POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravni ured - uredba o namjenskim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO RADA, SOCIJALNE SKRBI I OBITELJI

Na temelju članka 22. Zakona o zapošljavanju stranaca ("Narodne novine", broj 19/92) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", broj 16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90, 47190 i 53a/91). ministar rada, socijalne skrbi i obitelji donosi

UPUTSTVO
za izdavanje radnih dozvola strancima

1. Ovim uputstvom utvrduje se način za podnošenje zahtjeva radi dobivanja radne dozvole za rad stranaca na području Republike Hrvatske, te propisuju obrasci za podnošenje zahtjeva.

2. Radne dozvole strancima za rad u Republici Hrvetskoj na temelju članka 2. Zakona o zapošljavanju stranaca ("Narodne novine", broj 19/92 - u daljnjem tekstu: Zakon). izdaje Zavod za zapošljavanje - Središnja služba Zagreb, a na temelju podnijetog zahtjeva organizacije odnosno poslodavca (u daljnjem tekstu: poslodavac) ili stranca.
Zahtjev se podnosi Zavodu za zapošljavanje - Središnja služba Zagreb putem nadležne područne službe Zavoda za zapošljavanje.
Poslodavac podnosi zahtjev za izdavanje radne dozvole za rad stranca nadležnoj područnoj službi Zavoda za zapošljavanje prema mjestu sjedišta organizacije odnosno poslodavca.
Stranac koji ima odobreno trajno nastanjenje podnosi zahtjev za izdavanje osobne radne dozvole nadležnoj područnoj službi Zavoda za zapošljavanje prema mjestu prebivališta stranca.
Stranac kojem je izdana poslovna viza podnosi zahtjev za izdavanje osobne radne dozvole nadležnoj područnoj službi Zavoda za zapošljavanje prema mjestu sjedišta poslodavca odnosno mjestu boravka stranca.

3. Zahtjev za izdavanje radne dozvole za red strancu koji ima odobren produženi boravak u Republici Hrvatskoj na temelju članka 7. Zakona, podnosi poslodavac na obrascu S- 1.

4. Stranac koji ima odobreno trajno nastanjenje u Republici Hrvatskoj podnosi zahtjev na temelju članka
5. Zakona za izdavanje osobne radne dozvole na Obrascu S-1. U tom slučaju ne popunjavaju se podaci o poslodavcu.

5. Stranac kojem je izdana poslovna viza dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje osobne radne dozvole.
Uz zahtjev stranac mora priložiti dokaze iz kojih je vidljivo da će na području Republike Hrvatske obavljati djelatnosti predviđene u članku 9. Zakona, na Obrascu S-1.

6. Na temelju stavka 3. članka 1. Zakona ne smatraju se strancima Hrvati sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva, ako kod podnošenja zahtjeva za izdavanje radne
knjižice, izjave da su hrvatske nacionalnosti i to dokažu ispravama koje su pretpostavke i uvjet za stjecanje hrvatskog državljanstva.

7. Strancu koji ima status izbjeglice u skladu s posebnim propisima na temelju članka 10. Zakona. Zavod za zapošljavanje izdat će osobnu radnu dozvolu i upisati ga u evidenciju tražitelja zaposlenja pri Zavodu za zapošljavanje kod područne službe nadležne prema mjestu boravka izbjeglice.

8. Poslodavac podnosi zahtjev za izdavanje radne dozvole za stranca s kojim zaključuje ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova u skladu s člankom 15. Zakona, na Obrascu S-1.

9. Poslodavac podnosi zahtjev za izdavanje radne dozvole za sezonsko zapošljavanje stranaca, temeljem članka 16. Zakona, na Obrascu S-1.

10. Na temelju stavka 2. članka 18. Zakona poslodavac je dužan u roku 60 dana od stupanja na snagu Zakona podnijeti zahtjev za izdavanje radne dozvole.
Poslodavac je dužan podnijeti zahtjev pojedinačno za svakog zaposlenog stranca koji nema boravak u Republici Hrvatskoj (dnevna radna migracija), na Obrascu S-1.

11. Na temelju stavka 3. članka 18. Zakona poslodavac je dužan u roku od 60 dana od stupanja na snagu Zakona podnijeti zahtjev za izdavanje radne dozvole.
Poslodavac je dužen podnijeti zahtjev pojedinačno za svakog stranca koji ima odobrenje za trajno nastanjenje u Republici Hrvatskoj na Obrascu S-1.

12. Ako poslodavac ne podnese zahtjev za izdavanje radne dozvole·u predviđenom roku od 60 dana od stupanja na snagu Zakona, zahtjev za izdavanje radne dozvole može podnijeti zaposleni stranac u roku 30 dana po isteku roka iz stavka 2. i 3. članka 18. Zakona, na Obrascu S-1.

13. Poslodavci su dužni obavještavati Zavod za zapošljavanje o svakom zasnivanju radnog odnosa sa strancem na Obrascu S-2 (Prijava o zaposlenju stranca).

14. Poslodavci su dužni obavještavati Zavod za zapošljavanje o svakom prestanku radnog odnosa sa strancem na Obrascu S-3 (Prijava o prestanku rada stranca).

15. Obrasci S-1, S-2, S-3 s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovo uputstvo i čine njegov sastavni dio.

16. Ovo uputstvo stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 112-01/92-01/04
Urbroj : 524-03/ 1-92-3
Zagreb, 8. travnja 1992.

Ministar rada, socijalne skrbi i obitelji
Bernardo Jurlina, v. r


_ ____________________________
REPUBLIKA HRVATSKA OBRAZAC S-1
MINISTARSTVO RADA, SOCIJALNE SKRBI I OBITELJI
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
PODRUČNA SLUŽBA _____________________________

ZAHTJEV
za izdavanje radne dozvole strancu koji ima odobrenje za
1. produženi boravak; 2. trajno nastanjenje; 8. nema boravka (dnevna radna migracija); 4. boravak stranca s poslovnom vizom u Republici Hrvatskoj

1. PODACI O ORGANIZACIJI ILI POSLODAVCU
_ ____________________________

1. Naziv organizacije ili poslodavca____________________________________________________

2. Sjedište i adresa_ _____________

3. Registarski broj u Republičkom fondu___________________ 4. Šifra djelatnosti__________
zdravstvenog osiguranja i zdravstva podnositelja
Hrvatske

5. Razdoblje za koje se zahtjeva radna dozvola od _________________ do___________________

6. Naziv radnog mjesta_ _________

7. Sezonsko zapošljavanje DA NE 8. Privremeni i povremeni DA NE
poslovi
_ ____________________________

2. PODACI O STRANCU
_ ____________________________

1. Prezime_________________________________ 2. Ime________________________________

3 Ime jednog od roditelja_____________________ 4. Datum rođenja_______________________

5. Spol M Ž 6. Mjesto i zemlja rođenja________________

7. Narodnost_______________________________ 8. Državljanstvo________________________

9. Adresa boravka ili prebivališta u
Republici Hrvatskoj_ ___________

10. Šifra i naziv zanimanja ___________________ ____________________________________

11. Stručna sprema ______________ 12. U radnom odnosu DA NE
_ ____________________________

3. VAŽEĆA ISPRAVA
_ ____________________________

1. Vrsta isprave_____________________________ 2. Broj ________________________________

3. Izdana dne _____________________________ 4. Vrijedi do ___________________________

5. Izdana od_______________________________ 6. Mjesto i država________________________

7. Do kada vrijedi boravak u
Republici Hrvatskoj_________________________ ______________________________________
_ ____________________________

______________________ ____________________________
Mjesto i datum (Podnositelj zahtjeva)

(M.P.)

Prilozi:

  1. Obrazloženje o potrebi zapošljavanja stranca - Ugovor o radu - Zahtjev za privremene i povremene poslove
  2. Folokopija putovnice - Fotokopija osobne karte za strance - ostalo
  3. Odobrenje za produženi boravak - Odobrenje o Trajnom nastanjenju - Poslovna viza_ ____________________________
REPUBLIKAHRVATSKA OBRAZAC S-2
MINISTARSTVO RADA, SOCIJALNE SKRBI I OBITELJI
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE - SREDIŠNJA SLUŽBA


PRIJAVA O ZAPOSLENJU STRANCA


1. PODACI O PODNOSITELJU PRIJAVE
_ ____________________________

1. Naziv organizacije ili poslodavca____________________________________________________

2. Sjedište i adresa_ _____________

3. Registarski broj u Republičkom fondu
zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ___________________________________________

4. Šifra djelatnosti _ _____________
_ ____________________________

2. PODACI O STRANCU
_ ____________________________

1. Prezime____________________________________ 2. Ime______________________________

3. Ime jednog od
roditelja______________________________________ 4. Datum rođenja ____________________

5. Datumzaposlenja ____________________________

6. Vrijeme zaposlenja: 1. neodređeno 2. određeno 3. sezonski 4. privremeni i povremeni poslovi

7. Prijavljen Zavodu za zapošljavanje DA NE
_ ____________________________

_________________________ ________________________________
(Mjesto i datum) (potpis podnositelja prijave)

(M.P.)


UPUTE
Poslodavci su dužni obavještavati Zavod za zapošljavanje o svakom osnivanju radnog odnosa sa strancem na Obrascu S-2 (Prijava o zaposlenju stranca)._ ____________________________
REPUBLIKAHRVATSKA OBRAZAC S-3
MINISTARSTVO RADA, SOCIJALNE SKRBI I OBITELJI
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE - SREDIŠNJA SLUŽBA


PRIJAVA O PRESTANKU RADA STRANCA


1. PODACI O PODNOSITELJU PRIJAVE
_ ____________________________

1. Naziv organizacije ili poslodavca___________________________________________________

2. Sjedište i adresa_ _____________

3. Registarski broj u Republičkom fondu
zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske___________________________

4. Sifra djelatnosti _______________________________
_ ____________________________

2. PODACI O STRANCU
_ ____________________________

1. Prezime__________________________________ 2. Ime________________________________

3. Ime jednog od
roditelja ___________________________________4. Datum rođenja ________________________

5. Datum prestanka rada_____________________

6. Temelj prestanka rada__________________________________________________ _________
_ ____________________________

________________________ _______________________________
(Mjesto i datum) (potpis podnositelja prijave)

(M.P.)


UPUTE
Poslodavci su dužni obavješ(avati Zavod za zapošljavanje o Svakom prestanku radnog odnosa sa strancem na Obrascu S-3 (Prijava o prestanku rada stranca).


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti