POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - prikaz i pregled - državni plan obrane ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89 Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske; koji je donio zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 5. studenoga 1992.

Broj: PA4-84/1-92.
Zagreb, 5. studenoga 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON
o izmjenama i dopunama zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske

Članak 1.
U Zakonu o pravima zastupnika u Saboru Republihe Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/92) - u daljnjem tekstu: Zakon, u članku 4. riječi: "od dana verifikacije mandata zastupnika do dana prestanka mandata zastupnika" zamjenjuju se riječima: "za vrijeme u kojem prema Poslovniku doma Sabora imafu sva prava i dužnosti zastupnika".

Članak 2.
Članak 5. mijenja se i glasi:
"Zastupnik u Saboru Republike Hrvatske prima stalnu novčanu naknadu, koja mu se priznaje i isplaćuje prema odredbama ovoga Zakona. Stalna novčana naknada zastupnika se isplaćuje mjesečno unatrag.
Zastupnik izabran za predsjednika ili potpredsjednika doma Sabora ili predsjednika radnog tijela doma Sabora, stalnu novčanu naknadu ostvaruje s pravima iz radnog odnosa i pravima i pravima i dužnostima zastupnika utvrđenim Poslovnikom doma Sabora u Saboru Republike Hrvatske, od dana izbora, odnosno nastupa na dužnost.
Ostali zastupnici mogu stalnu novčanu naknadu ostvariti s pravima iz radnog odnosa i pravima i dužnostima zastupnika utvrđeim Poslovnikom Doma Sabora u Saboru Republike Hrvatske, na osobni zahtjev, od dana podnošenja zahtjeva."

Članak 3.
U članku 7. stavku 1. iza riječi: "koeficijentom" stavlja se točka, a riječi: "i tako dobivena svota uvećava za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža zastupnika, a najviše do 20%", brišu se

Članak 4.
Iza članka 7. dodaje se novi članak 7a. koji glasi:
"Članak 7a.
Zastupnik prima stalnu novčanu naknadu na temelju koefićijenta 1".

Članak 5.
Članak 8. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Pored prava iz članka 7a. zastupniku koji prava iz radnog odnosa i prava i dužnosti zastupnika utvrđena Poslovnikom doma Sabora ostvaruje u Saboru Republike Hrvatske, određuje se naknada i prema značenju zastupničke dužnosti na koju je izabran, na temelju koeficijenta:
- predsjednik Zastupničkog doma Sabora 7,0
- potpredsjednik Zastupničkog doma Sabora 6,8
- predsjednik Županijskog doma Sabora 6,8
- potpredsjednik Županijskog doma Sabora 6,7
- predsjednik radnog tijela doma Sabora 6,7
- potpredsjednik radnog tijela doma Sabora 6,0
- član radnog tijela Doma Sabora 5,3
- zastupnik 4,8
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
"Naknada utvrđena primjenom koeficijenata iz stavka 1. ovoga članka uvečava se za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža zastupnika, a najviše za 20%."

Članak 6.
U članku 9., članku 11. stavku 2., članku 22. stavku 2. i članku 23. stavku 2. riječi: "Administrativna komisija Sabora Republike Hrvatske" zamjenjuje se riječima: "radno tijelo doma Sabora kojem su ti poslovi stavljeni u djelokrug Poslovnikom doma Sabora."

Članak 7.
Članak 19. mijenja se i glasi:
"Zastupniku se osigurava, prema mogućnostima i redoslijedom zastupničkih dužnosti iz članka 8. stavka 1. Zakona, radni prostor u Saboru Republike Hrvatske, a zastupniku izabranom u izbornoj jedinici u Zastupnički dom ili izabranoni u Županijski dom u radnom prostoru lokalne samouprave i uprave.
Zastupnici nacionalnih manjina izabrani u posebnim izbornim jedinicama imaju pravo na radni prostor u Saboru Republike Hrvatske."

Članak 8.
U članku 20. na kraju stavka 1. umjesto točke, stavlja se zarez i dodaju riječi: "prema mogućnostima i redoslijedom zastupničkih dužnosti iz članka 8. stavak 1. Zakona."

Članak 9.
U članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Zastupnik kojem je priznata stalna novčana naknada s pravima iz radnog odnosa u Saboru Republike Hrvatske, osim u slučaju prestanka zastupničke dužnosti predviđene člankom 8. točkom 3. i 4. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92.), ima pravo od dana prestanka zastupničke dužnosti primati stalnu novčanu naknadu kroz vrijeme od šest mjeseci, odnosno još šest mjesea ako u tom vremenu stječe pravo na mirovinu."
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "Pravo iz stavka 1. ovoga članka zastupnik ne može, odnosno prestaje koristiti
- ako ispuni jedan od uvjeta za starosnu mirovinu prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju,
- ako zasnuje radni odnos,
- ako je stalnu novčanu naknadu s pravima iz radnog odnosa u Saboru Republihe Hrvatske počeo ostvarivati na osobni zahtjev u roku kraćem od šest mjeseci prije isteka vremena na koje je biran."
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 10.
Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske.

Članak 11.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Odredba članka 4. ovoga Zakona primjenjuje se od 1. listopada 1992., a odredbe članka 5. ovoga Zakona od 1. studenoga 1992. godine.

Klasa: 120-02/92-01/01
Zagreb, 5. studenoga 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti