POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - iuris - zaključci zastupničkog doma ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/92) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 4. kolovoza 1992. godine. donijela je
UREDBU
o izmjenama i dopunama Zakona o cestama
Članak 1.
U Zakonu o cestama - pročišćeni tekst ("Narodne novine", broj 56/91) u članku 7. u stavku 2. iza riječi "nadzora" dodaju se riječi i obavljanja javnih ovlaštenja".
Članak 2.
U članku 14. u stavku 1. pod b) točka 2. se briše, a pod c) iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi: "2. odluku o raspoređivanju dobiti po godišnjem obračunu uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske." Dosadašnje točke 2. do 10. postaju točke 3. do 11.
Članak 3.
U članku 48. stavak 2. mijenja se i glasi: "Sredstva iz točke 2. članka 44. ovoga zakona općine odnosno Grad Zagreb koriste na temelju godišnjeg programa potvrđenog od Poduzeća "Hrvatske ceste". Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase "Godišnji program iz stavka 2. ovoga članka općine odnosno Grad Zagreb obavezne su dostaviti Poduzeću Hrvatske ceste" nsjkasnije do 31. ožujka tekuče godine. U slučaju da općine odnosno Grad Zagreb ne dostave godišnji program na potvrdu Poduzeću "Hrvatske ceste" do 31. ožujka tekuće godine, sredstva iz točke 2. članka 44. ovoga zakona, prenose se na žiro-račun Poduzeća "Hrvatske ceste" i koriste za održavanje i zaštitu javnih cesta, do potvrđivanja godišnjeg programa". Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5. Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi: U slučaju utvrđenog nenamjenskog korištenja. sredstva iz točke 2. članka 44. ovog zakona, prenose se na žiroračun Poduzeća "Hrvatske ceste" i koriste se za održavanje i zaštitu javnih cesta"
Članak 4.
U članku 47. u stavku 1. riječi "i sredstva iz točke 1. članka 44. ovoga zakona" zamjenjuju se riječima "i, sredstva iz članka 44. ovoga zakone"
Članak 5.
U članku 54. u stavku 2. riječi "za saobraćaj" zamjenjuju se riječima "za promet". .
Članak 6.
U članku 55. u štavku 1. brišu se riječi "poduzeća i druge", iza riječi pravne" dodaju se riječi "i fizičke". a iza riječi "zrakoplova" dodaju se riječi "za obavljanje svoje gospodarske djelatnosti".
Članak 7.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 340-01/92-01/04
Urbroj: 5030115-92-15
Zagreb, 4. kolovoza 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti