POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - prikaz prava - zakon o društvenim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE

Na temeljkn članka 79. Zakona o športu ("Narodne novine", br. 60/92), ministar kulture i prosvjete donosi

PRAVILNIK
o Republičkoj nagradi športa "Franjo Bućar"

Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti za dodjelu Republičke nagrade športa "Franjo Bučar" (u daljnjem tekstu: Nagrada), izgled medalje, način rada Odbora Republičke nagrade športa "Franjo Bučar" (u daljnjem tekstu: Odbor), te druga pitanja, u svezi s Nagradom.

Članak 2.
Nagrada se dodjeljuje svake godine u mjesecu studenom, a u povodu obljetnice rođenja Franje Bučara.
Nagrada se dodjeljuje pojedincima i pravnim osobama iz članka 75. Zakona o športu.

Članak 3.
Postupak za dodjelu Nagrade pokreće svake godine, u mjesecu rujnu, Ministarstvo kulture i prosvjete raspisivanjem javnog natječaja.
U natječaju se objavljuju kriteriji za dodjelu Nagrade, utvrđuje postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga.
Tekst natječaja objavljuje se u dnevnom tisku i "Glasniku" Ministarstva kulture i prosvjete.

Članak 4.
Prijedlog za dodjelu Nagrade mogu dati športske organizacije i njihova udruženja i savezi, športska poduzeća, te druge pravne osobe iz članka 2. Zakona o športu kao i sudionici u športskim aktivnostima.

Članak 5.
Prijedlog za dodjelu Nagrade mora biti pismeno obrazložen.
Obrazloženje prijedloga mora sadržavati osnovne podatke o pojedincu, grupi djelatnika ili organizaciji koja se predlaže za Nagradu, njihovoj djelatnosti i postignutim rezultatima kao i druge razloge za dodjelu Nagrade.
Kada se za Nagradu predlaže pojedinca, prijedlog mora sadržavati naznaku iz koje je vidljivo da li se predlaže za godišnju ili Nagradu za životno djelo.
Ako pojedini prijedlog za dodjelu Nagrade nije obrazložen ili obrazloženje ne sadrži dovoljno elemenata za odlučivanje, Ministarstvo kulture i prosvjete može zatražiti od predlagača da dopuni svoj prijedlog.

Članak 6.
Svake godine može se dodijeliti dvanaest godišnjih Nagrada i jedna nagrada za životno djelo.
Godišnja nagrada se dodjeljuje za neprekidno višegodišnje uspješno djelovanje u području športa, a može se dodijeliti i za pojedino izuzetno znanstveno, stručno i pedagoško ostvarenje ili športsko dostignuće.
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima za trajan doprinos u promicanju športa i ugledu Republike Hrvatske.
Nagrade se ne može dodijeliti posmrtno.

Članak 7.
Godišnja nagrada sastoji se od srebrne dvostrane medalje koja na aversu nosi portret Franje Bučara, a na reversu grb Republike Hrvatske ispod kojega je natpis "Nagrada Franjo Bučar" i pet olimpijskih krugova, te posebnog priznanja u obliku povelje u kožnom ovitku s odgovarajućim tekstom i novčanog iznosa koji se godišnje utvrdi proračunom Republike Hrvatske.
Nagrada za životno djelo sastoji se od zlatne dvostrane medalje koja na aversu nosi portret Franje Bučara, a na reversu grb Republike Hrvatske ispod kojega je natpis "Nagrada Franjo Bučar" i pet olimpijskih krugova, te posebnog priznanja u obliku povelje u kožnom ovitku s odgovarajućim tekstom i novčanog iznosa koji se godišnje utvrdi proračunom Republike Hrvatske.

Članak 8.
O dodjeli Nagrade odlučuje Odbor koji se sastoji od predsjednika i osam članova imenovanih od Sabora Republike Hrvatske na prijedlog ministra kulture i prosvjete.

Članak 9.
Odbor odlučuje o dodjeli Nagrade na sjednicama.
Odbor može donositi pravovaljane odluke, ako je sjednici nazočno najmanje pet članova Odbora.
Odbor pravovaljano odlučuje većinom glasova članova nazočnih na sjednici Odbora.
Članovi Odbora odlučuju o dodjeli Nagrade javnim glasovanjem.

Članak 10.
Predsjednik Odbora priprema, saziva i vodi sjednice Odbora.
U slučaju odsutnosti predsjednika, sjednice vodi zamjenik predsjednika Odbora, kojeg članovi Odbora biraju na prvoj sjednici.
Na sjednici Odbora vodi se zapisnik.

Članak 11.
Član Odbora koji se ne suglasi s odlukom Odbora može tražiti da se njegovo odvojeno mišljenje s obrazloženjem unese u zapisnik sjednice Odbora.
Ako je član Odbora kandidat za dodjelu Nagrade, ne može sudjelovati u raspravi i donošenju odluke o Nagradi za koju je kandidiran (godišnjoj ili za životno djelo).

Članak 12.
Odbor može, na prijedlog člana Odbora, donijeti Odluku da Nagradu dodijeli kandidatu koji nije predložen na natječaju iz članka 3. ovog Pravilnika.

Članak 13.
Odbor objavljuje imena nagradenih i dodjeljuje Nagradu na svečanoj sjednici Odbora.

Članak 14.
Sredstva za dodjeljivanje Nagrade osiguravaju se svake godine u proračunu Republike i vode se na računu Ministarstva kulture i prosvjete.

Članak 15.
Stručne i računovodstvene poslove u svezi s Nagradom obavlja Ministarstvo kulture i prosvjete.
U financijskom planu Ministarstva kulture i prosvjete osiguravaju se sredstva za troškove u svezi s dodjeljivanjem Nagrade.

Članak 16.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Poslovnik o radu odbora za dodjelu Republičke nagrade športa "Dr. Franjo Bučar" koji je potvrđen Odlukom o potvrđivanju Poslovnika o radu Odbora za dodjelu Republičke nagrade športa "Dr. Franjo Bučar" ("Narodne novine", br. 63/91).

Članak 17.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 061-06/92-03-19
Urbroj: 532-04/2-92-01
Zagreb, 19. listopada 1992.

Ministar kulture i prosvjete
mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti