POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - primjena propisa - pravilnik o prijamu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 36. Zakona o obalnom moru i epikontinentalnom pojasu SFRJ ("Službeni list SFRJ", broj 49/87 i 57/89), članka 1. stavak 1. točka 4. i članka 4. stavak 1. alineja 1. Zakona o preuzimanju saveznih zakona u oblastima pomorske i unutarnje plovidbe koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91) Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 21. svibnja 1992., donijela je
UREDBU
o dolasku i boravku stranih jahti i čamaca namijenjenih razonodi ili športu u obalnom moru, rijekama i jezerima Republike Hrvatske
Članak 1.
Ovom se uredbom propisuju način dolaska, krstarenja i boravka stranih jahti odnosno čamaca namijenjenih razonodi i športu (u daljnjem tekstu: plovila) u obalnom moru, rijekama i jezerima Republike Hrvatske na kojima se obavlja plovidba, njihovo ostavljanje radi popravka i čuvanja, njihovo vračanje morskim ili kopnenim putem u inozemstvo i način njihova dolaska radi sudjelovanja u športskim natjecanjima.
Članak 2.
Plovilo može krstariti i zadržavati se u obalnom moru, rijekama i jezerima Republike Hrvatske, ako dobije odobrenje za krstarenje i zadržavanje (u daljnjem tekstu· odobrenje).
Strano sportsko plovilo na vesla ili jedra koje nije dulje od 3 metra, te motorno plovilo ne dulje od 3 metra i sa motorom slabijim od 3.67 KVU može krstariti i boraviti u obalnom moru, rijekama i jezerima bez odobrenja.
Članak 3.
Odobrenje izdaje nadležna lučka kapetanija odnosno kapetanija pristaništa ili njihova ispostava (u nastavku teksta: kapetanija).
Odobrenje se izdaje nakon uplovljenja ili dolaska kopnenim putem i važi dok strano plovilo ne napusti obalno more, rijeke ili jezera ili teritorij Republike Hrvatske.
Članak 4.
Ako vlasnik ili zapovjednik stranog plovila namjerava krstariti i boraviti u obalnom moru odnosno na rijekama i jezerima dužan je, nakon ulaska u obalno more odnosno rijeku ili jezero, uploviti najkračim putem u najbližu luku odnosno pristanište otvoreno za međunarodni promet, svoj dolazak prijaviti nadležnom organu u toj luci i podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja.
Vlasnik ili zapovjednik stranog plovila koji plovilo dovozi kopnenim putem može to plovilo prijaviti u bilo kojoj kapetaniji odnosno ispostavi.
Članak 5.
U zahtjevu za izdavanje odobrenja i u odobrenju obvezno se unose podaci o stranom plovilu (ime i oznaka plovila, dužina plovila, vrsta plovila i snaga motora te ime i prezime vlasnika plovila).
Odobrenje se izdaje na posebnom obrascu, koji je sastavni dio ove uredbe.
Prilog odobrenju je popis članova posade i ostalih osoba na stranom plovilu na kojem su osigurani uvjeti za smještaj i duži boravak.
Popis iz stavka 3. sastavlja vlasnik odnosno zapovjednik stranog plovila, a ovjerava ga kapetanija.
Članak 6.
Odobrenje za plovilo izdat će se po predoćenju važećih isprava za plovilo izdatih prema propisima strane države u kojoj je plovilo registrirano odnosno izgrađeno i predočenju isprava kojima članovi posade dokazuju da su po propisima svoje zemlje osposobljeni za obavljanje plovidbenih poslova.
Uz zahtjev za izdavanje odobrenja vlasnik plovila ili ovlašteni predstavnik dužan je predočiti policu osiguranja (plavi karton) za odgovornost prema trećim osobama.
Članak 7.
Svaku izmjenu članova posade i ostalih osoba na plovilu treba prijaviti kapetaniji ili ovlaštenoj (osobi u) luci nautičkog turizma.
Kapetanija - ovlaštena luka nautičkog turizma će takvu promjenu evidentirati u odobrenju.
Članak 8.
Strano plovilo, pod uvjetom da se to evidentira u odobrenju, može se ostaviti na popravku ili čuvanju kod domaćih pravnih ili fizičkih osoba koje su za takvu djelatnost registrirane.
Državljani Republike Hrvatske na privremenom radu u inozemstvu mogu svoje plovilo ostavljati na svom posjedu uz suglasnost nadležnog carinskog organa.
Članak 9.
Strano plovilo koje u obalno more, rijeke ili jezera Republike Hrvatske dolazi radi športskih natjecanja, može doploviti, otploviti i natjecati se bez odobrenja.
Organizator športskog natjecanja dužan je najkasnije pet dana prije početka natjecanja o tome obavijestiti nadležnu kapetaniju.
Članak 10.
Novčanom kaznom od 10.000 HRD do 250.000 HRD kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:,

  1. ako nadležnom organu najmanje 15 dana prije poćetka športskog natjecanja ne prijavi stranu jahtu ili strani čamac (članak 9. stavak 2)
  2. vlasnik odnosno zapovjednik stranog plovila ako bez odobrenja krstari ili se zadržava plovilom u obalnom moru, rijekama i jezerima Republike Hrvatske; ako nadležnom organu ne prijavi svaku-promjenu posade i putnika; ako ostavi strano plovilo na popravak ili čuvanje kod pravnih ili fizičkih osoba koje nisu ovlaštene za obavljanje te djelatnosti (članak 2. stavak 1, članak 3., članak 8. stavak 1).

Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 2.500 HRD i odgovorna osoba.
Članak 11.
Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o dolasku i boravku stranih jahti i stranih čamaca namijenjenih razonodi i športu u obalnom moru, rijekama i jezerinia SFRJ ("Službeni lišt SFRJ", broj 38/87 i 33/88).
Članak 12.
Ova uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 342-02/92-02/06
Urbroj : 5030116-92-2
Zagreb, 22. svibnja 1992. ,
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r._ _____________________________
Lučka kapetanija ____________________
Harbour Master s Office

Ispostava __________________________
Branch Office No 027003
Klasa: 342 10/___________-01/________
Ur broj: 530
REPUBLIKA HRVATSKA
MINlSTARSTVO POMORSTVA

ODOBRENJE - NAVIGATION PERMIT
za krstarenje i boravak strane jathte ili čamca u obalnom moru Republike Hrvatske
for sailing and stay of a foreign yacht or boat in the coastal seas of the Republic of Croatia
Odobrava se da MY
It is herby permitted to the SY _________________________________________________
( ime iii oznaka ustanove,luke upisa - Name or nember, flag,
poft of registry)
Boat

vlašnitvo _ ___________________
a property of (ime i prezime ili naziv, adresa, upisni list br., datum - Name and surnamc or
company, arddress, ship register no.)


dužine____________m, snage motora__________ KVU, može od_________________ do-_____
length H.p. in the period from

krstariti i boraviti u obalnom moru Republikc Hrvatske.
to sail and stay in the coastal seas of thc Republic of Croatia.


M. P.
________________________________
potpis ovlaštene osobc - signature of
Authorised person

_ _____________________________
Na temelju Pravilnika o Čamcima (Narodnc Novine br. 39/90) utvrduje se
SPOSOBNOST
za plovidbu dok plovi obalnim morem Republike Hrvatskc jahte-čamca kojoj-kojem je izdano ovo Odobnenje
_ _____________________________

UPISNIK IZDANIH POPISA POSADe I OSTALIH OSOBA
_ _____________________________
R.b. Datum Mjesto izdavanja Doputovao iz: - Ozputovao za: Ovjera
_ _____________________________
1
_ _____________________________
2
_ _____________________________
3
_ _____________________________
4
_ _____________________________
5
_ _____________________________
6
_ _____________________________

Na popravku ili čuvanju kod:
_ _____________________________


_________ ________ ________ _______ _______ _______
Ovjera Ovjera Ovjera Ovjera Ovjera Ovjera

_ _____________________________

ZABILJEŠKA:


NAMIRA
_________________________________ Naplaćen iznos od _________________HRD
Amount of
_________________________________

_________________________________ ___________________________
Potpis

_ ______________________________ _____________________________
Lučka kapetanija____________________
Hafenamt

Ispostava__________________________
Zweigstelle No 000252

Klasa: 342 10/___________-01/________
Urbroj: 530
REPUBLIKA HRVATSKA
MINlSTARSTVO POMORSTVA

ODOBRENJE - ERLAUBNIS
za krstarenje i boravak strane jathte ili čamca u obalnom moru Republike Hrvatske
fur die Kreuzfarth und den Aufenhalt der Auslandischen Yacht bzw. Des Bootes im Kustenmeer der Republik Kroatien
Odobrava se da die MY
Hiermit wird erlaubt, die SY ___________________________________________________
( ime iIi oznaka ustanove,luke upisa - Name bzw. Kennzeihcen,
unter der flagge, Heimathafen)
das Boot

vlašnitvo_ ___________________
das Eigentum (ime i prezime ili naziv, adresa, upisni list br., datum - Name und Vormane oder
Bezeichung,reg nr. datum)


dužine____________m, snage motora__________ KVU, može od_________________ do-_____
Lange Motorstarke kann vom bis zum

krstariti i boraviti u obalnom moru Republikc Hrvatskc.
Kreuzen und sich im Kustenmeer der Republik Kroatien aufhaltena.


M. P.
________________________________
potpis ovlaštene osobc - Unterschrift
des Bevolmachtigten

_ _____________________________
Na temelju Pravilnika o Čamcima (Narodnc Novine br. 39/90) utvrduje se
SPOSOBNOST
za plovidbu dok plovi obalnim morem Republike Hrvatskc jahte-čamca kojoj-kojem je izdano ovo Odobnenje
_ _____________________________

UPISNIK IZDANIH POPISA POSADe I OSTALIH OSOBA
_ _____________________________
R.b. Datum Mjesto izdavanja Doputovao iz: - Ozputovao za: Ovjera
_ _____________________________
1
_ _____________________________
2
_ _____________________________
3
_ _____________________________
4
_ _____________________________
5
_ _____________________________
6
_ _____________________________

Na popravku ili čuvanju kod:
_ _____________________________


_________ ________ ________ _______ _______ _______
Ovjera Ovjera Ovjera Ovjera Ovjera Ovjera

_ _____________________________

ZABILJEŠKA:


NAMIRA
_________________________________ Naplaćen iznos od_________________HRD
Amount of
_________________________________

_________________________________ ___________________________
Potpis

_ ______________________________ _____________________________
Lučka kapetanija____________________
Capetaneria di porto

Ispostava__________________________
Filiale No 020202
Klasa: 342 10/___________-01/________
Ur broj: 530
REPUBLIKA HRVATSKA
MINlSTARSTVO POMORSTVA
ODOBRENJE - NAVIGATION PERMIT
za krstarenje i boravak strane jathte ili čamca u obalnom moru Republike Hrvatske
di navigazione e costa di yachs o natanti stranieri nel mare costiero della Repubblica Croazia
Odobrava se da MY
Si concede l'autorizzazione SY_ ___
( ime iIi oznaka ustanove,luke upisa - Nome e contrassegno
Dell imbarcazione battente bandirea, porto in cui e stato
registrato)
Boat

vlašnitvo_ ______________________
di proprieta (ime i prezime ili naziv, adresa, upisni list br., datum - nome e cognome, firma,
indrizzo, no. di registrazione, data)


dužine____________m, snage motora__________ KVU, može od_________________ do-_______
dalla lunghezza di puo dal al

krstariti i boraviti u obalnom moru Republikc Hrvatskc.
Navigare e soggiornare nel mare costiero della Repubblica di Croazia.


M. P.
________________________________
potpis ovlaštene osobc - Firma della
persona autorizzata

_ _____________________________
Na temelju Pravilnika o Čamcima (Narodnc Novine br. 39/90) utvrduje se
SPOSOBNOST
za plovidbu dok plovi obalnim morem Republike Hrvatskc jahte-čamca kojoj-kojem je izdano ovo Odobrenje
_ _____________________________

UPISNIK IZDANIH POPISA POSADE OSTALIH OSOBA
_ _____________________________
R.b. Datum Mjesto izdavanja Doputovao iz: - Ozputovao za: Ovjera
_ _____________________________
1
_ _____________________________
2
_ _____________________________
3
_ _____________________________
4
_ _____________________________
5
_ _____________________________
6
_ _____________________________

Na popravku ili čuvanju kod:
_ _____________________________


_________ ________ ________ _______ _______ _______
Ovjera Ovjera Ovjera Ovjera Ovjera Ovjera

_ _____________________________

ZABILJEŠKA:


NAMIRA
_________________________________ Naplaćen iznos od_________________HRD Amount of
_________________________________

_________________________________ ___________________________
Potpis

_ _____________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti