POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - internet pregled propisa - pravilnik o manipulaciji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. 7akona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora RepubIike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 6. veljače 1992. godine donijela je
UREDBU
o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
Članak 1.
U Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine". broj 27/91) u članku 3. točka 1. se briše, a točke 2. i 3. postaju točke 1. i 2.
Članak 2.
U stavku 2. članka 4. riječ "jedne" zamjenjuje se riječju "dvije", a riječ "dvije" zamjenjuje se rijećju "jedne".
Članak 3.
U stavku 2 članka 7. riječi "godina dana" zamjenjuju se riječima "dvije godine".
Članak 4.
U stavku 1. članka 10. iza točke 4. dodaje se zarez i nova točka 5. koja glasi: "5. opći popust".
Članak 5.
U stavku 1. članka 13. iz alineje 4. briše se točka i dodaje se nova alineja 5. koja glasi: "- 30% kada stan kupuje supružnik ili malodobno dijete (usvojenik) stanara koji je poginuo u obrani suverene Republike Hrvatske ili je smrtno stradao kao žrtva u tim oružanim sukobima." Stavak 2. mijenja se i glasi: "Popust prema alinejama 1.-4. stavka 1. ovog članka može iznositi najviše 50% u slučaju isplate cijene stana odjednom odnosno 35% u slučaju otplate, a kada se primjenjuje alineja 5. najviše 80% u slučaju isplate cijene stana odjednom, odnosno 65% u slučaju obročne otpl'ate". Stavak 5. briše se. Stavak 6. postaje stavak 5.
Članak 6.
U stavku 2. članka 12. riječi "Fakultet građevinskih znanosti" zamjenjuje se riječima "Institut građevinarstva Hrvatske".
Članak 7.
Iza članka 13. dodaju se novi članci 13a: i 13b. koji glase:
"Članak 13a.
Opći popust koji se priznaje kupcu iznosi 30% cijene utvrđene prema članku 10. stavak 1. točka 1.- 4. ovog zakona.
Članak 13b.
Malodobno dijete čija su oba roditelja poginula u obrani suverene Republike Hrvatske ili su smrtno stradali kao žrtve u tim oružanim sukobima, ima pravo na popust u visini 100% cijene stana utvrđene prema članku 10. stavak 1. točka 1. i 2. ovog zakona. U slučaju iz stavka 1. ovog članka malodobno dijete nema pravo na povrat vlastitih sredstava koja je stanar uložio u stan."
Članak 8.
Stavak 1. članka 17. mijenja se i glasi: "Rok obročne otplate ne može biti duži od :32 godine, a visina godišnjeg obroka ne može biti manja od 1,2% zbroja vrijednosti iz točke 1. i 2. stavka 1. članka 10. ovog zakona."
Članak 9.
U točki 1. stavka 1. članka 24. iza rečenice "za pribavljanje stanova za preseljenje stanara iz stanova n privatnom vlasništvu", dodaju se riječi "te za preseljenje stanara kojima su stanovi srušeni u oružanim sukobima", a riječi za nadoknadu stanarima - građanskim osobama kod kupnje stana iz stambenog fonda Jugoslavenske narodne armije" brišu se.
Članak 10.
Članak 25. mijenja se i glasi: "Novac ostvaren prodajom stanova koje prodaju poduzeća ili druge pravne osobe, osim općine odnosno grada, koristi se:
- 20% za dodjelu nepovratne pripomoći za otplatu kamata stambenih kredita i za kreditiranje pod povoljnim uvjetima pribavljanja stanova za potrebe svojih radnika;
- 30% za izgradnju i popravak građevinskih objekata srušenih ili oštećenih u oružanom sukobu;
- 35% za izvršavanje programa općina odnosno grada iz članka 24. ovog zakona;
- 15% prema odluci prodavatelja. Novac iz alineje 2. stavka 1. ovog članka doznačuje se Fondu za izgradnju i popravak građevinskih objekata srušenih ili oštećenih u oružanom sukobu osnovanom pri Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti, a novac iz alineje 3. stavka 1. ovog članka doznačuje se općini odnosno gradu."
Članak 11.
Iza članka 25. dodaju se novi članci 25a. i 25b. koji glase:
"Članak 25a.
Prodavatelj stana na kome je u oružanom sukobu nastala šteta veća od 10% njegove građevinske vrijednosti nije dužan doznačiti novac iz alineje 2. stavka 1. članka 25. ovog zakona Fondu iz stavka 2. članka 25. ovog zakona, već ga je dužan koristiti prvenstveno za obnovu tog stana.
Članak 25b.
Visinu štete iz Članka 25a. ovog zakona utvrđuje sudski vještak prema količini oštećenih elemenata primjenom cijene elemenata objavljenih u Biltenu u standardnoj kalkulaciji radova u visokogradnji koji objavljuje Institut građevinarstva Hrvatske, a koji je korišten kod utvrđivanja građevinske vrijednosti dotičnog stana."
Članak 12.
U stavku 1. članka 28. riječ "jedne" zamjenjuje se riječju "dvlje".
Članak 13.
Članak 29. briše se.
Članak 14.
Iza članka 31. dodaje se novi članak 31a. koji glasi: "Članak 31a. Fond u stambenom gospodarstvu dužan je na zahtjev prodavatelja ili kupca omogućiti korištenje podataka bitnih za prodaju stana (zapisnik o bodovanju stana, površine stambenih i poslovnih prostora u zgradi i sl.)."
Članak 15.
U Članku 33. iza riječi "24" briše se točka, dodaje zarez i riječi "25. i 25a.".
Članak 16.
Iza članka 33. dodaje se novi članak 33a. koji glasi:
"Članak 33a.
Novčanom kaznom od 10.000 do 25.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba fonda u stambenom gospodarstvu ako ne postupi prema odredbi članka 31a. ovog zakona".
Članak 17.
Od dana stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o korištenju sredstava ostvarenih prodajom stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 56/91 ).
Članak 18.
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 370-01 /92-03/06
Urbroj : 5030112-92-6
Zagreb, 7. veljače 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti