POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - hr portali - zakon o isplati ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 14., članka 67. stavka 1. točke 8. i 90. stavka 3.Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 71/91),guverner Narodne banke Hrvatske donio je
ODLUKU
o odobravanju reeskontnih kredita bankama u I. tromjesečju1992. za refinanciranje posebnih kredita banaka odobrenih individualnim poljoprivrednim proizvodačima za povećanje osnovnog stada u stočarstvui povećanu proizvodnju stočne hrane
I.
Ovom se odlukom utvrđuje način i uvjeti za refinanciranje posebnih kreditabanaka u I. tromjesečju 1992. odobrenih individualnim poljoprivrednim proizvodačimaza povećanje osnnvnog stada u stočarstvu i povećanu proizvodnju stočnehrane (u daljnjem tekstu: krediti).
II.
Narodna banka Hrvatske odobrava u I. tromjesečju 1992. reeskontne krediteiz primarne emisije bankama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjemtekstu: banke) koji su prethodno odobreni uz uvjete i na način što su utvrđeniUredbom o davanju posebnih kredita individualnim poljoprivrednim proizvođačima("Narodne novine", br. 58/91.) Kredite iz primarne emisije izstavisa 1. ove točke, Narodna banka Hrvatske odobrit će bankama u ukupnomiznosu od 600,000.000.- hrvatskih dinara.
III.
Kredite iz točke II. ove odluke Narodna banka Hrvatske odobrava bankama,i to u visini do 30% od stanja kredita što su ih banke prethodno odobrileindividualnim poIjoprivrednim proizvođačima za namjene iz ove odluke.
Osnovica za korištenje reeskontnih kredita iz točke II. ove odluke jeknjigovodstveno stanje tih kredita što su ih banke prethodno odobrile individualnimpoljoprivrednim proizvodačima. Narodna banka Hrvatske odobravat če kreditepojedinim bankama prema udjelu svake pojedine banke u ukupnom knjigovodstvenomstanju odobrenih kredita svih banaka za te namjene.
- Knjigovodstveno stanje kredita odobrenih krajnjim korisnicima u prethodnommjesecu za navedene namjene, banke će dostavljati Narodnoj banci Hrvatskedo 8. u mjesecu za prethodni mjesec. Ukoliko je stanje iskorištenog kreditapojedine banke u prethodnom mjesecu veće od iznosa mogućeg korištenja kreditau tekućem mjesecu
- uslijed promjene udjela pojedine banke u ukupnom knjigovodstvenomstanju odobrenih kredita svih banaka za te namjene
- banka je dužna iznos više korištenog kredita iz primarne emisije vratitiNarodnoj banci Hrvatske, najkasnije do 15. u mjesecu.
IV.
Na reeskontne kredite što ih Narodna banka Hrvatske odobrava bankamaiz primarne emisije za namjene iz točke II. ove odluke, Narodna banka Hrvatskeobračunava i naplaćuje kamatu u visini važeće eskontne stope Narodne bankeHrvstske. Kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno, sukladno odredbamaodluke o načinu obračuna, naplate i plaćanja kamate i naknade Narodne bankeHrvatske.
V.
Kreditom iz točke II. ove odluke, banka se koristi podnošenjem zahtjevaNarodnoj banci Hrvatske, uz koji istovremeno podnosi dokumentaciju, i to:specifikaciju ugovora o kreditima odobrenih krajnjim korisnicima za namjeneiz ove Odluke, izvod o knjigovodstvenom stanju kredita odobrenih krajnjimkorisnicima za namjene iz ove odluke, specifikaciju i kopije naloga o izvršenomprijenosu sredstava kredita banke krajnjem korisniku i drugu dokumentaciju,iz koje se sa sigurnošču može utvrditi da se odobreni krediti koriste namjenski.Radi osiguranja kontrole namjenskog korištenja kredita, Narodna banka Hrvatskemože izvršiti uvid kod banaka, u dokumentaciju koju su podnijeli bankamakrajnji korisnici, uz zahtjev za odobravanje kredita, te kontrolu kod krajnjihkorisnika kredita. Dokumentaciju iz stavka 2. ove točke primljenu od krajnjihkorisnika kredita, banke su obvezne zadržati u svojoj evidenciji.
VI.
Ugovor za korištenje kratkoročnih kredita Narodna banka Hrvatske zaključitće sa svakom bankom u Republici, a ugovorom će se utvrditi svi uvjeti odobravanjai korištenja kredita (kamatna stopa, način obračuna i naplate kamate, instrumentiosiguranja plaćanja i dr.).
VII.
Narodna banka Hrvatske donijet će, po potrebi, upute za primjenu oveodluke.
VIII.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
O. br. 79/92.
Zagreb, 23. siječnja 1992.
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Ante Čičin-Šain, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti