POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - izdanja - uredba o uvjetima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Vlada Republike Hxvatske na sjednici održanoj 17. veIjaće 1992. utvrdila je pročišćeni tekst Uredbe o utvrđivanju cijene stana.
Pročišćeni tekst Uredbe o utvrđivanju cijene stana obuhvaća Uredbu o utvrđivanju cijene stana (" Narodne novine", broj 29/91) te njenu izmjenu i dopunu objavljenu u "Narodnim novinama", broj 6/92 u kojima je naznačeno vrijeme njihovih stupanja na snagu.
UREDBA
o načinu utvrđivanja cijene stana
(pročišćeni tekst)
Članak 1.
Ovom se uredbom propisuje način utvrđivanja cijene stana, te kriteriji za utvrđivanje zona u naselju i način određivanja broja obročnih otplata.
Članak 2.
Za utvrđivanje cijene stane koriste se podaci o građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta i visine prosječnog mjesečnog osobnog dohotka po radniku, iz saopćenja Republičkog zavoda za statistiku Republike Hrvatske, u gospodarstvu Republike Hrvatske koje objavljuje ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti i elementi iz zapisnika o bodovanju stana (član 11. Pravilnika o načinu utvrđivanja vrijednosti i kvalitete stana te načinu i postupku utvrđivanja visine stanarine"Narodne novine", broj 20/87, u daljnjem tekstu: zapisnik) i to:
2. godina izgradnje - točka 8. općeg dijela zapisnika
2. pojedinačni redni brojevi elemenata kojima je bodovan stan - točke 1. do 50. zapisnika - dio Bodovi, samo oni elementi kojimg je bodovan stan;
3. korisna površina stana - točka 21. "Ukupna površina u m2 proračuna korisne površine stana;
4. položaj stana.
Članak 3.
Cijena stana utvrduje se ugovorom ovisno o:

  1. građevinskoj vrijednosti stana u kojoj je sadržana vrijednost zajedničkih dijelova i uredaja zgrade;
  2. vrijednosti pripadajućeg zemljišta;
  3. visini vlastitih sredstava stanara koja je uložio u stan;
  4. osobnom popustu koji se priznaje kupcu;
  5. općem popustu.

Vrijednosti iz toč.1., 2. i 3. stavka 1. ovog članka utvrđuju se primjenom elemenata revalorizacije.
Izraz za proračun cijene stana: Cs = (Cg + Cz - V) x p
Cs - cijena stana
Cg - građevinska vrijednost stana i pripadajući dio vrijednosti zajedničkih dijelova i uređaja zgrade
Cz - vrijednost pripadajućeg dijela zemljišta
V - visina uloženih vlastitih sredstava stanara u stan p - koeficijent popusta kupca.
Članak 4.
Građevinska vrijednost stana jednaka je građevinskoj vrijednosti novoizgrađenog stana iste opremljenosti i kvalitete umanjene za iznos amortizacije:
Cg = Ng - A
Ng - građevinska vrijednost novoizgrađenog stana
A - umanjenje za iznos amortizacije.
Članak 5.
Građevinska vrijednost novoizgrađenog stana (Ng) utvrđuje se prema slijedećem izrazu:
N = P x Ce I/Ie x B/Be Kp x Ku
P - netto korisna površina (m2)
Ce - građevinska vrijednost etalonskog objekta (din/m2)
I - proračunati mjesečni osobni dohodak po radniku u
gospodarstvu Republike Hrvatske na dan sklapanja ugovore
Ie - prosječni mjesečni osobni dohodak po radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske kojeg objavljuje ministar na temelju izračuna iz objavljenih podataka Republičkog zavoda za statistiku
B - broj bodova iz zapisnlka
Be - 116 broj bodova etalonskog stana
Kp - koeficijent položaja u zgradi
Kp - 1 tipske etaže stanovi
Kp - 0,80 podrumski stanovi
Kp - 0,90 suterenski stanovi
Kp - 0,90 tavanski stanovi.
Pojam podrumskih, suterenskih i tavanskih stanova određen je Pravilnikom o načinu utvrđivanja vrijednosti i kvalitete stana te načinu i postupku utvrđivanja visine stanarine ("Narodne novine", broj 20/87).
Ku - urbanistički koeficijent
Ku - 1,20 za zgrade do P+2 samostojeće, dvojne zgrade
Ku -1 za sve ostale zgrade:
Proračunati mjesečni osobni dohodak (I) na dan sklapanja ugovora određuje se prema izrazu:
I= Iz - 13/90 x D + Iz
Iz - zadnji objavljeni prosječni mjesečni osobni dohodak iz saopćenja Republičkog zavoda za statistiku Republike Hrvatske
13 - mjesečni prosjeđni osobni dohodak iz saopćenja Republičkog zavoda za statistiku Republike Hrvatske objavljen 3 mjeseca ranije od zadnjeg objavljenog (Iz)
D - broj dana od zadnjeg dana mjeseca za koji je objavljen zadnji prosječni mjesečni osobni dohodak (Iz) do dana ugovaranja.
Proračunati mjesečni osobni dohodak (I) obavezno se unosi u ugovor i on je osnovica za sve revalorizacije neisplaćenih obroka u času njihovog dospijeća.
Članak 6.
Iznos amortizacije (A) za koji se umanjuje građevinska vrijednost računa se za cijeli stan prema izrazu:
A - G x Ks/100 x Ng
G - starost zgrade (u godinama)
Ks - koeficijent umanjenja vrijednosti, ovisno o vrsti konstrukcije i starosti zgrade, uzima se prema Tablici 1 koja je sastavni dio ove uredbe.
U slučaju izvršene nadogradnje ili cjelovite rekonstrukcije (npr. prenamjena tavana u stan i sl.) starost zgrade (G) izračunava se prema izrazu:
G = Gz + 2 x Gs /3
Gz - starost zgrade
Gs - starost cjelovite rekonstrukcije stana.
Članak 7.
Vrijednost pripadajućeg zemljišta (Cz) u sklopu cijene pojedinog stana obračunava se tako da se vrijednost građevinske parcele podijeli s brojem četvornih metara izgrađene površine objekta pomnoženom sa brojem četvornih metara stambene površine stana koji se prodaje, izraženo:
Cz = Cp x P/sum(Pi)
Cp - vrijednost gradevinske parcele
Pi - izgrađena površina zgrade prema ovoj uredbi je zbroj svih površina stanova i pošlovnih prostora utvrđena zapisnikom o bodovanju stana (m2).
Vrijednost građevinske parcele izračunava se prema izrazu :
Cp = Kz/1,25 x I/Ie x Ce (R x Zz + Kv x Zo) x Kd
Kz - koeficijent vrijednosti zemljišta.
Koeficijent vrijednosti zemljišta određuje se ovisno o zonama u naselju prema Tablici 2 koja je sastavni dio ove uredbe.
Kv - koeficijent veličine zemljišta oko zgrade
Kd - koeficijent demografskih kretanja (Tablica 2)
R - broj izgrađenih razina zgrade
Zz - zemljište ispod zgrade (m2), a utvrđuje se prvenstveno računskim putem prema izrazu Zz = P1 x 1,25 (m2) ili očitanjem iz izvatka iz zemljišnih knjiga ili izmjerom u naravi
Zo - pripadajuće zemljište oko zgrade, a utvrđuje se:
- izmjerom u naravi
- očitanjem iz izvatka iz zemljišnjih knjiga za cijelu parcelu umanjeno za izraz
Zz = Pi/R x 1,25 (m2)
Kv - koeficijent veličine zemljišta
Kv - 0,20 za pripadno zemljište do 100 m2 površine Kv - 0,35 za pripadno zemljište do 200 m2 površine Kv - 0,50 za pripadno zemljište preko 200 m2 površine.
Članak 8.
Područje zona odreduje odlukom skupština opčine odnosno grada prema koeficijentima iz Tablice 2 ove uredbe.
Članak 9.
Na zahtjev kupca utvrđuje se visina vlastitih sredstava koja je stanar uložio u stan i to:
- sredstva kojima je povećao vrijednost stana umanjena za iznos amortizacije a koja vrijednost je sadržana u elementima koji utječu na visinu bodovanja stana. Ovo umanjenje ne može iznositi više od 10% novoizgrađene vrijednosti stana (stavak 2. članak 11.);
- nevraćena sredstva koja je uložio kao vlastiti udjel radi stjecanja stanarskog prava;
- sredstva koja stanaru, radi stjecanja stanarskog prava nisu isplaćena na ime naknade za eksproprirane nekretnine.
Izraz za uložena sredstva stanara:
V = S + U + E
S - sredstva uložena za povečanu vrijednost stana
U - nevraćeni vlastiti udjel za stjecanje stanarskog prava
E - neisplaćena sredstva eksproprirane naknade.
Sredstva uložena za elemente kojima se povećava vrijednost stana (S) utvrđuje sudski vještak izračunom na: a) temelju vrijednosti pojedinih elemenata koje utvrđuje slobodnim tumačenjem cijena iz biltena Standardna kalkulacija radova u visokogradriji koji objavljuje Institut građevinarstva Hrvatske.
Tako utvrđene cijene elemenata umanjuju se za iznos pripadajuće amortizacije.
Tako utvrđena vrijednost revalorizira se na dan sklapanja ugovora;
b) temelju, predočenih računa stanara isplaćenih za izvedbu pojedinih elemenata u stanu umanjenih za iznos pripadajuće amortizacije.
Utvrđena vrijednost revalorizira se na dan sklapanja ugovora.
Nevraćena sredstva vlastitog udjela radi stjecanja stanarskog prava (U) utvrđuje sudski vještak na temelju podnesenih dokaza stanara.
Sredstva se revaloriziraju na dan sklapanja ugovora. Neisplaćena sredstva eksproprirane naknade (E) utvrduje sudski vještak na temelju rješenja o naknadi za eksproprijaciju.
Sredstva se revaloriziraju od dana stupanja na snagu tog rješenja.
Članak 10.
Osobni ukupni popusti kups izračunavaju se prema izrazu :
p = 100 - (Gs x 0,5 + n + pd + Žr)/100 x 0,7
p - koeficijent popusta kupca
Gs - godine navršenog radnog staža kupca
n - koeficijent načina kupnje
n -15 kod kupnje obročnom otplatom
n - 30 kod kupnje jednokratnom isplatom
pd -10 kod kupnje za roditelje sa troje i više djece
Žr - 30 kod kupnje za supružnika ili malodobnog djeteta (usvojenika) stanara koji je poginuo u obrani suverene Republike Hrvatske ili je smrtno stradao kao žrtva u tim oružanim sukobima.
Ukoliko kupac dio cijene stana uplati unaprijed u iznosu višem od 3%, priznaje mu se popust srazmjeran veličini uplate obzirom na ugovorenu cijenu i vremenu te uplate obzirom na konačni rok otplate, a sve u odnosu na utvrđenl popust od 15-30%.
Koeficijent popusta kupca je nula (p = 0), kada se stan prodaje djetetu čija su oba roditelja poginula u obrani Republike Hrvatske ili su smrtno stradali kao žrtve u tim oružanim sukobima.
Članak 11.
Cijena stana utvrđena prema članku 3. ove uredbe umanjuje se za 3% odnosno za visinu prvog obroka.
Na iznos dobiven nakon umanjenja u smislu stavka 1. ovog članka, obračunava se kamata u iznosu od 1% godišnje (primjenom dekurzivne metode), a na osnovi rokova otplate prema Tablici 3 koja je sastavni dio ove uredbe.
Preostali obroci utvrđuju se tako da iznos pojedinog mjesečnog obroka ne smije biti manji od 0,1% od zbroja građevinske vrijednosti stana i vrijednosti pripadajućeg zemljišta (Cg + Cz)
O min = 0, 1% X (Cg + Cz)
O min - najmanji mjesečni obrok
Članak 12.
Prvi obrok i ostali mjesečni obroci na dan njihovog dospijeća revaloriziraju se primjenom odnosa između zadnjeg objavljenog osobnog dohotka i proračunatog osobnog dohotka utvrđenog u ugovoru, ako se on promijeni za više od 10% prema izrazu:
Or = O x In/I
Or - revalorizirani mjesečni obrok
O - mjesečni obrok za koji se obračunava revalorizacija
In - zadnji objavljeni osobni dohodak u gospodarstvu Republike Hrvatske koji objavljuje Republički zavod za statistiku
I - označava vrijednost proračunatog osobnog dohotka u gospodarstvu Republike Hrvatske koji je primijenjen pri utvrđivanju građevinske vrijednosti novoizgrađenog stana iz članka 5.
Klasa: 370-01 /91 -01 /09
Urbroj : 5030116-92-6
Zagreb, 18. veljače 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r._ _____________________________
Ks - koefiajent umanjenfa vrijednosti za iznos amortizacije Tablica 1
_ _____________________________
G starost Koefic.
Materijal i konstrukcija zgrade (prema zapisniku o bodovanju stana) zgrade u umanjen
godinama KS god
_ _____________________________
1 2 3
_ _____________________________
A) Vjerojatni vijek trajanja 120 godina 1 do 120 0,583
R. br. 1. 55 bodova
Zgrade od armirano-betonskih skeletnih konstrukcija, preko 120 70
betona ili zidane zgrade s vertikalnom serklažom odnosno ukupno
armaturom u zidu i masivnom međukatnom konstrukcijom G x Ks
_ _____________________________
B) Vjerojatni vijek trajanja 100 godina 1 do 100 0,700
R. br. 2.1. 50 bodova
Zgrade sa zidovima od opeke, betona, betonskih blokova,
kamena 1 slično, bez vertikal- preko 100 70
nih serklaža, s masivnom međukatnom konstrukcijom ukupno
G x Ks ,
_ _____________________________
C) Vjerojatni vijek trajanja 80 godina 1 do 80 0,875
R. br. 2.2. 45 bodova
Zgrade sa zivodima od opeke, betona, betonskih blokova,
kamena i slično, bez vertikal- preko 80 70
nih serklaža, s drvenom međukatnom konstrukcijom ukupno
G x Ks
R. br. 3.1. 45 bodova
Montaže zgrade čiji je pretežan broj elemenata građen
industrijski i montiran na objektu, od armiranog betona
(srednja i teška montaža)
_ _____________________________
D) Vjerojatni vijek trajanja 60 godina 1 do 60 1,167
R. br. 3.2. 35 bodova
Montažne zgrade čiji je pretežan broj elemenata građen
industrijski i montiran na objek- preko 60 70
tu, od drveta i drugog materijala na bazi drveta i miješanoj ukupno
konstrukciji G x Ks
R. br. 4. 30 bodova
Zgrade od mješovitog materijala ili zgrade od opeke
debljine vanjskog zida do 25 cm bez
dodatne toplinske zaštite, s drvenom međukatnom
konstrukcijom
_ _____________________________
E) Vjerojatni vijek trajanja 40 godina 1 do 40 1,750
R br. 5. 25 bodova
Zgrade od opeke ili kamena zidane blatom s pregradama
od drveta ili ćerpića i drvenom preko 40 70
međukatnom konstrukcijom ukupno
G x Ks
_ _____________________________
F) Vjerojatni vijek trajanja 20 godina 1 do 20 3,500
R br. 6. 20 bodova
Zgrade od čerpića, barake, straćare i sl. preko 20 70
ukupno
G x Ks
_ _____________________________Tablica 2
Kz - koeficijent za proračun vrijednosti zemljišta
_ _____________________________
Koeficijent zemljišta (Kz)
ovisno o broju etaža u objektu Zone u naselju
1 2 3,4 5,6 i 7 8 i
više
_ _____________________________
I. ZONA 1,00 0,85 0,60 0,50 0,40
II. ZONA 0,72 0,60 0,42 0,35 0,28
III. ZONA 0,50 0,42 0,30 0,25 0,20
IV. ZONA 0,40 0,34 0,25 0,20 0,15
_ _____________________________
Za naselja uz more min.:
- zone do 300 m 0,72 0,60 0,42 0,35 0,28
- zone do 500 m 0.50 0,42 0,30 0,25 0,20
_ _____________________________
I. ZONA - Atraktivno podrućje stanovanja bez obzira na položaj
II. ZONA - Uži centar grada
III. ZONA - Širi centar grada
IV. ZONA - Rubni dijelovi grada
_ _____________________________

Koeficijent demografskih kretanja (Kd)
a) 1,00 za gradove iznad 400.000 stanovnika
b) 0,90 za gradove iznad 150.000 stanovnika
c) 0,85 za gradove lznad 100.000 stanovnika
d) 0,75 za gradove iznad 50.000 stanovnika
e) 0,70 za gradove iznad 10.000 stanovnika
f) 0,65 za gradove do 10.000 stanovnika
_ _____________________________Rokovi otplate ovisno o starosti zgrade Tablica 3
_ _____________________________
Starost zgrade Rokovi otp1ate
godina broj mjesečnih broj godina
obroka(R)
_ _____________________________
0 - 5 384 32
6 - 15 360 30
16 - 25 336 28
26 - 40 312 26
41 - 55 288 24
56 - 70 264 22
preko 70 240 20
_ _____________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti