POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravni ugovori i zakoni - naputak o provođenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. listopada 1992. godine, donijela je

UREDBU
o osnivanju poduzeća "lmostroj Imotski"

Članak 1.
Osniva se poduzeće "lmostroj Imotski", za strojogradnju i kovinopreradivaćku proizvodnju te namjensku proizvodnju za potrebe Hrvatske vojske.
Tvrtka poduzeća je "lmostroj Imotski" d. o. o. sa sjedištem u Imotskom. Glavina Donja b.b.
Poduzeće je u vlasništvu Republike Hrvatske,

Članak 2.
Sredstva za početak i rad Poduzeća osiguravaju se:
- iz sredstava "lmostroj", poduzeća za strojogradnju i kovinopreradivaćku proizvodnju, p. o. - Imotski, Glavina Donja b.b.
- visina osnivaćkog kapitala "lmostroja Imotski" iznosi 2.192.918.252 HRD.

Članak 3.
Sredstva za obavljanje djelatnosti osiguravaju se iz prihoda od cijena za pružene usluge tijelima državne vlasti i domaćim i stranim osobama, te drugih izvora u skladu s važećim propisima.

Članak 4.
Djelatnost "Imostroja Imotski" je:
- namjenska proizvodnja za potrebe Hrvatske vojske.

Članak 5.
Organ upravljanja u Poduzeću je Upravni odbor:
Upravni odbor ima sedam članova od kojih četiri imenuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva obrane i Ministarstva industrije, brodogradnje i energetike, a tri biraju djelatnici Poduzeća na naćin odreden Statutom.

Članak 6.
Upravni odbor bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora.
Upravni odbor pravovaljano donosi odluke ako je na sjednici nazočno više od polovlce njegovih članova.
Odluke se donose većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Članak 7.
Upravni odbor Poduzeća uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske:
- donosi Statut Poduzeća;
- donosi plan razvoja;
- odlučuje o raspodjeli i upotrebi dobiti i pokrića gubitaka;
- donosi godišnji obračun Poduzeća;
- odlučuje o statusnim promjenama Poduzeća i promjeni oblika Poduzeća;
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovne glavnice.

Upravni odbor samostalno:
- donosi planove i programe rada;
- donosi opće akte Poduzeća;
- postavlja i razrješava djelatnike s posebnim ovlastima i odgovornostima u skladu sa statutom;
- obavlja i druge poslove u svezi sa realizacijom upravljačke funkcije.

Članak 8.
Direktora Poduzeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva obrane.
Direktor organizira i rukovodi procesom rada i poslovanjem Poduzeća, zastupa Poduzeće prema trećim osobama i odgovoran je za zakonitost rada Poduzeća.
Direktor obavlja i druge poslove predviđene Statutom.

Članak 9.
Nadzor nad poslovanjem, uporabom materijalnih sredstava i raspodjelom dobiti vrši Nadzorni odbor.
Nadzorni odbor ima tri člana koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva obrane.

Članak 10.
Upravni odbor dužan je u roku do 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke donijeti Statut Poduzeća uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
Do donošenja Statuta i drugih općih akata Upravni odbor će privremeno urediti pitanja u svezi s organizacijom, pravima i obvezama zaposlenih, zaradama zaposlenih, načinom raspolaganja sredstvima i dr.

Članak 11.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 305-01/92-01/13
Urbroj: 5030112-92-1
Zagreb, 27. listopada 1992.

potpredsjednik
Ivan Milas, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti