POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - imenici zakona - rješenje o obavljanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO OBRANE
Na temelju članka 166. i 167. Zakona o obrani ("Narodne novine", broj 49/91, 53A/91 i 73/91), ministar obrane donosi
PRAVILNlK
o naknadama plaća, te troškova prijevoza, prehrane i smještaja obveznika osposobljavanja i vježbi za zadatke obrane
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim pravilnikom se pripadnicima službe motrenja i obavješćivanja, jedinica veze i kriptozaštite, fizičkim osobama i drugim obveznicima za vrijeme osposobljavanja i vježbi te obavljanja drugih dužnosti s područja osposobljavanja (u daljnjem tekstu: obveznici osposobljavanja) uređuju uvjeti i visina:
- naknade plaća.
- naknade troškova za prijevoz sredstvima javnog prometa i - naknade troškova za prehranu i smještaj.
Članak 2.
Pravo na naknadu troškova za prijevoz sredstvima javnog prometa i naknadu troškova za prehranu i smještaj, obveznici osposobljavanja imaju pod uvjetom da se osposobljavanje, odnosno obavljanje drugih dužnosti s područja obrane, izvodi izvan njihova prebivališta ili boravišta.
Članak 3.
Naknade iz članka 1. ovoga pravilnika isplaćuju se na teret sredstava tijela i pravnih osoba koje su organizirale poduku odnosno na čiji zahtjev su obveznici osposobljavanja pozvani na poduku (u daljnjem tekstu: organizator osposobljavanja).
II. NAKNADA PLAĆE
Članak 4.
Obveznici osposobljavanja, koji nisu zaposleni, za vrijeme osposobljavanja i vježbi, te obavljanja drugih dužnosti iz osposobljavanja, imaju pravo na naknadu plaće u visini 80% prosječne mjesečne plaće zaposlenih u privredi Republike, ostvarene u prethodnom mjesecu, odnosno u visini prosječne mjesečne plaće zaposlenih u privredi Republike, ostvarene u prethodnom tromjesečju, ako je to za njih povoljnije.
Članak 5.
Naknada lz članka 4. ovoga pravilnika obračunava se i isplaćuje mjesečno unatrag. Ako mjesečna naknada pripada za manje od mjesec dana, naknada se obračunava i po danima, tako da se započeti dan računa kao cijeli dan. Dnevni iznos naknada dobiva se kada se mjesečni iznos podijeli sa 30.
III. NAKNADA TROŠKOVA ZA PRIJEVOZ SREDSTVIMA JAVNOGA PROMETA
Članak 6.
Obveznici osposobljavanja imaju pravo naknade neophodnih troškova prijevoza javnim prometnim sredstvima u dolasku i povratku, kao i za vrijeme osposobljavanja i vježbi, te obavljanja drugih dužnosti iz osposobljavanja.
Članak 7.
Obveznici osposobljavanja mogu koristiti prijevozna sredstva redovnoga javnoga prometa: vlak, brod, odnosno autobus. Vrstu vlaka, odnosno broda određuje organizator osposobljavanja. Prijevoz zrakoplovom, drugim javnim ili privatnim prijevoznim sredstvom, kao i korištenje kola za spavanje, obveznici osposobljavanja mogu koristiti po posebnom odobrenju.
Članak 8.
Korištenje zrakoplova na relaciji na kojoj postoji redovan promet vlakom, brodom ili autobusom, može se odobriti:
- ako to zahtijeva hitnost,
- u ostalim slučajevima
- ako bi ukupni troškovi prijevoza bili manji ili jednaki ukupnim troškovima putovanja vlakom, brodom ili autobusom. Organizator osposobljavanja može odobriti prijevoz drugim javnim ili privatnim prijevoznim sredstvima, na pravcu na kome postoji redovan željeznički, brodski, odnosno autobusni promet. U slučajevima iz stavka 2. ovog članka razliku prijevoznih troškova snosi obveznik osposobljavanja.
Članak 9.
U prijevozu se koristi najkraći pravac, odnosno pravac koji, glede postojećih prometnih veza i vrste prijevoznoga sredstva u redovitom javnom prometu, omogućuje najracionalnije obavljanje prijevoza.
Članak 10.
Obveznlku osposobljavanja se na ime naknade za prijevoz priznaju:

  1. za prljevoz vlakom, zrakoplovom, odnosno brodom - iznos cijene vozne karte prema važećoj tarifi za II. razred ;
  2. za prijevoz autobusom - iznos cijene autobusne karte;
  3. za prijevoz drugim javnim ili privatnim prometnim sredstvima, ako na odnosnom pravcu postoji redovni javni promet - naknada u visini vozne karte koja bi, prema važećoj tarifi pripadala za jednaku u II. razredu, odnosno u visini cijene autobusne ili brodske karte, ako na tom pravcu ne postojl željeznički promet;
  4. na pravcu na kome nema redovnoga javnog prometa - naknada u iznosu od 25% cijene litre 98-oktanskoga benzina za svaki prijeđeni kilometar. Osim naknade za prijevoz iz stavka 1. ovoga članka, priznaju se i troškovi za rezervaciju sjedišta, te troškovi osobnoga prijevoza i prijevoza prtljage do mjesta polaska javnoga prometnoga sredstva i natrag, ako ovi troškovi nisu uračunati u cijenu karte za prijevoz odgovarajućim prijevoznim sredstvima. Ukoliko su za korištenje nekih prijevoznih sredstava u javnom prometu predviđene komercijalne povlastice koje se mogu koristiti, visina prijevoznih troškova se određuje prema cijeni najpovoljnije povlastice.

Članak 11.
Uz zahtjev za naknadu za prijevoz obveznik osposobljavanja prilaže dokaz o troškovima prijevoza, u slučajevima za koje nije propisana jedinstvena tarifa (autobusne karte, zrakoplovne karte, brodske karte i slično) i u slučajevima za koje se po odredbama ovoga pravilnika priznaje naknada, iako to nisu izravni troškovi prijevoza (stavak 2. članak 10.).
IV. NAKNADA TROŠKOVA ZA PREHRANU I SMJEŠTAJ
Članak 12.
Organizator osposobljavanja je dužan obveznicima osposobljavanja osigurati prehranu i smještaj.
Članak 13.
Ukoliko organizator osposobljavanja obveznicima osposobljavanja ne osigura prehranu i smještaj, dužan im je isplatiti dnevnu naknadu u visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji, bez troškova noćenja, koja se priznaje kao materijalni trošak korisnicima Proračuna Republike. Troškovi noćenja priznaju se u punom iznosu prema priloženom računu, osim računa hotela "de luxe".
Članak 14.
Do 12,00 sati provedenih na osposobljavanju priznaje se pravo na 50% dnevne naknade, a preko 12,00 sati provedenih na osposobljavanju priznaje se dnevna naknada u punom iznosu.
Članak 15.
U vrijeme provedeno na osposobljavanju uračunava se vrijeme koje protekne od trenutka prijave obveznika osposobljavanja organizatoru osposobljavanja do trenutka odjave sa mjesta izvođenja osposobljavanja.
V. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
Pravo na naknadu iz ovoga pravilnika utvrđuje organizator osposobljavanja na temelju podnijetih računa ostvarenih troškova i neposrednom primjenom ovoga pravilnika.
Članak 17.
Ako podnositelj računa, odnosno primatelj naknade, nije zadovoljan priznatom naknadom, organizator osposobljavanja je dužan donijeti rješenje kojim utvrđuje pravo na naknadu. Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
Članak 18.
Pravo na ostvarivanje naknade po odredbama ovoga pravilnika zastarijeva po općim propisima o zastari potraživanja.
Članak 19.
Ostala prava (zdravstveno osiguranje, mirovinsko i invalidsko osiguranje i dr.) obveznici osposobljavanja ostvaruju po posebnim propisima.
Članak 20.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 817-01/91-01/15
Urbroj : 512-05-01-92-2
Zagreb, 28. siječnja 1992.
Ministar obrane
Gojko Šušak. v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti