POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravno gledište - odluka o neprimjenjivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 42. stava 2. Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske (Narodne novine broj 71/91") Savjet Narodne banke Hrvatske donosi

ODLUKU
o načinu obavljanja kontrole i mjerama prema bankama i drugim financijskim organizacijama

I.
Ovom odlukom propisuje se način i uvjeti obavljanja kontrole provedbe mjera monetarne i devizne politike i propisa kojima su uređeni: devizno poslovanje i kreditni odnosi s inozemstvom, te vrste, rokovi i postupak poduzimanja mjera prema bankama i drugim financijskim organizacijama (u daljem tekstu banka) koje se ne pridržavaju tih propisa u svom poslovanju.

II.
Kontrolu primjene propisa u poslovanju banaka na području Republike Hrvatske, u smislu ove odluke, obavlja Narodna banka Hrvatske:

  1. pregledom izvještaja i druge dokumentacije koju su banke, prema propisima, obavezne dostavljati, te dokumentacije kojom raspolaže Narodna banka Hrvatske;
  2. neposrednim pregledom poslovnih knjiga i dokumentacije za korištenje kredita od Narodne banke Hrvatske, te knjigovodstvene i ostale dokumentacije u banci.

Pri obavljanju kontrole u banci, Narodna banka Hrvatske može pregledati:
- odgovarajuću dokumentaciju kod poduzeća i drugih domaćih osoba-sudionika u vanjskotrgovačkom i deviznom poslovanju i kreditnim odnosima s inozemstvom;
- poslovne knjige i drugu dokumentaciju krajnjih korisnika kredita.

III.
Od dana kada Narodna banka Hrvatske na tenkelju kontrole, iz točke II. pod 1) ove odluke, utvrdi da se banka nije pridržavala propisa, dužna je odmah, a najkasnije u roku od tri radna dana od dana utvrđivanja neurednosti, sastaviti zapisnik i dostaviti ga banci.
Banka može staviti primjedbe na nalaz u zapisniku o obavljenoj kontroli u roku od tri radna dana od dana primitka zapisnika.
Narodna banka Hrvatske obavezna je, istovremeno, od dana izrade zapisnika, odnosno utvrđivanja neurednosti, donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva banke za kupnju prenosivih vrijednosnih papira i odobravanje kredita, ako takav zahtjev postoji, do donošenja rješenja u redovnom postupku.

IV.
Prilikom obavljanja neposredne kontrole u banci, Narodna banka Hrvatske dužna je obaviti i kontrolu točnosti izvještaja i druge dokumentacije, iz točke II. pod 1) ove odluke, koju je banka dostavila Narodnoj banci Hrvatske. U zapisnik o obavljenoj kontroli banke unose se i nalazi utvrđeni tom kontrolom.
Nakon obavljene neposredne kontrole u banci, iz točke II pod 2) ove odluke, Narodna banka Hrvatske dužna je odmah, a najkasnije u roku od sedam radnih dana od dana završetka kontrole, sastaviti zapisnik o nalazima kontrole i dostaviti ga banci.
Ako se pri obavljanju neposredne kontrole u banci obavi i pregled dokumentacije kod poduzeća i drugih domaćih osoba, iz točke 11. ove odluke, u zapisnik o obavljenoj kontroli banke unose se i nalazi utvrđeni tim pregledom.
Na nalaze u zapisniku o obavljenoj kontroli banka može staviti primjedbe u roku od pet radnih dana od dana primitka zapisnika.

V.
Ako je banka u roku za primjedbe osnovano osporila nalaze u zapisniku i za to dostavila dokaze iz kojih se može utvrditi da se banka držala propisa, Narodna banka Hrvatske donijet će rješenje o obustavi postupka kontrole, u kojem će navesti razloge obustave tog postupka.

VI.
Ako je banka, tijekom kontrole ili naknadno, prije donošenja rješenja otklonila neurednosti utvrđene kontrolom i o tome Narodnoj banci Hrvatske dostavila odgovarajuće dokaze, Narodna banka Hrvatske, posebnim rješenjem, izriče prema banci mjere, predviđene Uredbom o Narodnoj banci Hrvatske, u trajanju od 10 dana.

VII.
Ako banka nije u roku dostavila primjedbe na nalaze u zapisniku ili primjedbama nije osnovano osporila nalaze ili nije opravdala zašto dostavljeni izvještaji i podaci nisu izrađeni na temelju ažurnih i urednih knjigovodstvenih podataka, odnosno zašto nisu dostavljeni u roku, Narodna banka Hrvatske dužna je u roku od tri radna dana od dana primitka primjedaba odnosno od proteka roka za njihovu dostavu donijeti rješenje kojim se izriču mjere prema banci i utvrđuje rok za usklađivanje poslovanja s propisima i ujedno staviti izvan snage rješenje iz točke III. ove odluke.
Narodna banka Hrvatske rješenjem izriče prema banci slijedeće mjere:
- obustavu kupnje vrijednosnih papira i obustavu kreditiranja;
- ograničenje porasta plasmana na dan primitka rješenja, odnosno iznad dopuštenog porasta plasmana;
- prijedlog za suspenziju osoba, koje su prema normativnim aktima banke odgovorne za poslove kod kojih su utvrđene neurednosti do okončanja postupka utvrdivanja njihove odgovornosti.
Ove mjere poduzimaju se prema banci u trajanju od 10 do 30 dana.

VIII.
Ukoliko banka nije postupila prema odredbama rješenja iz točke VII. ove odluke, Narodna banka Hrvatske obavezna je, u roku od tri radna dana od dana proteka roka za dostavu izvješća banke, donijeti rješenje u kojem može, pored mjera izrečenih u rješenju iz točke VII ove odluke, izreči dodatne mjere:
- obustavu plaćanja u inozemstvo, osim plaćanja po dospjelim inozemnim kreditima i konvencijskim obvezama;
- ograničenje zaduživanja u inozemstvu i
- podnijeti prijedlog da se rukovodeći radnik smijeni sa dužnosti.
Mjere iz rješenja ove točke, primjenjuju se prema banci u trajanju od 30 do 60 dana od dana primitka rješenja, ovisno o vrsti nepravilnosti utvrđene kontrolom i roku potrebnom za uklanjanje te nepravilnosti.
Ako banka nije ovlaštena za poslove platnog prometa s inozemstvom, odnosno za poslove platnog prometa i kreditne poslove s inozemstvom, Narodna banka Hrvatske, rješenje iz ove točke dostavit će i banci preko koje banka, prema kojoj su izrečene mjere, obavlja te poslove.

IX.
Kod izricanja mjera prema bankama u rješenju, potrebno je navesti slijedeće:
- pod mjerama obustave kreditiranja i kupnje vrijednosnih papira kod Narodne banke Hrvatske, razumijeva se, da banka ne može podnositi nove zahtjeve za korištenje kredita kod Narodne banke Hrvatske, a da već korištene kredite vraća u rokovima dospijeća;
- pod mjerom ograničenja opsega plasmana razumijeva se da banka ne može povećati plasmane iznad stanja na dan primitka rješenja. Ako su propisani dopušteni okviri plasmana banaka, a zatečeno stanje je iznad tih dopuštenih okvira, rješenjem će se naložiti banci da svoje plasmane svede na dopuštenu razinu. Rješenjem o izricanju mjere ograničenja porasta plasmana, Narodna banka Hrvatske obvezat će banku da Narodnoj banci Hrvatske dostavi posebnu bilancu o stanju plasmana na dan primitka rješenja;
- pod mjerom zabrane odobravanja kredita i drugih plasmana razumijeva da banka ne može odobravati nove kredite i druge plasmane kao ni obnavljati dospjele kredite i druge plasmane koji se vode na računima navedenih u Odluci o metodologiji utvrđivanja ukupnih plasmana banaka. Pod plasmanima banaka, u smislu ove Odluke, razumijevaju se i međubankarski krediti;
- pod mjerama obustave plaćanja u inozemstvu, osim plaćanja po dospjelim inozemnim kreditima i konvencijskim obvezama, razumijeva se da banka ne može obavljati tekuća plaćanja u inozemstvu niti otvarati nove akreditive;
- pod mjerom iz stava 4. ove točke ne razumijeva se plaćanje banke prema inozemstvu po osnovu likvidacije ranije otvorenih akreditiva;
- pod mjerom ograničenja zaduženja u inozemstvu razumijeva se da banka ne može uzimati nove kredite ni kreditne linije od inozemnih banaka niti izdavati nove garancije i druge oblike jamstva prema inozemstvu.

X.
Ako je Narodna banka Hrvatske, izrekla prema banci mjere iz točke VII. i VIII. ove odluke i zbog ne podmirivanja dospjelih obveza prema Narodnoj banci Hrvatske, dužna je, istovremeno s donošenjem rješenja iz točke III. ove odluke, donijeti i rješenje kojim će utvrditi da je danom donošenja tog rješenja nastala nelikvidnost banke, te da banka od tog dana ne može odobravati kredite i davati garancije i obavljati plaćanje a svojeg žiro-računa, osim plaćanja po osnovi štednih uloga i tekućih računa građana u dinarima i deviznih štednih uloga i deviznih računa gradana.
Primjerak rješenja iz stava 1. ove točke Narodne banke Hrvatske dužna je odmah dostaviti banci, nadležnoj organizacijskoj jedinici Službe društvenog knjigovodstva i Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske.
Kada Narodna banka Hrvatske, na temelju raspoloživih podataka, utvrdi da je banka podmirila svoje dospjele obveze prema Narodnoj banci Hrvatske, dužna je donijeti rješenje kojim će utvrditi da je banka prestala biti nelikvidna i obustaviti primjenu mjera iz stavka 1. ove točke.
Primjerak rješenja iz stavka 3. ove točke Narodna banka Hrvatske dužna je odmah dostaviti banci, nadležnoj organizacijskoj jedinici Službe društvenog knjigovodstva i Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske.

XI.
Ako banka po izrečenim mjerama i u utvrđenim rokovima ne osigura zakonito poslovanje, iz rješenja na osnovu točke VII. i VIII. ove odluke, Narodna banka Hrvatske dužna je donijeti rješenje kojim će, poduzeti mjere:
- naplate svih svojih potraživanja od te banke;
- oduzimanja ovlaštenja za obavljanje devizno-valutnih poslova u zemlji, za obavljanje poslova platnog prometa i kreditnih poslova s inozemstvom i zabrane svih poslova po osnovi tih ovlašćenja, odnosno likvidirati sve račune u inozemstvu, kao i druge mjere po zakonu.
Za izvršenje ovog rješenja banci se određuje rok od 60 dana.

XII.
Za vrijeme djelovanja mjera iz točke VII., VIII. i X. ove odluke banka može iznimno koristiti kod Narodne banke Hrvatske kredite za održvanje dnevne likvidnosti i poseban kredit po štednim ulozima i tekućim računima građana u skladu sa važećim propisima.
Za vrijeme djelovanja mjera iz točke XI. ove odluke banka može iznimno koristiti kod Narodne banke Hrvatske poseban kredit po štednim ulozima i tekućim računima građana u skladu sa važečim propisima.

XIII.
Ako banka ne postupa u skladu s propisima kojima se uređuje rad deviznog tržišta, Narodna banka Hrvatske će prema toj banci poduzeti mjeru obustave plaćanja u inozemstvu, osim plaćanja po dospjelim inozemnim kreditima i konvencijskim obvezama u trajanju od 10 do 60 dana od dana primitka rješenja, ovisno o vrsti nepravilnosti utvrđenoj kontrolom i roku potrebnom za otklanjanje te nepravilnosti.

XIV.
Narodna banka Htvatske će, zavisno od potrebe, donijeti upute za primjenu ove odluke.

XV.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o načinu obavljanja kontrole i mjerama prema bankama i drugim financijskim organizacijama ("Službeni list SFRJ", broj 36/91 i 58/91).

XVI.
Ova odluka stupa ne snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 27/92
Zagreb, 30. travnja 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
Ante Čičin-Šain, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti