POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravni link - ispravak uputa za ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Temeljem članka 5. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 24. travnja 1992. godine donijela je

UREDBU
o uvjetima i načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu

Članak 1.
Ovom se uredbom utvrđuju uvjeti i način održavanja likvidnosti u plaćanjima s inozemstvom koji će se primjenjivati do donošenja novog Zakona o deviznom poslovanju.

Članak 2.
Devizno tržište čine sve kupnje i prodaje deviza koje se obavljaju:

 1. izmedu ovlaštenih banaka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i drugih domaćih osoba;
 2. između ovlaštenih banaka;
 3. izmedu ovlaštenih banaka i NB Hrvatske.

Narodna banka Hrvatske može propisati način i organizaciju rada na deviznom tržištu.
Narodna banka Hrvatske utvrdit će način i rokove u kojima su ovlaštene banke dužne dostavljati Narodnoj banci Hrvatske podatke o kupljenim i prodanim devizama na deviznom tržištu.

Članak 3.
Tečaj hrvatskog dinara formiraju banke ovlaštene za poslove s inozemstvom u skladu s ponudom i potražnjom deviza na deviznom tržištu. Ovlaštene banke dužne su održavati intervalutarne odnose prema tečajevima na inozemnim tržištima.
Tečaj hrvatskog dinara utvrđen u ovlaštenim bankama primjenjuje se na sve financijske i druge ekonomske transakcije s inozemstvom i na kupnju i prodaju deviza u zemlji, osim transakcija za koje se primjenjuje tečaj Narodne banke Hrvatske.
Raspon (marža) izmedu kupovnih i prodajnih tečajeva za devize koje utvrđuju ovlaštene banke može iznositi najviše 1%.

Članak 4.
Ovlaštene banke utvrđuju tečaj hrvatskog dinara za kupnju i prodaju efektivnog stranog novca, stranih čekova, stranih kreditnih pisama i za obračun međunarodnih poštanskih uputnica.
Kupnja i prodaja iz stavka 1. ovog članka obavlja se po kupovnom odnosno prodajnom tečaju za efektivni strani novac, strane čekove i strana kreditna pisma koji vrijedi na dan kupnje odnosno prodaje.
Poduzeća i druge pravne osobe koje obavljaju mjenjačke poslove primjenjuju tečajeve koje je utvrdila banka s kojom su sklopili ugovor za obavljanje mjenjačkih poslova, ako ugovorom izmedu banke i ovlaštenog mjenjača nije drukčije utvrđeno.
Kupovni tečajevi iz stavka 1. i 2. ovog članka ne mogu biti veći od kupovnih tečajeva za devize.

Članak 5.
Narodna banka Hrvatske utvrduje tečaj hrvatskog dinara koji se primjenjuje za obračun carine i drugih uvoznih pristojbi, za utvrđivanje potraživanja i obveza u devizama, za isplatu dinarske protuvrijednosti kada banke otkupljuju devize s devizne štednje građana prikupljene do 27. travnja 1991. godine, kod kupnje i prodaje deviza koju obavlja Narodna banka Hrvatske i za izvršenje sudskih presuda kada se na predmet spora ne može primijeniti tečaj iz članka 4. ove uredbe.
Tečaj hrvatskog dinara iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se na osnovi prosječnog tečaja hrvatskog dinara za njemačku marku u proteklom tjednu kod banaka koje u Republici Hrvatskoj imaju najveći promet devizama.

Članak 6.
Radi formiranja deviznih rezervi Narodna banka Hrvatske može utvrditi obvezu da banke prodaju devize Narodnoj banci Hrvatske po osnovi mjenjačkih poslova banaka i ovlaštenih mjenjača i po osnovi otkupa deviza od domaćih i stranih fizičkih osoba.

Članak 7.
Platni promet s inozemstvom domaće osobe mogu obavljati samo preko banaka ovlaštenih za poslove s inozemstvom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ako Zakonom o deviznom poslovanju nije drukčije određeno.

Članak 8.
Domaće osobe dužne su naplatiti izvezenu robu i obavIjene usluge u roku od 60 dana od dana kada je roba izvezena, odnosno kada je usluga obavljena.
Narodna banka Hrvatske može jednokratno odobriti da se naplata izvezene robe i usluga obavi i u roku dužem od 60 dana, ovisno o području na koje se izvozi roba, odnosno pruža usluga, uz uvjete i rokove što ih odredi Savjet Narodne banke Hrvatske. Rješenje Narodne banke Hrvatske je konačno u upravnom postupku i protiv njega se ne može voditi upravni spor.
Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka ne primjenuju se na sklopljene ugovore sa stranim osobama do 23. prosinca 1991. godine. pod uvjetom da su Narodnoj banci Hrvatske u propisanom roku poslani izvještaji o sklopljenim poslovima u skladu sa propisom iz članka 160. Zakona o deviznom poslovanju.

Članak 9.
Radi formiranja deviznih rezervi Republike Hrvatske i održavanja opće likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu ovlaštene banke dužne su prodati Narodnoj banci Hrvatske devize ostvarene prema Uredbi o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 65/91) i prema Uredbi o dodatnom osobnom popustu kod kupnje stana u devizama ("Narodne novine", broj 65/91) prema nalogu Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Članak 10.
Za vrijeme primjene ove uredbe ne primjenjuju se odredbe članka 26. 27. 42. stavke 1, 5, 7. i 8, čl. 52a. i članka 64b. Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni list SFRJ", broj 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 i 82/90 i "Narodne novine", broj 53/91).

Članak 11.
Novčanom kaznom od 45.000 do 225.000 hrvatskih dinara kaznit će se za privredni prijestup poduzeće ili druga pravna osoba:

 1. ako kupi ili proda devize, efektivni strani novac, strane čekove i strana kreditna pisma bez posredstva ovlaštenih banaka (članak 2.);
 2. ako kupi ili proda devize, efektivni strani novac, strane čćekove i strana kreditna pisma po tečajevima koji nisu utvrđeni prema odredbi iz članka 3. i 4. ove uredbe;
 3. ako platni promet s inozemstvom ne obavlja prema odredbi iz članka 7. ove uredbe;
 4. ako izvezenu robu odnosno obavljene usluge stranim osobama ne naplati u roku od 60 dana odnosno u roku produženom od Narodne banke Hrvatske prema odredbi iz članka 8. ove uredbe;
 5. ako ne proda devize Narodnoj banci Hrvatske prema odredbama članka 9. ove uredbe.

Za radnje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se za privredni prijestup i odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi novčanom kaznom od 3.000 do 15.000 hrvatskih dinara.

Članak 12.
Novćanom kaznom od 45.000 do 200.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja samostalno obavlja privrednu i drugu djelatnost, osobnim radom, odnosno osobnim radom i sredstvima u vlasništvu građana a prema zakonu nema status pravne osobe:

 1. ako kupi ili proda devize, efektivni strani novac, strane čekove i strana kreditna pisma bez posredstva ovlaštenih banaka (članak 2.);
 2. ako kupi ili proda devize, efektivni strani novac, strane čekove i strana kreditna pisma po tečajevima koji nisu utvrđeni prema odredbi iz članka 3. i 4. ove uredbe;
 3. ako platni promet s inozemstvom ne obavlja prema odredbi iz članka 7. ove uredbe;
 4. ako izvezenu robu odnosno obavljene usluge stranim osobama ne naplati u roku od 60 dana odnosno u roku produženom od Narodne banke Hrvatske prema odredbi iz članka 8. ove uredbe.


Članak 13.
Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu ("Narodne novine", br. 71/91 i 6/92);

Članak 14.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 441-03/92-01/03
Urbroj : 5030112-92-2
Zagreb, 24. travnja 1992.

Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti