POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - internet stranice sa zakonima - zakon o zapošljavanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine". broj 39/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 13. siječnja 1992. godine donijela je
UREDBU
o iskazivanju i procjenjivanju protupravno oduzetih sredstava u drugim republikama i pokrajinama bivše SFR Jugoslavije.
Članak 1.
Ovom uredbom uređuje se način evidentiranja, procjenjivanja i bilančnog iskazivanja protupravno oduzetih sredstava i šteta nastalih zbog protupravno oduzetih sredstava pravnim osobama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u drugim republikama i pokrajinama bivše SFR Jugoslavije.
Članak 2.
Pod sredstvima u smislu članka 1. ove uredbe podrazumijevaju se sva sredstva pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, iskazana u bilančnoj i izvanbilančnoj evidenciji.
Članak 3.
Temeljem raspoložive dokumentacije, knjigovodstvene i druge evidencije, pravne osobe su dužne popisati protupravno oduzeta sredstva; koja se nalaze na teritoriju drugih republika i pokrajina bivše SFR Jugoslavije, sa stanjem 31. prosinca 1991.
Članak 4.
Na temelju popisa iz članka 3. ove uredbe, pravne osobe su dužne preknjižiti knjigovodstvene vrijednosti protupravno oduzetih sredstava s dosadašnjih računa financijskog knjigovodstva na račune:
- za poslovna sredstva na račun 047 - Ostala dugoročna poslovna ulaganja;
- za sredstva zajedničke potrošnje za potrebe stanovanja na račun 065 - Ostala potraživanja i plasmani po osnovi zajedničke potrošnje za potrebe stanovanja;
- za sredstva zajedničke potrošnje za druge potrebe na račun 075 - Ostala potraživanja s osnove zajedničke, potrošnje za druge potrebe;
- za ostala izvanposlovna sredstva na račun 082-Sredstva ostalih izvanposlovnih namjena.
Pravne osobe su dužne voditi sintetičku i analitičku evidenciju računa iz stavka 1. ovog članka po strukturi oduzetih sredstava.
Pravne osobe koje ne vode knjigovodstvo po odredbama Kontnog plana donesenog na temelju članka 8. Zakona o računovodstvu, preknjižavanje sredstava iz stavka 1. ovog članka provode na odgovarajuće račune iz kontnih planova po kojima vode knjigovodstvo.
Članak 5.
Oduzeta sredstva iz članka 3. ove uredbe iskazuju se u Aneksu računovodstvenog izvješća (Aneks br. 2), i to raščlanjeno na poslovna i neposlovna sredstva i po vrstama sredstava iskazanih na sintetičkim računima.
Aneks iz stavka 1. ovog članka je sastavni dio ove uredbe i pravne osobe ga predaju Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske u rokovima za predaju periodičnog i godišnjeg obračuna.
Članak 6.
Revalorizacija oduzetih sredstava iz članka 3. ove uredbe provodi se u skladu sa Zakonom o računovodstvu i tako revalorizirana vrijednost prenosi se na odgovarajuće račune iz članka 4. ove uredbe.
Članak 7.
Za oduzeta sredstva iz članka 3. ove uredbe za koja je propisana obveza obračuna amortizacije, ista se obračunava do konca mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem su sredstva oduzeta.
Zalihe iz članka 3. ove uredbe ne podliježu obvezi ispravka vrijednosti u smislu članka 54. Zakona o računovodstvu.
Potraživanja i financijska ulaganja iz članka 3. ove uredbe ne podliježu obvezi otpisa u smislu članka 50. stavka 7. Zakona o računovodstvu.
Članak 8.
Procjenu vrijednosti protupravno oduzetih sredstava i nastalih šteta u smislu članka 1. ove uredbe, pravne osobe obavit će na način i u roku utvrđenom propisom ministra financija.
Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su za procijenjenu vrijednost sredstava i nastalih šteta osigurati suglasnost Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske.
Članak 9.
Propis iz članka 8. stavka 1. ove uredbe, ministar financija donijet će u roku od 15 (petnaest) dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.
Članak 10.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se i na godišnji obračun za 1991. godinu.
Klasa: 406-09/92-01/01
Urbroj : 5030112-92-2
Zagreb, 14. siječnja 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r._ _____________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Vrst posla Operativni Osnovni Individualna partija Republika i Djelatnost u kojoj su
broj sjedišta račun općina u kojoj sredstva oduzeta
su sredstva
oduzeta
_ _____________________________
Naziv pravne osobe_ ______
Sjedište pravne osobe_ ____
Mjesto (republika i općina) u kojoj su sredstva oduzeta_______________________________
Šifra djelatnosti u kojoj su sredstva oduzeta________________________________________


ANEKS br. 2

ANEKS uz godišnji obračun za 1991. godinu o evidentiranim oduzetim sredstvima hrvatskim pravnim osobama u drugim republikama i pokrajinama

Iznosi: u 000 dinara
_ _____________________________
31. XII. 1991.
Redni Oznaka Revalorizirana Revalorizirana
broj Konto Vrsta oduzetih sredstava AOP nabavna sadašnja
vrijednost vrijednost
(bruto) (neto)
_ _____________________________
0 1 2 3 4 5
_ _____________________________
1. 047 UKUPNO ODUZETA
SREDSTVA (002+041) 001
2. A. ODUZETA POSLOVNA
SREDSTVA
(003 + 004 + 013 + 020 + 028
+ 032 + 038 + 039 + 040) 002
3. d.047 1. Nematerijalna ulaganja 003
4. d.047 2. Materijalna ulaganja (005 do 012)
5. d.047 2.1. Zemljište 005
6. d.047 2.2. Šume 006
7. d.047 2.3. Građevinski objekti 007
8. d.047 2.4. Oprema 008
9. d.047 2.5. Višegodišnji nasadi 009
10. d.047 2.6. Osnovno stado 010
11. d.047 2.7. Ostala sredstva za rad 011
12. d.047 2.8. Materijalna ulaganja u pripremi 012
13. d.047 3. Zalihe (014 do 019) 013
14. d.047 3.1. Materijala 014
15. d.047 3.2. Rezervnih dijelova 015
16. d.047 3.3. Sitnog inventara 016
17. d.047 3.4. Proizvodnje 017
18. d.047 3.5. Proizvoda 018
19. d.047 3.6. Robe 019
20. d.047 4. Dugoročna financijska
ulaganja (021 do 027) 020
21. d.047 4.1. Ulaganja u povezana poduzeća 021
22. d.047 4.2. Uložena sredstva u banke 022
23. d.047 4.3. Ostala uložena sredstva 023
24. d.047 4.4. Dani depoziti i kaucije 024
25. d.047 4.5. Ulaganja u vrijednosne papire 025
26. d.047 4.6. Krediti dani u zemlji 026
27. d.047 4.7. Ostala dugoročna
financijska ulaganja 027
28. d.047 5. Kratkoročna potraživanja iz
poslovanja (029+030+031) 028
29. d.047 5.1. Avansi, depoziti i kaucije 029
30. d.047 5.2. Kupci 030
31. d.047 5.3. Potraživanja iz zajedničkog
poslovanja 031
32. d.047 6. Kratkoročna financijska ulaganja
(033 do 037) 032
33. d.047 6.1. Ulaganja u povezana poduzeća 033
34. d.047 6.2. Ulaganja u banke 034
35. d.047 6.3. Uložena sredstva 035
36. d.047 6.4. Krediti 036
37 d.047 6.5. Ostala kratkoročna financijska
ulaganja 037
38. d.047 7. Ostala kratkoročna potraživanja 038
39. d.047 8. Vrijednosni papiri 039
40. d.047 9. Novčana sredstva 040

41. B) ODUZETA NEPOSLOVNA
SREDSTVA (042 do 044) 041
42. d.065 14. SZP stanovi i stambene zgrade 042
43. d.075 2. SZP dio za druge namjene 043
44. d.082 3. Sredstva ostalih izvanposlovnih
namjena 044

UPUTA ZA POPUNJAVANJE ANEKSA br. 2

1. Svaka pravna osoba u Republici Hrvatskoj kojoj su oduzeta (oteta) sredstva u drugim republikama i pokrajinama dužna je sastaviti poseban obrazac za svaku općinu u drugim republikama i pokrajinama u kojima su locirana oduzeta sredstva

2. Pri popunjavanju Aneksa-2 pravna osoba koja vodi knjigovodstvo po odredbama kontnog plana donesenog na temelju članka 8. Zakona o računovodstvu mora voditi računa, da iznos koji iskaže na r. br.1. Aneksa-2 bude jednak zbroju preknjiženih iznosa sa redo

- 047 Ostala dugoročna poslovna ulaganja
- 065 Ostala potraživanja i plasmani po osnovi zajedničke potrošnje za potrebe stanovanja
- 075 Ostala potraživanja s osnove zajedničke potrošnje za druge potrebe
- 082 Sredstva ostalih izvanposlovnih namjena.
Istu kontrolu, ali na odgovarajućim računima provode i pravne osobe koje ne vode knjigovodstvo po kontnom planu donesenom na temelju članka 8. Zakona o računovodstvu.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti