POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - izmjene prava - odluka o potanjim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o financijskoj policiji
Proglašavam Zakon o financijskoj policiji koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 22. prosinca 1992.
Broj : PA4-102/ 1-92.
Zagreb, 28. prosinca 1992.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o financijskoj policiji
1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Zakonom uređuje se ustrojstvo, poslovi i način rada financijske policije.
Članak 2.
Financijska policija je tijelo državne uprave u sastavu Ministarstva financija.
Financijska policija ima svojstvo pravne osobe. Sjedište Financijske policije je u Zagrebu.
Financijska policija djeluje pod nazivom: Ministarstvo financija - Financijska policija.
Članak 3.
U upravljanju Financijskom policijom ministru financija pomaže Glavni inspektor Financijske policije. Glavnog inspektora Financijske policije, na prijedlog ministra financija, imenuje i razrješava od dužnosti Vlada Republike Hrvatske. Ovlasti Glavnog inspektora Financijske policije uređuju se aktom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva financija.
Članak 4.
Financijska policija poslove iz svog djelokruga obavlja u Centralnoj službi u Zagrebu i u postajama Financijske policije. Poslovi Centralne službe i postaja Financijske policije, broj i sjedište postaja Financijske policije te broj djelatnika Financijske policije uređuju se aktom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva financija.
II. POSLOVI FINANCIJSKE POLICIJE
Članak 5.
Financijska policija obavlja kontrolu:
- zakonitosti, ispravnosti i pravodobnosti obračuna i uplate dnevnih prihoda, javnih prihoda jedinica lokalne samouprave i prihoda posebnih proračunskih ili društvenih fondova;
- ostvarivanja i iskazivanja u knjigovodstvu odnosno poreznoj prijavi prometa roba i usluga, prihoda, dobiti, plaća i drugih elemenata od utjecaja za utvrđivanje javnih prihoda;
- prijavljivanja imovine i nekretnina podložnih oporezivanju;
- točnost iskazivanja podataka o pravu na porezne olakšice i oslobođenja;
- utvrđivanja osnovice obračunavanja i plaćanja poreza na promet;
- pravilnosti primjene zakona u pogledu načina plaćanja roba i usluga i dostavljanja podataka o tome; - provođenja mjera prisilne naplate javnih prihoda;
- obračuna kamata za nepravovremeno plaćanje javnih prihoda;
- stanja iskazanih po osnovi javnih prihoda u knjigovodstvu poreznih obveznika;
- stanja računa javnih prihoda i usmjeravanja sredstava s tih računa;
- poreznih bilanci;
- rada djelatnika kod obavljanja poslova javnih prihoda;
- kupnje dionica prilikom pretvorbe društvenog vlasništva;
- uvoza i izvoza pojedinih roba i stvari vezano za plaćanje i obračun poreza, carina i drugih pristojbi koje se plaćaju na uvezenu i izvezenu robu, odnosno stvari;
- zakonitosti, ispravnosti i pravodobnosti obračuna i uplate sredstava koja su prihod drevnog proračuna, proraćuna jedinica lokalne samouprave ili proračunskih ili društvenih fondova prema propisima kojima se uređuje pretvorba društvenog kapitala. Financijska policija obavlja i druge poslove koji su joj dati u djelokrug prosebnim zakonom.
Članak 6.
Kontrola poslovanja koju obavlja Financijska policija odnosi se na sve pravne i fizičke osobe.
Članak 7.
U obavljanju poslova iz svog djelokruga inspektori Financijske policije ovlašteni su: pregledati financijsku dokumentaciju, poslovne knjige i druge isprave koje mogu dati uvid u poslovanje pravne i fizičke osobe i pregledati poslovne prostorije, robu, uređaje i opremu te prijevozna sredstva, utvrditi identitet osoba koje samostalnim osobnim radom obavljaju gospodarsku ili drugu djelatnost, odnosno osoba koja u pravnoj osobi ili kod fizičke osobe obavlja poslovodne, financijske ili računovodstvene poslove te uzimati od njih izjave u svezi s njihovim radom.
Članak 8.
Pravne i fizičke osobe kod kojih Financijska policija obavlja kontrolu dužne su inspektorima Financijske policije pružiti podatke i dati na uvid financijske dokumente, poslovne knjige i druge isprave potrebne za obavljanje kontrole i utvrđivanje činjenićnog i pravnog stanja, te osigurati im uvjete za obavljanje kontrole. Organi državne uprave, tijela sudbene vtasti, tijela jedinica lokalne samouprave te pravne i fizičke osobe dužni su Financijskoj policiji pružiti podatke i dati na uvid financijske dokumente i poslovne knjige i druge isprave potrebne za obavljanje kontrole.
Članak 9.
U obavljanju poslova iz djelokruga Financijske policije inspektori Financijske policije mogu privremeno oduzeti do donošenja rješenja o izvršenom prekršaju, odnosno presude o izvršenom privrednom prijestupu ili krivičnom djelu, novac, vrijednosne papire, predmete i dokumentaciju koji su poslužili ili mogu poslužiti za izvršenje krivičnog djela, privrednog prijestupa ili prekršaja, a mogu u prekršajnom ili sudskom postupku poslužiti kao dokaz. O privremenom oduzimanju predmeta izdaje se potvrda.
Članak 10.
O obavljanju poslova iz djelokruga Financijske policije inspektori Financijske policije mogu zaustavljati i pretraživati prijevozna sredstva i robu koja se njima prevozi, a mogu ih i privremeno oduzeti ako se njima prevozi roba koja se ne može prevoziti bez kontrolne markice ili druge propisane oznake o plaćenom porezu.
Članak 11.
Ako Financijska policija u postupku kontrole utvrdi radnje koje imaju obilježje krivičnog djela ili privremenog prijestupa podnijet će prijavu nadležnom javnom tužiteljstvu. Postupak iz stavka 1. ovoga članka pokreće se prijavom rukovoditelja Gentralne službe ili postaje Financijske policije, odnosno druge za to ovlaštene osobe. Financijska policija provodi istražne radnje po nalogu javnog tužitelja u slučajevima kada se radi o radnjama koje imaju obilježja krivičnih djela u svezi s člankom 5. ovoga Zakona. Nakon podnošenja zahtjeva za istragu ili optužnog akta, nalog moiže dati i nadležni sud.
Članak 12.
Ako inspektor Financijske policije u postupku kontrole utvrdi radnje koje imaju obilježje prekršaja pokrenut će prekršajni postupak kod nadležne komisije za prekršaje uprave prihoda. U drugom stupnju o žalbama protiv rješenja porezne službe rješava Ministarstvo finacija.
Članak 13.
U obavljanju poslova inspektori Financijske policije sačinjavaju zapisnik čiji se primjerak dostavlja pravnoj ili fizičkoj osobi koja je bila podvrgnuta kontroli. Na osnovi zapisnika ukoliko postoje elementi prekršaja, privremenog prijestupa ili krivičnog djela, podnosi se prijava. Inspektori Financijske policije ovlašteni su izdati rješenje da se vrši obračun i plaćanje javnih prihoda za koje je kontrolom utvrđeno da nisu obračunati i uplaćeni u skladu sa zakonom.
Na izdato rješenje iz stavka 3. ovoga članka može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana primitka rješenja Ministarstvu financija. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.
Članak 14.
U pitanjima koja nisu uređena ovim Zakonom, na Financijsku policiju primjenjuju se odredbe o inspekcijama i druge odredbe zakona kojima se uređuje državna uprava. Ako posebnim zakonom nije neko pitanje drugačije uređeno na obavljanje poslova Financijske policije u dijelu u kojem obavlja javne ovlasti, primjenjuju se odredbe Zakona o općemupravnom postupku.
III. INSPEKTORI I DRUGI DJELATNICI FINANCIJSKE POLICIJE
Članak 15.
Poslove Financijske policije obavljaju inspektori Financijske policije. Inspektore Financijske policije koji rukovode postajama Financijske policije i ostale inspektore Financijske policije imenuje i razrješava od dužnosti ministar financija na prijedlog Glavnog inspektora Financijske policije.
Članak 16.
Djelatnici mogu nositi službenu odoru, nose iskaznicu i značku. Službenu odoru, oblik iskaznice i oblik značke propisuje ministar financija.
Članak 17.
Inspektori Financijske policije mogu nositi vatreno oružje, a mogu ga upotrijebiti pri obavljanju službenih poslova, ako drugačije ne mogu:

  1. odbiti od sebe neposredni napad kojim se ugrožava njegov život;
  2. spriječiti bijeg prijevoznog sredstva u slučaju iz članka 10. ovoga Zakona. Prije upotrebe vatrenog oružja inspektori Financijske policije dužni su na to upozoriti osobu protiv koje namjeravaju upotrijebiti i zastrašiti je pucanjem u zrak, ako je to u datoj situaciji moguće. Pri upotrebi vatrenog oružja inspektori Financijske policije dužni su čuvati život drugih osoba. Kada inspektori Financijske policije izvršavaju službeni zadatak pod neposrednim rukovodstvom, sredstva prinude mogu upotrijebiti samo po naređenju rukovoditelja. Kada su sredstva prinude upotrijebljena u granicama ovlaštenja isključena je odgovornost inspektora Financijske policije koji ih je upotrijebio.

Članak 18.
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa inspektora u Financijskoj policiji propisuju se aktom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva financija. Ostali djelatnici koji obavljaju stručne, upravne, tehničke i druge poslove za potrebe Financijske policije zasnivaju radni odnos putem natječaja ili putem oglašavanja slobodnih radnih mjesta u skladu s propisima o prijemu djelatnika na rad u tijelima državne uprave.
Članak 19.
Za inspektore i druge djelatnike Financijske policije ne može biti imenovana osoba koja:

  1. nije državljanin Republike Hrvatske,
  2. je pravomoćno osudivana za kazneno djelo izvršeno iz koristoljublja ili drugo kazneno djelo izvršeno iz niskih pobuda ili za kazneno djelo protiv službene dužnosti ili za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske.

Članak 20.
Djelatnici Financijske policije dužni su obavljati poslove utvrđene ovim Zakonom u svakoj pralici bez obzira da li se nalaze na službenoj dužnosti ili da li im je to posebno stavljeno u zadatak. Glavni inspektor Financijske policije, odnosno rukovoditelj postaje Financijske policije dužan je osigurati da se poslovi iz stavka 1. ovoga članka obavljaju svakog dana bez ograničenja radnog vremena s tim da se djelatnicima Financijske policije osigura dnevni, tjedni i godišnji odmor u skladu s propisima kojima je reguliran radni odnos.
Članak 21.
Sredstva za plaće inspektora i drugih djelatnika Financijske policije osiguravaju se na osnovi kriterija po kojima se osiguravaju plaće djelatnika u državnom proračunu i uvećavaju se najmanje 20% zbog posebnih uvjeta rada i prirode obavljanja poslova, a raspoređuju se prema opčem aktu kojeg donosi ministar financija.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
Do 1. ožujka 1993. Financijska policija preuzima poslove financijske kontrole koju je obavljala Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske prema odredbama Zakona o Službi društvenog knjigovodstva ("Narodne novine", br. 53/91.) i poslove kontrole koje su obavljale uprave prihoda prema Zakonu o upravama društvenih prihoda ("Narodne novine", br.10/82.,19/86. i 27/88.) i djelatnike koji su obavljali ove poslove ukoliko ispunjavaju uvjete iz ovoga Zakona.
Članak 23.
Djelatnici Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske i djelatnici uprava prihoda iz članka 22. ovoga Zakona koji ne budu imenovani djelatnicima Financijske policije pretaje radni odnos po Zakonu o upravi, odnosno po općim propisima o radnim odnosima.
Članak 24.
Ministar financija uskladit će akt o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva financija s odredbama ovoga Zakona do 1. veljače 1993. Vlada Republike Hrvatske imenovat će Glavnog inspektora Financijske policije do 15. siječnja 1993. Ministar financija imenovat će rukovoditelje postaja Financijske policije do 1. veljače 1993., a inspektore Financijske policije najkasnije do 1. ožujka 1993.
Članak 25.
inancijska policija najkasnije do 1. ožujka 1993. preuzet će opremu, sredstva za rad, i drugu imovinu, arhivu, dokumentaciju te nedovršene predmete koji se odnose na preuzete poslove od Službe društvenog knjigovodstva i uprava prihoda. Odluku o utvrđivanju opreme i sredstva za rad iz stavka 1. ovoga članka donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog upravnog odbora Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske za dio koji se preuzima od Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske, odnosno na prijedlog ministra financija za dio koji se preuzima od uprava prihoda.
Članak 25.
1. ožujka 1993. prestaju vrijediti odredbe Zakona o Službi društvenog knjigovodstva ("Narodne novine", br. 53/91.) i Zakona o upravama društvenih prihoda ("Narodne novine", br. 10/82., 17/86. i 27/88.) koje se odnose na poslove financijske kontrole koju je obavljala Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske i poslove kontrole koju su obavljale uprave prihoda.
Članak 27.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 470-02/92-02/05
Zagreb, 22. prosinca 1992.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti