POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - izbor odluka - odluka o zmjenama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 30. Zakona o neposrednim porezima ("Narodne novine", br.19/90, 28/90, 14/91, 73/91. i 40/92) ministar financija donosi

PRAVILNIK
o izmjenama Pravilnika o poslovnim knjigama poreznih obveznika

Članak 1.
U Pravilniku o poslovnim knjigama poreznih obveznika ("Narodne novine". br. 55/90 i 11/92) članak 21. st.1. mijenja se i glasi:
"Obrazac polugodišnjeg i godišnjeg obračuna sastavlja se u vidu prijave polugodišnjeg i godišnjeg poreza na dobit prema ostvarenoj dobiti. Prijava polugodišnjeg i godišnjeg poreza na dobit prema ostvarenoj dobiti je sastavni dio ovog pravilnika".
Članak 2.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" a primjenjuje se od 1. siječnja 1993. godine.

Klasa: 410-01/92-01/387
Urbroj : 513-07/92-1
Zagreb, 21. prosinca 1992.

Ministar financija
dr. Zoran Jašić, v. r.

Općina________________________________ ______________________________
(područni odjel)

PRIJAVA POLUGODIŠNJEG I GODIŠNJEG POREZA NA DOBTIT PREMA OSTVARENOJ DOBITI I OSTALIH OBVEZA od__________ 19_____ do _________19_____

PODACI O OBVEZNIKU______________________________ _______________________
(jedinstveni matični broj) (naziv radnje)
_____________________________________ ______________________________________
(ime i prazime obveznika) (ime oca)
_____________________________________ ______________________________________
(mjesto stanovanja, ulica i broj) (djelatnost)
_ __________________________
(sjedište radnje, mjesto, ulica i broj)
_____________________________________ kod _____________________________________
(broj žiro-računa obveznika) (sjedište SDK)
_____________________________________ kod _____________________________________
(broj žiro-računa obveznika) (naziv i sjedište banke)


I. POREZ NA DOBIT

_ ____________________________
Datum Ukupni prihodi Ukupni rashodi Dobit ili gubitak utvrđivanja
obračuna (red. br.12)* (red. br. 23)* (red. br. 24)*
_ ____________________________
1 2 3 4
_ ____________________________


_ ____________________________


Suvlasnici ispunjavaju prijavu srazmjerno udjelu ostvarene dobiti
_ ____________________________
Reinvestirani dio dobiti Osnovica za oporezivanje Obračun poreza Obračunate i uplačene
(red. br. 25)* (red. br. 26)* na dobit akontacije poreza
_ ____________________________
5 6 7 8
_ ____________________________


_ ____________________________
*Iz knjige prIhoda i rashoda


II. ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA
_ ____________________________
Osnovica Stopa Obračunata Uplaćene akontacije
članarina članarine
_ ____________________________
1 2 3 4
_ ____________________________


_ ____________________________III. VODOPRIVREDNI DOPRINOS
_ ____________________________
Osnovlca Stopa Obračunati vodo- Uplačene akontacije
privredni doprlnos vodoprivrednog doprinosa
_ ____________________________
1 2 3 4
_ ____________________________


_ ____________________________IV. ZAJAM REPUBLICI HRVATSKOJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
_ ____________________________
Obračunata amortizacija
siječanj - lipanj Stopa Obračunati Uplačeni zajam
19___________ zajam
_ ____________________________
1 2 3 4
_ ____________________________


_ ____________________________

Ispunjava uprava društvenih prlhoda

Datum početka rada_________ 199_____ Početne godine rada
(čl. 26. Zakona o nepo-
Datum prestanka rada _______ 199_____ srednim porezima)____ ____ ____ ____
mjeseci % mjesec i%
Ukupno zaposlena radnika ____________ Broj ukupno zaposlenih ____
Od toga invalidnih osoba _____________ Postotak zaposlenih invalidnih osoba (čl. 27.
Zakona o neposrednim porezima)
Udio u ostvarenoj dobiti suvlasnika (%)__ Udio u ostvarenoj dobiti suvlasnika _______
Postotak dobiti ostvaren u inozemstvu _____
Strana fizička osoba ________

Žig i potpis poreznog obveznika
U_____________ _______________19_____ _______________________________

Napomena:
I. POREZ NA DOBIT
U kolonu 5 upisuje se:
- dio dobiti koji je fizička osoba uložila u saniranje šteta izazvanih ratnim djelovanjem na području Republike Hrvatske (članak 26. st.1. Zakona o neposrednim porezima),
- dio dobiti koji fizička osoba reinvestira u cilju povećanja ili modernizacije proizvodnih kapaciteta u vlastitom ili drugom poduzeću ili radnji po odbitku amortizacije. Reanimirani dio dobiti može iznositi najviše 50% od ostvarene dobfti, iz kolone 4 (članak 28. Zakona).
U kolonu 7 upisuje se obračunati porez na dobit primjenom stopa na osnovicu iz kolone 6.

II. ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA
U kolonu 1 upisuje se osnovica što je čini uhupni prihod iz kolone 2 poreza na dobit.

III. VODOPRIVREDNI DOPRlNOS
U kolonu 1 upisuje se osnovica što je čini dobit iz kolone 4 poreza na dobit uvećana za bruto plaće poslodavca i radnika obračunate za godinu za koju se podnosi prijava.

IV. ZAJAM REPUBLICI HRVATSKOJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
U kolonu 1. upisuje se iznos amortizacije obračunat za razdoblje siječanj-lipanj 19_____ godine.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti