POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - imenovanja i razrješenja - pravilnik o dodjeli ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 22. stavka 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92) i članka 31. stavka 2. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92 i 27/92), Izborna komisija Republike Hrvatske utvrdila je na sjednici održanoj dana 31. srpnja 1992. godine pročišćeni tekst Obvezatnih uputa br. VIII o pravima i dužnostima promatraća kao i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora. Pročišćeni tekst Obvezatnih uputa br. VIII o pravima i dužnostima promatraa kao i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora obuhvaća Obvezatne upute br VIII od 4. srpnja 1992., od 18. srpnja 1992., od 24. srpnja i 2 srpnja 1992. godine.
OBVEZATNE UPUTE br. VIII.
o pravima i dužnostima promatrarača kao i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora (proćiščeni tekst)

 1. Registrirana politička stranka koja je predložila kandidata za predsjednika Republike Hrvatske može odrediti promatrače za sva izborna tijela nadležna za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske (Izborna komislja Republtke Hrvatske, općinske izborne komisije i njihovi birački odbori). Politička stranka koja je predložila državnu listu kandidata za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske može odrediti promatrače za sva izborna tijela nadležna za provođenje izbora za zatupnike u Sabor Republike Hrvatske (Izborna komislja Republike Hrvatske. izborne komislje izbornih jedinica i njihovi birački odbori). Politička stranka koja je predložila kandidata za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske u izbornim jedinicama u kojima se bira jedan zastupnik, a nije predložila državnu listu može odrediti promatrače samo za one izborne komisije izbornih jedinica i biračke odbore tih izbornih jedinica u kojima je predložila kandidata, kao i za Izbornu komisiju republike Hrvatske.
 2. Kandidat za predsfednika Republike Hrvatske odnosno za zastupnika u Zastupnićki dom Sabora Republike Hrvatske ne može biti promatrač.
 3. Sve izborne komisije i svi birački odbori dužni su u skladu sa zakonom i u granicama i na način propisan ovim Obvezatnim uputama, omogućiti promatračima promatranje i pračenje svog rada.
 4. Rad pojedinog izbornog tijela mogu istovremeno promatrati i pratiti po jedan promatrač svake političke stranke.
 5. Izborno tijelo čiji se rad promatra može ograničiti broj promatrača ako nedostatak prostora ili drugi neotklonjivi razlozi ne dopuštaju istovremeno promatranje svim promatraćima. Pri tome će voditi računa da pripreme za provođenje izbora, a naročito glasovanje, budu provedeni neometano i u normalnim uvjetima, uz puno poštivanje tajnosti glasovanja i sigurnost birača, ali se broj promatrača koji istovremeno promatraju rad izbornog tijela ne može ograničiti na manje od pet promatrača koji prate rad Izborne komisije Republike Hrvatske, odnosno na manje od tri koji prate rad drugih izbornih tijela. Kad izborno tijelo donese odluku o ograničenju broja promatrača, promatrači će sporazumno odrediti koji će od njih prisustvovati radu izbornog tijela. Ako promatrači o tome ne mogu postići sporazum, odredit će ih ždrijebom Član izbornog tijela čiji se rad promatra, izvlačenjem lističa s nazivima političkih stranaka.
 6. Promatrači određeni da prisustvuju radu izbornih tijela promatraju i prate njihov rad u ime svih stranaka, pa su ovlašteni i dužni svoja zapažanja o nepravilnostima u radu i druge primjedbe priopćlti predstavniku svake stranke koja o tome traži obavještenje. Promatrači su ovlašteni priopčiti svoja zapažanja o nepravilnostima u radu izbornih tijela i druge primjedbe predsjedniku izbornog tijela.
 7. Promatrači mogu prisustvovati radu izbornih komisija kad one održavaju sjednice. Promatrai mogu prisustvovati radu Izborne komisije Republike Hrvatske i kad se rješava o prigovorima u postupku kandidiranja i u postupku izbora.
 8. Promatračl političkih stranaka mogu boraviti u prostoriji u kojoj se glasuje i prisustvovati radu biračkih odbora za vrijeme glasovanja, prebrojavanja glasačkih listića i utvrđivanja rezultata glasovanja. Promatraći političkih stranaka koji na dan 2. kolovoza 1992. godine namjeravaju promatrati rad biračkog odbora moraju se prijaviti predsjedniku ili članu biraćkog odbora prije poćetka glasovanja, a najkasnije do 7,00 sati. Ako birački odbor ograniči broj promatrača iz razloga navedenih u toč. 5. ovih Obvezatnih uputa, promatrači mogu sporazumno odrediti izmjenu. Ako promatrači ne postignu sporazum, predsjednik ili član biraćkog odbora svrstat če prijavljene promatrače po abecednom redu prezimena u grupe od onoliko promatrača na koliko je ograničen njihov broj: Na tako dobiveni broj grupa promatrača podijelit će vrijeme od 24 sata (vrijeme od otvaranja birališta - 7,00 sati dana 2. kolovoza 1992. pa do isteka roka u kojem zapisnlk o svom radu mora dostaviti nadležnoj izbornoj komisiji - 7,00 sati dana 3. kolovoza 1992. godine) i tako dobiti vremensko razdoblje u kojem svaka od tih grupa može promatrati. Redoslijed po kojem če grupe promatraa promatrati utvrdit će se ždrIjebom, izvlaćenjem listića s rednim brojem grupa promatrača.
 9. Promatrači politićkih stranaka ne smiju ometati rad izbornih tijela. Promatrači koji prisustvuju glasovanju ne smiju razgovarati s biraćima koji su pristupili glasovanju niti iznositi svoja zapažanja ili prigovore o radu biračkih odbora ili na drugi način na njih utjecati.
 10. Predsjednik izbornog tijela udaljit če promatrača ili sve promatrače ako nakon usmene opomene nastave ometati rad izbornog tijela.
 11. Promatrač je dužan izbornom tijelu čiji če rad promatrati predoćiti uvjerenje političke stranke koja ga je odredila. Uvjerenje iz stavka 1. ove točke izdaje i potpisuje osoba koja je statutom ovlaštena za zastupanje političke stranke i koja je za to upisana u registru koji vodi Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.

Promatrači na biraćkim mjestima na kojima glasuju osobe na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske
12. Općinske izborne komisije za izbor predsjednika Republike Hrvatske, odnosno izborne komisije izbornih jedinica za izbor zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske obavijestiti će promatrače, na njihov zahtjev, o biračkim mjestima na kojima glasufu osobe na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske. Promatrač može izabrati biračka mjesta za glasovanje osoba na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, na kojima želi promatrati rad biračkih odbora Promatrač je dužan, prije početka promatranja, potpisati izjavu o zaštiti i čuvanju tajnlh podataka obrane.
Inozemni promatrači
13. Ove Obvezatne upute primijenjuju se i na inozemne promatraće osim točke 4. i 5. Inozemni promatrač je dužan izbornom tijelu ćiji će rad promatrati predočiti uvjerenje Izborne komisije Republike Hrvatske kojim mu je utvrđeni status inozemnog promatrača.
Klasa: 013-03/921/05
Urbroj: 56605-92-62
Zagreb, 31: srpnja 1992.
Predsjednik
Zlatko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti