POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - iz tiska - odluka o službenoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 56. stavka 3. Zakona o mjernim jedinicama i mjerllima ("Službeni list SFRJ" broj 9/84, 59/86 i 20/89), koji je preuzet Zakonom o preuzimanju Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima, koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon ("Narodne novine", broj 53/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 4, kolovoza 1992, godine, donijela je

ODLUKU
o visini i načinu plačanja naknada za pokriče troškova tipnog ispitivanja mjerila, pregleda etalona, uzoraka referentnih tvari i mjerila

I.
Za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila pregleda etalona, uzoraka referentnih tvari i mjerila, zahtjevatelji plačaju naknadu predviđenu ovom odlukom i Tarifom naknada za pregled mjerila (u daljnjem tekstu: Tarifa), koja je tiskana uz ovu odluku i čini njen sastavni dio:
Naknada iz stavka 1. ove točke plača se bez obzira na to da li se izdaje rješenje o tipnom odobrenju mjerila ili se etalon, uzorak referentne tvari ili mjerilo žigošu, odnosno, izdaje potvrda o njihovom umjeravanju.

II.
Naknadu za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerlla, pregleda etalona, uzoraka referentnih tvari i mjerila zahtjevatelji iz točke I. stavka 1. ove odluke uplačuju na račun: 30102-837-5283 Republičkog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

III.
Ako se pregled mjerila vrši u laboratoriju koji je zahtjevatelj osnovao u svojim prostorijama, u smislu članka 46. stavak 2. Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima (u daljnjem tekstu: Zahon), naknada za pokriče troškova za pregled mjerlla predviđena ovom odlukom i Tarifom umanjuje se za 15%.
Naknasla iz stavka 1. ove točke umanjuje se za još 15% ako se pregled mjertla u tom laboratoriju vrši statističkim metodama.
Smanjenje naknasle iz stavha 1. i 2. ove točke utvrđuje Republički zavod za normizaciju i mjeriteljstvo rješenjem koje donosi na osnovi članka 46. stavak 4. Zakona.
Naknada za periodički pregled mjerila, koja se upotrebljavaju u radnom procesu, ne plaća se ako je periodički pregled obavila sama organizacija, koja ta mjerila upotrebljava.

IV.
Za prvt pregled mjerila masovne proizvodnje čija je izrada ili ispitivanje automatizirano, sukladno sa člankom 58. Zakona, proizvodač za svako proizvedeno i žigosano mjerilo plaća naknadu u visini od 50% od naknade predviđene ovom odlukom i Tarifom.
Ako se prilikom pregleda utvrdi da žigosana mjerila iz stavka 1. ove točke nisu ispravna, Republički zavod za normizaciju i mjeriteljstvo izvršit će ponovni pregled proizvedenih mjerila i naplatit će pun iznos naknade.

V.
Za pokriće troškova za pregled mjerila namijenjenih izvozu plača se 50% od naknade predviđene ovom odlukom Tarifom.

VI.
Za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, pregleda etalona, uzoraka referentnih tvari, i mjerila koja nisu obuhvačena Tarifom, naknada se plaća po radnom satu.

VII.
Ako zahtjevatelj nije pravodobno pripremio mjerilo za pregled, odnosno nije osigurao broj djelatnika i opremu za pregled, a djelatnik Republičkog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izade po pozivu na mjesto pregleda i čeka, naknada za vrijeme čekanja naplačuje se po radnom satu.

VIII.
Radni sat na osnovi koga se obračunava naknada iz točke 6. i 7. ove odluke iznosi 1.350 bodova.
Jedan bod vrijedi jedan HRD te će se valorizirati u skladu s rastom prosječnih plaća u gospodarstvu Republike Hrvatske prema podacima koji budu objavljeni u "Narodnim novinama".

IX.
Poduzeća i druge pravne osobe kojima je povjeren preged radnih etalona uzoraka referentnih tvari i mjerlla, u smislu članka 57. Zakona, mogu radni sat, na osnovi koga se obračunava naknada. naplačivati u iznosu koji je utvrđen za vršenje istih poslova u tom poduzeću, odnosno pravnoj osobi.

X.
Ako zahtjevatelj pregleda etalona i mjerila traži da Republički zavod za normizaciju i mjeriteljstvo za etalon ili mjerilo koje se podnosi na pregled izda posebno potvrdu sa podacima o etalonu ili mjerilu koje on naznači, plaća se dvostruki iznos naknade predviđene ovom odlukom i Tarifom.

XI.
Ako se tipno ispitivanje, odnosno pregled etalona, uzoraka referentnih tvari i mjerila vrši van sjedišta Republičkog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, odnosno ustrojbenog dijela Zavoda, putne troškove i dnevnice djelatnika Republičkog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo plaća zahtjevatelj.

XII.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini i načinu plačanja naknada za pokriće troškova za ispitivanje tipa mjerila i pregled etalona; uzoraka referentnih materijala i mjerila ("Narodne novine", broj 3/92).

XIII.
Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 383-02/92-01/02
Urbroj: 5030104-92-4
Zagreb, 4. kolovoza 1992.

Potpredsjednik
dr. Milan Ramljak, v. r.

TARIFA NAKNADA ZA PREGLED MJERILA I. NAKNADA ZA PREGLED MJERILA

A) Mjerila duljine

Tar. broj 1

1. Mjerila duljine; razreda točnosti II. i III:
1) jednodijelna mjerila od drva i nekovina u obliku štapa
a) do 2 m 13.
b) više od 2 m. 18.
2) jednodjelna mjerila od kovina u obliku štapa
a) do 2 m 15.
b) više od 2 m. 110.
3) zglobna sklopiva mjerila od drva i nekovina. 23.
4) zglobna sklopiva mjerila od kovina. 30.
5) mjerne vrpce:
a) do 5 m 13.
b) više od 5m do 30m. 135.
c) više od 30 m do 50 m. 150
d) više od 50 m. 230.
6) mjerne vrpce s viskom:
a) do 10 m 150
b) više od 10 m do 30 m. 300.
c) više od 30 m. 300.
7) pomična mjerila od drva i kovina 75.

Tar. broj 2

Taksometri. 330.

B. Mjerila površine

Tar. broj 3

Planimetri. 270.

C. Mjerila obujma

Tar. broj 4

Mjerila obujma šupljikave robe:

 1. okviri za drva. 150.
 2. sanduci, okviri i druga mjerila za gradevni materijal. 230


Tar. broj 5

Mjerila obujma tekučina:
1) laboratorljska mjerila za tekućinu
a) mjerne tikvice do 2000 ml. 40.
b) mjerni valjci. 30.
c) kapaljke (pipete). 15.
d) birete. 30.
e) kapaljke za miješanje krvnih zrnaca (melanžeri) 2.
2) staklene medicinske injekcijske štrcaljke za višekratnu upotrebu. . 30.
3) medicinske injekcijske štrcaljke za jednokratnu upotrebu. . 2.
4) ugostiteljske posude (čaše, boce, vrćevi) 2.
5) bačve i kace, za svakih započetih 100 l obujma po. 450.
6) kante. 230.
7) baloni. 150.
8) mjerneposude. 30.
9) mljekomjeri. 375.
10) pivske bačve 50 l 110.

Tar. broj 6

Cisterne, spremnici, tankovi i tankeri s podjelom ili bez podjele, koji se ispituju suhim ili mokrim postupkom :
1) Cisterne :
a) do 5 m obujma, za svaki 0,1 m po. 180.
b) više od 50 m obujma, za svaki daljnji započeti 1 m još po 630.
2) spremnici:
a) do 5 m obujma, za svaki 0,1 m po 180.
b) više od 5 m do 50 m obujma, za svaki daljnji započeti 1 m još po 375.
c) više od 50 m obujma, za svakih daljnjih započetih 50 m još po 300.
3) tankovi i tankeri:
a) do 50 m obujma na svaku komoru 2700.
b) više od 50 m obujma, za svaku komoru i svakih daljnjih započetih 50 m 375.

Tar.broj 7

Vodomjeri:
a) do 10 m/h 40.
b) više od 10 m/h do 50m/h 53.
c) više od 50m/h do 100m/h 110
d) više od 100 m/h do 200m/h. 150
e) više od 200m/h do 500m/h 230
f) više od 500m/h za svakih daljnjih započetih 500m/h još po 230
g) vodomjer za toplu vodu s impulsnim osjetilom 230.

Tar. broj 8.

Mjerila za tekuča goriva, maziva i druge tekućine:
1) mjerila za mjerenje istočenog tekučeg goriva, maziva i drugih tekučina:
a) do 50 l/min 1350.
b) više od 50 l/min do 200 l/min 1800.
c) više od 200 l/min do 500 l/min 2250.
d) više od 500 l/min do 1000 l/min 2700.
e) više od 1000 l/min do 2000 l/min 3000.
f) više od 2000 l/min, za svakih daljnjih započetih 1000 l/min još po 900.
g) brojilo mjerila za mjerenje istočenog tekučeg goriva 450.
2) mjerila za mjerenje istočene mješavine tekučih goriva 2250.
3) mjerila za mjerenje istočenog ukapljenog plina 3750.

Tar. broj 9.

Plinomjeri:

 1. plinomjeri s tekućinom 150.
 2. plinomjeri s mjehovima:

a) do 15 m/h 120.
b) više od 16 m/h do 250 m/h 180.
3) plinomjeri s rotacijskim klipovima 300.
4) plinomjeri s turbinom 750.

D.Mjerila mase

Tar. broj 10

Utezi:
1) razreda točnoti M2:
a) do 200 g 13.
b) više od 200 g 30.
2) razreda točnosti M1 135.
3) razreda točnosti F1 i F2. 300.
4) kontrolni utezi (razreda točnosti M1 što ih na pregled podnose proizvodači i osobe koje popravljaju i prepravljaju mjerila):
a) do 50 kg 135.
b) više od 50 kg 750.

Tar. broj 11

1. Vage s neautomatskim djelovanjem, razreda toćnosti I i II:
1) precizne vage 1050.
2) analitičke vage 2400.
2. Vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti III i IV:
1) vage sa stalnim ravnotežnim položajem:
a) do 20 kg 375.
b) više od 20 kg do 500 kg 525.
c) više od 500 kg do 5000 kg 1500.
d) više od 5000 kg do 20000 kg 3000.
e) više od 20000 kg do 50000 kg 5250.
f) više od 50000 kg, za svakih daljnjih započetih 10000 kg još po 1500.
2) vage s promjenljivim ravnotežnim položajem:
a) do 20 kg 750.
b) više od 20 kg do 500 kg 1050.
c) više od 500 kg do 5000 kg 3000.
d) više od 5000 kg do 20000 kg 6000.
e) više od 20000 kg do 50000 kg 10500.
f) više od 50000 kg, za svakih daljnjih započetih 10000 kg još po 3000.
3) elektromehanićke vage s mjernim pretvornicima:
a) do 20 kg 1 050.
b) više od 20 kg do 500 kg 1500.
c) više od 500 kg do 5000 kg 3750.
d) više od 5000 kg do 20000 kg 7500.
e) više od 20000 kg do 50000 kg 12000.
f) više od 50000 kg, za svakih daljnjih započetih 10000 kg još po 4500.
4) mjerna naprava vage 5250.
5) kontrolne vage što ih na pregled podnose proizvodači i osobe koje popravljaju i prepravljaju mjerila:
a) do 50 kg 3000.
b) više od 50 kg 5250.
3. Vage s automatskim i poluatomatskim djelovanjem:
1) za pregled vaga za mjerenje jednakih količina, vaga i strojeva za pakiranje, vaga za doziranje i drugih automatskih i poluautomatskih vaga za mjerenje komadnog, zrnatoga, praškastoga, tekučega i drugog materijala, kojima se važe samo jedna vrsta materijala:
a) do 50 kg 2250.
b) više od 50 kg do 500 kg 4500.
c) više od 500 kg 6000.
2) za pregled vaga za vaganje jednakih količina, vaga i strojeva za pakiranje, vaga za doziranje i drugih automatskih i poluautomatsklh vaga za vaganje komadnog, zrnatoga, praškastoga, tekučega i drugog materijals, kojima se važe više vrsta materijala:
a) do 50 kg 3750
b) više od 50 kg do 500 kg 4500
c) više od 500 kg 10500
3) vage na transportnoj traci 7500

Tar. broj 12

1. Mjerila prividne gustoće žita (obujma žita):
a) od 1/4 litre 450.
b) od 1 litre 750.
2. Vlagomjeri za žito (prenosivi) 750.

E. Mjerila obujamne mase

Tar. broj 13

 1. Areometri (sladomjeri, moštomjeri, laktodenzirnetri i urinomjeri) 60
 2. Alkoholometri. 60
 3. Ebulioskopi 450
 4. Masnoćomjeri (lautirometri) za mlijeko, vrhnje i sir 15.


F. Mjerila tlaka

Tar. broj 14

Manometri, vakuumometri i manovakuumometri s elastičnim mjernim elementom:

 1. manometri i vakuumometri, razrada točnosti 5; 4; 2,5; 2 i 1,6 (pogonski) 40.
 2. manometri za mjerenje krvnog tlaka:

a) mehanićki 40.
b) elektronički 55.
3) manometri za mjerenje tlaka u zračnicama 75
4) manovakuumometri razreda točnosti 5; 4; 2,5; 2 i 1,6 (pogonski) 90
5) manometri i vakuumometrl, razreda točnosti 1; 0,6 i 0,5 (precizni) 230
6) manovakuumometri, razreda točnosti 1; 0,6 i 0,5 (precizni) 450
7) manometri i vakuumometri, razreda točnosti 0,3 i 0,1 (precizni) 450.
8) manovakuumometri razreda točnosti 0,3 i 0,1 (precizni) 900

G. Mjerila energije i količine topline

Tar. broj 15

1. Indukcijska brojila aktivne električne energije, razreda točnosti 2, i reaktivne električne energije, razreda točnosti 3:
1) jednofazno brojilo s jednotarifnim brojčanikom 90
2) jednofazno brojilo s tarifnim i/ili dodatnim napravama 120
3) trofazno brojilo s dva, odnosno tri sustava za pokretanje i jednotarifnim
brojčanikom 150
4) trofazno brojilo s dva, odnosno tri sustava za pokretanje s tarifnim i/ili
dodatnim napravama. 180
2. Indukcijska brojila aktivne električne energije, razreda toćnosti 1 i 0,5:
1) trofazno brojilo s dva odnosno tri sustava za pokretanje s jednotarifnim
brojčanikom 1350
2) trofazno brojilo s dva odnosno trl sustava za pokretanje s tarifnim i/ili dodatnim
napravama 1800
3. Statička (elektronićka) brojila aktivne električne energije, razreda točnosti 0,2 S
(0,2) i 0,5 S (0,5) i statička brojila reaktivne električne energije:

 1. jednofazno brojilo s jednotarifnim brojčanikom 1500.
 2. jednofazno brojilo s tarifnim i/ili dodatnlm napravama 2250
 3. trofazno brojilo s jednotarifnim brojčanikom 3000
 4. trofazno brojilo s tarifnim i dodatnim napravama. 5250

Za pregled statićkih (elektroničkih) brojila koja su namijenjena za mjerenje električne energije u oba smjera, naknada iz odredbe 3. ovoga tarifnog broja povećava se još za 30%, a za pregled statičkih (elektroničkih) brojila (panelna brojila) koja u namijenjena za mijerenje aktivne i reaktivne električne energije, naknada iz odredbe 3. ovoga tarifnog broja povećava se još za 100%.
4. Mjerila topline (kalorimetri) 450.
5. Računska jedinica mjerila topline s temperaturnim dodacima 300

H. Mjerila snage

Tar. broj 16.

Vatmetri:
1) vatmetri, razreda točnosti 0,5; 0,2; 0,1 i 0,05 za jedno mjerno područje (1500:2) vatmetri, razreda točnosti 5; 2,5;1,5 i 1 za jedno mjerno područje 1500

Za svako daljnje područje na kojem se mjerilo potpuno ispituje naknada iz ovoga tarifnog broja povećava se još za 100% odnosno za svako daljnje područje na kojem se mjerilo djelomično ispituje, naknada iz ovoga tarifnog broja povećava se još za 10%.

I. Mjerila električne struje

Tar. broj 17

I. Strujni mjerni transformatori:
1) strujni mjerni transfornkatori stupnja sigurnosti do Si 3,6 za osnovno područje: ,
a) do 1000 A nazivne struje 300
b) više od 1000 A do 5000A 375
c) više od 5000 A do 10000A 450.
Za svako daljnje područje ili drugu jezgru, naknada iz odredbe pod i) ovoga tarifnog broja povećava se još za 75
2) strujni mjerni transformatori stupnja sigurnosti večeg od Si 3,6 prema naponu, i to
a) strujni transformator do Si 38 575
b) strujni transformator Si 123 1200
c) strujni transformator Si 245 2700
d) strujni transformator Si 420 3750.
Za svako daljnje područje ili drugu jezgru, naknada iz odredbe pod 2) ovoga šrifnog broja povećava se još za 10%, a za pregled mjerila na mjestu ugradnje, naknada iz odredbe pod 1) i 2) ovoga tarifnog broja povećava se još za 100%.

2. Ampermetri:

 1. ampermetri, razreda točnosti 0,5; 0,2; 0,1 i 0,05 za jedno mjerno područje 1500.
 2. ampermetri, razreda točnosti 5; 2,5;1,5 i 1 za jedno mjerno područje 900


Za svako daljnje područje na kojem se mjerilo potpuno ispituje naknada iz odredbi pod 1) i 2) ovoga tarifnog broja povećava se još za 100% odnosno za svako daljnje područje na kojem se mjerilo djelomično ispituje, naknada iz odredbe pod 1) i 2) ovoga tarifnog broja povećava se još za 10%

J. Mjerila električnog napona

Tar. broj 18.

Naponski mjerni transformatori:
1. naponski mjerni transformatori, prema naponu
a) naponski transformator do Si 38 230
b) naponski transformator Si 123 1200
c) naponski transformator Si 245 2250
d) naponski transformator Si 420 3750
Za svako daljnje područje ili drugi namot, naknada iz odredbe pod 1) ovoga tarifnog broja povećava se još za 10%.
2) kapacitivni naponski transformatori:
Za kapacitivne naponske transformatore naknada iznosi 50% više od iznosa predviđenih u odredbi pod 1) ovoga tarifnog broja, prema istom redu napona, a za pregled mjerila na mjestu ugradnje, naknada iz odredbe pod 1 ) i 2) ovoga tarifnog broja povečava se još za 100%.

2. Voltmetri:

 1. voltmetri, razreda točnosti 0,5; 0,2; 0,1 i 0,05 za jedno mjerno područje 1500
 2. voltmetri, razreda točnosti 5; 2,5;1,5 i 1 za jedno mjerno područje 900

Za svako daljnje područje na kojem se mjerilo potpuno ispituje, naknada iz odredbe pod 1) i 2) ovoga tarifnog broja povećava se još za 100% odnosno za svako daljnje područje na kojem se mjerilo djelomično ispituje, naknada iz odredbe pod 1) i 2) ovoga tarifnog broja povečava se još za 10%

K. Mjerila električnog otpora

Tar. broj 19.

1. Mjerila otpora
1) mjerila otpora, razreda točnosti 0,5; 0,2; 0,1 i 0,05 za jedno mjerno područje 1500.
2) mjerila otpora, razreda točnosti s; 2,5; 1,5 i 1 za jedno mjerno područje 900

Za svako daljnje područje na kojem se mjerilo potpuno ispituje naknada iz odredbe pod 1) i 2) ovoga tarifnog broja povečava se još za 100% odnosno za svako daljnje područje na kojeg se mjerilo djelomično ispituje, naknada iz odredbe pod 1) i 2) ovoga tarifnog broja povećava se još za 10%
2. Mjerila otpora uzemljenja 1350
3. Mjerila otpora petlje 1350.

L. Mjerila vremena

Tar. broj 20

 1. Uklopni satovi s uklopnikom maksimuma i bez uklopnika maksimuma 230
 2. Mehanički i elektromehanički sekundomjeri 150
 3. Elektronički sekundomjeri, s računalom i bez računala pogreške 1350
 4. Mehanički parkirališni satovi 150
 5. Zbrojni elektronički parkirališni satovi na parkiralištima i u garažama 750


M. Mjerila brzine

Tar. broj 21

 1. Kronotahografi 375
 2. Mjerila za kontrolu brzine vozila u pokretu (Dopplerovi radari) i sl.
 3. ako se pregled obavlja usporedbenom metodom: 1800
 4. ako se pregled vrši apsolutnim načinom 2700


N. Mjerila temperature

Tar. broj 22

Termometri:

 1. medicinski termometri za mjerenje tjelesne temperature (humani i veterinarski) 15
 2. inkubatorski termometri 45
 3. industrijski termometri 150


II. NAKNADA U VEZI S PREGLEDOM MJERILA

Tar. broj 23

 1. za dotjerivanje kontrolnih utega (razreda točnosti M1) što ih upotrebljavaju proizvodači i osobe koje popravljaju i preinačuju vage i utege (za svaki uteg) 75
 2. Za dotjerivanje analitičkih utega (razreda točnosti F1 i F2) (svaki uteg) 150
 3. Za kontrolne utege (razreda točnosti M1) koji su u vlasništvu Republičkog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo kojima se koriste proizvodači i osobe koje popravljaju ili preinačuju mjerila, a moraju Zavodu osigurati opremu za obavljanje pregleda. naknada se naplačuje po kilogramu i zapoćetom danu 2
 4. Za upotrebu specijalnog vozila koje je vlasništvo Republičkog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, a koristi se kod pregleda vaga, naknada se naplačuje po vazi 13500

5. Za prijevoz opreme i/ili radnika za obavljanje pregleda mjerila vozilom Republičkog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, naknada se naplačuje po jednom kilometru 105.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti