POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - hrvatski propisi - dopuna plana prijama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 8. stavka 2. Uredbe o načinu odvajanja likvidnosti u plačanjima prema inozemstvu ("Narodne novine" br. 24/92, 32/92 i 38/92) i članka 90. stavka 3. Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 71/91), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici odrrenoj 30. srpnja 1992. donio je

ODLUKU
o uvjetima i rokovima do kojih se može odobriti produženje roka naplate izvezene robe i usluga

I.
Narodna banka Hrvatske može poduzeću, drugoj pravnoj osobi sa sjedištem u Hrvatskoj i fizičkoj osobi s prebivalištem u Hrvatskoj koja samostalno obavlja privrednu i drugu djelatnost osobnim radom odnosno osobnim radom i sredstvima u vlsništvu gradana, a nema status pravne osobe (u nastavku teksta "domaća osoba") odobrlti da izvezenu robu i usluge naplati u roku dužem od 60 dana.

II.
Narodna banka Hrvstske može domaćoj osobi jednokratno dati odobrenje o produženju roka naplate izvoza od 60 dana i to:

 1. do 30 dana - ako se naplaćuje roba i usluge izvezene u zemlje Evrope i zemlje Sredozemlja:
 2. do 40 dana - ako se naplačuje roba i usluge izvezene u prekomorske zemlje:

Odobrenje iz stavka 1. ove točke Narodna banka Hrvatske može dati u ovim slučajevima:

 1. Ako je nakon izvoza robe i usluga u zemlji kupca nastalo ratno stanje, državni udar, elementarna nepogoda (potres, poplava, požar) ili štrajk ili drugi slučaj više sile;
 2. Ako je roba nestala ili je oštećena na putu pa je zbog toga podnesen zahtjev za naknadu štete;
 3. Ako postoji neslaganje između kupca i prodavaoca u vezi sa utvrđivanjem konačne cijene ili usluga zbog toga što je ugovorom predviđena privremena cijena robe (kotacija, uz analizu uzoraka i dr.);
 4. Ako je kupac stavio primjedbe na kvalitetu ili kventitetu isporučene robe;
 5. Ako je prodavalac izvezenu robu usmjerio na drugog kupca;
 6. Ako je strani kupac robe ili usluga poslao dokumengt o izvršenoj uplati u inozemnoj banci ili je poslan ček na naplatu ;
 7. Ako se izvozi papir, karton, elektromotori, strojevi, rezervni dijeluvi za motorna vozila i finalni proizvodi od drveta, što se dokazuje izvozno carinskom deklaracijom;
 8. Ako se radi o naplati aerodromskih usluga, usluga kontrole letenja, usluga u pomorskom, cestovnom prometu, turističkim uslugama i naplati po osnovi osiguranja, što se dokazuje fakturom odnosno drugim dokumentom;
 9. Ako se radi o izvozu usluga manjih vrijednosti koje strana agencija plaća zbrojno.


III.
Narodna banka Hrvatske može domaćoj osobi jednokratno odobriti produženje roka naplate do izvršenja odluke odnosno presude po pokrenutom postupku prisilne nagodbe strane osobe ili stečajnog postupka ili arbitražnog spora ili spora pred nadležnim sudom.

Narodna banka Hrvatske može domaćim osobama jednokratno odobriti produženje roka naplate po iznosu izvoza robe i usluga na kredit, ako je dužnik u roku iz ugovora naplatio iznos dospjelog obroka stranoj banci preko koje se obavlja otplata kredita, a strsna banka nije pravovremeno izvršila obvezu plačanja ovlaštenoj banci u Republici Hrvatskoj odnosno vjerovniku po kreditu do 30 dana.

V.
Ako međudržavnim ugovorom Republika Hrvatska prihvati reprogramiranje dugova odredene zemlje, rok od 60 dana produžava se do roka utvrđenog ugovorom o reprogramiranju.

VI.
Narodna banka Hrvatske može jednokratno produžiti rok naplate izvezene robe i usluga do 30 dana ako je riječ o naplati po osnovi.

 1. Izvršenih usluga koje ne premašuju svotu od 40.000.- HRD
 2. Zastupničke provizije; agentske provizije i dilerske provizije koje ne premašuju svotu od 20.000.- HRD
 3. Izvoza uzoraka koje se naplaćuju, čije vrijednosti ne premašuju 20.000.- HRD
 4. Izvoza filatelističkih maraka fizičkim osobama koje se šalju u inozemstvo kao pismovne pošiljke čija vrijednost ne premašuje svotu od 10.000.- HRD.


VII.
Ako su sklopljenim ugovorom o izvozu opreme ili o izvozu opreme s uslugom montaže ugovoreni i garantni rokovi i depoziti kao pokriće za ispravnost isporučene opreme, naplata garantnog depozita može se produžiti do roka koji je predviđen ugovorom sa inozemnim kupcem ali ne duže od dvije godine.
Ako se u okviru sklopljenog ugovora o izvođenju investicijskih radova u inozemstvu izvozi oprema i materijal koji se ugrađuju u objekte u inozemstvu rok naplate teće od ovjere situacije.

VIII.
Naplatu po poslovima dugoročne proizvodnje kooperacije s inozemstvom po kojima je ugovorena naplata i plaćanje preko konto korentnog računa domaće osobe mogu bez odobrenja za produženje rokova naplate obavljati u skladu s propisima kojim je reguliranoplačanjena temelju Ugovora o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji.

IX.
Ako je od izvoznog carinjenja robe do izlaska robe preko granice protekao rok koji je duži od 7 dana, Narodna banka Hrvatske može rok od 60 dana produžiti za onoliko dana za koliko je rok od izvoznog carinjenja do izlaska robe preko granice duži od sedam dana.

X.
Naplata po poslovima medunarodnog željeznićkog prometa, međunarodnog pomorskog prometa i medunarodnog riječnog prometa, zajednice pošta, telegrafa i telefona, zračnog transporta i radio-televizije sa stranim poštanskim, telegrafskim i telefonskim upravama i radio difuznim organizacijama (po obraČunima korištenja tonskih linija i video linija) i Ustanove za održavanje pomorskih plovnih putova, Split može se obavljati bez odobrenja za produženje rokova naplate - do rokova tih ugovora i konkvencija, ali ne duže od godinu dana, što se dokazule podnošenjem navedenih ugovora i konvencija na uvid.

XI.
Naplatu izvoza knjiga, časopisa, novina i drugih publikacija domaće osobe mogu bez posebnog odobrenja obavljati do 8 mjeseci za naplatu ivoza u zemlje Evrope 1 do 12 mjeseci za naplatu izvoza u ostale zemlje.

XII.
Domaća osoba podnosi Narodnoj banci Hrvatske obrazloženi zahtjev za produženje roka naplate prije proteka zakonskog roka odnosno prije proteka roka za naplatu kredita ili kreditnog obroka.

XIII.
Narodna banka Hrvatske propisuje obrazac zahtjeva za produženje roka naplate izvezene robe i usluga i način popune tog obrasca.

XIV.
Zahtjev za produženje rokova naplate se podnosi i rješenje o produženju roka naplate izvezene robe i usluga donosi prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku i odredbama ove Odluke.

XV.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i rokovima uz koje se može odobriti produžen)e roka naplate izvezene robe i usluga (Narodne novine br. 5/82).

XVI.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.Br. 50/92
Zagreb, 30. srpnja 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti