POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - hrvatski pregled - izmjene popisa davatelja ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 10b Uredbe o uvjetim i načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu ("Narodne novine" br. 24/92, 32/92 i 38/92, članka 67 pod 26) Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske (Narodne novine br. 71/91) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 30. srpnja 1992. donio je

ODLUKU
o načinu obavljanja mjenjačkih poslova

I.
Ovom se odlukom regulira način kupnje i prodaje efektivnog stranog novca, putničkih i bankarskih čekova i kreditnih pisama (strana sredstva plaćanja) te benzinskih bonova i bonova za cestarinu za vozila strane registracije (bonovi za cestarinu) od stranih i domaćih osoba (u nastavku teksta "mjenjački poslovi").
Mjenjačke poslove iz stavka 1. ove točke mogu obavljati banke ovlaštene za poslove s inozemstvom i banke ovlaštene za devizne poslove u zemlji (u nastavku teksta "ovlaštene banke"), a i poduzeća, druge pravne osobe i poduzetnici ako s ovlaštenom bankom sklope ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova (u nastavku teksta "ovlaštenl mjenjači").
Ovlaštena banka je dužna obavljati kontrolu mjenjačkog poslovanjakod svih ovlaštenih mjenjača s kojima ima zaključene ugovore o obavljanju mjenjačkih poslova.

II.
Za obavljenu kupnju ili prodaju stranih sredstava plaćanja iz stavka 1 točke I. ove odluke ispostavlja se potvrda u originalu i najmanje jednoj kopiji Original potvrde obvezno se predaje stranci.

III.
Prodaja stranih sredstava plaćanja stranim fizičkim osobama i građanima na privremenom radu u inozemstvu (retransfer) obavlja se isključivo u visini neiskorištenih dinara koji potječu od deviza prodanih ovlaštenoj banci ili ovlaštenom mjenjaču odnosno neutrošenih benzinskih bonova i bonova za cestarinu, uz putnu ispravu.

IV.
Mjenjačke poslove iz točke I. ove odluke obavljaju ovlaštene banke i ovlašteni mjenjači koji su registrirani kod nadležnog suda odnosno nadležnog organa uprave i koji:

  1. imaju odgovarajuće prostorije za obavljanje mjenjačkih poslova koje udovoljavaju higijensko-tehničkim uvjetima, u skladu s propisima.
  2. u prostorijama za obavljanje mjenjačkih poslova imaju blagajnu odnosno druga sredstva za sigurno čuvanje efektivnog domaćega i stranog novca i drugih vrijednosnih papira.
  3. imaju istaknuti natpis "mjenjačnica" na hrvatskom jeziku i najmanje jednom od svjetskih jezika.
  4. na vidljivom mjestu imaju stalno istaknutu važeću listu tečajeva stranih sredstava plaćanja.
  5. na vidljivom mjestu imaju istaknutu obavijest o visini mjenjačke provizije.

Radnici koji rade na mjenjačkim poslovima moraju biti stručno obučeni za obavljanje mjenjačkih poslova i vođenje svih propisanih evidencija i obračuna i poznavati najmanje jedan svjetski jezik.
Iznimno od odredbe stavka 1. ove točke, na brodovima i međunarodnim vlakovima mjenjačke poslove mogu obavljati osobe zaposlene u ovlaštenoj banci odnosno kod ovlaštenog mjenjača, na temelju posebnog odobrenja ovlaštene banke i posebne suglasnosti Narodne banke Hrvatske.

V.
Ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove na temelju ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova, što ih sklapaju s ovlaštenom bankom.
O sklopljenim ugovorima, ovlaštena banka treba voditi evidenciju.
O zaključenlm ugovorima i pojedinim mjenjačkim mjestima, ovlaštena banka obavještava Narodnu banku Hrvatske.
Ovlaštene banke su dužne sve ugovore o obavljanju mjenjačkih poslova, koji su sklopljeni do dana stupanja na snagu ove odluke uskladiti s odredbama ove odluke.

VI.
Ovlašteni mjenjač vodi dnevnik o kupnji i prodaji stranih sredstava plačanja.
Otkupljelka strana sredstva plačanja ovlašteni mjenjač dostavlja banci istoga ili slijedečeg radnog dana, odnosno u roku što ga ovlaštena banka ugovori s ovlaštenim mjenjačem.

VII.
Ovlaštena banka i ovlašteni mjenjač kupuju i prodaju strana sredstva plaćanja po kupovnom odnosno prodajnom tečaju za efektivni strani novac, strane čekove i strana kreditna pisma koji vrijedi na dan kupnje odnosno prodaje.
Strana sredstva plaćanja iz stavka 1. ove točke kupuju se i prodaju po tečajevima koje je utvrdila ovlaštena banka.

VIII.
Ovlaštena banka isplaćuje mjenjačku proviziju ovlaštenom mjenjaču na način i u rokovima to su utvrđeni ugovorom iz točke V. ove odluke.

IX.
Ovlaštena banka dužna je ovlaštenom mjenjaču pravovremeno dostavljati upute, važeću listu tečajeva, obrasce potvrda o kupnji odnosno prodaji i druge obrasce koji se upotrebljavaju u obavljanju mjenjačkih poslova.
Obrasci potvrda o kupnji odnosno prodaji stranih sredstava plaćanja imaju serijske brojeve, ne smiju se uništavati, a tiskaju se u blokovima u zoni utvrđenih serijskih brojeva i na vrpci obračunskih strojeva s potrebnim podacima za te obrasce.
Ovlaštena banka i ovlašteni mjenjač dužni su voditi evidenciju o blokovima obrazaca potvrda iz stavka 1. ove toćke.

X.
Stupanjem na snagu ove odluke, u Republici Hrvatskoj ne primjenjuje se Odluka o načinu obavljanja mjenjačkih poslova i visini mjenjačke provizije za obavljanje tih poslova za račun Narodne banke Jugoslavije ("Službeni list SFRJ", br. 6/91 i 23/91).

XI.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 49/92
Zagreb, 30, srpnja 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti