POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - izbori zakona - pravilnik o središnjoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske na sjednici 24. lipnja 1992. godine, donio je

RJEŠENJE
I.
Obustavlja se postupak povodom prijedloga Gordane Grbić, Dafinke Večerina i Hrvatske stranke prava u dijelu u kojem se predlaže pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti:

 1. Uredbe o unutarnjim poslovima za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 55/91),
 2. Uredbe o prekršajima protiv javnog reda i mira za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 55/91):
 3. Uredbe o javnim skupovima za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 55/91),
 4. Uredbe o zaštiti od požara za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 55/91),
 5. Uredbe o osobnoj karti za vrijeme ratnog stanja ili nepoaredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 55/91),
 6. Uredbe o prijavljivanju prebivališta i boravišća građana za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinatvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 55/91),
 7. Uredbe o određivanju skladišta u kojima se vrši skladištenje eksplozivnih tvari za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 55/91).
 8. Uredbe o djelatnosti odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture i športa za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 55/91),
 9. Uredbe o organizaciji znanstveno-istraživačke djelatnosti u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 55/91),
 10. Uredbe o nabavljanju; držanju i nošenju oružja u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 55/91),
 11. Uredbe o informativnoj djelatnosti za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinatvenosti Republihe Hrvatske ("Narodne novine", broj. 57/91),
 12. Uredbe o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 55/91 ),
 13. Uredbe o određenim pravima vojnih invalida i članova njihovih obitelji ("Narodne novine". br. 57/91).


II.
Odbija se prijedlog Sanda Todorovskog i Hrvatske stranke prava u dijelu u kojem se traži pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti:

 1. Uredbe o prestanku radnog odnosa ("Narodne novine", br. 46/91),
 2. Uredbe o postupanju s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 52/91 ).
 3. Uredbe o činovima, promaknućima u viši čin, te prevođenja i odorama pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 57/91),
 4. Uredbe o radnim odnosima. zapošljavanju, socijalnoj skrbi. mirovinskom i invalidskom osiguranju, dječjem doplatku i zaštiti žrtava u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 55/91),
 5. Uredbe o organiziranju i funkcioniranju pošta i telekomunikacija u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 55/91),
 6. Uredbe o organiziranju i funkcioniranju cestovnog. željezničkog i zračnog prometa u slučaju ratnog stanja lli neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 55/91),
 7. Uredbe o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 55/91),
 8. Uredbe o poljoprivredi i šumarstvu za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 55/91),
 9. Uredbe o prostornom planiranju i uređivanju prostora za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 55/91),
 10. Uredbe o radu poduzeća iz područja građevinarstva, stambenih i komunalnih poslova u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 55/91),
 11. Uredbe o proizvodnji naoružanja i vojne opreme, te o gospodarskim i drugim odnosima u proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 55/91).


III.
Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
Prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti uredaba predsjednika Republike Hrvatske, citiranih pod I. i II. izreke rješenja podnijeli su Ustavnom sudu Republike Hrvatske: Hrvatska stranka prava, koja predlaže ocjenu ustavnosti svih uredaba; zastupnica Sabora Republihe Hrvatske Gordana Grbić, koja predlaže ocjenu ustavnosti Uredbe o informativnoj djelatnosti za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske; odvjetnica Dafinka Večerina, koja predlaže ocjenu te iste Uredbe i Uredbe o unutarnjim poslovima za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, te Sando Todorovski, koji predlaže pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Uredbe o prestanku radnog odnosa

Prijedlozi u osnovi polaze od tvrdnje da su citirane uredbe predsjednika Republike nesuglasne Ustavu Republike Hrvatske iz razloga što je njihovom donošenju od strane predsjednika Republike trebalo prethoditi prethodno proglašenje ratnog stanja ili stanja neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske.
Smatraju nadalje, da budući se uredbama predsjednika Republike citiranim pod točkom I, al.1, 2, 3, 5, 6, 11. i 12. te pod toč. II, al. 4.. ograničavaju pojedine slobode i prava zajamćena Ustavom Republike Hrvatske, predsjednik Republike Hrvatske temeljem članka 17. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske nije bio ovlašten donijeti ih već isključivo Sabor Republike Hrvatske koji je u vrijeme njihova donošenja redovito zasjedao.
Tvrde da su citirane uredbe nesuglasne Ustavu Republike Hrvatske i s gledišta njihova stupanja na snagu, jer većina od njih stupa na snagu danom donošenja, a ne danom objave u "Narodnim novinama".
Budući su u toku postupka prestale važiti uredbe citirane pod toč. I. izreke rješenja ("Narodne novine", br.19/92, 23/92, 25/92, 33/92), Ustavni sud Republike Hrvatske je temeljem članka 27. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91) obustavio postupak za ocjenu ustavnosti navedenih uredaba.
Prijedloge za ocjenu ustavnosti uredaba citiranih po toč. II. izreke rješenja, Ustavni sud Republike Hrvatske nije prihvatio iz slijedećih razloga:
Prema članku 101. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske predsjednik Republike ovlašten je donijeti uredbe sa. zakonskom snagom i poduzimati izvanredne mjere u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, ili kad su tijela državne vlasti onemogučena da redovito obavljaju ustavne dužnosti.
Prema stavku 2. članka 101. predsjednik Republike dužan je uredbe sa zakonskom snagom podnijeti na potvrdu Saboru Republike Hrvatske, čim se on može sastati.
Pravo koje je Ustav Republike Hrvatske dao predsjedniku Republike da u izvanrednim okolnostima donosi uredbe sa zakonskom snagom nije ničim ograničeno, te on u svezi s tim ima ustavne ovlasti donijeti uredbe u svim segmentima zakonodavne nadležnosti Sabora Republike Hrvatske.
Ustavna pretpostavka donošenja spomenutih uredaba prema članku 101. Ustava Republike Hrvatske jest da je nastupio slučaj ratnog stanja, neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, ili da su tijela državne vlasti onemogućena da redovito obavljaju svoje ustavne dužnosti.
Iz članka 101. Ustava Republike Hrvatske proizlazi da predsjednik Republike samostalno odlučuje da li su se stekle okolnosti koje znače neposrednu ugroženost neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske. Ustav ne nalaže da se nastup tih izvanrednih okolnosti mora prethodno utvrditi posebnom odlukom.
Donošenjem navedenih uredaba predsjednik Republike nije potvrdio ni odredbe članka 17. Ustava Republike Hrvatske jer su bile ispunjene ustavne pretpostavke da se spomenute uredbe donesu, a njihovu opstojnost utvrdio je i Sabor Republike Hrvatske potvrdujući uredbe citirane točkom II. izreke.

I na kraju uredbe citirane pod toč. II. izreke u dijelu u kojem određuju da stupaju na snagu danom donošenja nisu nesuglasne članku 90. Ustava Republike Hrvatske koji dopušta da zakoni, izuzetno, mogu imati povratno djelovanje, što znaći da mogu stupiti na snagu i prije objave u "Narodnim novinama". Naime, prema članku 88. Ustava Republike Hrvatske zabrana retroaktivne promjene odnosi se isključivo na uredbe Vlade Republike Hrvatske. dok odgovarajuče odredbe u svezi zabrane retroaktivne primjene uredaba predsjednika Republike u Ustavu Republike Hrvatske nema. S obzirom na izuzetne okolnosti u kojima se te uredbe donose, bilo je moguće propisati da one stupaju na snagu danom donošenja po predsjedniku Republike.
To su bili razlozi zbog kojih je sud donio rješenje kao u izreci.
Odluka o objavljivanju ovog rješenja u "Narodnim novinama", službenom listu Republike Hrvatske. temelji se na članku 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-I-179/1991
Zagreb. 24. lipnja 1992.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti