POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravni tekstovi - ispravak uredbe novine ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenja Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. listopada 1992. godine, donijela je

UREDBU
o upravljanju nacionalnim parkovima

Članak 1.
Ovom uredbom propisuje se način upravljanja i financiranja nacionalnim parkovima kao dobrima od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku, u cilju očuvanja prirodnih i kulturno povijesnih vrijednosti na tom području.

Članak 2.
Nacionalnim parkom upravlja Uprava nacionalnog parka (u daljnjem tekstu: Uprava).
Upravu osniva Vlada Republike Hrvatske kao javno poduzeće.
Uprava je u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 3.
Organi Uprave su: Upravni odbor i direktor.
Upravni odbor ima 3-9 članova.
Dvije trećine članova Upravnog odbora imenuje Vlada Republike Hrvatske, a jednu trećinu biraju radnici Uprave.
Predsjednika Upravnog odbora bira i razrješava Upravni odbor.
Direktora Uprave imenuje Vlada Republike Hrvatske. Djelokrug organa iz stavka 1. ovog članka ureduje se Statutom u skladu sa zakonom.

Članak 4.
Uprava obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja nacionolnog parka.
Uprava može obavljati i druge djelatnosti utvrdene statutom.

Članak 5.
Nepokretna i pokretna imovina unutar granica nacionalnog parka u društvenom vlasništvu osim sredstava iz članka 10. ove uredbe postaje vlasništvo Republike Hrvatske.

Članak 6.
Vlada Republike Hrvatske osniva Savjet za nacionalne parkove (u daljnjem tekstu: Savjet) kao koordinativno i stručno savjetodavno tijelo.
Savjet ima 12 članova.
Predsjednika i članove Savjeta imenuje Vlada Republike Hrvatske iz reda stručnih i znanstvenih djelatnika.
Savjet za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske.

Članak 7.
Zadaća je Savjeta da:
- daje prijedloge u svezi unapređenja zaštite nacionalnih parkova.
- predlaže plan znanstveno-istraživačkih radova za nacionalne parkove.
daje mišljenje na:
- određivanje granica nacionalnog parka,
- donošenje prostornog plana nacionalnog parka,
- donošenje programa gospodarenja šumama posebne namjene za područje nacionalnog parka,
- prijedlog mjera i prijedlog radova za očuvanje nacionalnog parka.
Savjet najmanje jedanput godišnje podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske o stanju u nacionalnim parkovima.

Članak 8.
Sredstva za rad Uprave i održavanje nacionalnih parkova osiguravaju se:
- iz prihoda od korištenja nacionalnih parkova,
- iz sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske.
- drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 9.
Na području nacionalnog parka zabranjuje se pristup vojnih formacija i obavljanje vojnih aktivnosti u mirnodopskim i ratnim uvjetima.

Članak 10.
Sredstva, prava i obveze te djelatnike postojećih radnih organizacija nacionalnih parkova preuzimaju novoosnovane uprave kao njezini pravni sljedbenici.

Članak 11.
Vlada Republike Hrvatske će u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, donijeti odluke o imenovanju direktora uprava nacionalnih parkova.

Članak 12.
Upravni odbori dužni su u roku 30 dana od dana donošenja ove uredbe, donijeti statute nacionalnih parkova, a ostale akte u rokovima utvrdenim statutom.

Članak 13.
Aktom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada uprave utvrđuje se broj i zadaća djelatnika uprave, te se u skladu s tim aktom vrši raspoređivanje preuzetih djelatnika.
Djelatnicima, koji ne budu raspoređeni u skladu s aktom iz stavka 1. ovog članka, prestaje radni odnos u skladu sa zakonom i općim aktima uprave.

Članak 14.
Ministar graditeljstva i zaštite okoliša, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove uredbe, donosi pravilnik o unutarnjem redu u nacionalnom parku.
Ovlašćuje se ministar graditeljstva i zaštite okoliša da u propisu iz stavka 1. ovoga članka može propisati prekršaje te odrediti novčane kazne za te prekršaje.

Članak 15.
Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje vrijediti Uredba o upravljanju nacionalnim parkovima ("Narodne novine", broj 59/91).

Članak 16.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 351-01/91-05/06
Urbroj: 5030116-92-1
Zagreb, 27. listopada 1992.

Potpredsjednik
Ivan MiIas, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti