POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - izvori prava - odluka o nepotvrđivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE
Na osnovi odredbe članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 7. sjednici održanoj 24. srpnja 1992. godine donijela je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1992. godini
I.
U Odluci o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1992. godini ("Narodne novine" broj 13/92) (u daljnjem tekstu: Odluka o osnovama ugovornog odnosa) u točki II. u sedmom redu brišu se riječi u zagradi i dodaju nove riječi: ("Narodne novine" broj 32/92)". U šesnaestom redu iza oznake "53A/91" briše se riječ "i" i stavlja zarez, a iza oznake "70/91" dodaju se riječi: "i 32/92".
II.
U Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1992. godini ("Narodne novine" broj 32/92) (u daljnjem tekstu: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama ugovornog odnosa) točka II. briše se.
III.
U Odluci o osnovama ugovornog odnosa u točki IV. pod točkom I. u stavci 3. iza alineje 5. dodaje se nova alineja koja glasi: "- epidemiologiju i opću higijenu". Stavka 4. briše se. U stavci 19. pod točkom 1. iznosi utvrđeni u alinejama 1. 2. i 3. primjenjuju se do 31. ožujka 1992. godine, a daljnje odredbe stavke 19. primjenjuju se do 30. lipnja 1992. godine. Stavka 20, mijenja se i glasi: "Na tako utvrđene iznose dodaju se pripadajući porezi i doprinosi ".
IV.
U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama ugovornog odnosa u točki III. stavka 1. briše se. U stavci 6. iza alineje dodaje se nova alineja koja glasi: "- od 1. srpnja 1992. godine utvrđuju se u iznosima kako slijedi:

  1. Opča medicina 2.370.869 1.395
  2. Predškolska zaštita djece (0-6 godina) 2.613.915 2.681
  3. Školska medicina - zaštita školske djece 2.306.394 1.247
  4. Primarna zdravstvena za štita žena 2.750.145 344
  5. Patronaža 918.178
  6. a) Opča zubozdravstvena zaštita 2.781.615

b) Ortodoncija za osiguranike 5-18 godina 5.069.4965 563
c) Protetika iznad 18 godina 6.267.404 696
7. Epidemiologija i opća higijena 2.980.480
U stavci 7. u aliniji 4. iznos od "14.491 HRD" zamjenjuje se iznosom od "16.426 HRD", te dodaju riječi: "s primjenom od 1. srpnja 1992. godine", a u alineji 5. iste stavke iznos od "8.212 HRD" zamjenjuje se iznosom od "10.348 HRD", te dodaju riječi: "s primjenom od 1. srpnja 1992. godine". Iza stavke 7. dodaju se nove stavke koje glase: "Iznosi utvrđeni u prethodnoj stavci (s primjenom od 1. svibnja 1992. godine) u alinejama 1., 2. i 3. primjenjuju se do 30. lipnja 1992. godine. Od 1. srpnja 1992. godine utvrđuje se neto vrijednost jednog sata dežurstva koja iznosi:
- za liječnike 180 HRD
- za medicinsku sestru ili tehničara 113 HRD
- za vozača 101 HRD
s time da se utvrđeni iznosi sata dežurstva uvečavaju za 50% za nedjelje i praznike, odnosno za 30% za noćno dežurstvo, te na dobiveni iznos dodaju pripadajući porezi i doprinosi." U stavci 8. iza točke 2. dodaju se nove stavke koje glase: "Odredbe stavke 3. i 4. pod točkom 2. primjenjuju se do 30. lipnja 1992: godine. Od 1. srpnja 1992. godine, ovisno o standardu utvrđenom pod točkama 2. a), b) i c) utvrđuju se: - prosječna godišnja vrijednost tima hitne medicinske pomoči u iznosu od 5.531.721 HRD - prosječna godišnja vrijednost tima sanitetskog prijevoza u iznosu od 3.307.022 HRD
Za izvršene usluge sanitetskog prijevoza stanice hitne medicinske pomoći, utvrđene pod 2 a), b) i c) obračunavat će iznos u visini od 15% cijene jedne litre benzina 98 oktana, a timovi hltne medicinske pomoći u dežurstvu ili pripremi pri manjim domovima zdravlja i zdravstvenim stanicama utvrđeni pod točkom 2 d), iznos u visini od 30% cijene jedne litre benzina 98 oktana po prijedenom kilometru prema priloženim putnim nalozima, s primjenom od 1. srpnja 1992. godine. U stavci 8. pod točkom 3. u stavci 2. iza iznosa "286 HRD" briše se točka, upisuje zarez i dodaje tekst: "te od 1. srpnja 1992. godine u iznosu od 343 HRD." Dosadašnja stavka 8. postaje stavka 10.
V.
U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama ugovornog odnosa, u točki VIII. b) iza stavke 1. dodaje se nova stavka koja glasi: "Republički fond doznačivat će organizacijama zdravstva naknadu za rad za mjesec srpanj, kolovoz i rujan 1992. godine sukladno odredbama prethodne stavke, na osnovi naknade za lipanj 1992. godine uvečane za 30%." . U stavci 2. brišu se riječi: "siječanj, veljaču i ožujak" i dodaju riječi: "razdoblje od siječnja do lipnja." Dosadašnja stavka 2. postaje stavka 3.
VI.
U Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama ugovornog odnosa u točki IX. na kraju teksta briše se točka, upisuje zarez i dodaje tekst: "za srpanj, kolovoz i rujan do kraja mjeseca studenog 1992. godine 1 za listopad, studeni i prosinac 1992. godine do kraja mjeseca veljače 1993. godine."
VII.
U Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama ugovornog odnosa u točki IX a) na kraju teksta briše se točka, upisuje zarez i dodaje tekst koji glasi: "a najduže do 30. lipnja 1992. godine."
VIII.
U Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama ugovornog odnosa u točki IX c) iza iznosa "12.741 HRD" upisuje se zarez i dodaje tekst: "te od 1. srpnja 1992. godine mjesečni iznos od 15.289 HRD."
IX.
U Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama ugovornog odnosa u točki IX d) na kraju teksta briše se točka i dodaje tekst koji glasi: "i od 1. srpnja 1992. godine iznos od 601 HRD."
X.
Ovlašćuje se direktor Republičkog fonda da propiše upute za primjenu ove odluke.
XI.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1992. godine.
Klasa: 025-04/92-1 /46
Urbroj: 338-24-92-1
Zagreb, 24: srpnja 1992.
Predsjednik Skupštine Republičkog fonda
prim. dr. sc. Mate Ljubićić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti