POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - izvod iz arhive - pohvala pripadnicima odreda ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Temeljem članka 79. Ustava Republike Hrvatske Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 23. prosinca 1992., donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske
Članak 1.
U poslovniku Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 59/92.) u članku 35. stavku 1. alineja 2. mijenja se i glasi: " - donosi zakone, državni proračun, završni račun državnog proračuna, poslovnik Doma i druge akte iz članka 108. ovoga poslovnika."
Članak 2.
U članku 40. stavku 2. na kraju rečenice točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "osim onih prava koja predsjednik radnog tijela ima kao zastupnik".
Članak 3.
U članku 60. stavku 2. riječ: "izabrani" zamjenjuje se riječju: "imenovani".
Članak 4.
U članku 64. alineja 7. mijenja se i glasi: " - utvrduje i izdaje pročišćene tekstove zakona i drugih akata zastupničkog doma, kada je tim aktima za to ovlašten ili kada to ocjeni potrebnim."
Članak 5.
U članku 86. stavku 1. alineja 10. mijenja se i glasi:
" - utvrđuje i Zastupničkom domu podnosi prijedloge propisa o plaćama, o naknadama plaća i o drugim primanjima zastupnika, dužnosnika i djelatnika koje bira ili imenuje Zastupnički dom i njegovo radno tijelo, te u okviru ovlaštenja donosi pobliže propise za njihovo izvršenje.
" Alineja 12. mijenja se i glasi:
" - donosi pojedinačna rješenja o plaćama, o naknadama plaća i o drugim primanjima zastupnika, dužnosnika i djelatnika koje bira ili imenuje Zastupnički dom i njegovo radno tijelo"
Iza alineje 12. dodaju se nove alineje 13. i 14. koje glase:
" - donosi akte kojima se ureduju plaće, naknade plaća i druga primanja djelatnika u Stručnoj službi Sabora Republike Hrvatske, osim za djelatnike iz alineje 6. stavka 1. ovoga članka." " - donosi odluke o mjerilima za utvrđivanje primanja i naknadama troškova znanstvenim, stručnim i javnim djelatnicima koji su članovi radnih tijela Zastupničkog doma ili su uključeni u njihov rad," Dosadašnja alineja 14. briše se. Dosadašnje alineje 13. i 15. postaju alineje 15. i 16.
Članak 6.
U članku 152. stavak 4. mijenja se i glasi: "Na način iz stavka 2. i 3. ovoga članka postupit će se i kada to zahtijeva predlagatelj, neovisno o broju podnesenih amandmana, ali kada Dom odluči da treba provesti treće čitanje zakona iz razloga navedenih u članku 158. stavku 1. ovoga poslovnika."
Članak 7.
U članku 164. stavak 3. mijenja se i glasi: "Ako ne bude prihvaćen prijedlog za hitni postupak, predsjednik Doma može predložiti provođenje prvog čitanja zakona na istoj sjednici, odnosno postupiti sukladno članku 200. stavku 3. poslovnika."
Članak 8.
U članku 167.,168. i 169. riječi: "odnosno poticaj" i riječi: "ili poticaj" brišu se.
Članak 9.
U članku 172. stavak 2. briše se.
Članak 10.
U članku 175. dodaje se stavak 4. koji glasi: "Izvješća, analize i ostale informacije, koje Zastupničkom domu nije dostavila Vlada, predsjednik Domaupućuje Vladi Republike Hrvatske na mišljenje."
Članak 11.
U članku 186. dodaje se stavak 2. koji glasi: "Zastupnik koji nije bio nazočan sjednici na kojoj je predsjednik Doma obavijestio Dom o pitanju koje je postavio i dobivenom odgovoru, može pismeno dostaviti svoje mišljenje ili postaviti dopunsko pitanje."
Članak 12.
U članku 196. stavku 1. druga rečenica "Prva sjednica započinje u utorak drugog tjedna u mjesecu, a druga u utorak četvrtog tjedna u mjesecu." briše se.
Članak 13.
U članku 200. stavak 2. briše se. Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2. Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase: "Ako nitko od zastupnika ili drugih predlagatelja zakona ne podnese pismeni prigovor na predloženi dnevni red najkasnije jedan dan prije zakazane sjednice, predloženi dnevni red smatra se usvojenim, time da se o podnijetim prigovorima na dnevni red odlučuje ne sjednici bez rasprave, a nakon usmenog izjašnjenja podnositelja prigovora i predlagatelja zakona. Iznimno, posebno se odlučuje o izmjenama dnevnog reda koje predsjednik Zastupničkog doma predloži u Konačnom prijedlogu dnevnog reda na samoj sjednici, ako to zatraži najmanje jedan zastupnik ili drugi ovlašteni predlagatelj zakona, time da se odlučuje na način predviđen u prethodnom stavku, a u protivnom i izmjeni prijedlog dnevnog reda smatra se usvojenim."
Članak 14.
U članhu 202. na kraju stavka 2. dodaje se rečenica koja glasi: "Dopuna dnevnog reda utvrđuje se na način predviđen člankom 200. ovoga poslovnika."
Članak 15.
U članku 203. stavci 1. i 2. brišu se. Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 1., 2 i 3. Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase: "Prije nego što se na sjednici Doma odluči o uvrštavanju ili izostavljanju pojedinih predmeta iz predloženog dnevnog reda, predsjednik Doma će staviti na glasovanje prijedlog da se pojedini zakon donese po hitnom postupku, time da se odluka donosi bez rasprave, a u slučaju prijedloga da se zakon ne donese po hitnom postupku prije glasovanja predsjednik Doma će dati riječ samo zastupniku koji se protivio donošenju zakona po hitnom postupku i predlagatelju zakona. Nakon što je dnevni red utvrđen prema odredbama ovoga poslovnika o utvrđivanju dnevnog reda, predsjednik Doma objavljuje usvojeni dnevni red, time da tijekom sjednice može promijeniti redosljed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog reda."
Članak 16.
U članku 227. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: "Redosljed za postavljanje pitanja određuje se prema redosljedu predaje evidencijskog listića o nazočnosti na sjednici i zaokruživanjem na istom napomene da želi postaviti zastupničko pitanje." Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.
Članak 17.
U članku 231. stavku 1. alineje 3. briše se.
Članak 18.
U članku 233. stavak 2. briše se. U stavku 5. u prvom retku brojka "1" zamjenjuje se brojkom "3".
Članak 19.
U članku 250. stavku 2. riječi: "provedenoj raspravi" zamjenjuju se riječima: "sudjelovanju u raspravi".
Članak 20.
Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske.
Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".
Klasa: 021-03/92-01/09
Zagreb, 23. prosinca 1992.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti