POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - predmeti - uredba o komisiji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 14. i 15. Ustava Republike Hrvatske, sabor Republike Hrvatske na 2. skupnoj sjednici svih vijeća, 8. svibnja 1992., donosi

ODLUKU
o proglašenju Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj

Proglašava se i stupa na snagu Ustavni zakon o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj kojeg je donio Sabor Republike Hrvatske, na 2. skupnoj sjednici Društveno-političkog vijeća, Vijeća općina i Vijeća udruženog rada 8. svibnja 1992.

Klasa: 01 B-02/91-01 /02
Zagreb, 8. svibnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v. r.
USTAVNI ZAKON
o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj

Članak 1.
U Ustavnom zakonu o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br 65/91 ) u članku 13. riječ: "Općine" zamjenjuje se riječju: "Kotarevi".

Članak 2.
- U članku 15., stavcima 1 i 3 riječi: "općina s posebnim statutom" zamjenjuju se riječima: "kotara s posebnim statutom".
Dodaju se stavci 4 i 5. koji glase:
"U gradovima i naseljenim mjestima izvan područja kotareva s posebnim statutom, u cilju zaštite kolektivnih prava autohtonih etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina, poduzimat će se mjere posebne zaštite u sudjelovanju u javnim poslovima, obrazovanju, kulturi, duhovnom i vjerskom životu te pristupu javnim medijima bez obzira na njihov udjel u ukupnom stanovništvu
Mjere iz stavka 4. ovoga članka poduzimat će se sve do ponovne uspostave sustava vlastitih organizacija radi njegovanja i unapređivanja nacionalnih posebnosti, kulture i odgojno-obrazovnih institucija manjinskih zajednica u prijašnjem opsegu."

Članak 3.
U članku 20., stavku 2. iza riječi: "općina" stavlja se zarez i dodaju riječi: "odnosno kotara".

Članak 4
Iza članka 20. u naslovu poglavlja:
"V. Općine (područja) s posebnim samoupravnim (autonomnim) položajem" riječ: "Općine" zamjenjuje se riječju: "Kotarevi "

Članak 5. .
Članak 21. mijenja se i glasi:
"Kotarevi (područja) s posebnim samoupravnim (autonomnim) položajem (u daljem tekstu: "kotarevi s posebnim statutom") u kojima pripadnici pojedine etničke i nacionalne zajednice ili manjine, prema popisu stanovništva iz 1981. godine, čine natpolovičnu većinu, imaju unutar sustava lokalne samoupravne Republike Hrvatske, posebari statut.
Ustrojstvo kotareva s posebnim statutom ne smije biti u suprotnosti s ustavnim uredenjem Republike Hrvatske kao jedinstvene i nedjeljive države:
Na kotareve s posebnim statutom i općine u njihovom sastavu primjenjuju se odredbe zakona o lokalnoj samoupravi, ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno."

Članak 6:
Iza članka 21. dodaje se novi članak 21a. koji glasi:

"Članak 21a.
Područja kotareva iz članka 21., stavak I. su područja koja čine općine: Dvor, Glina, Hrvatska Kostajnica, Vojnić, Vrginmost, Benkovac, Donji Lapac, Gračac, Knin, Obrovac i Titova Korenica.
Granice općina iz stavka I. ovoga članka su utvrđene Zakonom o područjima općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 39/62., 5/63., 13/65., 54/65., 27/67., 6/68., 20/68., 21/68., 30/70., 44/70., 11/73., 6/74., 42/74., 1/75., 9/78., 31/80., 40/81., 5/86., 27/88. i 47/90.) i to odredbama citiranoga zakona koje su bile na snazi 30. svibnja 1990 godine.
Općine iz prethodnog stavka i to: općine Knin, Obrovac, Benkovac, Gračac, Titova Korenica i Donji Lapac - čine autonomni kotar Knin, a općine: Glina, Vrginmost Hrvatska Kostajnica, Dvor na Uni i Vojnić - ćine autonomni kotar Glina."

Članak 7.
U članku 22., stavak 1. i članku 23. ispred riječi: "općine" stavljaju se riječi: "kotara i".

Članak 8.
U članku 24. ispred riječi: "općinama" stavljaju se riječi: "kotarevima i", a iza riječi: "na području" dodaju se riječi"kotara i".

Članak 9.
U podnaslovu ispred članka 25.: "Djelokrug i ustrojstvo općine s posebnim statutom" riječ: "općine" zamjenjuje se riječju: "kotara".

Članak 10.
U članku 25., stavku 1. riječ: "općina" zamjenjuje se rječju: "kotar", a riječ: "samostalna" riječju "samostalan".
U stavku 2. riječ: "općina" u svim padežima zamjenjuje se riječju: "kotar" u odgovarajućim padežima.

Članak 11.
Članak 26. mijenja se i glasi:
"Općine u sastavu kotara samostalno odlučuju u upravljanju poslovima iz izvornog djelokruga kotara, koje im prenese skupština kotara".

Članak 12.
U članku 27., stavcima 1., 2. i 3. riječ: "općine" zamjenjuje se riječju: "kotara".

Članak 13.
U podnaslovu ispred članka 28.: "Općinska tijela i službe" riječ: "Općinska" zamjenjuje se riječju: "Kotarska".
lanak 14.
U članku 28. riječ: "općine" zamjenjuje se riječju: "kotara" a riječi: "općinski sud" riječima: "kotarski (okružni) sud":

Članak 15.
U podnaslovu ispred članka 29.: "Nadležnost skupštine općine" riječ: "općine" zamjenjuje se riječju: "kotara".

Članak 16.
U članku 29., na svim najestima riječ: "općina" u svim padežima zamjenjuje se riječju "kotar" u odgovarajućim padežima.
Alineja šest briše se.

Članak 17.
U članku 30., stavcima 1. i 2., na svim mjestima, riječ: "općina" u svim padežima, zamjenjuje se riječju: "kotar" u odgovarajućim padežima.

Članak 18.
U članku 31. riječ: "općinske" zamjenjuje se riječju: "kotarske", a riječ: "općine" riječju: "kotara".

Članak 19.
U člancima 32., 33., 34. stavcima 1. i 2. i članku 35. riječ: "općine" zamjenjuje se riječju: "kotara"

Članak 20.
U podnaslovu ispred članka 36.: "Općinske službe" riječ: "Općinske" zamjenjuje se riječju: "Kotarske".

Članak 21
U članku 36. stavak 1., 2. i 3 riječ: "općine" zamjenjuje se riječju: "kotara", a riječ: "općinske" zamjenjuje se riječju:"kotarske".

Članak 22.
U podnaslovu ispred članka 37. ispred riječi: "Općinski" dodaju se riječi: "Kotarski (okružni) i".

Članak 23.
Članak a7. mijenja se i glasi:
"Na područjima s posebnim samoupravnim statutom osnivaju se općinski i kotarski (okružni) sudovi. Općinski sudovi osnivaju se za područje jedne ili više općina, a kotarski (okružni) za područje kotara.
Općinski sudovi sude i u predmetima izvornog djelokruga kotara.
Kotarski (okružni) sudovi sude i u drugom stupnju o predmetima iz izvornog djelokruga kotara.
Sudovi iz stavka 2. i 3. imaju posebne odjele za odlućivanje o predmetima iz izvornog djelokruga."

Članak 24.
U članku 38. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Suce posebnog odjela iz prethodnog članka bira i razrješava na prijedlog općinske, odnosno kotarske skupštine, Republičko sudbeno vijeće."
U stavku 2. ispred riječi: "općine" dodaju se riječi: "kotara ili".
U stavku 3. iza riječi: "općinskog" dodaju se riječi: "i kotarskog".

Članak 25.
U članku 39. iza riječi: "općinskih" dodaju se riječi: "i kotarskih", a iza riječi: "području općine" dodaju se riječi: "odnosno kotara".

Članak 26.
Članak 40. mijenja se i glasi:
"Odluke sudova iz članka 37. donose se u ime Republike Hrvatske.
Protiv drugostepene pravomoćne odluke, posebnog odjela kotarskog (okružnog) suda može se uložiti izvanredni pravni lijek Vrhovnom sudu Republike Hrvatske a ako
je odlukom povrijeđeno jedno od Ustavom i ovim zakonom utvrđeno Ijudsko pravo i sloboda, može se podnijeti tužba Ustavnom sudu Republike Hrvatske."

Članak 27.
Članak 41. mijenja se i glasi:
"Sukob nadležnosti, s posebnim odjelom općinskih ili kotarskih (okružnih) sudova, rješava Vrhovni sud Republike Hrvatske."

Članak 28.
U člancima 42., 43. i 44. riječ: "općina" u svim padežima zamjenjuje se riječju: "kotar" u odgovarajućem padežu.
U članku 42., u stavku 3. riječi: "kontrole i zaštite graničnih prijelaza" zamjenjuju se
riječima: "osiguranja i kontrole prelaženja državne granice"

Članak 29.
U članku 45.. stavak 1. umjesto riječi: "općinu- stavlja se riječ: "kotar".
U stavku 2. riječ: "općine" zamjenjuje se riječju: "kotara", a riječi: "obavlja nadzor nad provođenjem" zamjenjuju se riječima: "obavještava Vladu o provođenju".
Stavak 3. briše se.

Članak 30.
U člancima 46. do 50. riječ: "općina" u svim padežima zamjenjuje se riječju: "kotar" u odgovarajućem padežu.

Članak 31.
U naslovu Glave VI.: "Imovina i financiranje općina s posebnim statutom" iza riječi: "općina" dodaju se riječi: "i kotareva".

Članak 32.
U člancima 51., 52. i 53., na svim mjestima, iza riječi: "općina" u svim padežima dodaju se riječi: "i kotareva" u odgovarajućim padežima.

Članak 33.
U članku 54., stavku I. iza riječi:"općine" dodaju se riječi: "i kotara".
U stavcima 2. i 3. iza riječi: "Skupština općine" stavlja se zarez i dodaju riječi "odnosno kotara"

Članak 34.
Iza članka 54. dodaje se novi članak 54a. koji glasi:
"Članak 54a.
Raspodjela imovine, prihoda i rashoda, između općina i kotara s posebnim statutom, uređuje se ugovorom između kotara i općina u njegovom sastavu."

Članak 35.
U članku 55, stavak 1. mijenja se i glasi:
"Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove financija nadzire zakonitost materijalnog, odnosno financijskog poslovanja kotara s posebnink statutom, odnosno općine u sastavu kotara".
U stavku 2. iza riječi: "općine" stavlja se zarez i dodaju riječi: "odnosno kotara".

Članak 36.
U članku 56., u stavcima 1. i 2. umjesto riječi: "općinama" stavljaju se riječi: "kotarevima".

Članak 37.
U članku 58., stavak 2. mijenja se i glasi:
"Dok se ne osnuje Sud za prava čovjeka na temelju ugovora između svih država nastalih na području bivše SFR Jugoslavije, ustanovljuje se Privremeni sud za prava čovjeka."
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
"Privremeni sud iz prethodnog stavka sastoji se od predsjednika i četiri člana koji su visokomoralnog karaktera i koji moraju posjedovati kvalifikacije što se traže za izbor u visoku sudsku službu ili su priznati pravni stručnjaci. Predsjednika i dva člana bira Predsjedništvo Europske zajednice iz reda državljana svojih članica, a dva člana bira Sabor Republike Hrvatske između svojih državljana."

Članak 38.
U članku 59. iza riječi: "općina" dodaju se riječi: "i kotar".

Članak 39.
Iza naslova Glave X. "Završne odredbe" dodaje se novi članak 61a. koji glasi:
"Članak 61a.
Kada su ovim Ustavnim zakonom opće zakonodavstvo i ovlasti predviđeni ili se primjenjuju na područjima koje on uređuje, ne smiju se primjenjivati na način koji bi narušavao osnovni sadržaj ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih ili etničkih zajednica ili manjina koja su zaštićena ovini Ustavnim zakonom."

Članak 40
U članku 62, stavak 2. briše se.

Članak 41.
Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda proćišćeni tekst Ustavnog zakona o ljudskim pravima i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj.

Članak 42.
Ovaj Ustavni zakon stupa na snagu kad ga proglase Društveno-političko vijeće, Vijeće općina i Vijeće udruženog rada Sabora Republike Hrvatske.
Uz priuzdržaj načela kodificiranih člancima 34.-38. Bečke konvencije o pravu ugovora iz 1949. godine, odredbe ovog Ustavnog zakona primjenjivat će se i tumačiti u skladu sa sporazumima koji su sklopljeni s Organizacijom ujedinjenih naroda.

Klasa : 016-02/91-01 /02
Zagreb, 8. svibnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća
Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.
Predsjednik Vijeća općina
Luka Bebić, dipl. ing., v. r.
Predsjednik Vijeća udruženog rada mr.
Ivan Matija, v. r.
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v. R.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti