POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - gospodarstvo - naredba o plaćanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE
Na temelju članka 83. stavka 3. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine", br. 19/92) ministar kulture i prosvjete donosi

PRAVILNIK
o postupku, načinu i uvjetima ocjenjivanja i napredovanja nastavnika srednjih škola

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim pravilnikom uređuje se postupak, način i uvjeti ocjenjivanja i napredovanja nastavnika srednjih škola (u daljnjem tekstu: nastavnici) u zvanje mentora i savjetnika.
Odredbe ovog pravilnika odgovarajuće se primjenjuju i na ravnatelje škola.

Članak 2.
Nastavnici mogu napredovati u zvanja:
- profesora mentora i profesora savjetnika,
- odgajatelja mentora i odgajatelja savjetnika,
- stručnog suradnika mentora i stručnog suradnika savjetnika,
- stručnog učitelja mentora i stručnog učitelja savjetnika,
- suradnika u nastavi mentora i suradnika u nastavi savjetnika.

II. UVJETI I POSTUPAK ZA STJECANJE ZVANJA MENTORA I SAVJETNIKA

Članak 3.
Nastavnik može biti imenovan za zvanje mentora i savjetnika ako ima ovim pravilnikom predviđen broj godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnoj djelatnosti odnosno na poslovima nastave ili drugog stručno-pedagoškog rada, te ako udovoljava drugim uvjetima utvrđenim ovim pravilnikom.

Članak 4.
Nastavnik za napredovanje u struci radi stjecanja zvanja mentora i savjetnika dostavlja zahtjev Ministarstvu kulture i prosvjete putem ravnatelja škole.
O napredovanju u zvanje mentora i savjetnika odluku donosi Ministarstvo kulture i prosvjete na prijedlog ravnatelja škole.
Ravnatelj je dužan, uz prijedlog iz stavka 2. ovog članka pribaviti i dostaviti mišljenje stručnih organa škole i Zavoda za školstvo Ministarstva kulture i prosvjete.

Članak 5.
Ravnatelj škole, za napredovanje u struci radi stjecanja zvanja mentora i savjetnika, dostavlja svoj zahtjev Ministarstvu kulture i prosvjete putem zavoda za školstvo.
Zavod za školstvo dužan je pribaviti i uz zahtjev za napredovanje ravnatelja u zvanje mentora odnosno savjetnika dostaviti Ministarstvu mišljenje stručnih organa škole utvrđenih ovim pravilnikom.

Članak 6.
O stečenom zvanju iz članka 1. ovog pravilnika izdaje se rješenje.

Članak 7.
Imenovanjem u zvanja iz članka 1. ovog pravilnika nastavniku pripada i odgovarajući koeficijent za obračun plaće utvrđen sukladno propisu o utvrđivanju kalkulativnih elemenata za obračun plaća djelatnika u organima i organizacijama prosvjete, kulture, tehničke kulture i športa u kojima se sredstva za rad osiguravaju u proračunu Republike Hrvatske.

III. NAČIN I UVJETI OCJENJIVANJA I NAPREDOVANJA NASTAVNIKA

Članak 8.
Zvanje mentora može steći nastavnik koji:
- ima najmanje 10 godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnoj ustanovi i to u nastavi ili stručno-pedagoškom radu,
- je uspješan u svom radu,
- je ostvario najmanje 8 bodova za stručno i pedagoško usavršavanje,
- je ostvario najmanje 5 bodova iz područja drugog stručnog rada.
Nastavnik koji ima 25 godina radnog staža u odgoju i obrazovanju, a njegov rad je uspješno ocijenjen u skladu s člankom 9. ovog pravilnika, stječe zvanje mentora, te se na tog nastavnika ne primjenjuju uvjeti propisani stavkom 1. ovog članka.
Uvjetima iz stavka 1. alineja 2. ovog članka i iz stavka 2. ovog članka udovoljava i nastavnik koji je radio na poslovima nastave ili drugog stručnog i pedagoškog rada najmanje s pola radnog vremena.

Članak 9.
Zvanje savjetnika može steći nastavnik koji je:
- najmanje 5 godina proveo na radu u odgojno-obrazovnoj ustanovi u zvanju mentora,
- uspješan u svom radu,
- do posljednjeg napredovanja ostvario najmanje 10 bodova iz područja drugog stručnog rada.

Članak 10.
Uspješnost u radu prosuđuje se:
- prema postignutom uspjehu učenika i drugih polaznika nastave,
- prema uspješnosti suradnje s roditeljima,
- prema uspješnosti suradnje i timskog rada s drugim pedagoškim i stručnim suradnicima.
Pri utvrđivanju uspješnosti u radu treba uzimati u obzir značajke i posebnosti struke odnosno radnog mjesta.
Uspješnost rada nastavnika ocjenjuje ravnatelj na osnovi mišljenja stručnog aktiva, na osnovi rezultata rada nastavnika, procjeni njegove radne discipline i zalaganja u radu.

Članak 11.
Stručno i pedagoško usavršavanje kao uvjet za napredovanje iskazuje se bodovanjem.
Uspješno obavljeno stručno usavršavanje dokazuje se potvrdom o sudjelovanju na usavršavanju po odgovarajućem programu.

Članak 12.
Programe stručnog i pedagoškog usavršavanja utvrđuje Zavod za školstvo Ministarstva kulture i prosvjete i objavljuje ih u obliku kataloga za svaku školsku godinu.
Svakih 12 sati rada na stručnom usavršavanju vrednuje se s jednim bodom.
Katalog sadržava naziv programa, trajanje i sadržaj programa, broj bodova koji donosi uspješno savladani program, realizatore programa i predviđeno vrijeme za njegovu realizaciju, te rokove prijave.
Na prijedlog nastavnika Zavod za školstvo može priznati stručno-pedagoško usavršavanje u inozemstvu.

Članak 13.
Za svaki uspješno ostvareni program stručnog usavršavanja nastavniku se izdaje potvrda u kojoj su navedeni podaci o programu i njegovom vrednovanju u skladu sa katalogom programa.
Izvodač programa usavršavanja vodi evidenciju izdanih potvrda.
Škola je dužna voditi vlastitu evidenciju o usavršavanju svojih nastavnika.

Članak 14.
Drugi stručni rad vrednuje se:
A) s jednim bodom:
- svaki održani ogledni sat,
- mentorstvo za pripremu studenata za izvođenje nastavnog sata,
- dva stručna ili pedagoška predavanja za nastavničko vijeće,
- za jedno predavanje na stručnom aktivu (najmanje općinska razina),
- vođenje stručnog aktiva u školi u školskoj godini,
- priprema i tematske izložbe otvorene za javnost,
- priprema i javne kulturne priredbe u školi,
- vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije za jednu školsku godinu,
- organizacija i natjecanja na lokalnoj razini

B) s dva boda:
- mentorstvo pripravniku do stručnog ispita po školskoj godini,
- mentorstvo za pet učenika na sudjelovanju u izvanškolskim istraživačkim projektima,
- sudjelovanje u izradi prihvaćenih nastavnih programa,
- organizacija i natjecanja na državnoj razini,
- objava i stručnog članka u stručnom časopisu,
- referat na državnom kongresu ili konferenciji,
- recenziju udžbenika ili stručne knjige

C) s tri boda:
- mentorstvo za svakog učenika koji dobije priznanje na međunarodnom natjecanju

D) s četiri boda:
- prijevod udžbenika

E) s pet bodova:
- objavljivanje istraživalačkog rada - magisterij (iz struke),
- sudjelovanje u istraživačkim ili razvojnim projektima fakulteta, instituta i drugih organizacija izvan škola

F) sa sedam bodova:
- autorstvo udžbenika ili druge stručne knjige

G) s deset bodova:
- objavljivanje istraživalačkog ili stručno-razvojnog rada - doktorat (iz struke).

Članak 15.
Bodovanje drugog stručnog rada vrši ravnatelj škole, odnosno za ravnatelja Zavod za školstvo Ministarstva kulture i prosvjete, na osnovi odgovarajućih dokaza prema članku 13. ovog pravilnika.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.
Nastavnik koji je do stupanja na snagu ovog pravilnika ispunio uvjete za napredovanje u zvanje savjetnika i mentora može podnijeti zahtjev za napredovanje prema ovom pravilniku.

Članak 17.
Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-03/92-01-1173
Urbroj: 532-03-3/2-92-04
Zagreb, 3. prosinca 1992.

Ministar kulture i prosvjete
mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti