POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pretplata - statut republičkog fonda ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske. a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom sjemenu i poljoprivrednom sadnom materijalu

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom sjemenu i poljoprivrednom sadnom materijalu. kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na skupnoj sjednici Društveno-političkog vijeća 8. svibnja 1992, Vijeća općina 8. svibnja 1992. i Vijeća udruženog rada 8. svibnja 1992.

Broj : PA4-35/ 1-92.
Zagreb, 13. svibnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom sjemenu i poljoprivrednom sadnom materijalu

Članak 1:
U Zakonu o poljoprivrednom sjemenu i poljoprivrednom sadnom materijalu ("Narodne novine", br. 50/88. i 47/89.) u članku 7. riječi: "Republički organ uprave nadležan za poslove poljoprivrede" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede", riječi: "organizaciju udruženog rada odnosno drugu društvenu" brišu se, a riječ: "organizacija" zamjenjuje se riječima: "pravna osoba".

Članak 2.
U članku 29., stavku 1. riječi: "organizaciji udruženog rada odnosno drugoj društvenoj" brišu se.

U stavku 2. riječi: "stručnom spremom petog (V.) stupnja obrazovanja - stručni radnik za promet repromaterijala u poljoprivredi koji je osposobljen za ovaj posao" zamjenjuju se riječima: "najmanje stručnom spremom četvrtog (IV) stupnja obrazovanja ratarskog smjera".

Članak 3.
U članku 31., stavku 2. riječi: "republički organ uprave nadležan za poslove poljoprivrede" zamjenjuju se riječima "ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede", a riječi: "i na određenom području" brišu se.

Članak 4.
Članak 37. briše se.

Članak 5.
U članku 52. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "Norme kakvoće poljoprivrednog sadnog materijala propisuje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede posebnim pravilnikom."

Članak 6.
U članku 66., stavku 1. iza riječi: "organ" dodaju se riječi: "uprave odnosno grada Zagreba nadležan za poslove".
U stavku 2. riječi: "Opčinski poljoprivredni inspektor" zamjenjuju se riječima: "Organ uprave iz stavka 1. ovog članka".

Članak 7.
U članku 67. u uvodnoj rečenici rijeći: "Republićki organ poljoprivredne inspekcije" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede", a u točki 3. i 4. iza riječi: "organa" dodaju se riječi: "uprave odnosno grada Zagreba nadležnih za poslove".

Članak 8.
U članku 72., stavku 1. riječi: "50,000.000 do 300,000.000 dinara", zamjenjuju se riječima: "40.000 do 400.000 hrvatskih dinara", a riječi: "organizacija udruženog rada ili druga društvena" brišu se.
U stavku 2. riječi: "organizaciji udruženog rada ili drugoj društvenoj" brišu se, a riječi: "5,000.000 do 15,000.000 dinara" zamjenjuju se riječima "5.000 do 25.000 hrvatskih dinara."

Članak 9.
U članku 73., stavku 1. riječi: "50,000.000 do 100,000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "20.000 do 200.000 hrvatskih dinara", riječi: "organizacija udruženog rada ili druga društvena" i točka 6. brišu se, a dosadašnje toćke 7., 8. i 9. postaju toćke 6., 7. i 8.
U stavku 2. riječi: "organizaciji udruženog rada ili drugoj društvenoj" brišu se, a riječi: "5,000.000 do 10,000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "5.000 do 20.000 hrvatskih dinara".

Članak 10.
U članku 74., stavku 1. riječi: "15.000 do 25,000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 25.000 hrvatskih dinara", a riječi: "organizacija udruženog rada ili druga društvena" brišu se.
U stavku 2. riječi: "organizaciji udruženog rada ili drugoj društvenoj" brišu se, a riječi: "2,500.000 do 5,000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "3.000 do 15.000 hrvatskih dinara."

Članak 11.
U članku 75. riječi: "100.000 do 10,000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "3.000 do 15.000 hrvatskih dinara".

Članak 12.
U članku 76. riječi: "50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "1.500 hrvatskih dinara".

Članak 13.
U članku 77. broj "8" zamjenjuje se brojem "7".

Članak 14.
U članku 78. u trećem i petom retku broj "7" zamjenjuje se brojem "6".

Članak 15.
U članku 5., članku 6., stavcima 1. i 2., članku 12., stavku 1., članku 16., članku 18., stavku 1. i 2., članku 20, stavku 3., članku 22., stavku 2., članku 26., stavku 1. i 2., članku 42., stavku 1., članku 48., stavku 1. i 2., i članku 70., stavku 2., riječi: "republički organ uprave nadležan za poslove poljoprivrede" u različitim padežima zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede" u odgovarajućim padežima.

U članku 6., stavku 3., članku 19., stavku 3., članku 20., stavku 4., članku 22., stavku 5., članku 45., stavku 2., članku 49., stavku 2., članku 51., stavku 3. i članku 81. riječi: "republički organ uprave nadležan za poslove poljoprivrede" zamjenjuju se riječima: "ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede".
U članku 6., stavku 1., točki 1. alinejama 4., 5. i 6. i točki 2., članku 11., članku 13., stavku 2., članku 14., članku 18., stavku 1. i 3., članku 22., stavku 1., članku 26., stavku 1., članku 38., članku 41., članku 43., stavku 1., članku 48., stavku 1. i članku 64. riječi: "organizacija udruženog rada odnosno druga društvena" u jednini i množini u različitim padežima brišu se.
U članku 26. stavku 1. i članku 48., stavku 1. riječi: "društvena" brišu se.
U članku 28. i članku 54., stavku 2. riječi: "organizacije udruženog rada" zamjenjuju se riječima: "pravne osobe".
U članku 30., članku 55., članku 68. i članku 79., stavku 1., riječi: "organizacije udruženog rada, druge društvene" i u članku 79., stavku 2., riječi: "organizacija udruženog rada odnosno društvena" brišu se.
U članku 35., stavku 1., članku 48., stavku 1. i članku 62., riječi: "udruženog rada" brišu se.

Članak 16.
Iza članka 83. dodaje se novi članak 38a. koji glasi:
"Na dan stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti članak 66. Zakona o izmjenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje ("Narodne novine", br. 47/89.)."

Članak 17.
Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-11 /91-01 /08
Zagreb, 8. svibnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća
Vice Vukojević; dipl. iur., v. r.
Predsjednik Vijeća općina
Luka Bebić, dipl. ing., v. r.
Predsjednik Vijeća udruženog rada
mr. Ivan Matija, v. r.
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti