POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pretraživanje zakona - zaključci o suradnji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO RADA, SOCIJALNE SKRBI I OBITELJI
Na temelju članka 98. stavak 2. Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine", br. 25/92 - pročišćeni tekst) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/80, 47/90 i 53a/91) Ministar reda, socijalne skrbi i obitelji, donosi
UPUTU
o registraaji i objavljivanju registriranih kolektivnih ugovora
Članak 1.
Uputom o registraciji i objavljivanju registriranih kolektivnih ugovora (u daljnjem tekstu: Uputa) uređuje se način upisa, vođenja registra kolektivnih ugovora i njegov sadržaj, te način objave registriranih kolektivnih ugovora,
Članak 2.
Registracija kolektivnih ugovora provodi se u Ministarstvu rada, socijalne skrbi i obitelji (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Članak 3.
Strane kolektivnog ugovora dostavljaju najmanje četiri istovjetna primjerka zaključenog kolektivnog ugovora Ministarstvu na registraciju u roku 30 dana po zaključivanju Ukoliko jedna od strana postupi u skladu sa stavkom i ovoga članka druga se strana smatra oslobođenom od iste obveze.
Članak 4.
Uz zaključeni kolektivni ugovor iz članka 3. ove Upute obvezno se dostavljaju dokazi o ovlaštenju za potpis kolektivnog ugovora strana koje su kolektivni ugovor zaključile i zahtjev za registraciju. Bez dokaza iz stavka 1. ovoga članka registracija se ne može provesti.
Članak 5.
Nakon primitka zaključenog kolektivnog ugovora Ministarstvo:
- ocijenjuje i daje mišljenje na odredbe kolektivnog ugovora da li su u skladu sa zakonom, Općim kolektivnim ugovorom, odnosno odgovarajućom međunarodnom konvencijom;
- registrira kolektivni ugovor u roku 30 dana po primitku zahtjeva ukoliko ocijeni da nema nedostataka u skladu s gore navedenim stavkom;
- vraća potpisnicima kolektivni ugovor s mišljenjem o nedostacima na doradu, ukoliko utvrdi da kolektivni ugovor nije u skladu sa zakonom, Općim kolektivnim ugovorom, odnosno odgovarajućom međunarodnom konvencijom. Rok za doradu ne može biti duži od 15 dana. Ukoliko potpisnici dorađeni tekst kolektivnog ugovora ne dostave u navedenom roku, Ministar će izvršiti registraciju kolektivnog ugovora i može pokrenuti postupak zbog njegove neusklađenosti, u skladu sa zakonom.
Članak 6.
Registracija kolektivnih ugovora obuhvaća:
- upis kolektivnog ugovora u knjigu Registra kolektivnih ugovora;
- otvaranje zbirke isprava (dosijea) upisom brojčane oznake iz knjige Registra kolektivnih ugovora na korice dosijea;
- upis broja iz knjige Registra kolektivnih ugovora na sve primjerke kolektivnog ugovora koji su priloženi zahtjevu za registraciju;
- upis mjesta i datuma registracije na prednju stranu kolektivnih ugovora. Registracija kolektivnih ugovora ovjerava se pečatom i potpisom za registraciju ovlaštene osobe
Članak 7.
Registracija kolektivnog ugovora provodi se na način da se u knjigu Registra kolektivnih ugovora upisuju svi podaci označeni na obrascu knjige koji se odnose na prvi upis. Podaci iz stavka l. ovoga članka upisuju se u knjigu Registra kolektivnih ugovora tintom ili kemijskom olovkom. Greške prilikom upisa ispravljaju se tako da se prije upisana riječ ili više riječi precrtaju tako da ostanu čitljive, a novi se podaci čitljivo ispisuju iznad precrtanih. Ispravak se upisuje crvenom tintom ili crvenom kemijskom olovkom. Uz svaki ispravak iz prethodnog stavka stavlja se datum i potpis osobe koja vodi Registar.
Članak 8.
Broj iz knjige Registra kolektivnih ugovora pod kojim je kolektivni ugovor registriran upisuje se na sve podneske i pismena koja se odnose na taj kolektivni ugovor (sporazum o nastavku važenja ili prestanku važenja, izmjene i dopune i dr.), a registracija svih daljnjih podnesaka i pismena koji se odnose na taj kolektivni ugovor provodi se na način predviđen člankom 6. ovih Uputa za kolektivne ugovore
Članak 9.
Po završetku registracije kolektivnog ugovora će se:

  1. jedan primjerak registriranog kolektivnog ugovora odložiti u arhivu (Ministarstva);
  2. jedan primjerak registriranog kolektivnog ugovora uložiti u dosije;
  3. dva primjerka registriranog kolektivnog ugovora dostaviti ugovornim stranama koje su ugovor zaključile (svakoj po jedan) u roku 15 dana od izvršene registracije.

Članak 10.
Ministarstvo vodi evidenciju o svim zaprimljenim zahtjevima za registraciju kolektivnih ugovora.
Članak 11.
Registrirani kolektivni ugovor objavljuje se u "Narodnim novinama" u roku 30 dana po izvršenoj registraciji. Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka registrirani kolektivni ugovori zaključeni prema članku 94. stavak 6., 7. i 8. Zakona o radnim odnosima objavljuju se u službenom glasilu određenom u Statutu općine, županije ili Grada Zagreba prema sjedištu organizacije odnosno poslodavca. Za objavljivanje iz stavka 1. i 2. ovoga članka zadužene su strane na koje se zaključeni kolektivni ugovor odnosi
Članak 12.
Registrirani kolektivni ugovor osim objavljivanja na način kako je predviđeno u članku 11. ove Upute trajno je istaknut na oglasnoj ploči organizacije odnosno poslodavca.
Članak 13.
Registar kolektivnih ugovora tiska se u obliku tvrdo ukoričene knjige sa 100 listova formata A3. Strane knjige označene su brojevima i pokrivene konopčičima koji su s unutarnje strane zapećačeni vojkom na koji je utisnut službeni žig. Na koricama knjige Registra kolektivnih ugovora označava se tekst: "Registar kolektivnih ugovora".
Članak 14.
Knjiga Registra kolektivnih ugovora vodi se u Ministarstvu. Na listu između korica i prvog upisnog lista (obrasca) upisan je naziv i sjedište Ministarstva, te broj knjige rimskim brojevima (ako ih je više).
Članak 15.
Obrazac knjige Registra kolektivnih ugovora obuhvaća, slijedeče podatke:
- redni broj ;
- šifra kolektivnog ugovora (koja označava vrstu kolektivnog ugovora);
- naziv ugovornih strana;
- datum zaključivanja kolektivnog ugovora;
- datum registracije kolektivnog ugovora - vrijeme za koje je kolektivni ugovor zaključen;
- sporazum o produženju valjanosti kolektivnog ugovora;
- izmjene i dopune kolektivnog ugovora
a) datum zaključivanja sporazuma odnosno izmjena i dopuna kolektivnog ugovora;
b) konačni datum valjanosti produženog kolektivnog ugovora;
- rješavanje sporova iz kolektivnog ugovora
a) sastav arbitražnog vijeća
b) broj odluke
c) datum odluke ;
- prestanak važenja kolektivnog ugovora;
- napomene (postupak usklađivanja u skladu s člankom 96. Zakona o radnim odnosima);
- potpis ovlaštene osobe (koja vodi registar).
Članak 16.
Uz knjigu Registra kolektivnih ugovora Ministarstvo vodi i zbirku isprava (dosije) u koju ulaže po jedan primjerak registriranog kolektivnog, ugovora, izmjene i dopune registriranog kolektivnog ugovora, sporazum o produženju valjanosti registriranog kolektivnog ugovora, sve druge ispravke, zapisnike, rješenja, zaključke, službene zabilješke i dr. Broj knjige Registra kolektivnih ugovora ujedno je i broj zbirke isprava (dosijea).
Članak 17.
Knjiga Registra kolektivnih ugovora vodi se u vremenu od 1. sijećnja do 31. prosinca tekuće godine, kada s, smatra zaključenom i odlaže u arhivu. Iznimno od stavka 1. ovoga članka knjiga Registra kolektivnih ugovora u 1992. godini počet će se voditi u roku 30 dana od dana donošenja ove Upute.
Članak 18.
Stupanjem na snagu ove Upute prestaje važiti Uputstvo o registraciji kolektivnih ugovora ("Narodne novine", broj 36/90, 44/90 i 46/90).
Članak 19.
Ova Uputa stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa:112-07/92-01/09
Urbroj : 524-02-92-1
Zagreb, 6. svibnja 1992.
Ministar rada, socijalne skrbi i obitelji
mr. Josip Juras, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti