POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - javne odluke - metodološke upute zakoni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 47. stavka 2. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koje ugrožavaju cijelu zemlju ("Službeni list SFRJ". br. 51/84. 63/90), članka 34. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe ("Službeni list SFRJ", br. 55/78, 58/85), članka 42. stavka 2. Zakona o prometu otrova ("Službeni list SFRJ", br.13/91), koji su preuzeti i primjenjuju se kao republički zakoni temeljem članka I. točke 4. 5. i 8. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti zdravstva koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91). i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90, 47/90 i 53A/91). ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK
o iskaznici i znaku graničnog sanitarnog inspektora

Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuje se obrazac iskaznice i znaka graničnog sanitarnog inspektora, način izdavanja i zamjene te način vođenja evidencija o izdanim i vraćenim iskaznicama i znakovima graničnog sanitarnog inspektora.

Članak 2.
Iskaznica graničnog sanitarnog inspektora (dalje u tekstu: iskaznica) pravokutnog oblika, dimenzije 85 mm x 55 mm i izrađena u polaroid tehnici.

Prednja strana iskaznice iz stavka 1. ovog članka sadrži:
- na gornjoj lijevoj strani državni grb Republike Hrvatske,
- desno od drevnog grba ispisuje se tekst "Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravstva". Ispod državnog grba je prazan prostor za fotografiju, preko koje je u gornjem desnom kutu otisnut pečat Ministarstva zdravstva, Desno od prostora za fotografiju ispisuje se oznaka: "Iskaznica republičkog graničnog sanitarnog inspektora", a ispod kojeg se ispisuje na prvoj crti ime, na drugoj prezime graničnog sanitarnog inspektora, a na trećoj naziv granične sanitarne inspekcije
- ispod prostora za fotografiju upisuje se jedinstveni
matićni broj gradanina (JMBG).

Poledina iskaznice iz stavka l. ovog članka sadrži naslov "Ovlaštenje graničnog sanitarnog inspektora". ispod kojeg je otiskan tekst: "Nosilac ove iskaznice ovlašten je u okviru svoje nadležnosti utvrdene važećim propisima obavljati neposredni inspekcijski nadzor nad živežnim namirnicama, predmetima opće upotrebe i sirovinama za njihovu proizvodnju koje se uvoze, otrovima koji se uvoze, nad putnicima i njihovim stvarima i objektima u međunarodnom prometu, te pri uvozu, izvozu i provozu radioaktivnih tvari u Republiku Hrvatsku".
S lijeve strane poledine iskaznice ispod gornjeg teksta je broj iskaznice iz evidencije, a ispod mjesto i datum izdavanja iskaznice.
S druge strane poledine iskaznice je mjesto pećata i potpis ovlaštene osobe koja izdaje iskaznicu.

Članak 3.
Znak graničnog sanitarnog inspektora (dalje u tekstu:znak) je ovalnog oblika. veličina 56 x 42 mm. Vanjski rub ovala je crvene boje sa reljefom hrvatskog pletera.
U središnjoj vertikalnoj osi ovala nalazi se u gornjem rubu hrvatskog pletera hrvatski državni grb u propisanim bojama, visine 16 mm, iz središta donjeg dijela grba, spušta se kroz središte znaka prut oko kojeg se ovija lik srebrne zmije. Uz unutarnji donji rub hrvatskog pletera, u središtu znaka nalazi se metalna pločica u koju se upisuje broj znaka.
Lijevo i desno od državnog grba ispisano je "Republika Hrvatska" crnim slovima veličine 3 mm. Preko sredine znaka, lijevo i desno od lika srebrne zmije stoji natpis "Granični" ispisan slovima crne boje, veličine 3 mm. U donjem dijelu znaka lijevo i desno od metalne pločice, napisano je "Sanitarni inspektor", slovima crne boje veličine 3 mm.
Osnovna boja znaka je srebrnometalna boja.
Znak je izrađen od reljefno utisnutog nerđajućeg lima, sa učvršćenim grbom od reljefno debljeg materijala. Na poledini znaka je igla za učvršćivanje.

Članak 4.
Iskaznicu i znak izdaje ministar zdravstva. Znak graničnog sanitarnog inspektora nosi se na lijevoj strani gornjeg dijela odjeće.

Članak 5.
O izdanim i vraćenim iskaznicama i znakovima vodi se evidencija u Ministarstvu zdravstva.
Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži: ime i prezime graničnog sanitarnog inspektora kojem je izdana iskaznica i znak, naziv referade granične sanitarne inspekcije, broj i datum izdavanja iskaznice i znaka te rubriku za napomene.

Članak 6.
Iskaznica i znak vrijede od dana njihova izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje poslova granične sanitarne inspekcije.
Ako granični sanitarni inspektor izgubi iskaznicu, odnosno znak ili na drugi način ostane bez iskaznice odnosno znaka, dužan je o tome odmah pismeno obavijestiti neposrednog rukovoditelja, a nestanak obrazložiti te iskaznicu ili znak oglasiti nevažećom u "Narodnim novinama".
Temeljem potvrde o oglašavanju iskaznice odnosno znaka nevažećim, ministar zdravstva izdaje novu iskaznicu odnosno znak.

Članak 7.
Inspektor koji je razriješen dužan je iskaznicu i znak vratiti Ministarstvu zdravstva s danom razrješenja.
Vraćena iskaznica i znak poništavaju se i pohranjuju.

Članak 8.
Izdana iskaznica odnosno znak zamijenit će se iskaznicom ili znakom utvrđenim ovim pravilnikom u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 9.
Obrazac iskaznice i znaka s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegnv sastavni dio.

Članak 10.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o iskaznici i znaku seveznog sanitarnog inspektora ("Službeni list SFRJ", br. 72/91).

Članak 11.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02192-03/03
Broj : 534-04-19-92-01
Zagreb, siječnja 1992.

Ministar zdravstva
prof. dr. sci. Andrija Hebrang, v. r.OBRAZAC ISKAZNICE

Prednja strana Poledina
_________________________________ ___________________________________
OVLAŠTENJE
Grb REPUBLIKA HRVATSKA Nosilac ove iskaznice ovlašten je u okviru
Republike Ministarstvo zdravstva svoje nadlež nosti utvrđene važećim
Hrvatske propisima obavljati neposredni
ISKAZNICA inspekcijski nadzor nad živežnim namirnicama,
(fotografija) GRANIČNOG SANITARNOG predmetima opće upotrebe i sirovina za njihovu
INSPEKTORA proizvodnju, i otrovima koji se uvoze nad
putnicima i njihovim stvarima i objektima
u međunarodnom prometu, pri
____________________ uvozu, izvozu i provozu radioaktivnih tvari.
(ime)
Broj:___________________
_____________________
(prezime) Zagreb,________________

_____________________
MINISTAR
____________________
JMBG__________ referada granične Iskamica vrijedi do opoziva
sanitarne Inspekcije
_________________________________ ___________________________________ZNAK GRANIČNOG SANITARNOG INSPEKTORA


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti