POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - izvještajne stranice - odluka o raspodjeli ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 6. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", br. 27/85, 53/90) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. ožujka 1992. donijela je

ODLUKU
o načinu formiranja cijena određenih prehrambenih proizvoda u prometu na veliko odnosno na malo

I.
Poduzeća i druge pravne osobe koje se bave prometom proizvoda (u nastavku teksta: poduzeća) cijene prehrambenih proizvoda u prometu na veliko odnosno na malo formiraju primjenom marži iz ove odluke, i to:

_ ____________________________
proizvodi hoji spadaju u prometu
u djelatnost na veliko na malo
pod naziv - u postocima
grana skupina skupina - najviše do
_ ____________________________
1 2 3 4 5 6
_ ____________________________
0130 Proizvodnja prehrambenih
proizvoda
01301 013010 - pšenično brašno 5.0 10,0
01305 013050 - pasterizirano mlijeko ukupno 10,0
- sterilizirano mlijeko 5.0 15,0
- hrana za dojenčad 5,0 15,0
01306 013060 - šećer 5,0 15,0
01308 013080 - jestivo ulje od
suncokreta, soje i
uljane repice 5.0 10,0
_ ____________________________
II.
Propisana marža iz točke I. u prometu na veliko odnosno na malo primjenjuje se na nabavnu cijenu za onaj oblik prometa koji je stvarno obavljen.
Nabavna cijena iz stavka 1. je rijetko fakturna cijena dobavljača; uvećana za zavisne troškove nabave.
Netto fakturnom cijenom smatra se krajnja cijena proizvoda koju kupac plaća dobavljaču po ispostavljenoj fakturi (fakturna cijena umanjena za sve odobrene popuste).
Iznimno od odredbe stavka 3. ove točke, netto fakturnom cijenom u prometu na malo smatra se i veleprodajna cijena formirana u poduzeću koje obavlja i promet na veliko i promet na malo.

III.
Pod zavisnim troškovima, prema odredbama ove odluke smatraju se troškovi utovara i istovara proizvoda troškovi transporta od stovarišta dobavljača do stovarišta kupca, troškovi osiguranja proizvoda u transportu, transportni kalo, lom i kvar proizvoda posebni troškovi pakiranja u transportu, proizvoda (zimsko pakiranje i slično), troškovi transporta od stovarišta kupca do njegovih prodavaonica odnosno prodajnih mjesta i troškovi vraćanja povratne ambalaže na temelju sklopljenih ugovora sa dobavljačem.
Kao zavisni troškovi iz stavka 1. ove točke mogu se zaračunati samo stvarni troškovi koje je imalo i fakturiralo kupcu drugo poduzeće.
lznimno od odredbe stava 2. ove točke, poduzeće može zaračunati zavisne troškove iz stavka 1. ove točke i ako transport, utovar i istovar i dr. obavi svojim sredstvima a najviše do visine tarife u javnom prometu koja je formire na u skladu sa propisima.

IV.
Poduzeće može pri formiranju prodajnih cijena umjesto zaračunavanja stvarnih zavisnih troškova za svahi proizvod, zaračunavati planirani postotak ili apsolutni iznos svojih prosječnih zavisnih troškova i to uz slijedeće uvjete:

  1. da se prosječni zavisni troškovi planiraju na temelju ostvarenih prosječnih zavisnih troškova u prethodnoj godini odnosno u prethodnom obračunskom razdoblju tekuće godine;
  2. da se planirani prosječni zavisni troškovi i stvarni zavisni troškovi prate i svako obračunsko razdoblje usklađuju, smanjuju odnosno povećavaju, na temelju knjigovodstvene evidencije koja se vodi na posebnim računima vremenskih razgraničenja;
  3. da se eventualna pozitivna razlika izmedu planiranih i stvarnih prosječnih zavisnih troškova iz protekle godine prenese u iduću godinu na račune vremenskih razgraničenja i koristi za istu namjenu.


V.
Ako u prometu na veliko sudjeluju dva ili više poduzeća oni između sebe dijele propisanu maržu u prometu na veliko: Prvi odnosno svaki prethodni sudionik u prometu na veliko dužan je u fakturi posebno iskazati koji je dio propisane stope zaračunao, a koji je dio preostao za slijedećeg sudionika u prometu na veliko.

VI.
Povećanjem stope za pokriče troškova prometa smatra se pozitivna razlika u cijeni koju prometna organizacija obračunava kao razliku između postojeće prodajne cijene proizvoda na zalihama i prodajne cijene proizvoda iste vrste i kvalitete koji su kasnije kupljeni.

VII.
Ako poduzeće koje se bavi proizvodnjom odnosno poduzeće koje se bavi uvozom u skladu s propisima, formira svoje prodajne cijene tako da one vrijede kao cijene u prodaji na veliko odnosno na malo u tim cijename sadržani su i zavisni troškovi (franko skladište ili prodajno mjesto kupca) i udio za pokriće troškova prometa.
Poduzeće iz stavka 1. ove točke dužno je u fakturi naznačiti da iskazana prodajna cijena vrijedi kao prodajna cijena na veliko odnosno prodajna cijena na malo.

VIlI.
Odredbe ove odluke primjenjuju se i na radne ljude koji samostalno obavljaju djelatnost osobnim radom sredstvima rada u vlasništvu građana (imaoci radnji), te na ostale sudionike u prometu proizvoda iz ove odluke.

IX.
Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj poduzeće:

  1. ako u fakturi kao prvi odnosno prethodni sudionik u prometu na veliko, ne iskaže osobno koji je dio propisane stope na veliko zaračunao, a koji dio te stope preostaje slijedećem sudioniku (točka V.),
  2. ako formira, kao proizvodač ili uvoznik, veleprodajnu odnosno maloprodajnu cijenu, a u fakturi ne naznači da ta cijena vrijedi kao veleprodajna odnosno maloprodajna (točka VII.).

Za radnju iz odredbe stavka 1. ove točke kaznit će se odgovorna osoba u poduzeću novčanom kaznom od 5.000 do 15.000 hrvatskih dinara.

X.
Novčanom kaznom od 5.000 do 30.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj imalac radnje ako učini radnju iz odredbe stavka 1. točke IX. ove odluke.

XI.
Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o načinu formiranja cijena određenih proizvoda u prometu na veliko odnosno na malo ("Narodne novine" broj 67/91).

XII.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u"Narodnim novinama"

Klasa: 307-04/92-01/05
Urbroj : 5030116-92-1
Zagreb, 2. ožujka 1992.

Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti