POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - internet stranice sa propisima - odluka o donošenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 47. stavak 1. Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama ("Narodne novine", br. 61/91), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 6. veljače 1992. godine donijela je
ODLUKU
o osnivanju Zaklade "Kraljica Jelena"
I.
Pri Ministarstvu rada, socijalne skrbi i obitelji osniva se Zaklada "Kraljica Jelena" (u daljnjem tekstu: Zaklada) za financiranje socijalno-humanitarnih i drugih potreba utvrđenih zakonom. Sjedište Zaklade je u Zagrebu, Ulica baruna Trenka br. 6. Zaklada ima pečat okruglog oblika koji sadrži tekst: "Republika Hrvatska, Ministarstvo rada, socijalne skrbi i obitelji, Zaklada "Kraljica Jelena", Zagreb".
II.
U Zakladu izdvajaju se sredstva koja se ostvare priređivanjem igara na sreću od interesa za Republiku a služe za financiranje:
- socijalno-humanitarnih potreba,
- potreba i programa rada invalida,
- programa "Hrvatskog radiše" za samozapošljavanje,
- programa za zaštitu i druge potrebe djece i mladeži,
- priprema zaštite i spašavanje ljudskih života u nepogodama,
- rada s ovisnicima i
- poticanje razvitka športa. Zaklada može stjecati i druga sredstva, primati legate i na drugi način u skladu sa zakonom uvećavati sredstva Zaklade. Sredstva Zaklade vode se na posebnom računu.
III.
Sredstvima Zaklade raspolaže Komisija koju imenuje Vlada Republike Hrvatske u sastavu: potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske zadužen za društvene djelatnosti, kao predsjednik Komisije, i četiri člana koji se imenuju na prijedlog ministara nadležnih za financije, prosvjetu, kulturu i šport, rad, socijalnu skrb ii obitelj i zdravstvo. Administrativno-stručne i računovodstvene poslove za Zakladu obavlja Ministarstvo rada, socijalne skrbi i obitelji.
IV.
Sredstva Zaklade raspoređuju se prema namjenama utvrđenim u točki II. ove odluke u skladu s ovim pravilima:

 1. za program ostvarivanja socijalno-humanitarnih potreba 20-25%
 2. za program i potrebe organizacija invalida 10-15%
 3. za program "Hrvatskog radiše" za samozapošljavanje 20-25%
 4. za program ostvarivanzja zaštite i drugih potreba djece i mladeži 15-20%
 5. za pripreme i spašavanje ljudskih života u nepogodama 5- 10%
 6. za rad s ovisnicima 5-10%
 7. za poticanje razvitka športa 10-15%

V.
Komisija iz toćke III. ove odluke donosi godišnji financijski plan Zaklade. Financijskim planom Zaklade, u skladu s pravilima iz točke IV. ove odluke raspoređuju se sredstva za pojedine namjene. 'Naredbodavac za izvršenje financijskog plana Zaklade je predsjednik Komisije iz točke III. ove odluke.
VI.
Raspored sredstava na nosioce pojedinih programa aktivnosti obavlja Komisija iz točke III. ove odluke na osnovi programa ostvarivanja potreba koje se financiraju u sklopu pojedine namjene usuglašenih u ministarstvu nadležnom za područje u kojem se aktivnost ostvaruje.
VII.
Program ostvarivanja potreba iz točke VI. ove odluke mora sadržavati podatke o:

 1. vrsti, broju i opsegu potreba ostvarivanja kojih se osigurava u sklopu pojedine namjene sredstava,
 2. način ostvarivanja programa - aktivnosti, nosioce aktlvnosti, obuhvat osoba kojih se potrebe ostvaruju pojedinim programom i drugo,
 3. vrsti i iznosu troškova potrebnih za provođenje pojedinih programa,
 4. svrsi i ciljevima koji se žele ostvariti provođenjem pojedinog prograrna,
 5. druge podatke na osnovi kojih se može utvrditi postojanje potreba i njihov opseg, očekivane efekte i opravdanost planiranih troškova za provođenje pojedinog programa

VIII.
Korisnici sredstava Zaklade dostavljaju Komisiji iz točke III. ove odluke zahtjeve za financiranje godišnjeg programa do kraja listopada tekuće godine za narednu godinu. Iznimno od stavka 1. ove točke korisnici sredstava zahtjeve i programe za 1992. godinu mogu podnijeti do kraja ožujka 1992. godine.
IX.
Svi korisnici sredstava Zaklade dužni su najmanje jednom godišnje podnijeti izvješće Komisiji iz točke III. ove odluke o ostvarivanju programa i o utrošku dobivenih sredstava prema namjeni za koju su dana. Komisija iz točke III. ove odluke dužna je o ostvarivanju sredstava Zaklade, te o rasporedu i korištenju tih sredstava za financiranje potreba prema namjenama iz točke II. ove odluke podnositi izvješće Vladi Republike Hrvatske najmanje dvaput godišnje, te zaključni račun Zaklade.
X.
Sredstva Zaklade koja se raspoređuju na osnovi ove odluke doznačuju se korisnicima kvartalno, a konačan obračun i doznaka raspoređenih sredstava obavlja se na osnovi zaključnog računa Zaklade za godinu za koju se sredstva raspoređuju.
XI.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 550-01/92-01/02
Urbroj : 5030104-92-1
Zagreb, 6. veljače 1992.
Predsjednik
dr Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti