograničava se na protuvrijednost od 50.000 DEM u hrvatskim dinarima prema tečaju koji objavljuje Narodna banka Hrvatske.
(3) U visini nadoknade iz stavka (2) ovoga članka revizorska tvrtka obvezno se osigurava od odgovornosti.
III. OBAVLJANJE REVIZIJE
Članak 12.
(1) Poduzetnik je obvezan osobama koje obavljaju reviziju staviti na raspolaganje potrebne izvještaje i isprave te pružiti druge informacije neophodne za obavljanje revizije i izradu izvješća o obavljenoj reviziji.
(2) Ako poduzetnik ograniči obujam ispitivanja ili onemogući primjenu stanovitih revizorskih postupaka, ovlašteni revizor obvezan je to istaknuti na odgovarajuči način uizvješću, sukladno revizijskim smjernicama.
Članak 13.
(1) Izvješće o obavljenoj reviziji sa stručnimmišljenjem izrađuje i potpisuje ovlašteni revizor. Izvješće se mora predočiti svim zakonskim predstavnicima poduzetnika.
(2) Izvješće sadrži:

 1. izvješče ovlaštenog revizora,
 2. financijske izvještaje koji su bili predmet ispitivanja i ocjene, bilješke uz financijske izvještaje u kojima se iskazuju temeljni i materijalno značajni podaci i informacije sadržane u financijskim izvještajima, napomene o zakonskim propisima, aktima i raćunavodstvenim politikama primijenjenim u sastavljanju financijskih izvještaja te metode računovodstvenog obuhvaćanja i iskazivanja bilančnih pozicija i kategorija u financijskim izvještajima.

(3) Izvješće može sadržavati i dopunske podatke i informacije, sukladno posebnim zahtjevima poduzetnika kod kojega se obavlja revizija.
Članak 14.
(1) Izvješće ovlaštenog revizora iz članka 13. stavka (2) točke 1. ovoga Zakona obvezatno sadrži:

 1. objašnjenje o obujmu obavljanje revizije, u kojem se mora navesti pun naziv poduzetnika i financijskih izvještaja što su bili predmet ispitivanja revizora, primijenjene Medunak-odne revizijske smjernice i razlozi zbog kojih Međunarodne revizijske smjernice nisu primijenjene;
 2. objašnjenje osnove na kojoj su financijski izvještaji utemeljeni (računovodstvena naćela i računovodstveni standardi);
 3. mišljenje ovlaštenog ravizora o tome da li financijski izvještaji objektivno i realno prika.zuju financijsko stanje i rezultate poslovanja te promjene u financijskom položaju poduzetnika. ,

(2) U izvješće ovlaštenog revizora unosi se datum kada je započet i okončan postupak revizije.
Članak 15.
(1) Mišljenje ovlaštenog revizora iz članka 14. stavka (1) točke 3. može biti:

 1. pozitivno - kada se ocijeni da su financijski izvještaji realni i objektivno prikazuju financijsko stanje i rezultat poslovanja;
 2. s rezervom - kada se ocjenjuje da se realnost i objektivnost pojedinih kategorija i bilanćnih pozicija u financijskim izvještajima moraju prihvatiti s rezervom;
 3. negativno - kads se ocjenjuje da financijski izvještaji ne prikazuju realno i objektivno financijsko stanje i rezultat poslovanja poduzetnika.

(2) Ako ovlašteni revizor u postupku revizije ocijeni da nema dovoljno elemenata na temelju kojih se može dati pouzdana ocjena o realnosti i objektivnosti finanaijskih izvještaja, može se suzdržati od davanja mišljenja.
(3) Izvješce p obavljenoj reviziji obvezno sadrži obrazloženje razloga na temelju kojih je dano mišljenje iz točaka 2. i 3. stavka (1) i stavka (2) ovoga članka.
Članak 16.
(1) Radnu dokumentaciju koja se izrađuje u postupku revizije revizorska tvrtka čuva najmanje pet godina od dana obavljene revizije.
Članak 17.
(1) Revizorska tvrtka može tijekom revizije, radi rješavanja složenih problema, angažirati posebnog stručnjaka, uz pisanu suglasriost podužetnika kod kojega se obavlja revizija.
IV. OSOBE KOJE OBAVLlAJU REVIZIJU
Članak 18.
(1) Reviziju mogu obavljati jedirlo ovlašteni revizori koji su u radnom odnosu s revizorskom tvrtkom, osim kada su u svojstvu posebnog stručnjaka iz članka 17. ovoga Zakona.
(2) Ovlašteni revizor mora ispunjavati ove uvjete:

 1. da je državljanin Republike Hrvatske,
 2. ima visoku stručnu spremu ekonomskog smjera,
 3. da je položio ispit za ovlaštenog revizora i stekao certifikat ovlaštenog revizora.
 4. da nije osuđivan za kaznena djela iz oblasti privrednog kriminala,
 5. da je častan i pošten te da ispunjava uvjete utvrdene kodeksom profesionalne etike revizora.

(3) Revizor može biti i strani državljanin ako reviziju obavlja strana revizorska tvrtka iz članka 4. ovoga Zakona pod uvjetom da obavi nostrifikacuju isprava koje dokazuju zvanje ovlaštenog revizora.
(4) Kodeks profesionalne etike revizora donosi strukovno udruženje revizora.
Članak 19.
(1) Kandidat za polaganje ispita za zvanje ovlaštenog revizora more imati najmanje tri godine računovodstvenog iskustva.
Članak 20.
(1)jspiti za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora polažu se prema programu strukovnog udruženja revizora.
(2) Program iz stavka (1) ovoga članka odobrava Ministarstvo financija.
(3) Osobama koje s uspjehom završe ispit iz stavka (1)ovoga članka strukovno udruženje izdaje certifikat.
Članak 21.
(1) Ovlašteni revizor je neovisan i samostalan u obavljanju revizije.
(2) Ovlašteni revizor se obvezuje da će savjesno i objektivno obavljati reviziju. On ne smije neodlašteno otkrivati i koristiti poslovne tajne i informacije koje je stekao obavIjajući reviziju.
(3) Ovlašteni revizor: je suodgovoran za prouzročenu štetu počinjenu obavljanjem revizije iz članka 11. ovoga Zakona i odgovara kao solidarni dužnik.
Članak 22.
(1) Ovlašteni revizor ne smije obavljati reviziju:

 1. ako posjeduje udio u kapitalu poduzetnika kod kojega se obavlja revizija;
 2. ako je zakonski zastupnik, član nadzornog odbora ili djelatnik poduzetnika kod kojega obavlja reviziju;
 3. ako je sudjelovao u vođenju poslovnih knjiga ili izradbi financijskih izvještsja poduzetnika kod kojega se obavlja revizija;
 4. ako je bračni drug, krvni srodnik, staratelj; usvojitelj, usvojenik. hranitelj jednog od zakonskih predstavnika poduzetnika ili članova nadzornoga odbora.

V. KAZNENE ODREDBE
Članak 23.
(1) Novčanom kaznom za privredni prijestup u svoti od 1,000.000 do 10,000.000 hrvatskih dinara kaznit će se revizorska tvrtka:

 1. ako reviziju ne obavlja na način propisan ovim Zakonom ili na temelju Međunarodnih revizijskih smjernica (članak 5.),
 2. ako obavlja reviziju; a nema dozvolu za rad (članak 6. stavak 4.),
 3. ako obavlja reviziju poduzetnika s kojim je kapitalno povezana (članak 8.),

4: ako se ne osigura od odgovornosti (članak 11. stavak 3.),
5. ako ne predoči izvješće o obavljenoj reviziji svim zakonskim predstavnicima poduzetnika (članak 13. stavak 1.).
(2) Za radnje iz stavka (1) ovoga članka kaznit će se i zakonski predstavnik revizorske tvrtke. i to novčanom kaznom u svoti od 500.000 do 1,000.000 hrvatskih dinara.
Članak 24.
(1) Novčanom kaznom za privredni prijestup u svoti od 1,000.000 do 10,000.000 hrvatskih dinara kaznit će se poduzetnik: ·

 1. ako prije isteka poslovne godine ne obavi izbor revizorske tvrtke (članak 7.),
 2. ako osobama koje obavljaju reviziju ne stavi na raspolaganje potrebne izvještaje i isprave te ne pruži druge informacije neophodne za obavljanje revizije i izradu izvješća o obavljenoj reviziji (članak 12.).

(2) Za radnje iz stavka (1) ovoga članka kaznit će se i zakonski predstavnik poduzetnika, i to novčanom kaznom u svoti od 500.000 do 1,000.000 hrvatskih dinara.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 25.
(1) Ovlašćuje se strukovno udruženje revizora da do 30. lipnja 1993. objavi prijevod Međunarodnih revizijskih smjernica.
Članak 26.
(1) Iznimno od odredbe članka 6. stavka (2) ovoga Zakona, udio u kapitalu revizorske tvrtke, čiji je osnivač pravna osoba bez statusa revizorske tvrtke ili fizička osoba bez statusa ovlaštenog revizora, može tijekom 1993. iznositi do 49% ukupnog kapitala
Članak 27.
(1) Iznimno od odredbi članka 20. ovoga Zakona posebna komisija koju imenuje ministar financija može na pismeni zahtjev priznati zvanje ovlaštenog revizora osobi koja udovoljava slijedećim uvjetima:
(a) da ima 15 godina radnog iskustva na poslovima računovodstva, financija i ekonomike i isto toliko od završetka fakulteta ekonomskog smjera; ili
(b) da ima 7 godina radnog iskustva na poslovima računovodstva, financija i ekonomike. od čega četiri godine na rukovodnim poslovima računovodstva, financija i ekonomike i ima 7 godina od završetka fakulteta ekonomskog smjera; ili
(c) da ima tri godine radnog iskustva na poslovima revizije i isto toliko vremena od završetka fakulteta ekonomskog smjera.
(2) Uz pismeni zahtjev iz stavka (1) ovoga članka dostavljaju se dokumenti i isprave koji dokazuju ispunjavanje navedenih uvjeta.
(3) Osobe iz stavka (2) ovoga članka moraju udovoljavati uvjetima iz članka 18. stavka (2) točke 1., 2., 4. i 5. ovoga Zakona
(4) Ukoliko komisija ocijeni da osoba udovoljava uvjetima iz stavaka (1) i (3) ovoga članka izdat će privremeni certifikat ovlaštenog revizora.
(5) Na temelju privremenog certifikata iz stavka (4) ovoga članka revizija se može obavljati najduže do 30. lipnja 1995.
Članak 28.
(1) Od dana kad se počne primjenjivati ovaj Zakon prestaju vrijediti odredbe članaka 77. do 86. Zakona o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske ("Narodne novine". br.
53/91).
Članak 29.
(1) Revizija koja je do dana stupanja na snagu ovoga Zakona započeta prema odredbama Zakona o Službi društvenog knjigovodstva ("Narodne novine", br. 53/91) obavit, će se na način utvrden tim propisom.
Članak 30.
(1) Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1993.
Klasa: 470-03/92-01/01
Zagreb. 23. prosinca 1992.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti