POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - propisi i statuti - zakon o porezu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 13. stavka 4. i članka 54. stavak 1. Zakona o nadzoru državne granice ("Narodne novine", broj 9/92) ministar unutarnjih poslova, donosi
PRAVILNIK
o načinu nadzora državne granice
1. Opća odredba
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se način nadzora i kontrola prelaženja državne granice. određivanje područja i objekata graničnih prijelaza, označavanje graničnih prijelaza, kretanje i zadržavanje osoba na području graničnog prijelaza, prenošenje oružja i streljiva preko državne granice, te vođenje evidencija.
2. Nadzor državne granice
Članak 2.
Nadzor državne granice obavlja se sa svrhom zaštite nepovredivosti državne granice na kopnu, moru i rijekama na kojima se odvija međunarodna plovidba te štićenje i osiguranje zračnog prostora Republike Hrvatske.
Članak 3.
Nadzor državne granice obavlja se i poradi sprečavanja ulaska diverzantskih, terorističkih i drugih neprijateljskih skupina ili pojedinaca na teritoriju Republike Hrvatske.
Članak 4.
Zaštita državne granice osigurava se poduzimanjem, propisima predviđenih postupaka i mjera od strane Ministarstva unutarnjih poslova.
3. Granična kontrola
Članak 5.
Granična kontrola obavlja se odmah nakon dolaska prijevoznog sredstva odnosno putnika na granični prijelaz. Kontrola se može, prema potrebi, obavljati i u samom prijevoznom sredstvu ili na drugom određenom mjestu na području graničnog prijelaza.
Granična kontrola obavlja se za vrijeme redovnog zadržavanja prijevoznog sredstva na graničnom prijelazu, a iznimno može se obavljati u vlakovima, zrakoplovima, pomorskim i riječnim plovilima u međunarodnom prometu i izvan graničnog prijelaza.
Članak 6.
Graničnu kontrolu na graničnom prijelazu Republike Hrvatske obavlja granična policija.
Članak 7.
Pri obavljanju kontrole putnih isprava ili drugih isprava o identitetu putnika i članova posade plovila u međunarodilom prometu utvrđuje se identitet svih osoba na plovilu i uspoređuju podaci iz putnih isprava ili drugih isprava o identitetu osoba na plovilu s podacima u popisu putnika i prijepisu popisa članova posade, odnosno popisa članova posade.
Popis putnika i prijepis popisa članova posade plovila koja dolaze iz inozemstva ili odlaze u inozemstvo sadrži: ime i prezime putnika odnosno člana posade, datum njegovog rođenja, državljanstvo i broj putne isprave ili druge isprave o identitetu.
Članak 8.
Članovi posade plovila odnosno osoblje zaposleno na prijevoznim sredstvima i putnici koji tim sredstvima ulaze u Republiku Hrvatsku iz inozemstva odnosno izlaze iz Republike Hrvatske u inozemstvo, mogu do završetka granične kontrole na graničnom prijelazu kontaktirati samo s djelatnicima granične policije koji obavljaju propisanu graničnu kontrolu na graničnom prijelazu.
Zapovjednik plovila odnosno zrakoplova, voditelj čamca, željezničko osoblje i vozač drugog prijevoznog sredstva ne smiju dopustiti da se nakon obavljene granične kontrole ukrcaju u prijevozno sredstvo druge osobe bez odobrenja granične policije.
Članak 9.
Pravne osobe koje koriste luke odnosno riječna i zrakoplovna pristaništa, željeznička transportna poduzeća, a i vlasnici odnosno korisnici prijevoznih sredstava u međunarodnom pomorskom, riječnom, zračnom i željezničkom prometu dužni su pravovremeno, a najkasnije u roku od 2 sata od slijetanja ili polijetanja zrakoplova, odnosno 12 sati ako je riječ o drugim prijevoznim sredstvima, obavijestiti graničnu policiju o njihovom prijelazu državne granice.
Članak 10.
Pravne osobe koje koriste luke, odnosno riječna ili zrakoplovna pristaništa, željeznička transportna poduzeća, te vlasnici odnosno korisnici prijevoznih sredstava ili osobe koje upravljaju prijevoznim sredstvima u međunarodnom prometu dužni su graničnoj policiji u samom prijevoznom sredstvu staviti na raspolaganje potrebni prostor i omogućiti slobodan pristup.
Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su osvjetliti prijevozno sredstvo, odnosno dio područja graničnog prijelaza na kojem se obavlja granična kontrola.
Članak 11.
Prostor na kojem se prijevozna sredstva pri prelasku državne granice zaustavljaju, odnosno pristaju određuju:
- na području cestovnog graničnog prijelaza - granična policija u sporazumu sa carinskom službom,
- na području zrakoplovnog pristaništa, pomorskog i riječnog i željezničkog graničnog prijelaza - pravna osoba za iskorištavanje luke odnosno za iskorištavanje riječnih i zrakoplovnih pristaništa, odnosno rukovoditelj željezničkog kolodvora u sporazumu s graničnom policijom, nadležnom carinarnicom i lučkom odnosno pristanišnom kapetanijom.
Članak 12.
Plovilo u međunarodnom prometu na kojem je na izlazu obavljena granična kontrola dužno je najkraćim uobičajenim putem bez zaustavljanja napustiti obalno more ili rijeku Republike Hrvatske.
Ukoliko se plovilo iz stavka 1. ovoga članka, bez opravdanog razloga zaustavi, zapovjednik plovila dužan je na zahtjev granične policije ponovo omogućiti graničnu kontrolu.
Troškove ponovne granične kotrole snosi zapovjednik plovila.
Članak 13.
U slučaju više sile, osobe stalno nastanjene uz državnu granicu, mogu prelaziti na teritoriju susjedne države i izvan graničnog prijelaza i bez važeće putne isprave.
Stranci, koji prelazeći državnu granicu u slučajevima iz stavka 1. oveg članka prijeđu na teritorij Republike Hrvatske prijavljuju svoj prelazak najbližoj policijskoj postrojbi.
Policijska postrojba obavijestit će o prelasku državne granice osoba iz stavka 2. ovog članka nadležnu stanicu granične policije i nadležna granična tijela susjedne države.
Članak 14.
Granična policija vratit će odmah preko državne granice stranca za kojeg utvrdi da je nenamjerno prešao državnu granicu ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.
4. Područje graničnog prijelaza i objekti na graničnom prijelazu
Članak 15.
Svakom graničnom prijelazu pripada područje za obavljanje granične kontrole, te neposredni okoliš s objektima potrebnim za nesmetano i sigurno odvijanje prometa i granične kontrole.
Članak 16.
Područje graničnog prijelaza za cestovni promet obuhvaća prostor od državne granice u dubinu teritorija Republike Hrvatske na kojem se nalazi dio javne ceste i prostor obilježen za zaustavljanje ili parkiranje vozila do objekata na graničnom prijelazu
Na graničnim prijelazima za cestovni promet na kojima se prostori za parkiranje vozila, zgrade, prostorije i uređaji koje upotrebljavaju nadležna tijela i pravne osobe iz članka 22. ovog Pravilnika, nalaze na udaljenosti manjoj od 100 m od državne granice, područje graničnog prijelaza obuhvaća i javnu cestu u duljini od 100 m od državne granice.
Članak 17.
Područje graničnog prijelaza za željeznički promet obuhvaća prostor na graničnom željezničkom kolodvoru na kojem se nalaze peroni i kolosijeci za vrijeme dok se na tom prostoru zadržava vlak u međunarodnom prometu.
Objekti koje obuhvaća granični prijelaz za željeznički promet jesu prostorije i uređaji na peronu željezničkog kolodvora koje upotrebljavaju nadležna upravna tijela i pravne osobe iz članka 22. ovog Pravilnika.
Članak l8.
Područje graničnih prijelaza za međunarodni zračni promet obuhvaća dio zrakoplovnog pristaništa (poletnosletne staze, zaštitni pojas, pristanišnu platformu) određenog za polijetanje zrakoplova u medunarodnom zračnom prometu.
Područjem graničnog prijelaza za međunarodni zračni promet smatra se i dio zrakoplovnog pristaništa koje nije otvoreno za međunarodni zračni promet, te prostorije u kojima se kontrolira prelazak državne granice za vrijeme dok se na njemu zadržava zrakoplov u međunarodnom zračnom prometu koji prisilno sleti na takvo pristanište.
Objekti koje obuhvaća granični prijelaz za međunarodni zračni promet jesu zgrade, prostorije i uređaji koje upotrebljavaju nadležna tijela i pravne osobe iz članka 22. ovog Pravilnika.
Članak 19.
Područje graničnog prijelaza za međunarodni pomorski i riječni promet obuhvaća dio luke odnosno pristaništa (obala, gat, vez, sjedište) namijenjen za pristajanje i zadržavanje plovila u međunarodnom prometu.
Područjem za međunarodni pomorski i riječni promet smatra se i dio luke odnosno pristaništa koje nije otvoreno za međunarodni promet, za vrijeme dok se na njemu zadržava plovilo u međunarodnom prometu koje prisilno uplovi u takvu luku odnosno pristanište.
Objekti koje obuhvaća granični prijelaz za međunarodni pomorski i riječni promet jesu zgrade, prostorije i uređaji koje upotrebljavaju nadležna tijela i pravne osobe iz članka 22. ovog Pravilnika.
Članak 20.
Područjem graničnog prijelaza smatraju se i zimovnici na plovnim rijekama, ako su u njima usidrena strana plovila, i to samo u odnosu prema tim plovilima i njihovim posadama.
Članak 21.
Područje graničnog prijelaza određuje se sporazumom granične policije, carinske službe, drugih nadležnih tijela i pravnih osoba koji poslove iz svoje nadležnosti odnosno
gospodarstvene djelatnosti obavljaju na području graničnog prijelaza.
Članak 22.
Objekti na graničnom prijelazu potrebni za nesmetano i sigurno odvijanje prorneta i granične kontrole su zgrade, prostorije i uređaji koje upotrebljavaju tijela državne uprave.
Objektima u smislu stavka 1. ovog članka smatraju se i objekti pravnih osoba koje svoju djelatnost obavljaju na području graničnog prijelaza.
5. Označavanje graničnih prijelaza
Članak 23.
Područje graničnog prijelaza mora biti vidljivu označeno.
Područje graničnog prijelaza označava se postavljanjenm pokretnih ili nepokretnih ograda, odnosno zapreka ili postavljanjem oznaka s obavijesti da je kretanje i zadržavanje na torn području ogranićeno.
Na području graničnog prijelaza ne smiju se postavljati reklamne ploče i drugi natpisi koji ometaju kontrolu prelaženja državne granice.
Članak 24.
Označavanje graničnih prijelaza vrši se i postavljanjem grba i zastave Republike Hrvatske na određenim objektima na državnoj granici i u blizini državne granice.
Članak 25.
Grb Republike Hrvatske ističe se na cestovnom graničnom prijelazu na posebnoj ploči na udaljenosti od 2,5 m od granične crte, a ako granična crta prolazi mostom ili tunelom, grb se ističe na izlazu s mosta ili uz tunela, te na pomorskom i riječnom graničnom prijelazu, na ulazu u područje graničnog prijelaza.
Grb Republike Hrvatske ističe se na graničnom prijelazu u zračnom prometu u prostoriji u kojoj se obavlja ulazna granična kontrola, te na zgradi graničnog prijelaza za željeznički i cestovni promet.
Članak 26.
Na cestovnom, pomorskom i riječnom graničnom prijelazu grb Republike Hrvatske ističe se na ploči dimenzija 1000 x 700 mm. Na cestovnim graničnim prijelazima ploča se postavlja na metalnim nosačima, donji joj je rub na 1200 mm od razine ceste odnosno zemljišta i okrenuta je prema susjednoj državi, a na ostalim se graničnim prijelazima može postaviti i na drugi prikladan način.
Članak 27.
Na zgradi graničnog prijelaza i u prostorijama na zrakoplovnom pristaništu, u kojima se obavlja ulazna granična kontrola, grb se Republike Hrvatske ističe na ploči dimenzija 600 x 400 mm.
Članak 28.
Grb Republike Hrvatske na ploči iz članka 26. i 27. ovoga Pravilnika nalazi se u sredini ploče pri vrhu.
Grb Republike Hrvatske na ploči iz članka 26. ovog Pravilnika visine je 160 mm, a na ploči iz članka 27. ovoga Pravilnika visine 70 mrn.
Ispod grba Republike Hrvatske na pločama iz članka 26. i 27. ovog Pravilnika nalazi se natpis Republika Hrvatska, ispisan uspravnim slovima (tip slova: TIMES BOLD) crne boje.
Na pločama iz članka 26. ovoga Pravilnika visina slova za riječ "Republika" je 70 mm, a za riječ "Hrvatska" je 120 mm.
Na pločama iz članka 27. ovoga Pravilnika visina slova za riječ "Republika" je 40 mm, a za riječ "Hrvatska" je 60 mm.
Podloge ploča su bijele boje, obrubljene sa crveno-bijelom-plavom bojom.
Članak 29.
Zastava Republike Hrvatske vije se na cestovnom graničnom prijelazu ispred zgrade na ulaznoj strani, te na pomorskom i riječnom graničnom prijelazu na području graničnog prijelaza predviđenog za pristajanje stranih plovila.
Članak 30.
Zastava je dimenzija 3 x 1,5 m, a vije se na jarbolu visine 7 m odnosno na jarbolu koji je niži od zgrade graničnog prijelaza.
Na graničnom prijelazu gdje pušu jaki vjetrovi jarbol može biti visine 5 m, a dimenzije zastave su 2 x 1 m. Jarbol se izrađuje od metala obojenog bijelom bojom.
Članak 31.
Zastava se vije u vrijeme kad je granični prijelaz otvoren.
6. Kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu i izvan mjesta graničnog prijelaza
Članak 32.
Odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu može biti stalno ili privremeno.
Odobrenja iz stavka 1. ovog članka vrijede i za odlazak na plovilo u međunarodnom prometu, za vrijeme njegova zadržavanja na graničnom prijelazu, ako je to u odobrenju posebno naznačeno.
Članak 33.
Stalno odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu izdaje se na zahtjev stranke.
Za osobe zaposlene na graničnom prijelazu zahtjev za izdavanje stalnog odobrenja podnosi državno tijelo ili pravna osoba čije je sjedište, odnosno čija se djelatnost obavlja na graničnom prijelazu, a u kojoj je ta osoba zaposlena.
Članak 34.
Za članove posade stranog plovila odnosno zrakoplova zahtjev za izdavanje stalnog odobrenja podnosi zapovjednik plovila, odnosno zrakoplova u obliku ovjerenog popisa članova posade. Uz zahtjev za svakog člana posade prilaže se fotografija veličine 3 x 4 cm koja vjerno prikazuje osobu za koju se traži dozvola.
Pod stranim plovilom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se svako strano plovilo, osim stranih jahti i čamaca namijenjenih razonodi ili športu i stranih putničkih brodova na kružnom putovanju.
Članu posade stranog broda može se izdati stalno odobrenje za kretanje i zadržavanje na više graničnih prijelaza. Odobrenje izdaje granična policija na graničnom prijelazu na kojem je stranac podnio zahtjev, a u odobrenju se naznačuju granični prijelazi za koje se odobrenje izdaje.
Članak 35.
Zahtjev za izdavanje stalnog odobrenja za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu podnosi se na obrascu broj 1, kojim je utvrđen oblik i sadržaj zahtjeva.
Stalno odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu izdaje se na obrascu broj 3, kojim je utvrđen oblik i sadržaj odobrenja.
Članak 36.
Djelatnicima službe sigurnosti plovidbe, veterinarskim, fitosanitarnim, prometnim i tržišnim inspektorima, koji obavljaju službu na graničnim prijelazima, stalno odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu, izdaje se u obliku ovjere na službenoj iskaznici, odnosno ovlaštenju za obavljanje poslova. Ovjeru vrši granična policija.
Ukoliko djelatnici iz stavka 1. ovog članka svoje službene poslove obavljaju na više graničnih prijelaza. ovjeru vrši Ministarstvo unutarnjih poslova.
Članak 37.
Privremeno odobrenja za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu izdaje se na zahtjev stranke.
Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovog članka podnosi se na obrascu broj 1.
Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, privremeno odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu može se izdati i članovima uže obitelji pomoraca ukrcanih na hrvatski brod, a na njihov usmeni zahtjev.
Privremeno odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu izdaje se na obrascu broj 4, kojim je utvrđen oblik i sadržaj odobrenja.
Članak 38.
Odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu može se izdati i osobama koje na granični prijelaz dođu u skupini (školske ekskurzije, učenici pomorskih škola, provođenje raznih anketa, TV ekipe i sl.). Odobrenje se izdaje na usmeni zahtjev vođe grupe.
Odobrenje iz stavka 1. ovog članka izdaje se na obrascu broj 5, kojim je utvrđen oblik i sadržaj odobrenja.
Članak 39.
Privremeno odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu koje se izdaje članovima posade stranih jahti namijenjenih razonodi ili športu, koji dolaze u Republiku Hrvatsku, a čije pomorske ili brodarske knjižice nemaju prostor predviđen za vizu, izdaje se s rokom važenja jednakom roku važenja odobrenja za plovidbu tih plovila u obalnom moru Republike lirvatske ili rijekama Republike Hrvatske na kojima se obavlja međunarodna plovidba.
Članak 40.
Odobrenje za kretanje izvan mjesta graničnog prijelaza izdaje se strancu radi liječenja ili obavljanja službenog posla ili radi posjeta rodbini, te u drugim opravdanim slučajevima.
Odobrenje iz stavka 1. ovog članka izdaje se na zahtjev stranke.
Zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi se na obrascu broj 2, kojim je utvrđen oblik i sadržaj zahtjeva.
Odobrenje za kretanje i boravak izvan mjesta graničnog prijelaza izdaje se na obrascu broj 6, kojim je utvrđen oblik i sadržaj odobrenja.
Članak 41.
Nadležno tijelo granične policije koje izdaje odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu i odobrenje za kretanje izvan mjesta, graničnog prijelaza može od podnositelja zahtjeva zatražiti dodatna objašnjenja pojedinih navoda u zahtjevu.
Članak 42.
Nadležno tijelo koje daje odobrenja za gradnju objekta ili postavljanje privremenog objekta u području do 100 m od granične crte dužno je od Ministarstva unutarnjih poslova pribaviti potrebnu suglasnost za gradnju.
Uz zahtjev za davanje suglasnosti iz stavka 1. ovog članka prilaže se:
- ime i prezime podnositelja zahtjeva, datum i mjesto rođenja, zanimanje, prebivalište i adresa stana, odnosno naziv i sjedište pravne osobe, vrstu i namjenu objekta koji se izgraduje i točnu lokaciju s izvatkom iz katastarskog elaborata i oznaku katastarske čestice na kojoj se objekt namjerava izgraditi.
7. Prenošenje oružja i streljiva preko državne granice
Članak 43.
Smatrat će se da je oružje i streljivo prijavljeno na graničnom prijelazu ako je prijavljeno djelatniku granične policije ili carinskom djelatniku.
O svakom prijavljenom oružju i streljivu djelatnik granične policije obavješćuje carinskog djelatnika.
Djetatnik granične policije će pored štambilja o ovjeri prelaska državne granice u putnu ispravu stranca koji prelazi državnu granicu i koji nosi oružje i streljivo otisnuti i štambilj koji sadrži oznaku da su oružje i streljivo unijeti, te broj odobrenja za njihovo unošenje, a pri prvom izlasku stranca iz Republike Hrvatske i iznošenju oružja poništit će taj štambilj.
Članak 44.
Strancu koji je u tranzitu preko teritorija Republike Hrvatske i unosi oružje i streljivo, a koje mu nije upisano u putnu ispravu, granična policija može izdati odobrenje za unos oružja i streljiva i njihovo prenošenje preko teritorija Republike Hrvatske.
Odobrenje za unos i prenošenje oružja preko teritorija Republike Hrvatske izdaje se na obrascu broj 7. kojim je utvrđen oblik i sadržaj odobrenja.
Članak 45.
Hrvatskom državljaninu koji prebiva u inozemstvu i strancu koji u Hrvatsku dolazi poradi lova ili radi sudjelovanja na športskim-streljačkim takmičenjima i sa sobom nose odgovarajuće oružje i streljivo, a to oružje i streljivo nije im upisano u putnu ispravu, granična policija izdat će odobrenje za držanje i nošenje lovačko-športskog oružja i streljiva za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj.
Odobrenje za držanje i nošenje lovačko-športskog oružja i streljiva izdaje se na obrascu broj 8, kojim je utvrđen oblik i sadržaj odobrenja.
Članak 46.
Ako hrvatski državljanin ili stranac pri prelasku državne granice ne prijavi oružje i streljivo, koje nosi sa sobom, djelatnik granične policije privremeno će oduzeti takvo oružje i streljivo i podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Istovremeno, o oduzetom oružju i streljivu, obavijestit će nadležnu carinarnicu.
Članak 47.
O privremenom oduzimanju oružja i streljiva izdaje se potvrda osobi kojoj su oružje i streljivo oduzeti.
Potvrda o privremenom oduzimanju oružja i streljiva izdaje se na obrascu broj 9. kojim je utvrđen oblik i sadržaj odobrenja.
Članak 48.
Ako se na stranom plovilu pri kontroli prelaska državne granice ustanovi da se na plovilu ili kod članova posade nalazi oružje i streljivo, koji nisu deklarirani kao roba, djelatnik granične policije naredit će zapovjedniku plovila da oružje i streljivo smjesti u poseban prostor na plovilu i plombira ih sve dok se plovilo nalazi u obalnom moru Republike Hrvatske.
8. Evidencije
Članak 49.
Evidencija o broju osoba koje prelaze državnu granicu sadrži datum prelaženja državne granice i broj izlazaka odnosno ulazaka stranaca i državljana Republike Hrvatske
Članak 50.
Evidencija o izdanim odobrenjima za prenošenje oružja i streljiva preko teritorija Republike Hrvatske, izdanim potvrdama o privremenom oduzimanju oružja i streljiva, odobrenjima za držanje i nošenje lovačkog oružja koje dolaze u Republiku Hrvatsku radi lova i članovima stranih streljačkih organizacija koji dolaze u Republiku Hrvatsku na streljaćka natecanja ili pripreme za takva natjecanja, sadrži ime i prezime i državljanstvo podnositelja zahtjeva, svrhu izdavanja odobrenja, vrstu i kalibar i količinu oružja odnosno streljiva.
Članak 51.
Evidencija o izdanim odobrenjima za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu i odobrenje za kretanje i boravak izvan mjesta graničnog prijelaza za međunarodni promet sadrži ime i prezime, datum i mjesto rođenja podnosioca zahtjeva, državljanstvo, prebivalište (za hrvatske državljane i stalno nastanjene strance), zanimanje, broj i vrstu osobne isprave, vrstu dozvole i za koje je vrijeme izdana.
Članak 52.
Evidencije iz članka 49., 50. i 51. ovoga Pravilnika vodi Policija.
9. Zaključne odredbe
Članak 53.
Obrasci zahtjeva, odobrenja odnosno potvrde od 1 do 9 otiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.
Članak 54.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o kontroli prelaženja državne granice i o kretanju, boravku, nastanjivanju, lovu i ribolovu u graničnom pojasu ("Službeni list SFRJ" broj: 14/80), Pravilnik o područjima i objektima, koje obuhvačaju granični prijelaz za međunarodni promet i granični prijelaz za pogranični promet ("Službeni list SFRJ" broj: 8/80) i Pravilnik o načinu upotrebe grba i zastave SFRJ na određenim objektima na državnoj granici i u blizini državne granice ("Službeni list SFRJ" broj: 74/80) koji su Zakonom o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti unutarnjih poslova koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički propisi ("Narodne novine" br. 53/91) preuzeti kao republički propisi.
Članak 55.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Broj: 511-01-53-10288/1-92
Zagreb, 28. travnja 1992.
Ministar unutarnjih poslova
Ivan Jarnjak, v. r._ _____________________________
Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva OBRAZAC BROJ 1

_____________________________________
Primljeno_______________ 19___
_____________________________________
Broj Veza Vrijednost Taksa Prilog
_____________________________________


_____________________________________


_ _____________________________
(Naziv tijela kojem se zahtjev podnosi)

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE STALNOG - PRIVREMENOG ODOBRENJA ZA KRETANJE I ZADRŽAVANJE NA GRANIČNOM PRIJELAZU

_ _____________________________

 1. Prezime i ime
 2. Datum i mjesto rođenja
 3. Državljanstvo
 4. Zanimanje
 5. Mjesto prebivališta
 6. Broj i vrsta putne ispnve
 7. Zaposlen kod
 8. U svojstvu
 9. Vrijeme zadržavanja
 10. Odobrenje za kretanje i zadržavanje

(naziv graničnog prijelaza i mjesto
graničnog prijelaza)
_ _____________________________
IMENA MALODOBNIH OSOBA KOJE ODLAZE NA GRANIČNI PRIJELAZ S ODRASLIM OSOBAMA
_ _____________________________
IME DJETETA SRODSTVO DAN, MJESEC I GODINA
ROĐENJA
_ _____________________________
11.
12.
13.
14.
_ _____________________________


___________________
(Mjesto)

___________________ __________________
(Datum) OBRAZAC SE TISKA NA A4 FORMATU (Potpis podnositelja
zahtjeva)
_ ______________________________ _____________________________
Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva OBRAZAC BROJ 2

_____________________________________
Primljeno_______________ 19___
_____________________________________
Broj Veza Vrijednost Taksa Prilog
_____________________________________


_____________________________________


_ _____________________________
(Naziv tijela kojem se zahtjev podnosi)

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA KRETANJE I BORAVAK IZVAN MJESTA GRANIČNOG PRIJELAZA

_ _____________________________

 1. Prezime i ime
 2. Datum i mjesto rođenja
 3. Državljanstvo
 4. Zanimanje
 5. Mjesto prebivališta
 6. Broj i vrsta putne ispnve
 7. Mjesto u koje putuje i razlog
 8. Vrijeme zadržavanja od___________________do___________________ 19__

_ _____________________________


IMENA MALODOBNIH OSOBA KOJE ODLAZE NA GRANIČNI PRIJELAZ S ODRASLIM OSOBAMA
_ _____________________________
IME DJETETA SRODSTVO DAN, MJESEC I GODINA
ROĐENJA
_ _____________________________
9.
10.
11.
12.
_ _____________________________

___________________
(Mjesto)

___________________ __________________
(Datum) OBRAZAC SE TISKA NA A4 FORMATU (Potpis podnositelja
zahtjeva)
_ _____________________________OBRAZAC BROJ 3 (prednja strana)
_ _____________________________
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
_______________________ Reg. br. ___________
(PU-PS)

STALNO ODOBRENJE
za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu

______________________________________________
(prezime i ime)

Datum i mjesto rođenja _ ________
Broj i vrsta osobne isprave _ _____
Državljanstvo _____________________________ Zaposlen kod __________________________
Zanimanje ________________________________ U svojstvu ____________________________
Odobrenje za kretanje i zadržavanje _________________________________________________
(naziv graničnog prijelaza i mjesto graničnog prijelaza)
Odobrenje vrijedi od______________ do_____________ 19___

U ___________________ dana _____________ 19___ M. P. _______________
(potpis)
_ _____________________________(stražnja strana)
_ _____________________________

Odobrenje se produljuje do __________________

M. P. _____________________
(potpis)

Odobrenje se produljuje do __________________

M. P. ______________________
(potpis)

Odobrenje se produljuje do ___________________ Mjesto za fotografiju
veličine 3x4 cm.
M. P. ______________________ Samo za stranca -
(potpis) člana posade stranog
plovila, odnosno
zrakoplova
Odobrenje vrijedi samo uz osobnu ispravu
_ _____________________________
TISKANI OBRAZAC JE FORMATA 100 x 70 mmOBRAZAC BROJ 4
_ _____________________________
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
_____________________________ Reg. br._____________
(PU-PS)

PRIVREMENO ODOBRENJE
za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu

Odobrava se __________________________________________________
(prezime i ime)

Datum i mjesto rođenja _______________________ Broj i vrsta osobne isprave _______
Državljanstvo _________________________ Zanimanje _______________________________
Kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu ________________________________________
(naziv graničnog prijelaza i mjesto
graničnog prijelaza)
radi _ ________________________

Odobrenje vrijedi od ______________ do _______________ 19___
U __________________ dana _________ 19___
M. P. ________________
(potpis)
_ _____________________________
TISKANI OBRAZAC JE FORMATA 140 x 90 mmOBRAZAC BROJ 5
_ _____________________________
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIHPOSLOVA
__________________________________ Reg. br. _________
(PU - PS)


PRIVREMENO ODOBRENJE
(kolektivno)
za kretenje i zadržavanje na graničnom prijelazu

_______________________________________________
(prezime i ime vođe grupe)

Vrsta i broj osobne isprave _ _____
Zaposlen kod _ __________________
U svojstvu _ _____________________
Kretanje i zadržavanje _ __________
(naziv graničnog prijelaza i mjesto graničnog prijelaza)

Odobrenje vrijedi od ________________________ do ___________ 19___
U _____________ dana __________ 19____

M. P. _______________________
(potpis)
_ _____________________________
TISKANI OBRAZAC JE FORMATA 140 x 90 mmOBRAZAC BROJ 6
_ _____________________________
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
__________________________________ Reg. br. _______
(PU - PS)


ODOBRENJE
za kretanje i boravak izvan mjesta graničnog prijelaza

Datum i mjesto rođenja _ ________
Državljanstvo _ _________________
Zanimanje _ ___________________
Vrsta i broj osobne isprave _ _____
Odobrava se putovanje u ______________________________ i natrag
Odobrenje vrijedi samo uz osobnu ispravu.
Odobrenje vrijedi od _______________________ do __________________________________
U _____________________ dana _______________ 19__

M. P. ____________________
(potpis)
_ _____________________________
TISKANI OBRAZACJE FORMATA 170 x 120 mmOBRAZAC BROJ 7
_ _____________________________
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARS'IVO UNUTARNJIH POSLOVA
__________________________________________
(PU - PS)

Broj: ____________________________________
__________________________________________
(Mjesto i datum)

Na temelju člana 39. stavak 3. Zakona o nadzoru državne granice ("Narodne novine" broj 9/92.), izdaje se

ODOBRENJE

za prijenos oružja i streljiva preko teritorija Republike Hrvatske

IME I PREZIME: _ __________
DRŽAVLJANSTVO: _ _______

1. _____________ ________________ _______________ ___________ ____________
vrsta oružja marka oružja calibar tvor. broj kom. strelj.
2. _____________ ________________ _______________ ___________ ____________
vrsta oružja marka oružja calibar tvor. broj kom. strelj.
3. _____________ ________________ _______________ ___________ ____________
vrsta oružja marka oružja calibar tvor. broj kom. strelj.


Potpis ovlaštene službene osobe
_____________________________
M. P.
_ _____________________________
TISKANI OBRAZAC JE FORMATA 150 x 210 mmOBRAZAC BROJ 8
_ _____________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARS'IVO UNUTARNJIH POSLOVA
__________________________________________
(PU - PS)

Broj: ____________________________________
__________________________________________
(Mjesto i datum)

Na temelju člana 41. stavak 3. i članka. Zakona o nadzoru državne granice ("Narodne novine" broj 9/92.), izdaje se

ODOBRENJE

za držanje i nošenje lovačko - športskog oružja za vrijeme boravka
u Republici Hrvatskoj

IME I PREZIME: _ __________
DRŽAVLJANSTVO: _ ________
SVOJSTVO: _ _______________

UNIJETO ORUŽJE I STRELJIVO

1. _____________ ________________ _______________ ___________ ____________
vrsta oružja marka oružja calibar tvor. broj kom. strelj.
2. _____________ ________________ _______________ ___________ ____________
vrsta oružja marka oružja calibar tvor. broj kom. strelj.
3. _____________ ________________ _______________ ___________ ____________
vrsta oružja marka oružja calibar tvor. broj kom. strelj.


Potpis ovlaštene službene osobe
_____________________________
M. P.
_ _____________________________
TISKANI OBRAZAC JE FORMATA 150 x 210 mmOBRAZAC BROJ 9
_ _____________________________
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARS'IVO UNUTARNJIH POSLOVA
__________________________________________
(PU - PS)

Broj: ____________________________________
__________________________________________
(Mjesto i datum)

Na temelju članka 47. stavak 1. Pravilnika o načinu nadzora državne granice ("Narodne novine" broj __/__), izdaje se

POTVRDA

o privremenom oduzimanju oružja i streljiva

IME I PREZIME: _ __________
PREBIVALIŠTE: _ ____________
DRŽAVLJANSTVO: _ _________

ODUZETO ORUŽJE I STRELJIVO

1. _____________ ________________ _______________ ___________ ____________
vrsta oružja marka oružja calibar tvor. broj kom. strelj.
2. _____________ ________________ _______________ ___________ ____________
vrsta oružja marka oružja calibar tvor. broj kom. strelj.
3. _____________ ________________ _______________ ___________ ____________
vrsta oružja marka oružja calibar tvor. broj kom. strelj.


DATUM ODUZIMANJA ORUŽJA I STRELJIVA _________________________________

Potpis ovlaštene službene osobe
_____________________________
M. P.
_ _____________________________
TISKANI OBRAZAC JE FORMATA 150 x 210 mm


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti