POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - primjena pravnih propisa - izmjena i dopuna ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 168. stavka 4. Zakona o obrani ("Narodne novine", br. 49/91, 53A/91, 73/91 i 19/92) i članka 23. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91,14/91, 53A/91 i 9/92), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 21. svibnja 1992 godine, donijela je
UREDBU
o jednokratnoj novčanoj pomoći
Članak 1.
Ovom uredbom propisuju se uvjeti, visina i postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć osoba ·
- koje obavljaju službu ili djelatnost u svezi službe u oružanim snagama Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: "vojne osobe"),
- koje su od nadležnih tijela pozvane ili upućene na osposobljavanje odnosno obavljanje drugih dužnosti iz obrane (u daljnjem tekstu: "obveznici obuke"),
- koje obavljaju službu ili djelatnost u svezi službe u djelatnom ili pričuvnom sastavu Ministarstva unutarnjih poslova, i
- koje pruže pomoć Ministarstvu unutarnjih poslova ili Ministarstvu obrane.
Članak 2.
Osobe iz članka 1. ove uredbe koje bez svoje krivnje budu ranjene, povrijeđene ili ozlijeđene te zbog toga kod njih nastupi tjelesno oštećenje najmanje 20%, imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć čija se visina određuje prema stupnju tjelesnog oštećenja.
Jednokratna novčana pomoć pripada osobama iz članka 1. ove uredbe i kad kod njih nastupi tjelesno oštećenje najmanje 20% zbog bolesti koja je nastala kao izravna posljedica obavljanja djelatnosti iz članka 1. ove uredbe.
Nehat se neće smatrati krivnjom u smislu stavka 1. ovog članka.
Članak 3.
Kad vojna osoba, obveznik obuke, pripadnik pričuvnog sastava Ministarstva unutarnjih poslova, ili osoba koja pruži pomoć Ministarstvu obrane pogine ili umre zbog zadobivene rane, povrede, ozljede ili bolesti, pod uvjetima iz članka 2. ove uredbe, jednokratna novčana pomoć pripada njenoj obitelji.
Članak 4.
Članovi obitelji vojne osobe, obveznika obuke, pripadnika pričuvnog sastava Ministarstva unutarnjih poslova i osobe koja pruži pomoć Ministarstvu unutarnjih poslova ili Ministarstvu obrane kojima pripada pravo na jednokratnu novčanu pomoć ili članka 3. ove uredbe su:

  1. supružnik ;
  2. djeca (bračna i vanbračna, posvojena, pastorčad i djeca bez roditelja uzeta na uzdržavanje):

- do 18 godine odnosno do 26. godine života, ako su na redovnom školovanju,
- ako su trajno i potpuno nesposobna za rad bez obzira na godine života;
3. roditelji (otac, majka, oćuh i mačeha), odnosno posvojitelj i njegov supružnik.
Djeca imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć alko poginula ili umrla vojna osoba, obveznik obuke, pripadnik pričuvnog sastava Ministarstva unutarnjih poslova ili osoba koja je pružila pomoć Ministarstvu unutarnjih poslova ili Ministarstvu obrane nema supružnika.
Roditelji, posvojitelji i njegov supružnik imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć ako poginula ili umrla vojna osoba, obveznik obuke, pripadnik pričuvnog sastava Ministarstva unutarnjih poslova ili osoba koja je pružila pomoć Ministarstvu unutarnjih poslova ili Ministarstvu obrane nema supružnika ni djece ili ako djeca nemaju pravo na tu pomoć.
Izuzetno, roditelji, odnosno posvojitelj i njegov supružnik ako ih je poginula odnosno umrla vojna osoba, obveznik obuke, pripadnik pričuvnog sastava Ministarstva unutarnjih poslova ili osoba koja je pružila pomoć Ministarstvu unutarnjih poslova ili Ministarstvu obrane uzdržavala, imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć kad ta osoba ima samo supružnika.
Članak 5.
Ako više članova obitelji iz članka 4. ove uredbe ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć, ukupan iznos pomoći koji im pripada dijeli se na jednake dijelove.
Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, ako pravo na jednokratnu novčanu pomoć ima supružnik i roditelj odnosno posvojitelj i njegov supružnik koje je poginula odnosno umrla vojna osoba, obveznik obuke pripadnik pričuvnog sastava Ministarstva unutarnjih poslova, ili osoba koja je pružila pomoć Ministarstvu unutarnjih poslova ili Ministarstvu obrane uzdržavala, ta se pomoć dijeli tako da jedna polovina pripada supružniku, a druga roditeljima odnosno posvojitelju i njegovom supružniku u jednakim dijelovima.
Članak 6.
Obitelji vojne osobe, obveznika obuke, pripadnika pričuvnog sastava Ministarstva unutarnjih poslova, ili osobe koja pruži pomoć Ministarstvu unutarnjih poslova ili Ministarstvu obrane u slučaju iz članka 3. ove uredbe, pripada pravo na naknadu stvarnih troškova pogreba.
Članovi obitelji osobe iz stavka 1. ovog članka podnose zahtjev za naknadu pogrebnih troškova Ministarstvu obrane odnosno Ministarstvu unutarnjih poslova.
Članak 7.
Visina jednokratne novčane pomoći za slučajeve iz članka 3. ove uredbe iznosi 12 prosječnih mjesećnih plaća u gospodarstvu Republike Hrvatske uvećanih za 20%, a ostvarenih u mjesecu koji prethodi mjesecu rješavanja zahtjeva.
Članak 8.
Iznos jednokratne novčane pomoći prema ovoj uredbi utvrđuje se tako da se iznos iz članka 7. ove uredbe množi s koeficijentom, ovisno o stupnju tjelesnog oštećenja.
Stupanj tjelesnog oštećenja i koeficijent utvrđuje se u slijedećim omjerima:
Stupanj tjelesnog oštećenja KoefIcijent
20% 0,2
30% 0,3
40% 0,4
50% 0,5
60% 0,6
70% 0,7
80% 0,8
90% 0,9
100% 1


Članak 9.
Visina jednokratne novčane pomoći koja prema članku 3. ove uredbe pripada obitelji poginule ili umrle osobe, obveznika obuke; pripadnika pričuvnog sastava Ministarstva unutarnjih poslova ili osobe koja pruži pomoć Ministarstvu unutarnjih poslova ili Ministarstvu obrane utvrđuje se kao za stupanj tjelesnog oštećenja 100%.
Ukoliko je pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvareno po članku 2. ove uredbe, obitelji vojne osobe, obveznika obuke, pripadnika prićuvnog sastava Ministarstva unutarnjih poslova ili osobe koja pruža pomoć Ministarstvu unutarnjih poslova ili Ministarstvu obrane pripada razlika između jednokratne novčane pomoći određene u stavku 1. ovog članka i članka 3. ove uredbe.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka osobe iz stavka 1. ovog članka imaju pravo na Stvarne troškove pogreba sukladno članku 6. ove uredbe.
Članak 10.
Postupak za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć u slučaju pogibije ili smrti pokreće se po službenoj dužnosti ili na zahtjev osoba iz članka 4. ove uredbe.
Postupak za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć u slučaju tjelesnog oštećenja pokreće se po zahtjevu vojne osobe, obveznika obuke, pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova ili osobe koja pruži pomoč Ministarstvu unutarnjih poslova ili Ministarstvu obrane.
Članak 11.
O pravu na jednokratnu novčanu pomoć djelatne vojne osobe, vojne osobe u pričuvi, obveznika obuke i osobe koja pruži pomoć Ministarstvu obrane odlučuje Komisija koju imenuje ministar obrane.
O pravu na jednokratnu novčanu pomoć pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova i osobe koja pruži pomoć Ministarstvu unutarnjih poslova odlučuje Komisija koju imenuje ministar unutarnjih poslova.
Protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovog članka može se izjaviti žalba ministru obrane odnosno ministru unutarnjih poslova
Članak 12.
Ovlašteni zapovjednik, ovlaštena uprava za obranu, Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno Ministarstvo obrane odmah nakon nastalog događaja ili podnesenog zahtjeva. poduzimaju mjere, poradi utvrđivanja činjenica i okolnosti pod kojima je osoba iz članka 1. ove uredbe ranjena, povrijeđena ili ozlijeđena, oboljela, poginula ili umrla. . Na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti zainteresiranoj osobi izdaje se potvrda poradi ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć.
Ako je vojna osoba, obveznik obuke, pripadnik pričuvnog sastava Ministarstva unutarnjih poslova ili osoba koja je pružila pomoć Ministarstvu unutarnjih poslova ili Ministarstvu obrane poginula·ili umrla od zadobivene ozljede, ovlašteni zapovjednik, organizator obuke, Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno Ministarstvo obrane će obavijestiti članove obitelji odnosno zainteresirane o tome koje podatke trebaju dostaviti poradi ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoč i uz tu obavijest tim će osobama dostaviti i potvrdu o utvrđenim činjenicama i okolnostima pod kojima je nastupila smrt.
Članak 13.
Uprava za obranu odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova uputit će ranjenu, povrijeđenu ili ozljeđenu osobu, iz članka 1. ove uredbe na zdravstveni pregled ovlaštenoj komisiji poradi utvrđivanja stupnja tjelesnog oštećenja.
Komisije iz stavka 1. ovog članka određuje ministar obrane odnosno ministar unutarnjih poslova.
Stupanj tjelesnog oštećenja osoba; iz članka 1. ove uredbe utvrđuje se prema propisima o pravima vojnih invalida.
Članak 14.
Jednokratne novčane pomoći, na teret Državnog proračuna Republike Hrvatske isplaćuju tijela iz članka II ove uredbe u roku od 15 dana od pravomoćnosti rješenja
Članak 15.
Do donošenja zakona o jedinicama loklane samouprave, poslove uprava za obranu obavljat će sekretarijati za obranu u općinama.
Članak 16.
Ovlašćuje se ministar obrane i ministar unutarnjih poslova da po potrebi donesu upute za provođenje ove uredbe, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.
Članak 17
Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o jednokratnoj novčanoj pomoći ("Narodne novine", broj 39/84).
Članak 18.
Ova uredba stupa na snagu danonl objave u "Narodn im novinama".
Klasa : 563-01 /91-02/08
Urbroj : 5030 I 15-92-9
Zagreb, 21. svibnja 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti