POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - intervencije - uredba o dodacima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA
Na temelju članka 4. Uredbe o djelatnosti odgoja, obrazovanja, kulture, tehničke kulture i športa za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 55/91 ), donosim
NAREDBU
o jedinstvenom djelovanju službe zaštite spomenika kulture u Republici Hrvatskoj
I.
Radi zaštite interesa Republike Hrvatske, osobito u izvršavanju posebnih zadaća kojima je cilj zaštita spomenika kulture za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, te s time u svezi obnova ratom oštećenih spomenika kulture, uspostavlja se jedinstveno djelovanje službe zaštite spomenika kulture u Republici Hrvatskoj i uređuju odnosi službe zaštite s ustanovama u arhivskoj, muzejsko-galerijskoj i bibliotečnoj djelatnosti. .
II.
Jedinstveno djelovanje službe zaštite iz točke 1. ove naredbe ostvaruju Zavod za zaštitu spomenika kulture Ministarstva prosvjete, kulture i športa (u daljnjem tekstu: Zavod), svi regionalni. meduopćinski i općinski zavodi za zaštitu spomenika kulture, Gradski zavod za zaštitu i obnovu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba te restauratorski zavodi (u daljnjem tekstu: zavodi) Rad svih zavoda objedinjava Zavod.
III.
Posebne zadaće iz točke I. ove naredbe obavljaju i sve ustanove u arhivskoj, muzejsko-galerijskoj i bibliotečnoj djelatnosti (u daljnjem tekstu: ustanove u kulturi). Arhiv Hrvatske, Nacionalna i sveučilišna biblioteka i Muzejsko-dokumentacijski centar, kao matične organizacije, objedinjavaju rad arhivske, bibliotečne i muzejsko-galerijske djelatnosti, svaka unutar svoje djelatnosti.
IV.
U cilju djelotvornog i operativnog obavljanja zadaća zaštite spomenika kulture osnivaju se uredi kako slijedi:

  1. U sastavu Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Osijek uredi za zaštitu spomenika kulture sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Vukovaru. Slavonskoj Požegi i Daruvaru,
  2. U sastavu Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Zagreb ured za zaštitu spomenika kulture sa sjedištem u Sisku,
  3. U sastavu Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Rijeka uredi za zaštitu spomenika kulture sa sjedištem u Puli i Malom Lošinju,
  4. U sastavu Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Split ured za zaštitu spomenika kulture sa sjedištem u Hvaru. Posebnom odlukom Ministarstva prosvjete, kulture i športa utvrđuje se početak rada i nadležnosti, te ustrojstvo i djelokrug pojedinog ureda Način rada ureda pobliže uređuje direktor regionalnog zavoda svojim aktom.

V.
Zavodi i ustanove iz točke II. i III. ove naredbe, pored poslova koje obavljaju u skladu s postojećim pozitivnim propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama u oblasti zaštite spomenika kulture, obavljaju i slijedeće posebne zadaće:
- prikupljaju i dostavljaju Zavodu podatke i dokumentaciju o štetama uzrokovanim ratnim razaranjima na objektima i predmetima spomenika kulture;
- utvrđuju prioritet i provode sklanjanje i evakuaciju pokretnih spomenika kulture na području svoje djelatnosti i u svojem djelokrugu;
- obavljaju stručne poslove u svezi s popisom i procjenom ratnih šteta na objektima i predmetima spomenika kulture;
- obavljaju i druge poslove u svezi sa zaštitom spomenika kulture za koje se ukaže potreba zbog ratnog stanje ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, kao i zbog potreba obnove ratom oštećenih spomenika kulture.
VI.
Zavod pored poslova koje obavlja u skladu sa zakonom i međunarodnim konvencijama u oblasti zaštite spomenika kulture obavlja i slijedeće posebne zadaće:
- vodi centralnu i zbirnu evidenciju šteta prouzrokovanih ratnim razaranjima na spomenicima kulture i izrađuje izvješće o tome;
- obavlja povjerene stručne poslove na procjeni šteta od ratnih razaranja;
- utvrđuje i predlaže prioritete sanacije šteta od ratnih razaranja na spomenicima kulture i raspodjelu sredstava osiguranih za tu namjenu;
- skrbi da fondovi kulture ostvaruju utvrđene investicijske prioritete na sanaciji šteta i osiguravaju sredstva potrebna za njihovo izvršavanje:
- koordinira poslove na sklanjanju i evakuaciji pokretnih spomenika kulture i vodi centralnu evidenciju sklonjenih i evakuiranih spomeničkih fondova;
- izvješćuje i dostavlja nadležnim organima unutarnjih poslova, tužilaštva i sudova raspoložive podatke u svezi s nestalim i otuđenim pokretnim spomenicima kulture,kao i podatke o razaranjima i oštećenjima na spomenicima kulture;
- obavlja i druge poslove u svezi sa zaštitom spomenika kulture za koje se ukaže potreba zbog ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenošti Republike Hrvatske, kao i zbog potrebe obnove ratom oštećenih spomenika kulture.
VII.
Ravnatelji svih zavoda i ustanova u kulturi dužni su surađivati s obrambenim formacijama i institucijama, te ministarstvima i drugim državnim organima na republičkoj, regionalnoj i općinskoj razini glede zaštite i obnove oštećenih i ratom ugroženih spomenika kulture.
VIII.
U izvršavanju posebnih zadaća iz ove naredbe svi djelatnici zavoda iz točke II. i IV. te ustanova u Kulturi iz točke III. ove naredbe, dužni su bez odlaganja provoditi odluke, upute i naloge Zavoda kao i dostavljati mu potrebne informacije i dokumentaciju. Neizvršavanje posebnih zadaća iz ove naredbe povlači primjenu odredbi o odgovornosti djelatnika u skladu s općim aktima zavoda, te članka 14. stavka 1. i 2. Uredbe o djelstnosti odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture i športa za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske.
IX.
Ovlašćuje se direktor Zavoda da donese akte o načinu jedinstvenog djelovanja službe zaštite spomenika kulture kojima će se pobliže urediti međusobni odnosi u obavljanju posebnih zadaća utvrđenih ovom naredbom, kao i akte kojima će se pobliže urediti odnosi službe zaštite i ustanova u kulturi na provedbi ove naredbe.
X.
Ovisno o ukazanoj potrebi za hitno operativno izvršenje pojedinih posebnih zadaća iz ove naredbe direktor Zavoda imenuje posebne stručne ekipe. Aktom o imenovanju stručne ekipe pobliže še uređuju njihove zadaće predvidivo vrijeme za njihovo izvršenje, sjedište ekipe za vrijeme izvršavanja tih zadaća, financiranje, kao i drugi uvjeti potrebni za ostvarivanje posebnih zadaća.
XI.
Za izvršavanje posebnih zadaća iz ove naredbe i rad zavoda ravnatelji zavoda neposredno su odgovorni direktoru Zavoda. U izvršavanju posebnih zadaća iz ove naredbe, ravnatelji Arhiva, Hrvatske Nacionalne i sveučilišne biblioteke i Muzejsko-dokumentacijskog centra koordiniraju svoj rad s direktorom Zavoda. Regionalni i općinski zavodi obavljaju nadzor i koordiniraju rad na poslovima zaštite i spašavsnja kulturnih dobara svih ustanova iz arhivske, muzejsko-galerijske i bibliotečne djelatnosti, čija su sjedišta na području djelovanja tih zavoda.
XII.
Radi koordinacije i utvrđivanja posebnih zadaća, kojima je cilj zaštita kulturnih dobara za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske pri Zavodu se osniva operativno tijelo. Operativno tijelo čine predstavnik Ministarstva prosvjete, kulture i športa, predstavnik Arhiva Hrvatske, predstavnik Nacionalne i sveučilišne biblioteke i predstavnik Muzejsko-dokumentacijskog centra, te direktor Zavoda koji rukovodi operativnim tijelom Operativno tijelo za svoj rad neposredno je odgovorno ministru prosvjete, kulture i športa.
XIII.
Posebnim aktom Ministarstva prosvjete, kulture i športa propisat će se način osiguranja sredstava za provedbu ove naredbe.
XIV.
Za provedbu ove naređbe zadužuje se Zavod. Ovlašćuje se direktor Zavoda da u provođenju ove naredbe donosi pobliže instrukcije i upute.
XV.
Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 612-06/91-01-85
Urbroj : 532-03-3/4-91-02
Zagreb. 29. studenoga 1991.
Ministar prosvjete, kulture i športa akademik
Vlatko Pavletić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti