POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - izbori i pregledi - uredba o preporučenim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6 i 7 Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hivatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima
Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća općina 14. veljače 1992. i Društveno-političkog vijeća 14. veljače 1992.
Broj : PA4-5/ 1 -92.
Zagreb, 19. veljače 1992.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o izmjenama Zakona o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima
Članak 1.
U Zakonu o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine". br. 53/91.) članak 36. zamjenjuje se sa člancima 36. do 36k. koji glase:
"Članak 36.
Članak 66. mijenja se i glasi: "O zahtjevu ža zaštitu ustavom zajamčenog prava i slobode čovjeka i građanina, ako je takva sloboda ili pravo povrijeđeno konačnim pojedinačnim aktom a nije osigurana druga sudska zaštita odlučuje sud nadležan za upravne sporove odgovarajućom primjenom ovoga zakona."
Članak 36a.
Članak 67. mijenja se i glasi: "Postupak za zaštitu ustavom zajamčenog prava i slobode čovjeka i građanina, ukoliko je takva sloboda ili pravo povrijedeno nezakonitom radnjom službene osobe u tijelima drževne vlasti ili ovlaštene osobe u poduzećima i drugim pravnim osobama, ako nije osigurana druga sudska zaštita pokreće se tužbom zbog nezakonite radnje".
Članak 36b.
Članak 68. mijenja se i glasi: "Tužba za zaštitu zbog nezakonite radnje treba sadržavati oznaku suda, oznaku stranaka sa prebivalištem, odnosno sjedištem stranaka, oznaku nezakonite radnje (mjesto, vrijeme i po mogućnosti učinitelj radnje), dokaze o učinjenoj radnji i tužbeni zahtjev".
Članak 36c.
U članku 69. riječ: "Prijedlog" zamjenjuje se riječju "Tužba".
Članak 36d.
U članku 70. riječ: "prijedlogu" zamjenjuje se rijećju "tužbi", a riječ: "nadležni" zamjenjuje se riječju: "okružni"
Članak 36e.
U članku 71. riječi: "organizacija odnosno zajednica zamjenjuju se riječima:"tijela državne vlasti, odnosno poduzeća i drugih pravnih osoba".
Članak 36f.
U članku 72. stavku 1. riječi: "organu odnosno odgovornoj osobi" zamjenjuju se riječima: "tijelu državne vlasti, odnosno poduzeću ili drugoj pravnoj osobi".
Članak 36g.
Članak 73. mijenja se i glasi: "Sud o osnovanosti tužbenog zahtjeva odlučuje presudom. Presudom kojom prihvaća tužbeni zahtjev sud će zabraniti daljnje vršenje nezakonite radnje i prema potrebi naložiti uspostavu stanja kakvo je bilo prije vršenja nezakonite radnje".
Članak 36h.
Članak 74. mijenja se i glasi. "Protiv odluke suda kojom odlučuje o tužbi za zaštitu od nezakonite radnje stranke mogu podnijeti žalbu u roku od tri dana od dana dostave odluke.
Žalba se podnosi okružnom sudu koji je donio pobijanu odluku, a o žalbi odlućuje Vrhovni sud Republike Hrvatske. Žalba ne odgada izvršenje odluke. Sud može odgoditi izvršenje ako prema okolnostima slučaja ocijeni da je to potrebno.
Protiv odluka donesenih u postupku zaštite od nezakonitih radnji nije dopuštena revizija,
U postupku zaštite od nezakonitih radnji primjenjivat će se na odgovarajući način odredbe Zakona o parničnom postupku."
Članak 36i.
Članak 75. mijenja se i glasi: "Izvršnu presudu kojom se zabranjuje daljnje obavljanje nezakonite radnje i nalaže uspostava ranijeg stanja, tijelo državne vlasti, odnosno poduzeće ili druga pravna osoba dužni su izvršiti u roku od 3 dana od dana dostave izvršne presude. Ako službena, odnosno odgovorna osotia u tijelu ili osobi iz stavka 1. ovoga članka ne izvrši izvršnu presudu u određenom roku, protiv nje će se pokrenuti postupak zbog teže povrede radne dužnosti, a može se kazniti i novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 hrvatskih dinara"
Članak 36j.
Članak 76. mijenja se i glasi "Ako izvršna odluka ne bude izvršena u roku iz članka 75. stavka 1. ovoga zakona izvršenje će se provesti prema odredbama Zakona o izvršnom postupku."
Članak 36k.
Glava VII. (Prijelazne i završne odredbe, članci 77. do 80.) brišu se"
Članak 2.
Ovaj zakon stupa na snagu danozn objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 034-01/91-01/01
Zagreb, 14. veljače 1992.
SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan,v.r.
Predsjednik Vijeća općina
Luka Bebić,dipl. ing., v. r.
Predsjednik Društveno-političkog vijeća
Vice Vukojević, dipl. iur. v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti