POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - primjeri - odluka o uputama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO TRGOVINE
Na temelju članka 16. stavka 2. Zakona o sustavu kontrole cijena i članka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91, 73/91 i 29/92), te članka 15. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", broj 27/85 i 53/89) ministar trgovine donosi
NAREDBU
o odredivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama i maržama radi pračenja
I.
Obavijesti o cijenama i maržama radi pračenja (u daljnjem tekstu: obavijesti) dostavljaju se za slijedeće proizvode i usluge:

_ ____________________________
Grana Skupina Podskupina Naziv proizvoda - usluga
_ ____________________________
1 2 3 4
_ ____________________________
0102 PROlZVODNJA UGLJENA
01020 - ugljen svih vrsta
0105 PROIZVODNJA NAFTNIH DERIVATA
01050 - motorni benzini i dizel goriva
0107 CRNA METALURGIJA
01071 010713 - betonski ćelik glatki i rebrasti,
bešavne cijevi,crne zavarene cije-
vi,pocinčani limovi srednji i tanki
i metalne trake do 600mm
01072 010720 - ferolegure
0109 PROIZVODNJA OBOJENIH ME-
TALA
' 01094 010942 - svi proizvodi od aluminija
0110 PRERADA OBOJENIH METALA
01101 011010 - svi proizvodi prerade aluminija
0111 PROIZVODNJA NEMETALNIH
MINERALA
(bez građevinskog materijala)
01112 . - sol za Ijudsku prehranu
0112 PRERADA NEMETALNIH MINE-
RALA
(bez građevinskog materijala)
01121 011211 - ravno prozorsko i ravno armi-
rano staklo
011212 ambalažno staklo (boce i staklen-
ke za prehrambene proizvode,
standardizirane)
01123 011232 - zidne i podne keramičke ploći-
ce i sanitarna keramika
0113 METALOPRERADIVAČKA DJE-
LATNOST
01131 011312 - radijatori i kade za kupaonice
- cijevi od ljevanog željeza za vo-
dovod i kanalizaciju
011313 - čelićne boce
011315 - zavarene armaturne mreže
01139 011390 - plinske peći,peći na kruta go-
riva,plinski štednjaci i štednjaci
na kruta goriva
0114 STROJOGRADNJA
01142 011420 - svi poljoprivredni strojevi i pri-
kljućci
0115 PROIZVODNJA PROMETNIH
SREDSTAVA
01152 011524 - traktori
0117 PROIZVODNJA ELEKTRIČNIH
STROJEVA I APARATA
01174 011741 - električni štednjaci,hladnjaci,
strojevi za pranje rublja
01179 011792 - žarulje (60W,75W i 100W)
- luminiscentne cijevi
0118 PROIZVODNJA BAZNIH KEMIJ-
SKIH PROIZVODA
01181 011810 - amonijak, dušićna kiselina,
sumporna kiselina, natrijev hid-
roksid elektronički, etilen, vinil-
klorid,stirol,etilenklorid i čađe
01182 011820 - insekticidi,herbicidi,fungicidi
- umjetna gnojiva (svi proizvodi)
01183 011830 - poliesterska vlakna, polistirol.
polietilen,polivinilklorid,poliure-
tanske pjene,polivinilklorid gra
nulat,polivinilklorid folija za polj
i grad. i polivinilklorid cijevi
0119 PRERADA KEMIJSKIH PROIZ
VODA
01191 011910 - gotuvi lijekovi za humanu i ve-
terinarsku upotrebu
01192 011920 - toaletni sapuni,deterdženti za
strojno i ručno pranje,kreme za
brijanje,paste za zube,šamponi
za kosu
01194 011949 - rolete od plastićnih masa
01199 011990 - prirodna Ijepila,cementna lje-
pila,suha ljepila za građevinar-
stvo
- rendgenski filmovi
0121 PROIZVODNJA GRAĐEVIN-
SKOG MATERIJALA
01211 012111 - hidratizirano vapno
01212 012120 - portlandski cement
01213 012130 - puna opeka 1/1 nor.format,
šuplja opeka s horizontalnim šup-
ljinama 1/1nor.format
- šuplja opeka s vertikalnim šup-
ljinama 1/1 norm format (giter)
- fasadna opeka 1/1norm.for-
mat
- šuplji blokovi s horizontalnim
šupljinama (29x 25x 19 cm,
25x 25x 19cm i 25x 25x 14cm)
- šuplji blokovi s vertikalnim
šupljinama (29x 19x 19 cm,
25x 19x 19 cm, 25x 12x 14 cm,
25x19x14,cm, 29x19x14 cm i
29x 25x 19cm)
- uložni blokovi-ostale stropne
konstrukcije (25x 30x 14 cm,
25x 40x 14cm i 25x 40x 16cm)
- polumontažne i montažne gre-
dice za svodove i tavanice (do 3,4
m,od 3,4-4,80m i 4,81- 5,80m
dužine)
- biber,i vućeni crijep
- kanalice i valoviti crijep
- utoreni (prešani) crijep
- azbestno-cementni kovni ma-
terijali
01214 - blokovi za zidove i pregrade
- blokovi za tavanice i svodove
- svježi beton
- zidni blokovi od čelijastog be-
tona (plina i plinobetona)
- bitumensko hidroizolacijski
materijali s uloškom od krovnog
kartona
- bitumensko hidroizolacijski
materijali s uloškom od metalne
folije
- bitumenski papir '
0122 PROIZVODNJA REZANE GRAĐE
I PLOČA
01220 012201 - rezana građa (tvrdih i mekih
listača i četinjača)
- obrubljene i kkeobrubljene das-
ke (od 2-4m dužine)
- krovne letve do 4m dužine
- grede do 6m dužine
- štafle - gredice do 4m dužine
012202 - šperploće (222x 123 cm i
244x 122cm)
- panel ploče (244x 122 cm i
250x 122cm)
- Iesonit ploče (275x 122cm)
- iverice (275x 205x 210 cm,
275x 205x 16cm,275x 205x 18cm)
0123 PROIZVODNJA FINALNIH PRO-
IZVODA OD DRVETA
01232 012322 - vanjska ulazna vrata (105x210
. cm i 130x 210Cm)
- balkonska vrata kompletna
(80x 220cm i 140x 220cm)
- ostala vrata kompletna
(81x 210cm)
- krila za vrata (71x 210cm)
- okviri za unutarnja vrata
(5x 10x 210cm)
- prozori s nevezanim krilima
(100x 120cm i 120x 140cm)
prozori s vezanim krilima
(120x 140cm i 100x 120cm)
- krovni prozori (74x 112cm)
- prozorski kapci (100x 120 cm i
120x 140cm)
0126 PROIZVODNJA GOTOVIH TEK-
STILNIH PROIZVODA
01269 012699 - higijenski ulošci i vate
0130 PROIZVODNJA PREHRAMBE-
NIH PROIZVODA
01301 013010 - pšenično brašno namjensko
- brašno za stoćnu hranu
01302 013022 - obične tjestenine
01303 013030 - voćni sirupi,konzervirani grah,
grašak i mahune,konzerv.kras-
tavci i paprika u staklenkama,pi-
re od rajčice u tubama od 100grama
01304 013041 - svježe juneće meso (but,slabina
i potrbušina),svinjsko meso (but,
slabina i rebra) i pileće meso
013042 - suhomesnati proizvodi (suha
svinjska rebra i suha slanina),ko-
basičarski proizvodi polutrajni i
mesne konzerve (pašteta i mesni
doručak)
013043 - riblje konzerve (sardine u ulju)
01305 013050 - pasterizirano mlijeko,sterilizi-
rano mlijeko,kiselo mlijeko i jo-
gurt,mlijeko u prahu za ljudsku
prehranu,maslac,polutvrdi sirevi
i hrana za dojenčad
01306 013060 - kristalni šećer pakovanje od 1
kg
01307 013073 - tvrdi keks PETIT BEURE,pako-
vanje od 1/2kg
01308 013080 jestivo ulje od suncokreta,soje i
uljane repice,pakovanje od 11 i
margarin od 250g
01309 013099 - sirova i pržena kava u zrnu (pa-
kovanje od 0,101 0,20kg)
0131 PROIZVODNJA PIĆA
01311 013112 - pivo
01312 013122 - mineralna voda
0132 PROIZVODNJA STOĆNE HRANE
01320 013200 - kompletne krmne smjese za goveda,
svinje i perad
- dopunske proteirkske smjese za
goveda, svinje i perad
0134 GRAFIČKA DJELATNOST
01340 013400 - školske bilježnice
0202 POLJOPRIVREDNE USLUGE
02020 020202 - veterinarske usluge, osim
obaveznih veterinarsko-sanitarnih
pregleda i izdavanja svjedodžbi o
zdravstvenom stanju stoke
0602 POMORSKI PROMET
06020 060201 - prijevoz putnika i robe u
pomorskom obalnom prometu
0604 ZRAČNI PROMET
06040 060401 - prijevoz putnika u unutarnjem
prometu
0608 CESTOVNI PROMET
06050 060501 - prijevoz putnika i robe u
međumjesnom cestovnom prometu
060503 - naknade za tehnički pregled vozila
1102 OSIGURANJE IMOVINE I OSOBA
11020 110201 - obavezno osiguranje motornih
vozila i osiguranje kućanstava
1103 USLUGE NA PODRUČJU PROMETA
11030 110301 - javna skladišta i hladnjaće
110304 - tržnice na veliko
1109 POSLOVNE USLUGE
11090 110901 - usluge kontrole kakvoće i količine robe
1203 KULTURA, UMJETNOST I
INFORMACIJE
12031 120311 - udžbenici za osnovno i srednje
obrazovanje


II.
Poduzeća i druge pravne osobe te samostalni privrednici (u daljnjem tekstu: poduzeća) koji proizvode proizvode odnosno obavljaju usluge iz točke I. ove naredbe dužni su obavijesti dostaviti Ministarstvu trgovine na obrascu OC-1, koji je sastavni dio ove naredbe.
III.
Poduzeća i radnje koje se bave prometom proizvoda iz točke I. ove naredbe dostavljaju, obavijesti o marži (stopa za pokriće troškova prometa na veliko i malo, obračunata na nabavnu cijenu).
U obavijesti iz stavka 1. ove točke marža se iskazuje u postotku za pojedinačni proizvod, odnosno kao stopa za cijelu podskupinu odnosno skupinu proizvoda iz točke I. ove naredbe ako se zaračunava isti postotak za sve proizvode te podskupine odnosno skupine
Obavijest iz ove točke dostavlja se Ministarstvu trgovine na obrascu OC-2 koji je sastavni dio ove naredbe.
IV.
Obavijesti o cijenama odnosno maržama ne dostavljaju se za vrijeme dok je na snazi propis o izravnoj kontroli cijena odnosno marži za pojedine proizvode odnosno usluge iz točke I. ove naredbe.
V.
Obavijesti iz točke II. i III. poduzeća su dužna dostaviti u roku od 3 dana od dana početka primjene novih cijena odnosno marži.
VI.
Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavIjaju obavijesti o cijenama i maržama radi pračenja ("Narodne novine", br. 60/91, 69/91) i Naredba o određivanju osnovnih građevinskih materijala za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama radi pračenja ("Narodne novine", br. 56/9 I i 69/9 l ).
VII
Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa : 307-01 /92-01 /8
Urbroj : 528-01 /92-0001
Zagreb, 21. svibnja 1992.
Ministar trgovine
mr. Branko Mikša, v. rOBAVIJEST O CIJENAMA RADI PRAČENJA OC-1

Ime i sjedište poduzeća:_ ________

Naziv i šifra grane, skupine odnosno podskupine iz toč I Naredbe____________________________

Cijene proizvoda odnosno usluge za koje se dostavlja obavijest

_ ____________________________
Naziv proizvoda Mjerna Cijena na dan 31. Ranija Postotak
R.b. odnosno usluge jedinica prosinca prošle cijena Nova povećanja-sniženja
godine 6:5 6:4
_ ____________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
_ ____________________________


  1. Vrsta cijene (proizvođačka, veleprodajna, maloprodajna)
  2. Ako je formirana veleprodajna odnosno maloprodajna cijena proizvoda potrebno je iskazati visinu rabata namijenjenog za pokriće troškova prometa u ranijoj i novoj cijeni (kol 5 i 6 )
  3. Prodajni uvjeti: mjesto i način isporuke, način obračuna vrijednosti ambalaže, podaci o promjeni prodajnih uvjeta. 4) Datum primjene nove cijene (kol 6.)
OBAVIJEST O MARŽAMA RADI PRAČENJA OC-2

Ime i sjedište poduzeća:_ _________

Naziv i šifra grane, skupine odnosno podskupine iz točke I. Naredbe__________________________


Marže za koje se dostavlja obavijest
_ ____________________________
Stope na dan 31.prosinca Ranija stopa Nova stopa
R.b. Naziv proizvoda prošle godine na veliko-na malo na veliko-na malo
na veliko-na malo
_ ____________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
_ ____________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti