POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - izbor pravnih odluka - pravilnik o izračunu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 111. Zakona o neposrednim porezima ("Narodne novine" br. 19/90, 28/90, 14/90, 73/91. i 40/92), ministar financija donosi

PRAVILNIK
o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju porezne prijave

Članak 1.
U Pravilniku o obliku i sadržaju porezne prijave ("Narodne novine", br. 55/90 i 12/92) mijenja se obrazac 4 - Prijava za razrez poreza iz ukupnog prihoda građana, koji je sastavni dio tog pravilnika.

Članak 2.
Obrazac 4 - Prijava za razrez poreza iz ukupnog prihoda građana sastavni je dio ovog pravilnika.

Članak 3.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1993. godine.

Klasa: 410-01/92-01/386
Urbroj : 513-07/92-1
Zagreb, 21. prosinca 1992.

Ministar financija
dr. Zoran Jašić, v. r.

Obrazac 4
Datum primitka prijave:__________________________
Redni broj popisa primljenih prijava_____________ Služba društvenih prihoda
__________________________


PRIJAVA ZA RAZREZ POREZA IZ UKUPNOG PRIHODA GRAĐANA ZA _______ GODINU


I. PODACI O OBVEZNIKU
_ ____________________________
Osobni podaci Grupa Zanimanje Mjesto stanovanja o obvezniku
zanimanja ulica i broj
_ ____________________________
1 2 3 4
_ ____________________________


____________________________________
(ime i prezime, ime oca)


____________________________________
(jedinstveni matični broj građana)


_ ____________________________
__________________________________________kod___________________________________
(broj žiro-računa) (naziv i sjedište banke)

_ ____________________________
Prijavljujem da sam u_____________ 199___ godini ostvario slijedeće prihode:


II. PODACI O PRIHODIMA OSTVARENIM IZ RADNOG ODNOSA
_ ____________________________
Naziv i adresa isplatitelja poslodavca - Ukupni iznos
Prlhod je ostvaren iz: kod kojeg je obveznik - podnositelj pri- hrvatskih dinara
jave ostvario prihod
_ ____________________________
5 6 7
_ ____________________________


_ ____________________________
Radnog odnosa na neodređeno vrijeme (redovna i ostalaprimanja)

_ ____________________________
Mirovine ili invalidske mirovine

_ ____________________________
Radnog odnos na određeno radno vrijeme ili dopunskog rada
_ ____________________________
Ostalo
_ ____________________________
UKUPNO II.


III. PRIHOD OD AUTORSKIH PRAVA
_ ____________________________
Odbija se na ime poreza
Bruto prihod umanjen
Naziv i adresa isplatioca za troškove od autorskih iz neto Ostatak (kol. 9-kol 10. i 11.)
hrvatskih dinara prava plaća iznos hrvatskih dinara
hrvatskih dinara
_ ____________________________
8 9 10 11 12
_ ____________________________

_ ____________________________

_ ____________________________
UKUPNO III:
_ ____________________________


IV. OSTALI PRIHODI
_ ____________________________
Neto prihod (porezna Odbija se na ime poreza,
Prihodi na koje se osnovica ili katastarski doprinosa samodoprinosa i Ost. (kol.14-kol.15)
plaća porez prihod) hrvatskih dinara drugih obveza hrvatskih iznos hrvatskih dinara
dinara
_ ____________________________
13 14 15 16
_ ____________________________
Godišnji dohodak od poljopriv-
rede (katastarskih prihod) koji
otpada na obveznika ili ostva-
rena dobit od poljoprivrede
_ ____________________________
Ostvarena dobit obavljanjem
djelatnosti
_ ____________________________
Od prihoda na koje se plaća
porez u postotku od bruto pri-
hoda (ugovor o djelu i sl.)
_ ____________________________
Od izdavanja u zakup ili najam
imovine
_ ____________________________
UKUPNO IV:
_ ____________________________
V. PODACI ZA PRIZNAVANJE OLAKŠICA SVEUKUPNO (II + III + IV)
A. Podaci za priznavanje olakšice za članove obitelji
_ ____________________________
1. Opći podaci: 1. član 2. član 3. član 4. član 5. član
Prezime i ime članova uže obitelji
_ ____________________________
Zanimanje
_ ____________________________
Godina rođenja
_ ____________________________
Srodstvo
_ ____________________________
2. Podaci o čistom prihodu iz:
Radnog odnosa
_ ____________________________
Od mirovine, invalidske
mirovine i slično
_ ____________________________
Od radnog odnosa na
određeno vrijeme ili
dopunskog rada
_ ____________________________
Od autorskih prava:
Ukupno:
_ ____________________________
- troškovi% _ __________________
Ostaje čisti prihod
_ ____________________________
Od poljoprivrede
_ ____________________________
Od prihoda od imovine
_ ____________________________
Od obavljanja djelatnosti - dobiti
_ ____________________________
SVEGA
_ ____________________________


B. Podaci za priznavanje ostalih olakšica propisanih zakonom
_ ____________________________
_ ____________________________
_ ____________________________

C. Uplaćene akontacije poreza iz ukupnog prihoda gradana po tromjesečjima _______ godine
_ ____________________________
_ ____________________________
_ ____________________________

Napomena obveznika:_ _________
_ ____________________________
_ ____________________________
_ ____________________________

U ______________dana____________________ ______________________________
(potpis obveznika)


UPUTE
za popunjavanje prijave

I. PODACI O OBVEZNIKU

U koloni 2. prijave naznačiti grupu zanimanja. To znači, ako je obveznik direktor ili rukovodeće osoblje u prIvredi, u koIonu 2. upist će brojku 2, a u kolonu 3. upisat će "direktor" iIi "šef računovodstva" ili "šef transporta&quo

_ ____________________________
Zanimanja
Grupa zanimanja koja
ulaze u
grupu
_ ____________________________
1 2
_ ____________________________
1. ČIanovi predstavničkih tijela i izvršnih vi-
jeća i njihovih odgovarajućih osoba u općinama
2. Direktori i ostalo rukovodeće osobIje u gospodarstvu
3. Direktorl, načeInici i ostaIo rukovodeće
osobIje u državnim organima i ustanovama državnih sIužbi
4. Inženjerl i arhitekti
5. Tehničarl (građevinshi, rudarski, strojarski, elektro i dr.)
6. Liječnici i veterinarl
7. Književnici
8. Likovni umjetnici
9. Kipari
10. Kompozitorl
11. Muzičarl i pjevači
12. Glumci, režiseri i scenografi
13. Profesorl sveučilišta i drugi znanstveni radnici
14. Knjigovođe
15. Radnici u industriji, rudarstvu i građevinarstvu
16. Radnfci u trgovini i ugostiteljstvu
17. Radnici u ostaIim privrednim djelatnostima
18. Radnici u bankama, SDK, štedionicama,
osiguravajućim zavodima i lutriji
19. Radnici u privrednim komorama, zavodima i poslovnim udruženjima
20. Radnici u športskim organizacijama
21. Radnici u ostaIim neprivrednim organizacijama
22. Odvjetnici
23. SamostaIni obrtnici
24. SamostaIni ugostiteIji
25. Samostalni prtjevoznici
26. Poljoprivrednici
27. Ostala zanimanja
_ ____________________________

III. PRIHOD OD AUTORSKIH PRAVA
PriIikom isplate prihoda od autorskih prava isplatilac obračunava i obustavlja porez i doprlnos za zdravstveno, mirovinsko i invaIidsko osiguranje samostaInih umjetnika, a autoru ispIaćuje ostak prlhoda po odbitku poreza iz neto plaća.
Porez od autorskih prava plaćju obveznici tog poreza po stopi od 15%.
a) po stopi od 30% od prihoda ostvarenih od:
- priredaba artista, mađioničara, plesača, manekena, imitatora i sl.
b) po stopi od 20% na prihode od autorskih prava koje ostvaruje osoba na koju je preneseno autorsko pravo,
c) po stopi od 5% iz prihoda od patenata i tehničkih unapredenja i drugih oblika inovacija.

Ove stope poreza od 15 i 30% smanjuju se samostalnim umjetnicima i ostalim gradanima, koji pIaćaju doprinos za zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih umjetnika za iznos stope tog doprlnosa. Osim toga ove stope smanjuju se samostalnim

Doprinos za zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih umjetnika plaćaju samostalni umjetnici po stopi od 14%, a ostali građani po stopi od 8%. Samostalni umjetnici i estradni radnici, koji sami plaćaju doprinos za zdravstveno, mirovinsko
Međutim, od primljenog iznosa, ostatka prihoda od autorskih prava, treba odbiti troškove u smislu članka 59. Zakona o neposrednim porezima ("Narodne novine", br. 19/90, 28/90, 14/91, 73/91 i 40/92) po slijedećim stopama.

  1. Za kiparska djela, tapiserije izvedene u materijalu, keramoplastiku i umJetničku keramiku i vitraž - 50% od prihoda.
  2. Za umjetničku fotografiju iz oblasti znanosti, kulture i privrede, zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru u tehnikama fresko, mozaik, intarzija, emaJl, interzirani i emajlirani predmeti i slično, kostimografiju (kazališni i modni kostimi izvedeni u m
  3. Za slikarska djela, grafička djela, industrijsko oblikovanje s izradom modela i maketa, sitnu plastiku, radove vizuelnih komunikacija, radove u oblasti unutrašnje arhitekture i obradu fasada objekata, oblikovanje prostora, radove na području hortikultu
  4. Za izvođenje umjetničkih djela (sviranje, pjevanje, kazališna i filmska gluma, recitiranje) snimanje filmova i idejne skice za tapiseriju i kostimografiju, kada se ne izvode u materijalu - 15% od prihoda.
  5. Za ostala, osim patenata i tehničkih unapređenja - 25% od prihoda.

Ovi postoci troškova obračunavaJu se od bruto iznosa prihoda. Ako obvezniku nije poznat bruto iznos prihoda već samo primljeni iznos prihoda (bruto iznos umanjen za porez i doprinos od autorshik prava), preračunati troškovi na prlmljeni iznos prihoda obra
Postotak troškova propisan zahonom podijeli se sa 100 manje obustavljeni porez i doprinos od autorskih prava ili po formuli:

PT
TN=____________________________________
100 - (100 - PT) x USPD%

od čega je:
TN - troškovi na prlmljeni (neto) iznos prihoda
PT - postotak troškova propisan zakonom
USPD - ukupna stopa poreza i doprlnosa od autorskih prava
Na primjer, ako je obveznih primio neto prlhod u iznosu od 10.000 htvatskih dinara, a troškovi mu se priznaju 35% od bruto ostvarenog prlhoda i ukupna stopa poreza i doprinosa od autorskih prava iznosi 15%, od neto ostvarenog prihoda troškovi mu se-prizna
35:100 - (100-35) x 15% = 0,38781.
Troškovi za ostvarenje prihoda od patenata i tehničhih unapređenja priznaju se u iznosima propisanim čl. 60. Zakona o neposrednim porezima.
Porez iz neto plaća utvrđuje se od osnovice za obračun poreza na prihod od autorskih prava umanjene za plaćeniporez i doprinos od autorskih prava.
Ako je prihod od autorskih prava ostvaren kod više od tri isplatioca, podatke pod III. dati na posebnom popisu pod svim predviđenim kolonama (8-12) i sumarno unijeti u prijavu.

IV. OSTALI PRIHODI

Obveznicima poreza na dobit, koji taj porez plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu, ukupnim čistim prihodom smatra se prihod od kojega bi po propisanoj stopi poreza na dobit bio razrezan onoliki iznos poreza, koliko iznosi paušalni iznos poreza, umanjen za
Obveznici poreza na dobit, koji taj porez plaćaju prema ostvarenoj dobiti u kolonu 14 unose iznos o ostvarenoj dobiti, koja služi kao osnovica za utvrđivanje poreza na dobit po godišnjem obračunu u godini za koje se utvrđuje porez iz ukupnog prlhoda građa

Za popunjavanje ostalih kolona prijave ne daju se posebne upute jer se smatra da su dovoljno jasne.
Prijavu popuniti sa svim traženim podacima kako bi se izbjeglo nepotrebno vraćanje odnosno pozivanje na nadopunu prljave.
Olakšice pod V. "Prijave" priznavat će se samo ako su pruženi svi podaci odnosno potrebni dokazi.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti