POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - izbor odluka - pravilnik o oštećenjima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o matičnom broju
Proglašavam Zakon o matičnom broju, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća općina 14. veljače 1992. i Društveno-političkog vijeća 14. veljače 1892.
Broj : PA4-3/ 1-92.
Zagreb, 19. veljače 1992.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o matičnom broju
Članak 1.
Ovim zakonom uređuje se određivanje i davanje jedinstvenog matičnog broja građana i matičnog broja stranaca (u daljnjem tekstu: matični broj). Matični je broj identifikacijska oznaka hrvatskih državljana i stranaca koja služi za povezivanje podataka u službenim evidencijama. Matični broj upisuje se u službene evidencije i javne isprave koje se izdaju na temelju tih evidencija.
Članak 2.
Jedinstveni matični broj gradana određuje se hrvatskim državljanima. Jedinstveni matični broj gradana sastoji se od 13 znamenki svrstanih u šest skupina.
I. skupina: dan rođenja (dvije znamenke).
II. skupina: mjesee rođenja (dvije znamenke),
III. skupina: godina rođenja (tri znamenke),
IV. skupina: broj registra (dvije znamenke),
V. skupina: kombinacija spola i rednog broja za osobe rođene istog datuma (tri znamenke) i to za osobe muškog spola od 000 - 499, a za osobe ženskog spola od 500 - 999,
VI. skupina: kontrolni broj (jedna znamenka).
Četvrtu skupinu jedinstvenoga matičnog broja građana čine oznake od 30 do 39 prema kojima se utvrđuje registracijsko područje u kojem je matični broj određen. Registracijsko područje prema stavku 3. ovoga članka je jedinica lokalne samouprave, odnosno skupina jedinica lokalne samouprave koja se formira radi određivanja jedinstvenoga matičnog broja građana.
Članak 3.
Jedinstveni matični broj građana određuje se na temeIju podataka o kojima nadležna tijela vode službenu evidenciju (matične knjige rodenih i knjige državljana). Jedinstveni matični broj građana određuje se prema mjestu prebivališta hrvatskog državljanina u trenutku odredivanja matičnog broja. Jedinstveni matični broj građana određuje po službenoj dužnosti policijska uprava ili policijska stanica Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo)
Članak 4.
Matični broj stranaca određuje se strancu kojem je u Republici Hrvatskoj odobreno trajno nastanjenje, boravak s poslovnom vizom, produženi boravak ili priznat status lzbjeglice. Matični broj stranaca sastoji se od 13 znamenki svrstanih u šest skupina na način utvrđen člankom 2. štavkom 2. ovoga zakona. Četvrtu skupinu matičnog broja stranaca čini oznaka 03 za sva registracijska područja. Izuzetno u slučaju iskorištenja rednog broja za isti datum rođenja, u IV. skupini matičnog broja stranaca umjesto oznake 03 koristi se oznaka 00.
Članak 5.
Matični broj stranaca određuje se na temelju podataka sadržanih u odluci kojom je strancu odobreno trajno nastanjenje, boravak s poslovnom vizom, produženi boravak ili priznat status izbjeglice. Strancu do navršenih 18 godina života, koji nije zaključio brak niti je u radnom odnosu, matični broj određuje se na temelju isprave u kojoj je upisana činjenica njegovog rođenja.
Članak 6.
Matični broj stranaca određuje se prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta stranca u trenutku odredivanja matičnog broja. Strancu iz članka 5. stavka 2. ovoga zakona -matični broj,određuje se prema mjestu prebivališta odnosno boravišta njegovih roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika u Republici Hrvatskoj u trenutku određivanja matičnog broja. Matični broj stranaca određuje po službenoj dužnosti nadležno tijelo.
Članak 7.
Pogrešno određen matični broj poništava se i određuje se novi. Rješenje o poništavanju matičnog broja donosi se kada je matični broj upisan u službene evidencije i javne isprave. Kada su greškom određena dva ili više matičnih brojeva koristi se matični broj koji je prvi određen a kasnije određeni matični brojevi se poništavaju. Izuzetno od stavka 3. ovoga članka koristi se matični broj koji je kasnije određen, ako je upisan u javne isprave. Rješenje o poništavanju pogrešno odredenog matičnog broja i o određivanju novog te rješenje o poništavanju matičnog broja u slućaju iz stavka 3. ovoga članka donosi nadležno tijelo koje je odredilo matični broj.
Članak 8.
Tijelo koje je nadležno za donošenje rješenja o ispravku podataka o danu, mjesecu i godini rodenja ili o promjeni ili ispravku podataka o spolu hrvatskoga državljanina u matićnoj knjizi rođenih, obvezatno je u roku tri dana od pravomoćnosti rješenja dostaviti primjerak rješenja nadležnorri tijelu. Stranac kojem su prema stavku 1. ovoga članka ispravljeni ili promijenjeni podaci. obvezatan je o tome izvijestiti nadležno tijelo prema mjestu njegovog prebivališta, odnosno boravišta u roku e dana od pravomoćnosti odluke o ispravku ili promjeni tih podataka. Nadležno tijelo obvezatno je na temelju akta iz stavka I. i 2. ovoga članka odrediti novi matični broj.
Članak 9.
Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) vodi evidenciju o odredenim i datim matičnim brojevima te registracijskim područjima. Nadležno tijelo obvezatno je o određenom i datom jedinstvenom matičnom broju gradana u roku 8 dana od dana određivanja matičnog broja izvijestiti tijelo nadležno za vodenje matičnih knjiga i evidencije o državljanstvu.
Članak 10.
Ministar unutarnjih poslova propisat će podjelu znamenaka IV. skupine i način primjene V. skupine matičnog broja, određivanje registracijskih područja, postupak određivanja i davanja matičnog broja te način vođenja i sadržaj evidencije o određenim i datim matičnim brojevima. Propisi iz stavka 1. ovoga članka donijet će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.
Članak 11.
Jedinstveni matični broj gradana određen do 8. listopada 1991. godine osobama koje nemaju hrvatsko državljanstvo nadležno tijelo poništit će rješenjem i odrediti matični broj stranaca Jedinstveni matični broj građana određen u inozemstvu nadležno tijelo brisat će iz službenih evidencija i odrediti novi matični broj. Hrvatskim državljanima i strancima kojima je do dana stupanja na snagu ovoga zakona odreden matični broj u Republici Hrvatskoj, neće se određivati matični broj prema odredbama ovoga zakona.
Članak 12.
Novčanom kaznom do 5000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj stranac, ako u propisanom roku ne izvijesti nadležno tijelo o ispravku podataka o danu, mjesecu i godini rodenja ili o promjeni ili ispravku podataka o spolu (članak 8. stavak 2.).
Članak 13.
Do donošenja propisa iz članka 10. ovoga zakona primjenjivat će se Pravilnik o određivanju i davanju jedinstvenog matičnog broja gradana ("Narodne novine", br. 45/81.), ako je u suglasnosti s ovim zakonom.
Članak 14.
Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana ("Narodne novine", br. 8/81, 10/82, i 47/88.).
Članak 15.
Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 223-05/92-01/01
Zagreb, 14. veljače 1992.
SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v.r.
Predsjednik Vijeća općina
Luka Bebić, dipl. ing., v. r.
Predsjednik Društveno-političkog vijeća
Vice Vukojević, dipl. iur. v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti