POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - istraživanje propisa - pravilnik reda bana ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

KOMISIJA ZA UTVRĐIVANJE RATNIH I PORATNIH ŽRTAVA
Na temelju članka 10. Zakona o utvrđivanju ratnih i poratnih žrtava II. svjetskog rata ("Narodne novine" br. 53A/91) Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava, na sjednici 11. veljače 1992. donijela je ;
POSLOVNIK
Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava
I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovim se Poslovnikom uređuje način, rada i druga pitanja od značenja za rad Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava i njezinih vljeća (u daljnjem tekstu: Komisija). U pitanjima koja nisu uređena ovim Poslovnikom Komisija postupa po odredbama Poslovnika Sabora.
II. DJELOKRUG I NAČIN RADA KOMISIJE
Članak 2.
Komisija prikuplja podatke i dokazni materijal pomoću kojega utvrđuje:
1. Ratne žrtve - osobe stradale u razdoblju od 6. travnja 1941. do 9. svibnja 1945.
Ratne žrtve jesu:
- vojnici ubijeni u borbi,
- pogubljeni vojnici,
- poginuli, odnosno ubijeni pripadnici paravojnih formacija policija, financi, oružnici i slično,
- poginuli građani
- vojni službenici,
- svi ostali poginuli građani.
2. Poratne žrtve - osobe smrtno stradale nakon 9. svibnja 1945. Poratne žrtve jesu:
- ubijeni ratni zarobljenici,
- ubijeni građani zarobljeni s pripadnicima vojnih formacija, - ubijeni građani ili umrli od posljedica represije.
3. žrtve srpskog rata na Hrvatsku - osobe smrtno stradale nakon 17. kolovoza 1990.
4. Okolnosti i mjesta stradanja.
5. Počinitelje ratnih zločina.
Članak 3.
Komisija ostvaruje zadaće iz prethodnog članka na sjednicama Komisije i putem vijeća osnovanih za rad u pojedinim predmetima.
Članak 4.
Komisija može odlućivati (zauzimati stajalište o pitanjima iz svoga djelokruga) ako je sjednici nazočna većina članova Komisije, a odluke se donose većinom nazočnih. Vijeća
Članak 5.
Komisija osniva vijeća za rad u pojedinim predmetima, a u sastavu od 3 ili više članova. Predmet rada vijeća određuje Komisija.
Članak 6.
Članove vijeća imenuje Komisija između svojih članova, te iz redova povjesničara, pravnika, liječnika i drugih znanstvenih, stručnih i javnih radnika.
Članak 7.
Predsjednika vijeća imenuje vijeće između svojih članova.
Članak 8.
Vijeće u svom djelokrugu na temelju dokumenata, svjedočanstava i na drugi pogodan način utvrđuje povijesnu istinu o stvarnom broju žrtava, o okolnostima i mjestu stradanja te počiniteljima ratnih zločina.
Članak 9.
Na zahtjev predsjednika Komisije ili po završenom istraživanju vijeće o njemu podnosi pismeno izvješče predsjedniku Komisije. Izvješće treba sadržavati podatke o zadaći vijeća, o dostavljenim pripremnim radovima, o prijepornim pitanjima, bitnim pribavljenim dokazima, stručnim mišljenjima i vještačenjima te o žrtvama, okolnostima i mjestima stradanja.
Članak 10.
Kad predsjednik komisije primi izvješće daje ga na sjednicu Komisije radi odlučivanja. Predsjednik vijeća koje je vodilo postupak usmeno razlaže izvješće te, ako misli da je to potrebno, dopunski ga tumači. Nakon toga predsjednik otvara raspravu. Po završenoj raspravi predsjednik daje izvješće na odlučivanje. Ako Komisija ne prihvati izvješće, vraća ga vijeću koje ga je podnijelo, radi dopune ili obvezuje drugo vijeće ili nekoga od članova Komisije da obradi stajališta suprotna izvješću.
Članak 11.
Po potrebi, Komisija daje obvezne upute o radu vijeća.
Predsjednik Komisije
Članak 12.
Komisija ima predsjednika. Predsjednik Komisije saziva sjednice i organizira rad Komisije.
Članak 13.
Predsjednik Komisije:
- utvrđuje prijedlog programa racla Komisije,
- utvrđuje prijedlog izvješća o radu Komisije,
- koordinira rad vijeća,
- brine se o ostvarivanju suradnje s arhivima, muzejima, crkvenim institucijama, političkim organizacijama, poduzećima, državnim organima i drugim institucijama, organizacijama i tijelima koja raspolažu potrebnom dokumentacijom za zadaću Komisije,
- brine se o obnovi i održavanju grobova i grobišta žrtava iz članka 2. Zakona, te dostojnom obilježavanju i eventualnom prijenosu posmrtnih ostataka i dostojnom ukopu na drugom mjestu,
- brine se o osiguranju financijskih sredstava za rad Komisije.
- utvrđuje visinu nagrade i naknade troškova članovima Komisije u svezi s radom Komisije,
- određuje vještačenja,
- obavlja i druge poslove određene Zakonom i ovim Poslovnikom.
Članak 14.
Komisija ima tri potpredsjednika. Potpredsjednici Komisije zamjenjuju predsjednika ako je odsutan ili drukčije spriječen. Potpredsjednici Komisije pomažu u radu predsjedniku Komisije i, po njegovu ovlaštenju, obavljaju određene poslove iz njegova djelokruga.
Izjave građana
Članak 15.
Građani daju izjave pred vijećem Komisije Osim pred vijećem Komisije građani svoju izjavu mogu dati pred sudom, upravnim organom, diplomatsko-konzularnim predstavništvom Republike Hrvatske ili uredima Republike Hrvatske u inozemstvu. Izjavu potpisuje osoba koja ju je dala, te službena osoba pred kojom je daju. Organi iz stavka 1. ovoga članka dužni su, potkraj svakoga mjeseca, primljene izjave dostavljati Komisiji. O primljenim izjavama organi iz stavka 1. ovoga članka vode posebnu evidenciju.
III. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 16.
Ovaj poslovnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Zagreb, siječanj 1992.
Predsjednik Komisije
Vice Vukojević, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti