POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - europa - uredba vlade republike ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 10. prosinca 1992. godine, donijela je

UREDBU
o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama

Članak 1.
U Zakonu o igrama na sreću i zabavnim igrama ("Narodne novine", broj 61/91) članak 1. mijenja se i glasi:
"Ovim se zakonom uređuju uvjeti priređivanja igara na sreću i zabavnih igara, određenih ovim zakonom, u Republici Hrvatskoj, te oporezivanje i korištenje sredstava ostvarenih njihovim priredivanjem.
Igre na sreću i zabavne igre priređuju se u svrhu razonode i zabave sudionika u igri, radi veće iskoristivosti i poticanja djelatnosti turizma i ugostiteljstva te radi pribavljanja sredstava za financiranje socijalno-humanitarnih i drugih potreba koje se financiraju iz državnog proračuna."

Članak 2.
Članak 13. mijenja se i glasi:
"Igračnicu može organizirati pravna osoba koja obavlja djelatnost priredivanja igara na sreću ili ugostiteljsku ili turističku djelatnost u posebno uređenim prostorijama hotela "L" ili "A" kategorije ili za te namjene posebno izgrađenim objektima.
Automat klub može organizirati pravna osoba koja obavlja djelatnost priređivanja igara na sreću ili ugostiteljsku djelatnost ili turističku djelatnost u posebno uređenim prostorijama hotela "L", "A" i "B" kategorije, te za na to posebno uređenim turističkim brodovima.
U ostalim prostorima koji za te namjene ispunjavaju ovim zakonom utvrđene uvjete, igračnicu ili automat klub može organizirati samo ravna osoba koja ima koncesiju iz članka 5. stavak 2. ovog zakona."

Članak 3.
Članak 14. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Odobrenje za osnivanje igračnice ili automat kluba daje Ministarstvo financija, po slobodnoj ocjeni, na rok od pet godina. Prije izdavanja odobrenja za rad Ministarstvo financija može zatražiti mišljenje određenih organa i institucija, glede zahtjeva za osnivanje igračnice ili automat kluba."

Članak 4.
Članak 15. stavak 1. mijenja se i glasi:
"lgračnica mora imati odvojen zaštićen prostor za čuvanje novca i drugih vrijednosti te za obavljanje mjenjačkih poslova. Ako igračnica nije u hotelskom objektu, u igračnici mora biti osigurano pružanje ugostiteljskih usluga."

Članak 5.
U članku 16. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi :
"U automat klubu može se postaviti jedan opservacijski stol "OPTA 24" s ograničenom visinom uplate i isplate u jednoj igri."

Članak 6.
Članak 22. mijenja se i glasi:
"lgre na sreću na automatima sa jednostrukim ulogom (1:300) kao i zabavne igre na automatima za zabavu može organizirati pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost priređivanja igara na sreću ili priređivanje zabavnih igara ili ugostiteljsku ili turističku djelatnost.
Ove igre na sreću mogu se organizirati u posebno uređenim zabavnim klubovima, u ugostiteljskim radnjama kao i u zabavnim klubovima koji su organizirani kao putujuće radnje."

Članak 7.
Iza članka 22. dodaje se novi članak 22a. koji glasi:
"Članak 22a.
Zabavni klub se može organizirati u prostorijama čija površina ne može biti manja od 100 m2, osim kada se organizira kao putujuća radnja.
U zabavnom klubu mora biti postavljeno najmanje 20 automata (automati 1:300, aparati za zabavu).
U ugostiteljskim objektima površine do 50 m2 mogu se postaviti dva automata, a u ugostiteljskim objektima preko 50 m2 najviše pet automata (automati 1:300, aparati za zabavu).
U zabavnim klubovima koji mogu biti organizirani kao putujuće radnje mora biti postavljeno najmanje 10 automata (1:300, aparati za zabavu)."

Članak 8.
U članku 23. iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3., 4. i 5. koji glase:
"Zahtjev za izdavanje odobrenja pored ostalog mora sadržavati: ime i prezime vlasnika aparata, ime i prezime vlasnika ugostiteljske radnje ili prostora u koji se aparati postavljaju, odnosno naziv pravne osobe koja je vlasnik poslovnog prostora.
Vlasnik automata uz zahtjev za izdavanje odobrenja dužan je priložiti ugovor sklopljen sa fizičkom ili pravnom osobom u čijem poslovnom prostoru će automati biti postavljeni.
Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja koji je automat uzeo u najam dužan je uz zahtjev osim ugovora iz prethodnog stavka priložiti i ugovor o najmu aparata.
Svako premještanje automata na drugu lokaciju, vlasnik automata mora prijaviti nadležnom općinskom organu iz stavka 1. ovog članka u roku tri dana."

Članak 9.
Članak 25. mijenja se i glasi:
"Automati za igre na sreću i zabavne igre prilikom stavljanja u eksploataciju moraju biti tehnički ispravni.
U eksploataciju ne mogu biti stavljeni automati za igre na sreću poslije isteka godine dana od dana njihove proizvodnje, a u upotrebi mogu biti najviše pet godina.
Automati za igre na sreću koji su stariji od pet godina, a nalaze se u eksploataciji, mogu ostati u upotrebi do 31. prosinca 1993. godine."

Članak 10.
Iza članka 25. dodaje se novi članak 25a. koji glasi:
"Članak 25a.
"Prije stavljanja automata za igre na sreću u eksploataciju vrši se tehnički pregled o čemu se izdaje uvjerenje.
Za automate koji se prvi put stavljaju u upotrebu, fizička ili pravna osoba koja ih stavlja u upotrebu dužna je ovlaštenoj osobi za tehnički pregled dati na uvid atest i garanciju proizvođača automata.
Pravna osoba ovlaštena za tehnički pregled neće izvršiti tehnički pregled automata, ako joj se ne stave na uvid isprave navedene u stavku 2. ovoga članka.
Tehničke preglede automata za igre na sreću vrše ovlaštene pravne osobe, koje o ispravnosti automata izdaju uvjerenje.
Ovlaštenje za vršenje tehničkog pregleda automata pravnim osobama koje obavljaju djelatnost proizvodnje i održavanja automata izdaje Ministarstvo financija. Ovlaštenje za vršenje tehničkog pregleda mogu imati samo one tvrtke koje se ne bave priređivanjem igara na sreću ili iznajmljivanjem automata za igre na sreću i zabavne igre.
Način obavljanja tehničkog pregleda automata kao i prava i dužnosti ovlaštene osobe, te način i davanje ovlaštenja za vršenje tehničkog pregleda propisuje ministar financija.
Atest o ispravnosti automata za igre na sreću važi jednu godinu i mora se obnoviti prije isteka tog roka."

Članak 11.
Članak 27. mijenja se i glasi:
"Nakon izvšenog tehničkog pregleda i plombiranja kontrolnog uređaja te stavljanja pločice za označavanje i registraciju automata za igre na sreću i zabavne igre, ovlaštene pravne osobe za obavljanje tehničkog pregleda izdaju uvjerenje (atest) iz članka 25a. ovog zakona.
Pločice za označavanje i registraciju moraju imati svi automati za igre na sreću i zabavne igre kao i stolovi za igre na sreću i zabavne igre kao i stolovi za igre s kuglicama, kockama ili kartama u upotrebi. Evidenciju i registar izdanih pločica za označavanje i registraciju vodi Ministarstvo financija.
U ekspolataciji mogu biti automati za igre na sreću i zabavne igre na kojima je na vidnom mjestu istaknuta pločica za označavanje i registraciju sa podacima o vlasniku i tehničkom pregledu."

Članak 12.
U članku 44. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"Nadzor u primjeni ovog zakona, pored nadležnih organa (inspekcije), obavlja i financijska policija."

Članak 13.
U članku 45. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Rješenje o zabrani priređivanja igara na sreću na automatima i zabavnih igara na aparatima izvršava se pečaćenjem i privremenim oduzimanjem automata i aparata do okončanja prekršajnog postupka.
Žalba protiv rješenja ne zadržava njegovo izvršenje.
Troškove privremenog oduzimanja - pohranjivanja automata i aparata iz stavka 2. ovog članka snosi vlasnik automata."

Članak 14.
Naziv glave VIII. Sredstva ostvarena priređivanjem igara na sreću od interesa za Republiku mijenja se i glasi:
"VIII. Prihodi i porezi od igara na sreću i zabavnih igara i njihova raspodjela."

Članak 15.
Članak 46. mijenja se i glasi:
"Dobit koju ostvari Lutrija Hrvatske d.o.o. sukladno ugovoru kojim je povjereno tom poduzeću da u ime i za račun Republike Hrvatske organizira igre na sreću od interesa Republike Hrvatske, ne podliježe plaćanju poreza na dobit.
Dobit iz stavka 1. ovoga članka prihod je državnog proračuna.

Članak 16.
Članak 47. mijenja se i glasi:
"Porez na dobitke od igara na sreću plaćaju fizičke osobe koje ostvaruju dobitke od igara na sreću.
Osnovica poreza na dobitke od igara na sreću je svaki dobitak od igara na sreću.
Ako se dobici od igara na sreću sastoje od stvari i prava, osnovica poreza na dobitke od igara na sreću je prometna vrijednost stvari ili prava u času ostvarenja dobitka.
Porez na dobitke od igara na sreću ne plaća se:

 1. Na pojedinačne dobitke od igara na sreću u iznosu do trostrukog mjesečnog iznosa najniže osnovne plaće prema Općem kolektivnom ugovoru za gospodarstvo (članak 19.).
 2. Na dobitke od igara na sreću kod kojih se zbog načina provođenja igre, pravilima, ne utvrđuje unaprijed visina fonda dobitaka.

Porez na dobitke od igara na sreću obračunava i naplaćuje pri svakoj isplati dobitaka (porez po odbitku) priređivač igara na sreću.
U pogledu obračuna i naplate ovog poreza te prekršaja primjenjuju se odredbe Zakona o neposrednim porezima koje se odnose na poreze po odbitku.
Stopa poreza na dobitke od igara na sreću iznosi 15%.
Prihod ostvaren od igara na sreću iz stavka 1. je prihod državnog proračuna."

Članak 17.
Iza članka 47. dodaju se novi članci 47a., 47b., 47c. i 47d. koji glase:
"Članak 47a.
Pravne osobe koje ostvaruju dobit priređivanjem igara na sreću u igračnicama plaćaju porez na dobit po stopi od 35%.
U pogledu utvrđivanja osnovice poreza na dobit, primjene stopa, plaćanja i drugo, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o neposrednim porezima, koji se odnose na oporezivanje dobiti.
Oslobođenja i olakšice koje su propisane Zakonom o neposrednim porezima kod plaćanja poreza na dobit ne primjenjuju se na plaćanje poreza na dobit po ovoj uredbi.
Porez na dobit iz slavka 1. ovoga članka prihod je državnog proračuna.

Članak 47b.
Pravne i fizičke osobe koje ostvaruju dobit priređivanjem igara na sreću i zabavnih igara u automat klubovima i zabavnim klubovima ili eksploataciju automata za igre na sreću ili zabavne igre u ugostiteljskim i drugim objektima plaćaju porez na dobit u mjesečnom paušalnom iznosu unaprijed.
Mjesečni paušalni iznos po pojedinim vrstama automata i aparata za igre na sreću, po automatu odnosno aparatu za igre na sreću, iznosi:
- za opservacijski stol "OPTA 24" 422.000 HRD
- za automate za igre na sreću sa višestrukim ulogom u jednoj igri (multiplayeri) 211.000 HRD
- za automate za igre na sreću s jednostrukim ulogom (singl) 105.500 HRD
- za automate za zabavne igre
- fliperi, video igre 16.880 HRD
- biljari i drugi zabavni aparati 8.440 HRD.
Iznosi u HRD iz stavka 2. ovog članka revaloriziraju se indeksom promjene vrijednosti HRD prema njemačkoj marki (DEM) prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan plaćanja mjesečnog paušalnog iznosa.
Obveznici iz stavka 1. ovog članka mjesečni paušalni iznos poreza na dobit dužni su platiti do 25. u tekućem mjesecu za idući mjesec i o tome dostaviti dokaz nadležnoj općinskoj upravi prihoda, na čijem području eksploatiraju automate i aparate.
Porez na dobit iz stavka 1. ovog članka prihod je državnog proračuna.

Članak 47c.
Na igre na sreću koje se priređuju u igračnicama plaća se porez na promet usluga po stopi od 40%.
Na igre na sreću koje se priređuju na automatima za igre na sreću plaća se porez na promet usluga po stopi od 10%, na zabavne igre po stopi od 5%, a na sve ostale igre na sreću (loto, lutrija, športska prognoza i ostale igre na sreću za čiju je organizaciju nadležni organ izdao odobrenje) po stopi od 5%.
Porezni obveznik poreza iz stavka 1. ovoga članka je priređivač igara na sreću, pravna odnosno fizička osoba, koja ima odobrenje nadležnog organa za priređivanje igara na sreću.
Glede osnovice i plaćanja poreza na promet usluga odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.
Porez na promet od igara na sreću i zabavnih igara je prihod državnog proračuna.

Članak 47d.
Priređivači igara na sreću u igračnicama i automat klubovima dužni su svaki mjesec u roku od 10 dana po isteku mjeseca za prethodni mjesec dostaviti Ministarstvu financija poslovno izvješće."

Članak 18.
Članak 48. mijenja se i glasi:
"Novčanom kaznom od 4,500.000 do 13,500.000 HRD kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

 1. ako priredi igre na sreću od interesa za Republiku Hrvatsku bez koncesija odnosno bez odobrenja nadležnog organa (članak 5.),
 2. ako priredi igre na sreću u igračnici ili automat klubu bez odobrenja nadležnog organa (članak 14.),
 3. ako izvan igračnice ili izvan automat kluba priredi igru na sreću koja se može priređivati samo u igračnici ili samo u automat klubu (članak 12.),
 4. ako priredi zabavne igre u zabavnom klubu bez odobrenja nadležnog organa, ili eksploatira automate za igre na sreću s jednostrukim ulogom ili automate za zabavu u ugostiteljskim objektima bez odobrenja nadležnog organa (članak 23.),
 5. ako priredi igru na sreću ili zabavne igre koju ne može priređivati prema odredbama ovoga zakona (članci 13. i 22.),
 6. za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 400.000 do 2,175.000 HRD."


Članak 19.
Članak 49. mijenja se i glasi:
"Novčanom kaznom od 270.000 do 4,000.000 HRD kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

 1. ako prigodne lutrije, tombole i klađenja na športskim priredbama priređuje mimo uvjeta određenih ovim zakonom (članak 18.),
 2. ako igre na sreću na automatima s jednostrukim ulogom kao i zabavne igre priređuje protivno odredbama ovoga zakona (članci 22. i 22a.),
 3. ako igre na sreću i zabavne igre priređuje na automatima koji nisu ispravni ili nemaju karakteristike propisane ovim zakonom ili nisu plombirani (članci 25., 25a., 26. i 27.),
 4. ako priređuje igre na sreću na automatima za koje nije uplaćena posebna taksa (članci 37., 38., 39. i 40.),
 5. ako ne prijavi nadležnom organu promjenu lokacije automata u zakonom predviđenom roku (članak 23.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 400.000 do 2,175.000 HRD."

Članak 20.
Članak 50. mijenja se i glasi:
"Novčanom kaznom od 180.000 do 2.700.000 HRD kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

 1. ako priredi igre na sreću koje prema odredbama ovog zakona mogu priređivati samo pravne osobe (članci 5., 12. i 13.),
 2. ako igre na sreću na automatima s jednostrukim ulogom priređuje protivno odredbama ovog zakona (članci 22. i 22a.),
 3. ako zabavne igre priređuje protivno odredbama ovog zakona (članci 22a. i 23.),
 4. ako igre na sreću i zabavne igre priređuje automatima koji nisu ispravni ili nemaju karakteristike propisane zakonom ili nisu plombirani ili ih neovlašteno daje u zakup (članci 25., 25a., 26., 27. i 29.),
 5. ako priređuje igre na sreću na automatima za koje nije uplaćena posebna taksa (članak 40.),
 6. ako ne prijavi nadležnom organu promjenu lokacije automata u zakonom predviđenom roku (članak 23.)."


Članak 21.
Iza članka 50. dodaju se novi članci 50a. i 50b. koji glase:
"Članak 50a.
Novčanom kaznom od 180.000 do 2,700.000 HRD kaznit će se za prekršaje pravna i fizička osoba, vlasnik automata i vlasnik ugostiteljskog objekta ili drugog prostora u čijem se prostoru automat eksploatira, ako se igre na sreću na automatima priređuju protivno odredbama ovog zakona.

Članak 50b.
Iznosi novčanih kazni u hrvatskim dinarima iz članka 18., 19., 20. i 21. ove uredbe revaloriziraju se indeksom promjene vrijednosti hrvatskog dinara prema njemačkoj marki (DEM) po srednjem tećaju Narodne banke Hrvatske na dan izricanja kazne."

Članak 22.
Članak 51. mijenja se i glasi:
"Za prekršaje utvrđene ovim zakonom izreći će se uz novčanu kaznu zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi ostvarene prekršajem, zaštitna mjera oduzimanja stolova za igru i automata te zabrana obavljanja djelatnosti priređivanja igara na sreću od jedne do pet godina."

Članak 23.
Iza članka 51. dodaje se novi članak 51a. koji glasi:
"Članak 51a.
Postupak za izricanje kazni u prekršajima zbog povrede odredbi ovoga zakona pokreće, vodi i rješenje o prekršaju donosi Komisija za prekršaje općinske uprave prihoda.
Protiv rješenja Komisije za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba Komisiji za prekršaje Ministarstva financija.
Glede prekršajnog postupka, zastare izricanje novčanih kazni primjenuju se sukladno odredbe Zakona o neposrednim porezima."

Članak 24.
Članak 52. mijenja se i glasi:
"Sve pravne osobe priređivači igara na sreću u igračnicama i automat klubovima kojima je izdano odobrenje za rad nastavljaju s radom i dužne su u roku od 45 dana od dana stupanja Uredbe na snagu podnijeti zahtjev za produženje odobrenja za rad.
Ako to ne učine dosadašnje odobrenje istekom roka iz stavka 1. ovoga članka prestaje važiti.
Ministarstvo financija će produžiti valjanost odobrenja za rad, ukoliko su ispunjeni uvjeti iz članka 15. i 16. ovoga zakona, do 31. prosinca 1997. godine.
Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka ne podliježu obvezi plaćanja posebne takse prilikom podnošenja zahtjeva za produženje odobrenja za rad (taksa je plaćena kod izdavanja odobrenja).
Za igračnice i automat klubove koji su prestali sa radom ili kod kojih je došlo do promjene vlasnika, a imali su odobrenje za rad, potrebno je prije početka rada pribaviti novo odobrenje u skladu s uvjetima iz ove uredbe i Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama.
Pravne osobe koje su podnijele zahtjev za odobrenje za osnivanje igračnice ili automat kluba do stupanja na snagu ove uredbe, Ministarstvo financija će riješiti prema propisima koji su važili u vrijeme podnošenja zahtjeva, pod uvjetom da su ispunjeni svi uvjeti prema tada važećem zakonu."

Članak 25.
Članak 54a. mijenja se i glasi:
"Na sve automate za igre na sreću moraju se do 31. prosinca 1994. godine ugraditi kontrolni uredaji koji elektronskim putem osiguravaju zaštićeno registriranje broja odigranih igara pomoću kodiranih kartica, kojim se unaprijed programira broj igara koje se mogu odigrati."

Članak 26.
Članak 57. mijenja se i glasi:
"Ministar financija po potrebi će donijeti uputstvo za provođenje odredbi članaka 2., 3., 4., 5., 12., 13., 18., 22., 24., 30., 31. i 47d. Zakona."

Članak 27.
Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama ("Narodne novine", broj 40/92) i neće se primjenjivati odredbe Zakona o neposrednim porezima ("Narodne novine", broj 19/90,28/90,14/91,73/92 i 40/92), Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza ("Narodne novine", broj 73/91,28/92,40/92 i 54/92) i Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 36/91,73/91,18/92,40/92,61/92 i 65/92), koje su u suprotnosti sa odredbama ove uredbe.

Članak 28.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a odredbe članka 15., 16. i 17. primjenjuju se od 1. siječnja 1993. godine.

Klasa: 460-01/92-01/06
Urbroj : 5030105-92-1
Zagreb, 10. prosinca 1992.

Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti