POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravno stajalište - uredba o procjeni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 6. Zakona o formiranju i korištenju sredstava solidarnosti za osiguravanje zaštite životnog standarda socijalno ugroženog stanovništva ("Narodne novine", broj 18/89), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. listopada 1992. godine donijela je

ODLUKU
o socijalnom minimumu

I. OPČE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se razina socijalnog minimuma, naknada za socijalni minimum, uvjeti za ostvarivanje naknade za socijalni minimum i sredstva za isplatu naknade za socijalni minimum.

II. RAZINA SOCIJALNOG MINIMUMA

Članak 2.
Razina socijalnog minimuma u smislu ove odluke utvrđuje se u odnosu prema minimalnoj plaći u Republici Hrvatskoj i iznosi:
- za jednočlano domaćinstvo 65% minimalne plaće,
- za dvočlano domaćinstvo 110% minimalne plaće.
- za tročlano domaćinstvo 145% minimalne plaće.
- za četveročlano domaćinstvo 170% minimalne plaće, a za domaćinstvo s više od četiri člana visina socijalnog minimuma utvrdena za četveročlano domaćinstvo uvećava se za svakog daljnjeg člana domaćinstva za 15% minimalne plaće.
Za svakog radno sposobnog člana domačinstva umanjuje se razina socijalnog minimuma utvrđenog u stavku 1. ovoga članka za 15% minimalne plaće.

Članak 3.
Pod osobom potpuno nesposobnom za privredivanje smatra se osoba čija je nesposobnost utvrdena prema Zakonu o socijalnoj zaštiti.

Članak 4.
Sredstva za isplatu naknade za socijalni minimum do razine socijalnog minimuma odredene člankom 2. ove odluke, osiguravaju se iz državnog proračuna, preko Republičkog fonda socijalne zaštite.
Općina može na teret vlastitih sredstava posebnom odlukom utvrditi višu razinu socijalnog minimuma od razine utvrdene člankom 2. ove odluke.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA SOCIJALNI MINIMUM

Članak 5.
Pravo na naknadu za socijalni minimum ima domaćinstvo, čiji su članovi državljani Republike Hrvatske, a:
- koje ne ostvaruje prihod do utvrdene razine socijalnog minimama,
- članovi kojeg osim kuće ili stana u kojem stanuju nemaju u vlasništvu drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan kao poseban dio zgrade ili kuću za odmor,
- članovi kojeg nemaju drugu imovinu hoja se može koristiti za uzdržavanje domaćinstva.

Članak 6.
Nema pravo na naknadu za socijalni minimum domaćinstvo, članovi kojeg obavljaju samostalnu gospodarsku ili profesionalnu djelatnost, kao i domaćinstvo koje ima u vlasništvu obradivo poljoprivredno zemljište u površini većoj od 2000 m2.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka pravo na naknadu za socijalni minimum može ostvariti poljoprivredno domaćinstvo koje prema utvrdenju nadležnog centra za socijalni rad, zbog starosti, invalidnosti ili bolesti svojih članova nije u mogučnosti obavljanjem poljoprivredne djelatnosti ostvariti prihode do razine socijalnog minimuma utvrdenog za odnosno domaćinstvo, a nije u mogućnosti davanjem zemljišta u zakup, ili drugim pravnim poslom ostvariti prihod do razine socijalnog minimuma.

Članak 7.
Nema pravo na naknadu za socijalni minimum radno sposobna nezaposlena osoba koja u vremenu od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva nije uredno prijavljena kod Zavoda za zapošljavanje, kao i koja ne prihvati ponudeni posao ili ponudenu prekvalifikaciju.
Nema pravo na naknadu za socijalni minimum radno sposobna nezaposlena osoba koja živi u zajednici s roditeljima, koji prema utvrdenju nadležnog centra za socijalni rad imaju povoljne materijalne mogućnosti.

Članak 8.
Pravo na naknadu za socijalni minimum domaćinstvo stječe od prvog dana idućeg mjeseca od podnošenja zahtjeva.
Pravo na naknadu za socijalni minimum traje dok domaćinstvo ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava.

Članak 9.
Dužnost je domaćinstva korisnika naknade za socijalni minimum prijaviti svaku promjenu činjenica, koje utječu na postojanje prava ili na visinu naknade nadležnom centru za socijalni rad, najkasnije u roku osam dana od nastanka promjene.

IV. PRIHODI DOMAČINSTVA

Članak 10.
Prihodi domaćinstva u smislu članka 5. ove odluke su prihodi koje članovi domaćinstva ostvare s osnove:

  1. radnog odnosa (plaća, naknada plaće i druga primanja s osnove radnog odnosa koje čine osnovicu za obračun poreza iz plaće radnika, te naknade troškova prehrane i regres za korištenje godišnjeg odmora),
  2. mirovinskog i invalidskog osiguranja (starosna, invalidska i porodična mirovina, zaštitni dodatak za mirovinu i drugi prihodi s te osnove osim prihoda koji su izuzeti ovom odlukom),
  3. novčane naknade za nezaposlenog radnika,
  4. doplatka za djecu,
  5. zaštite vojnih i civilnih žrtava rata (opskrbnina i doplatak za djecu).
  6. socijalne skrbi (stalna i privremena novčana pomoć),
  7. naknade plaća i druge novčane naknade pripadnika pričuvnog sastava Hrvatske vojske i pričuvnog sastava Ministarstva unutarnjih poslova,
  8. presuctenog iznosa za uzdržavanje člana domaćinstva koje je na osnovi Zakona o braku i porodičnim odnosima dužan plačati obveznik uzdržavanja koji nije član domaćinstva,
  9. subvencioniranja dijela troškova stanovanja,
  10. prihoda ostvarenog od imovine i drugih prihoda domaćinstva koji podliježu plačanju poreza.


Članak 11.
Kod utvrdivanja prihoda domaćinstva ne uzimaju se u obzir prihodi ostvareni na ime novčane naknade za tjelesno oštećenje, doplatak za pomoć i njegu, druga novčana i materijalna primanja koja nisu navedena u članku 10. ove odluke.
Prihod domačinstva utvrden prema članku 10. ove odluke umanjuje se za novčani iznos koji je po osnovi Zakona o braku i porodičnim odnosima član domaćinstva dužan plaćati za uzdržavanje osobe koja nije član tog domaćinstva.

V. DOMAČINSTVO U ODNOSU NA KOJE SE UTVRĐUJE RAZINA SOCIJALNQG MINIMUMA

Članak 12.
Domaćinstvom u smislu ove odluke smatra se zajednica života. privredivanja i trošenja članova porodice između kojih prema Zakonu o braku i porodičnim odnosima postoji medusobna obveza uzdržavanja, te djece uzete na uzdržavanje.
Djeca uzeta na uzdržavanje u srnislu stavka 1. ovog članka, su djeca bez roditelja, kao i djeca koja imaju roditelje koji ih ne uzdržavaju.

Članak 13.
U članove domaćinstva u smislu ove odluke ne ubraja se osoba koja se nalazi na redovnom obnašanju vojne obveze ili na izdržavanju kazne zatvora dužem od 30 dana, osoba koja je smještena u drugu obitelj ili ustanovu socijalne skrbi kao i osoba kojoj je u svezi sa školovanjem u cijelosti osiguran besplatan smještaj, prehrana, odjeća, obuća i drugo.

VI. VISINA NAKNADE ZA SOCIJALNI MINIMUM

Članak 14.
Visina naknade za socijalni minimum utvrđuje se kao razlika izmedu iznosa prosječnog mjesečnog prihoda domaćinstva ostvarenog u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje naknade za socijalni minimum i razine socijalnog minimuma utvrdenog za odgovarajuće domaćinstvo u članku 2. ove odluke.
Iznimno, naknadu za socijalni minimum može centar za socijalni rad u cijelosti ili djelomično odobriti u naravi.

Naknadu za socijalni minimum u naravi može odobriti centar za socijalni rad, kada utvrdi da se naknada u novcu ne koristi ili postoji velika vjerojatnost da se neće koristiti u svrhu podmirenja osnovnih životnih potreba.

Članak 15.
Domaćinstvo je dužno do 10. u mjesecu podnijeti nadležnom centru za socijalni rad podatke o prihodima domaćinstva o kojima ovisi postojanje prava i visina naknade.
Domaćinstvo koje u roku iz stavka 1. ovoga članka ne podnese podatke o prihodima domaćinstva gubi pravo na naknadu za socijalni minimum od prvog dana tekučeg mjeseca.

Članak 16.
Centar za socijalni rad na osnovi podataka o prihodima domaćinstva i razine socijalnog minimuma za tekući mjesec, utvrduje visinu naknade za socijalni minimum o čemu se domaćinstvo izvješćuje preko isplatnice.
Na zahtjev domaćinstva centar za socijalni rad donijet će rješenje u roku 8 dana od dana podnošenja zahtjeva

VII. EVIDENCIJA I IZVJEŠČA

Članak 17.
Centar za socijalni rad dužan je voditi evidenciju o korisnicima i sredstvima za naknadu za socijalni minimum.
Centar za socijalni rad na zahtjev Ministarstva rada i socijalne skrbi dostavljat će izvješća o ostvarivanju prava na naknadu za socijalni minimum.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.
U postupku za ostvarivanje prava na naknadu za socijalni minimum centar za socijalni rad primjenjuje odredbe
utvrdene Zakonom o socijalnoj zaštiti.
U svezi korištenja naknade za socijalni minimum primjenjuju se odredbe Zakona o socijalnoj zaštiti o naknadi štete.

Članak 19.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o korištenju sredstava solidarnosti za osiguravanje zaštite životnog standarda socijalno ugroženog stanovništva ("Narodne novine". broj 9/91).

Članak 20.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. listopada 1992. godine.

Klasa: 400-01/92-01/07
Urbroj: 5030104-92-1
Zagreb, 27. listopada 1992.

Potpredsjednik
Ivan Mllas, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti