POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - prikaz i osvrt - zakon o primjeni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na osnovi točke III. Odluke o obvezi dostavljanja izvješća o stanju potraživanja iz inozemstva i stanju dugovanja po određenim osnovama ("Narodne novine", br. 73/92). guverner Narodne banhe Hrvatske donosi

UPUTU
o načinu i postupku izrade izvješća o stanju potraživanja iz inozemstva i stanju dugovanja po određenim osnovarna

I.
Poduzeća i druge pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, te fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost (u daljnjem tekstu "poduzeća"), dužna su Narodnoj banci Hrvatske dostavljati mjesečna izvješća o stanju svih potraživanja iz inozemstva po osnovi izvoza robe i usluga do 10-og u mjesecu za protekli mjesec.

II.
Za potraživanja po osnovi prodane robe i pruženih usluga s plaćanjem putem novčanih kartica, izvješće podnosi agent-zastupnik, a ne poduzeće koje je prodalo robu odnosno pružilo uslugu.

III.
Poduzeća koja se bave iznajmljivanjem osobnih automobila u vlasništvu stranih firmi dužna su dostavljati izvješća o stanju nenaplaćenih potraživanja po osnovi dijela provizije po tim poslovima:

IV.
Podatke o stanju potraživanja iz inozemstva poduzeća dostavljaju prema obrascima koji se daju u prilogu i sastavnim su dijelom ove Upute. Podaci se iskazuju po slijedećim osnovama:

  1. potraživanja po poslovima izvoza robe za gotovo (obrazac 1)
  2. potraživanja po poslovima izvoza usluga za gotovo (obrazac 1)
  3. potraživanja po osnovi ostvarene dobiti od izvođenja investicijskih radova u inozemstvu (obrazac 1)
  4. dospjela nenaplaćena potraživanja po osnovi izvoza na kredit (obrazac 2).


V.
Podaci o stanju potraživanja dostavljaju se po svakoj osnovi iz točke 4. podtočke 1), 2) i 3) na posebnom obrascu 1. U šifarskom mjestu rubrike "osnove potraživanja" upisuje se odgovarajuća šifra (vidjeti u "Napomeni" na obrascu 1).
Podaci o stanju potraživanja po poslovima izvoza na kredit, koji su registrirani prema Odluci o načinu, rokovima i obrascima za registriranje i evidentiranje kređitnih poslova s inozemstvom ("Službeni list SFRJ", br. 6/91 i "Narodne novine", br. 53/91), iskazuju se u obrascu 2 i to samo za iznos potraživanja kojima je rok naplate, prema ugovoru o kreditu. istekao.

VI.
Kao datum nastanka potraživanja u smislu ove Upute smatra se dan obavljenog izvoza robe prema odredbama članka 23. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službeni list SFRJ", br. 53/89 i "Narodne novine", br. 53/91), odnosno dan izvršene usluge prema Naredbi o određivanju dana izvršenja usluge u vanjskotrgovinskom prometu ("Službeni list SFRJ", br. 75/89 i "Narodne novine", br. 53/91).
Za izvoz knjiga, časopisa, novina i drugih publikacija, kao rok dospijeća potraživanja iz inozemstva smatraju se rokovi određeni prema toćki XI. Odluke o uvjetima i rokovima do kojih se inože odobriti produženje roka naplate izvezene robe i usluga ("Narodne novine", br. 48/92).
Produženi rok naplate iz navedene Odluke ne smatra se, u smislu ove Upute, rokom dospijeća naplate, pa se potraživanja, bez obzira što je rok produžen, iskazuju u izvješću računajući rok dospijeća naplate od dana izvršenog izvoza odnosno obavljene usluge.
Kod poslova izvoza na kredit kao rok dospijeća smatra se rok otplate prema ugovoru o kreditu

VII.
Domaće osobe iz točke 1. ove Upute, dužne su Narodnoj banci Hrvatske podnijeti i posebna mjesečna izvješća o stanju nepodmirenih obveza po potraživanjima i obvezama nastalim od 7. listopada 1991. godine u poslovanju s Republikom Slovenijom, Republikom Bosnom i Hercegovinom i Republikom Makedonijom, nenaplaćenim odnosno nepodmirenim do kraja mjeseca za koji se podnosi izvješće.
Prvo izvješće iz stavka 1. ove točke podnosi se sa stanjem na dan 31. listopada 1992. godine, s za naredne mjesece do 10-og u slijedećem mjesecu.
Posebna izvješća podnose se do izmirenja potraživanja i dugovanja nastalih na dan 7. listopada 1991. godine. Podaci o stanju potraživanja odnosno dugovanja iz ove točke, dostavljaju se prema obrascima 3 i 4, koji se daju u prilogu i sastavnim su dijelom ove Upute.

VIII.
Izvješća o stanju potraživanja sa zemljama iz točke VII. ove Upute, nastala od 8. listopada 1991. godine, podnose se na obrascima 1 i 2 u okviru ukupnih potraživanja iz inozemstva.

IX.
U pojedine kolone obrasca 1 unose se slijedeći podaci:
- u kolonu 1 upisuje se redni broj;
- u kolonu 4 upisuje se iznos ukupnih dospjelih potraživanja, koja se odnose na istu zemlju i istu valutu, bez obzira na pojedinačne sklopljene ugovore;
- u kolonu 5 upisuje se iznos potraživanja u zakonskom roku;
- u kolonu 6 upisuje se iznos potraživanja, kojem je istekao zakonski rok naplate, a koji mje naplaćen do 1 godine;
- u kolonu 7 upisuje se iznos potraživanja; koji nije naplaćen u roku od 1 do 5 godina;
- u kolonu 8 upisuje se iznos potraživanja, koji nije naplaćen u vremenu dužem od 5 godina.
Zbroj iznosa iz kolona 6, 7 i 8 jednak je iznosu iz kolone 4.

X.
U pojedine kolone obrasca 2 unose se slijedeći podaci:
- u kolonu 1 upisuje se redni broj;
- u kolonu 4 upisuju se ukupni iznosi potraživanja po osnovi izvoza na kredit, koji nisu naplaćeni u rokovima predviđenim u ugovoru o kreditu;
- u kolonu 5 upisuju se iznosi potraživanja koji nisu naplaćeni do jedne godine od dana dospijeća za naplatu, koji je predviđen u ugovoru o kreditu;
- u kolonu 6 upisuju se iznosi potraživanja koji nisu naplaćeni u roku od 1 do 5 godina od dana dospijeća na naplatu;
- u kolonu 7 upisuju se iznosi potraživanja koji nisu naplaćeni u roku dužem od 5 godina
Zbroj iznosa iz kolona 5, 6 i 7 jednak je iznosu iz kolone 4.

XI.
U pojedine kolone obrasca 3 i 4 unose se slijedeći podaci:
- u kolonu 1 upisuje se redni broj;
- u kolonu 4 upisuje se ukupni iznos dospjelog potraživanja, odnosno dugovanja.

XII.
Stanje potraživanja u obrascima 1 i 2 iskazuje se prema podacima, iz evidencija koje se vode sukladno članku 47. Zakona o deviznom poslovanju, odnosno sukladno Naredbi o vođenju evidencija o svakom sklopljenom vanjskotrgovinskom ugovoru i kreditnom poslu s inozemstvom ("Službeni list SFRJ", br. 3/86, 88/89 i 31/91 i "Narodne novine", br. 53/91).
Stanje potraživanja i dugovanja u obrascima 3 i 4 iskazuje se iz odgovarajućih evidencija poduzeća.

XIII.
Potraživanja po poslovima posredovanja u vanjskotrgovinskom prometu (reexport) iskazuju se samo za iznos ostvarene pozitivne razlike - dobit (obrazac 1):

XIV.
Potraživanja po osnovi izvođenja investicijskih radova u inozemstvu iskazuju se samo za iznos dobiti po konačnom obračunu izvršenih radova (obrazac 1), dok se potraživanja po osnovi izvođenja investicijskih radova na kredit dostavljaju na obrascu 2 i to samo za potraživanja kojima je rok za naplatu prema ugovoru o kreditu istekao. Podatke o potraživanjima po ovoj osnovi dostavlja poduzeće nositelj posla, a ne poduzeće koje obavlja izvoz u okviru tog posla.

XV.
Izuzetno u izvješćima se ne obuhvaćaju podaci o potraživanjima po poslovima dugoročne proizvodne kooperacije, kao i poslovi izvoza kod kojih se naplata obavlja uvozom robe i usluga

XVI.
U okviru ovih podataka iskazuju se iznosi obračunate provizije poduzeća koja se bave zastupanjem stranih tvrtki za prodanu robu s konsignacijskih skladišta, kao i za iznos posredničke provizije čija je naplata dospjela, a nije izvršena (obrazac 1).

XVII.
Za oznake šifara valuta i zemalja koriste se šifre iz Pravilnika o podnošenju isprava u carinskom postupku sa kodeksom šifara odnosno Uputstva o obavljanju platnog prometa s inozemstvom (za sada 32/III-137/9 od 11. lipnja 1990).

XVIII.
Ova Uputa stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a prvo izvješće u smislu ove Upute poduzeća će dostaviti sa stanjem na dan 30. listopada 1992. godine.

U. br. 6/92
Zagreb, 3. studenoga 1992.

Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurkovlć, v. r._ _____________________________

IZVOZNIK-PODUZECE OBRAZAC 1
Matični broj _________

STANJE POTRAŽIVANJA

iz inozemstva po izvozu robe i usluga i drugim
osnovama na dan _________ mjeseca ________ godine 19____
(osnova potraživanja)

U valuti naplate bez decimala
_ _____________________________
Redni Naziv i Potraživanja izvan zakonskog roka
broj šifra Oznaka i Ukupni Potraživanja u
zemlje šifra iznos zakonskom roka Do 1 Od 1 do 5 Preko 5
dužnik. valute potraživanja godine godina godina
naplate
_ _____________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
_ _____________________________
_ _____________________________
_ _____________________________
_ _____________________________
_ _____________________________
_ _____________________________


NAPOMENA:

  1. U šifarska mjesta upisuju se odgovarajuće šifre iz Kodeksa šifara.
  2. Šifre osnove su:
  3. - za potraživanja po poslovima izvoza robe za gotovo,
  4. - za potraživanja po poslovima izvoza usluga za gotovo
  5. - za potraživanja po osnovi ostvarene dobiti od izvođenja investicijskih radova u inozemstvu.

Referent _________________________ Pečat poduzeća i potpis odgovorne osobe
Telefon _________________________ Datum primitka u Narodnoj banci Hrvatske

_ ______________________________ _____________________________

IZVOZNIK-PODUZECE OBRAZAC 2
Matični broj __________

STANJE DOSPJELIH POTRAŽIVANJA
iz inozemstva po poslovima izvoza na kredit
na dan _________ mjeseca _________ godine 19_____

U valuti naplate bez decimala
_ _____________________________
Redni Naziv i Neneaplaćena dospjela potraživanja po ročnosti
broj šifra Oznaka i Nenaplaćena dospjela
zemlje šifra potraživanja u roku po Do 1 Od 1 do 5 Preko 5
dužnik. valute ugovoru o kreditu - godine godina godina
naplate ukupno
_ _____________________________
1 2 3 4 5 6 7
_ _____________________________

NAPOMENA:
U šifarska mjesta upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara.
"Odluka" objavljena u "Narodnim novinama" br _________
Referent __________ Pečat poduzeća i potpts odgovorne osobe
Telefon ___________ Datum primitka u Narodnoj banci Hrvatske

_ ______________________________ _____________________________

IZVOZNIK-PODUZEĆE OBRAZAC 3
Matični broj _________

STANJE POTRAŽIVANJA
nastalih do 7. listopada 1991. godine po osnovi prodane robe, pruženih usluga i po drugim osnovama
nenaplaćenih na dan ________ mjeseca __________ godine 19_____
U valuti naplate bez decimala

_ _____________________________
Redni broj Naziv i šifra zemlje dužnika Oznaka i šifra valute naplate Ukupan iznos dospjelog
potraživanja
_ _____________________________
1 2 3 4
_ _____________________________
_ _____________________________
_ _____________________________
_ _____________________________
_ _____________________________
_ _____________________________
_ _____________________________
_ _____________________________

NAPOMENA:
U šifarska mjesta upisuju se odgovarajuće šifre iz Kodeksa šifara.
Popunjava se samo za zemIje iz točke VII. "Odluke".
"Odluka" objavljena u "Narodnim novinama" br. _______

Referent ____________
Telefon _____________

Pečat poduzeća i potpis odgovorne osobe
Datum primitka u Narodnoj banci Hrvatske

_ ______________________________ _____________________________

UVOZNIK- PODUZEĆE OBRAZAC 4
Matični broj _________

STANJEOBVEZA
nastalih do 7. listopada 1991. godine po osnovi kupljene robe i usluga i po drugim osnovama
nepodmirenih na dan ________ mjeseca ________ godine 19____

U valuti plaćanja bez decimala
_ _____________________________
Redni broj Naziv i šifra zemlje Oznaka i šifra valute plaćanja Ukupan iznos
vjerovnika dospjelog dugovanja
_ _____________________________
1 2 3 4
_ _____________________________
_ _____________________________
_ _____________________________
_ _____________________________
_ _____________________________
_ _____________________________
_ _____________________________

NAPOMENA:
U šifarska mjesta upisuju se odgovarajuće šifre iz Kodeksa šIfara.
Popunjava se samo za zemlje iz točke VII. "Odluke".
"Odluka" objavljena u "Narodnim novinama" br._____
Referent __________
Telefon _________

Pečat poduzeća i potpis odgovorne osobe
Datum primitka u Narodnoj banci Hrvatske


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti