POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - propisi i tarife - uredba o uređu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO INOZEMNIH POSLOVA
Na osnovi članka 71. Zakona o kretanju i boravku stranaca ministar inozemnih poslova Republike Hrvatske u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK
o izdavanju putnog lista, viza i posebnih osobnih karata strancima

Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuje se način izdavanja putnog lista i viza strancima u diplomatskim i konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu (u daljnjem tekstu predstavništvo Republike Hrvatske), uvjeti i postupak izdavanja diplomatskih i službenih viza stranim državljanima, uvjeti, postupak izdavanja i obrasci osobnih karata stranim diplomatskim i konzularnim predstavnicima u Republici Hrvatskoj te način vođenja evidencije.
Putni list za stranca.
Članak 2.
Stranac osobno podnosi zahtjev za izdavanje putnog lista za strance u predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu.
Zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi se na Obrascu 1.
Stranac je dužan uz zahtjev za izdavanje putnog lista priložiti dvije fotografije veličine 3 x 3,5 cm koje vjerno prikazuju podnositelja zahtjeva.
Fotografija mora biti izrađena na fotopapiru u crnobijeloj tehnici na bijeloj podlozi ili u boji.
Članak 3.
Na obrascu putnog lista za strance, u prostoru za automatsko očitovanje podataka upisuju se slijedeći podaci:

 1. skračenica HR - za Republiku Hrvatsku
 2. skračenica PL - za putni list za strance
 3. ime
 4. prezime
 5. serijski broj
 6. matični broj

Izdavanje viza
Članak 4.
Zahtjev za izdavanje vize za strance podnosi se na Obrascu 2 u predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu.
Stranac uz zahtjev za izdavanje vize podnosi i putnu ispravu na koju traži izdavanje vize.
Službena osoba provjerava da li je putna isprava na koju stranac traži izdavanje vize valjana (ispravna, uredna i da joj rok važenja nije protekao), te da li postoje zakonske smetnje za izdavanje vize.
Viza se unosi u putnu ispravu stranca.
Članak 5.
Viza se ne može izdati s rokom važenja dužim od roka važenja putne isprave.
Članak 6.
Zahtjev za izdavanje poslovne vize podnosi se na Obrascu 3.
Poslovna viza važi i kao odobrenje za produženi boravak u Republici Hrvatskoj.
Predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu će o svakoj izdatoj poslovnoj vizi izvijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.
Diplomatske vize
Članak 7.
Diplomatske vize izdaju Ministarstvo inozemnih poslova Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Ministarstvo inozemnih poslova), te predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu.
Članak 8.
Diplomatska viza se izdaje, u pravilu, samo na diplomatsku putovnicu.
Ministarstvo inozemnih poslova i predstavništvo Republike Hrvatske može odbiti izdavanje diplomatske vize na diplomatske putovnice ako ocijeni da nositelju diplomatske putovnice ne treba u Republici Hrvatskoj dati one povlastice koje inače diplomatska viza pruža. U tom slučaju idaje se službena viza ili obična viza.
Članak 9.
Diplomatska viza se izdaje na zahtjev upučen notom ministarstva inozemnih poslova strane države ili diplomatskog, a ukoliko ovoga nema, konzularnog predstavništva države osobe za koje se traži izdavanje diplomatske vize.
Izuzetno, Ministarstvo inozemnih poslova i šef predstavništva Republike Hrvatske mogu nositelju diplomatske putovnice izdati diplomatsku vizu i bez podnošenja note iz prethodnog stavka.
Članak 10.
Diplomatska viza izdaje se na propisanom obrascu s oznakom "Diplomatska viza" (Obrazac 4).
Članak 11.
Diplomatska ulazno-izlazna viza izdaje se, u pravilu, s rokom važnosti do 3 mjeseca, a najviše do godinu dana, za jedno ili više putovanja, osim u slučajevima kada stranac dolazi na službu u Republiku Hrvatsku.
Od ovog pravila se može odstupati samo u slučajevima reciprociteta, retorzije ili međudržavnog sporazuma.
Navedenu vizu predstavništva Republike Hrvatske mogu izdati bez prethodne suglasnosti Ministarstva inozemnih poslova.
Predstavništvo Republike Hrvatske je dužno odmah obavijestiti Ministarstvo inozemnih poslova i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske o izdavanju vize nositelju diplomatske putovnice koji dolazi u Republiku Hrvatsku u turističku ili drugu posjetu.
Članak 12.
Strancima koji dolaze u Republiku Hrvatsku na dužnost u svoja diplomatska, konzularna ili druga predstavništva istog ranga, u svojstvu diplomatskog agenta ili konzularnog funkcionera kao i članovima njihovih obitelji, predstavništvo Republike Hrvatske izdaje diplomatske vize samo po prethodnoj suglasnosti Ministarstva inozemnih poslova Republike Hrvatske.
Ova viza izdaje se s rokom važenja od 1 - 3 mjeseca, zavisno od udaljenosti zemlje iz koje osoba dolazi.
Diplomatska viza izdaje se bez naplate takse.
Službene vize
Članak 13.
Službene vize izdaju Ministarstvo inozemnih poslova i predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu.
Članak 14.
Službena viza se u pravilu izdaje samo na službenu putovnicu.
Ministarstvo inozemnih poslova i predstavništva Republike Hrvatske mogu odbiti izdavanje službene vize na službenu putovnicu ako ocijene da nositelj službene putovnice ne može uživati one povlastice koje po propisima Republike Hrvatske takva viza daje. U tom slučaju izdaje se obična viza.
Članak 15.
Službena viza se izdaje na zahtjev upućen notom Ministarstva inozemnih poslova strane države ili diplomatskog, a ukoliko ovog nema, konzularnog predstavništva zemlje osobe za koje se traži izdavanje službene vize.
Članak 16.
Službena viza izdaje se na propisanom obrascu s oznakom "Službena viza" (Obrazac 5).
Članak 17.
Službena ulazno-izlazna viza izdaje se, u pravilu, s rokom važnosti do 3 mjeseca, a najviše do godinu dana, za jedno ili više putovanja, osim u slučajevima kada stranac dolazi na službu u svoje diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske.
Od navedenoga pravila se može odstupati samo u slučajevima reciprociteta, retorzije ili međudržavnog sporazuma.
Ovakvu vizu predstavništva Republike Hrvatske mogu izdati bez prethodne suglasnosti Ministarstva inozemnih poslova.
Predstavništvo Republike Hrvatske je dužno odmah obavijestiti Ministarstvo inozemnih poslova i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske o izdavanju vize nositelju službene putovnice, koji dolazi u Republiku Hrvatsku u turističku ili drugu posjetu.
Članak 18.
Strancima koji dolaze na dužnost u svoja diplomatska ili konzularna predstavništve, kao i druga predstavništva istog ili sličnog ranga, a nemaju status iz članka 12. ovog Pravilnika, kao i članovima njihovih obitelji, predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu će izdavati službene vize samo po prethodnoj suglasnosti Ministarstva inozemnih poslova. Ova viza izdaje se s rokom važenja od 1-3 mjeseca, zavisno od udaljenosti zemlje iz koje osoba dolazi.
Članak 19.
Službena viza izdaje se bez naplate takse.
Članak 20.
Po izvršenom prijavljivanju Ministarstvu inozemnih poslova osoba iz članka 12. i 18, na traženje diplomatskog, a ukoliko ovog nema, konzularnog predstavništva dobijaju od Ministarstva odgovarajuće izlazno-ulazne diplomatske, odnosno službene vize, u pravilu s rokom važenja od tri godine za više putovanja, ovisno od reciprociteta, retorzije ili bilateralnog sporazuma.
Članak 21.
Strancima na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj, nositeljima diplomatskih ili službenih putovnica izvan slučajeva iz članka 12. i 18. ovog Pravilnika, kojima je za ulazak u Republiku Hrvatsku izdata ulazno-izlazna diplomatska ili službena viza, pa je ova istekla, Ministarstvo inozemnih poslova na traženje diplomatskog, a ukoliko ovo ne postoji konzularnog predstavništva, produžava postojeću ili izdaje novu diplomatsku, odnosno službenu vizu.
Članak 22.
U slučajevima gubitka diplomatske ili službene putovnice izdat će Ministarstvo inozemnih poslova diplomatsku ili službenu vizu na novu putovnicu nakon što gubitak ranije putovnice bude oglašen nevažećim u "Narodnim novinama" i nakon što to bude notificirano u Ministarstvu inozemnih poslova od strane diplomatskog, a ukoliko ovo ne postoji, konzularnog predstavništva strane zemlje u Republici Hrvatskoj.
Isto tako će Ministarstvo inozemnih poslova izdati vizu na novu putovnicu kada uvidom u raniju putovnicu utvrdi, da su sve stranice u putovnici ispunjene.
Osobne karte
Članak 23.
Osobe iz članka 12. i 18. po dolasku u Republiku Hrvatsku prijavljuje diplomatsko, a ukoliko ovoga nema onda, konzularno predstavništvo njihove zemlje Ministarstvu inozemnih poslova.
Na osnovi te prijave, odnosno notifikacije kojoj se prilaže putovnica i potreban broj fotografija Ministarstvo inozemnih poslova izdaje odgovarajuću osobnu kartu dotičnoj osobi, a u putovnicu osobe otiskuje se žig koji glasi "Viđeno u Ministarstvu inozemnih poslova Republike Hrvatske". Slijede datum, potpis ovlaštene osobe i okrugli pečat Ministarstva inozemnih poslova.
Članak 24.
Postoje slijedeće osobne karte
a) diplomatska osobna karta,
b) konzularna osobna karta,
c) službena osobna karta.
Članak 25.
Osobna karta sadrži slijedeće podatke:
- naziv osobne karte
- ime i prezime nositelja osobne karte
- datum rođenja
- fotografiju
- potpis nositelja osobne karte
- funkciju koju obavlja
- adresu stanovanja
- datum izdavanja
- rok važenja (datum istjecanja važnosti)
- broj osobne karte (Obrasci 6, 7 i 8).
U plastičnu foliju osobne karte preko fotografije utisnut je zaštitni pečat sačinjen od metalnog pigmenta. Zaštitni pečat sadrži naziv "Republika Hrvatska" i grb Republike Hrvatske.
Članak 26.
Diplomatska osobna karta izdaje se osobi koja je član diplomatskog osoblja strane diplomatske misije u Republici Hrvatskoj i članovima njegove obitelji.
Konzularna osobna karta izdaje se osobi koja u RepubliciHrvatskoj uživa status konzularnog funkcionara i članovima njegove obitelji.
Diplomatska, odnosno konzularna osobna karta izdaje se i članovima drugih stranih misija i međunarodnih organizacija ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom.
Članak 27.
Službena osobna karta izdaje se:
a) članovima administrativnog, tehničkog i poslužnog osoblja stranih diplomatskih misija i članovima njihovih obitelji,
b) članovima administrativnog, tehničkog i poslužnog osoblja stranih konzularnih predstavništva i članovima njihovih obitelji.
Službena osobna karta izdaje se i privatnoj posluzi članova diplomatskih i konzularnih misija, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili ako postoji reciprocitet.
Članak 28.
Osobna karta se izdaje na tri godine i važi za boravak i kretanje na teritoriju Republike Hrvatske. Njeno važenje se može produžiti svaki put još na godinu dana.
Osobna karta ne važi za kretanje u zonama u kojima je kretanje zabranjeno za strance.
Nositelj osobne karte dužan je prilikom premještaja i prije napuštanja Republike Hrvatske dostaviti osobnu kartu Ministarstvu inozemnih poslova radi poništenja.
Članak 29.
Osobna karta se izdaje i djeci koja su navršila 16 godina starosti ukoliko žive s roditeljima. Izuzetno osobna karta može se na zahtjev roditelja ili staratelja izdati i djetetu mlađem od 16 godina.
Članak 30.
Nova osobna karta izdaje se u slijedećim slučajevima:
a) kada je ranija osobna karta izgubljena i gubitak prijavljen Ministarstvu inozemnih poslova putem oglasa o nevažnosti u "Narodnim novinama",
b) kada je osobna karta oštećena ili dotrajala,
c) kada nosilac osobne karte mijenja zvanje ili funkciju.
Članak 31.
U pogledu obaveze prijavljivanja boravišta i prijavljivanja i odjavljivanja prebivališta na osobe iz prethodnog članka kao i na strance, nositelje diplomatskih i službenih putovnica onih država s kojima su ukinute vize, primjenjuju se odgovarajući propisi o kretanju i boravku stranaca Republici Hrvatskoj.
Ne podliježu obvezi prijavljivanja stranci, članovi službenih delegacija i diplomatski kuriri.
Evidencija
Članak 32.
Predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu vodi evidenciju o zahtjevima za izdavanje putnih listova za strance i vizama kao i o izdatim putnim listovima za strance i vizama.
Evidencije iz stavka 1. ovog članka vode se na sistemu za automatsku obradu podataka.
Osim na sistemu za automatsku obradu podataka evidencije iz stavka 1. ovog članka vode se i u odgovarajućim registrima odnosno u obliku kartoteke.
Članak 33.
Evidencija o zahtjevima za izdavanje putnih listova za strance i izdatim putnim listovima za strance sadrži slijedeće podatke:

 1. redni broj
 2. datum podnošenja zahtjeva
 3. ime i prezime stranca
 4. datum, mjesto i država rođenja
 5. državljanstvo
 6. kako je riješen zahtjev
 7. broj, datum izdavanja i rok važenja putnog lista za stranca
 8. razlog izdavanja
 9. napomenu.

Članak 34.
Evidencija o zahtjevima za izdavanje poslovnih viza kao i o izdatim poslovnim vizama sadrži slijedeće podatke:

 1. redni broj
 2. datum podnošenja zahtjeva
 3. ime i prezime stranca
 4. datum, mjesto i državu rođenja
 5. državljanstvo
 6. zanimanje
 7. kako je riješen zahtjev
 8. broj, datum izdavanja i rok važenja poslovne vize
 9. vrsta, broj i rok važenja putne isprave na koju je izdana poslovna viza
 10. napomenu.

Članak 35.
Evidencija o podnesenim zahtjevima za ulazno-izlazne i tranzitne vize kao i o izdatim ulazno-izlaznim i tranzitnim vizama sadrži slijedeće podatke:

 1. redni broj
 2. datum podnošenja zahtjeva
 3. ime i prezime stranca
 4. datum, mjesto i državu rođenja stranca
 5. državljanstvo
 6. kako je riješen zahtjev
 7. vrstu, rok i svrhu izdavanja vize
 8. vrstu, broj, datum izdavanja i rok važenja putne isprave na koju se izdaje viza
 9. napomenu.

Članak 36.
Predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu dužno je najmanje jednom godišnje izvještavati Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske o izdatim putnim ispravama, poslovnim i drugim vizama.
Članak 37.
O izdatim diplomatskim i službenim vizama i osobnim kartama stranim državljanima Ministarstvo inozemnih poslova vodi evidenciju na sistemu za automatsku obradu podataka kao i u odgovarajućim registrima i kartoteci.
Evidencija koja se vodi u registrima i kartoteci sastoji se od :

 1. registra zahtjeva (nota) za izdavanje diplomatskih i službenih viza i osobnih karata i izdatih diplomatskih i službenih viza i osobnih karata
 2. registra nestalih osobnih karata
 3. kartoteke.

Članak 38.
Registar zahtjeva (nota) za izdvanje diplomatskih i službenih viza i osobnih karata i izdatih diplomatskih i službenih viza i osobnih karata stranim državljanima sadrži slijedeće podatke:

 1. redni broj
 2. datum podnošenja zahtjeva
 3. naziv podnositelja zahtjeva, njegovo sjedište i adresu
 4. kako je zahtjev riješen
 5. naziv vize odnosno osobne karte koja je izdata
 6. ime, prezime i funkciju nositelja diplomatske ili službene vize odnosno osobne karte.

Članak 39.
Registar nestalih osobnih karata stranim državljanima sadrži slijedeće podatke:

 1. vrstu osobne karte
 2. seriju i serijski broj osobne karte
 3. ime, prezime i funkciju nositelja osobne karte
 4. datum prijave nestanka osobne karte
 5. primjedbe.

Članak 40.
Obrasci od 1 do 8 tiskani uz ovaj pravilnik čine njegov sastavni dio.
Članak 41.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Narodnim novinama".
Klasa: 520
Urbroj: 521-0501/92-1329
Zagreb, 5. ožujka 1992.
Ministar inozemnih poslova
dr. Zvonimir Šeparović, v. r.OBRAZAC 1
_ _____________________________
Obrazac popunite čitljivo OBRAZAC 1
Use block letters Stranica prva
Remplir le formulaire lisiblement _____________________
PRIMLJENO
Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva _____________________
I certify that the information given here is true and accurate Broj Taksa Prilog
Le demandeur est responsable de Iexectitude des donnees _____________________
MBS / Personal No
No Personnel
_____________________

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTNOG LISTA ZA STRANCA
APPLICATION FOR ISSUING TRAVEL DOCUMENT FOR FOREIGN NATIONALS
DEMANDE DE DELIVRANCE DUN LAISSEZ-PASSER POUR LES ETRAGNERS

_ _____________________________
Prezime (za udate i djevojačko)
1. Name (add maiden name where applicable)
Nom (pour les femmes mariees, aussi le nom de jeune fille)
_ _____________________________
Ime
2. First name
Prenom
_ _____________________________
Spol
3. Sex
Sexe
_ _____________________________
Dan, mjesec i godina rođenja
4. Date of birth
Date de naissance
_ _____________________________
Mjesto i država rođenja
5. Place and country of birth
Lieu et pays de naissance
_ _____________________________
Državljanstvo
6. Nationality
Nationalite
_ _____________________________
Zanimanje
7. Occupation
Profession
_ _____________________________
Prebivalište (boravište) i adresa
8. Residence (sojourn) and adresa
Residence
_ _____________________________
Putna isprava (vrsta, broj, tko je izdao, gdje je izdana)
9. Travel document (type, number, issued by and issued at)
Document de voyage (type, numero, lieu de delivrance, delivre par)
_ _____________________________
Razlog putovanja u Republiku Hrvatsku
10. Resson of travel in the Republic of Croatia
But du voyage en Republique de Croatie
_ _____________________________
S istom putnom ispravom putuje i:
Accopanied by:
La titulaire sera accompagne par:
Prezime i ime Srodstvo Datum rođenja
Name and first name Relationship Date of birth
Nom et prenom Parente Date de naissance
_ _____________________________
11.


_ _____________________________
Uz zahtjev prilažem:
12. Enclosed with the request:
Les pieces ci-jointes:
_ _____________________________
U ___________________
In _____________________________
A (Potpis podnositelja zahtjeva)
(Applicants signature)
(Signature du demandeur)
_ ______________________________ _____________________________
Obrazac popunite čitljivo OBRAZAC 2
Use block letters Stranica prva
Remplir le formulaire lisiblement _____________________
PRIMLJENO
Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva _____________________
I certify that the information given here is true and accurate Broj Taksa Prilog
Le demandeur est responsable de Iexectitude des donnees _____________________
MBS / Personal No
No Personnel
_____________________

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE VIZE STRANCU
APPLICATION FOR ISSUING VISA TO FOREIGN NATIONALS
DEMANDE DE DELIVRANCE D'UN VISA POUR LES ETRANGERS

_ _____________________________
Prezime ( za udate i djevojačko)
1. Name ( add maiden namo vuhero applicable )
Nom (pour len femmes mariges, aussi le nom de jeuna fille)
_ _____________________________
Ime
2. First name
Prenom
_ _____________________________
Spol
3. Sax
Sexe
_ _____________________________
Dan, mjesec i godina rođenja
4. Data ot birth
Date de naissance
_ _____________________________
Mjesto i država rođenja
5. Place and country of birth
Lieu et payn de naissance
_ _____________________________
Prebivalište (boravište) i adresa
6. Residence (sojourn) and address
Residence
_ _____________________________
Državljanstvo
7. Nationality
Nationalite
_ _____________________________
Zanimanje
8. Occupation
Profession
_ _____________________________
Putna isprava (vrsta, broj, tko je izdao, gdje je izdana i rok važenja)
9. Travel document (typa, number, issuingauthority, place and date of issue)
Documant de voyage ( genre, numero, delivre par, lieu de delivrance et durea de la
validite)
_ _____________________________
Mjesto u Republici Hrvatskoj u kojem namjeravata boraviti odnosno
obavljati poslovnu djalatnont
10. Place in the Rapublic ot Croatia where you intend to stay i.e. to
perform your busniness activities
Lieu, en Republique de Croatie ou vous avez I'intention de sejourner
ou mener des affaires
_ _____________________________
Ime, prezime i adresu osobe koju poznajate u Republici Hrvatskoj
Name, first name and address of a person whom you knovu in the
11. Republic of Croatia
Prenom, nom et adresse de la personne que vous connaissnez en
Republique da Croatie
_ _____________________________
Da li ste ranije boravili u Republici Hrvatskoj (kada, gdje i u koju svrhu)
12. Have you ever been in tha Republic of Croatia ( when, where and for which
purposes)
Avez vous deja sejournez an Republique de Croatie (quand, ou et dans quel but)
_ _____________________________
Na koji način čete osigurati sredstva za uzdrživanje
13. How will you cover your living expenses
Comment comptez - vous assurer les moyens pour votre subsistance
_ _____________________________
Vrsta vize koju tražite (ulazno - izlazna, tranzitna)
14. Type ot visa requested (entry - exit, transit)
Genre de visa demande (d'entree - sortie, de transit)
_ _____________________________
U koje svrhe
15. For which purposes
Dans quel but
_ _____________________________
S istom putnom ispravom putuje i:
Accopanied by:
La titulaire sera accompagne par:
Prezime i ime Srodstvo Datum rođenja
Name and first name Relationship Date of birth
Nom et prenom Parente Date de naissance
_ _____________________________
16._ _____________________________
Uz zahtjev prilažem:
17. Enclosed with the request:
Les pieces ci-jointes:
_ _____________________________
U ___________________
In _____________________________
A (Potpis podnositelja zahtjeva)
(Applicants signature)
(Signature du demandeur)
_ ______________________________ _____________________________
Obrazac popunite čitljivo OBRAZAC 3
Use block letters Stranica prva
Remplir le formulaire lisiblement _____________________
PRIMLJENO
Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva _____________________
I certify that the information given here is true and accurate Broj Taksa Prilog
Le demandeur est responsable de Iexectitude des donnees _____________________
MBS / Personal No
No Personnel
_____________________


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSLOVNE VIZE STRANCU
APPLICATION FOR ISSUING BUSINESS VISA TO FOREIGN NATIONALS
DEMANDE DE DELIVRANCE DUN VISA DAFFAIRES POUR LES ETRANGERS

_ _____________________________
Prezime (za udate i djevojačko)
1. Name (add maiden name where applicable)
Nom (pour les femmes mariees, aussi le nom de jeune fille)
_ _____________________________
Ime
2. First name
Prenom
_ _____________________________
Spol
3. Sex
Sexe
_ _____________________________
Ime oca ili majke
4. Fathers or mothers name
Nom du pere ou de la mere
_ _____________________________
Dan, mjesec i godina rođenja
5. Date of birth
Date de naissance
_ _____________________________
Mjesto i država rođenja
6. Place and country of birth
Lieu et pays de naissance
_ _____________________________
Državljanstvo
7. Nationality
Nationalite
_ _____________________________
Bračno stanje
8. Merital status
Etat civil
_ _____________________________
Znanje stranog jezika
9. Foreign languages spoken
Connaissance des langues
_ _____________________________
Zanimanje
10. Occupation
Profession
_ _____________________________
Zaposlen kod (adresa)
11. Employed at (address)
Lemployeur (adresse)
_ _____________________________
Prebivalište (boravište) i adresa
12. Residence (sojourn) and adresa
Residence
_ _____________________________
Putna isprava (vrsta, broj, tko je izdao, gdje je izdana)
13. Travel document (type, number, issued by and issued at)
Document de voyage (type, numero, lieu de delivrance, delivre par)
_ _____________________________
Putna isprava vrijedi do
14. Travel document is valid until
Document de voyage valable jusquau
_ _____________________________
Za koje vrijeme se traži poslovna viza
15. Business visa is requested for the period of
Le visa est demande pour le periode de
_ _____________________________
U koje svrhe
16. For which purposes
Dans quel but
_ _____________________________
U ___________________
In _____________________________
A (Potpis podnositelja zahtjeva)
(Applicants signature)
______________________ (Signature du demandeur)
Dana
Date
Le
_ _____________________________OBRAZAC 4
_ _____________________________DIPLOMATSKA VIZA

BROJ 19

VRIJEDI DO

ZA PUTOVANJE(A)

U

IZDALO

DATUM IZDAVANJA POTPIS SLUŽBENE OSOBE

M. P.
_ _____________________________OBRAZAC 5
_ _____________________________SLUŽBENA VIZA

BROJ 19

VRIJEDI DO

ZA PUTOVANJE(A)

U

IZDALO

DATUM IZDAVANJA POTPIS SLUŽBENE OSOBE

M. P.
_ _____________________________OBRAZAC 6
_ _____________________________

REPUBLIKA HRVATSKA DIPLOMATSKA OSOBNA KARTA
REPUBLIC OF CROATIA DIPLOMATlC IDENTlTY CARD
REPUBLIQUE DE CROATlE CARTE DlDENTITE DIPLOMATIQUE

Ime/ First name/ Prenom

Prezime/ Surname/ Nom

Datum rođenja/ Date of birth/ Date de naissance

Funkcije/ Function/ Fonction

Prebivalište (boravište) i adresa/ Residence/ Residence

Izdala/Issued by/Delivre par Datum izd./ Date of issue/ Vrijedi do/Date of expiry
Delivre le Valable jusqu auVl. potpis/ Holders signature/ Signature du titulaire


Promjena adrese/ Change of address/ Changement d adresse


_ _____________________
Promjena adrese/ Change of address/ Changement d adresse
_ _____________________________OBRAZAC 7
_ _____________________________

REPUBLIKA HRVATSKA KONZULARNA OSOBNA KARTA
REPUBLIC OF CROATIA CONSULAR IDENTlTY CARD
REPUBLIQUE DE CROATlE CARTE DlDENTITE CONSULAIRE

Ime/ First name/ Prenom

Prezime/ Surname/ Nom

Datum rođenja/ Date of birth/ Date de naissance

Funkcije/ Function/ Fonction

Prebivalište (boravište) i adresa/ Residence/ Residence

Izdala/Issued by/Delivre par Datum izd./ Date of issue/ Vrijedi do/Date of expiry
Delivre le Valable jusqu auVl. potpis/ Holders signature/ Signature du titulaire


Promjena adrese/ Change of address/ Changement d adresse


_ _____________________
Promjena adrese/ Change of address/ Changement d adresse
_ _____________________________OBRAZAC 8
_ _____________________________

REPUBLIKA HRVATSKA SLUŽBENA OSOBNA KARTA
REPUBLIC OF CROATIA SERVICE IDENTlTY CARD
REPUBLIQUE DE CROATlE CARTE DlDENTITE SERVICE

Ime/ First name/ Prenom

Prezime/ Surname/ Nom

Datum rođenja/ Date of birth/ Date de naissance

Funkcije/ Function/ Fonction

Prebivalište (boravište) i adresa/ Residence/ Residence

Izdala/Issued by/Delivre par Datum izd./ Date of issue/ Vrijedi do/Date of expiry
Delivre le Valable jusqu auVl. potpis/ Holders signature/ Signature du titulaire


Promjena adrese/ Change of address/ Changement d adresse


_ _____________________
Promjena adrese/ Change of address/ Changement d adresse
_ _____________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti