POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravni dokumenti - dozvola da se ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO INOZEMNIH POSLOVA

Na temelju članka 27. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine", br. 53/91) ministar inozemnih poslova uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK
o uvjetima za obavljanje stručnih poslova u diplomatskoj i konzularnoj službi.

Članak 1.
Ovim pravilnikom ureduju se uvjeti stupanja u službu u Ministarstvu inozemnih poslova Republike Hrvatske, napredovanja i kretanja u službi, nazivi i kategorije u službi inozemnih poslova, postupak upućivanja u diplomatska i konzularna predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu, prava i raspored po povratku iz predstavništava kao i radnopravna pitanja.

Članak 2.
Karijerna zvanja u Ministarstvu inozemnih poslova Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za poslove i zadatke u diplomatskim i konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu (u daljnjem tekstu predstavništvo) i uvjeti za njihovo stjecanje su:
Diplomatska zvanja

 1. ataše - tri godine radnog iskustva, položen stručni (diplomatski) ispit
 2. treći tajnik - pet godina radnog iskustva, položen stručni ispit
 3. drugi tajnik - sedam godina radnog iskustva, položen stručni ispit
 4. prvi tajnik - devet godina radnog iskustva, položen stručni ispit
 5. savjetnik - jedanaest godina radnog iskustva, položen stručni ispit i položen savjetnički ispit
 6. ministar savjetnik - trinaest godina radnog iskustva, položen stručni ispit i savjetnički ispit
 7. ambasador (veleposlanik) - prema ukazu predsjednika Republike


Konzularna zvanja

 1. vice konzul - tri godine radnog iskustva, položen stručni ispit
 2. konzul trećeg razreda - pet godina radnog iskustva, položen stručni ispit
 3. konzul drugog razreda - sedam godina radnog iskustva, položen stručni ispit
 4. konzul prvog razreda - devet godina radnog iskustva, položen stručni ispit
 5. konzul savjetnik - jedanaest godina radnog iskustva, položen stručni ispit i savjetnički ispit
 6. generalni konzul - prema ukazu predsjednika Republike.


Članak 3.
Ukoliko se za šefa predstavništva imenuje osoba koja po zvanju nije ambasador (npr. šef misije, otpravnik poslova) odnosno osoba koja nije generalni konzul (npr. konzul, vice-konzul, konzularni agent) uvjeti za stjecanje toga zvanja utvrđuju se prema ukazu predsjednika Republike.

Članak 4.
Zvanja službenika za obavljanje stručnih poslova i zadataka u Ministarstvu i uvjeti za njihovo stjecanje su:

 1. stručni suradnik - dvije godine radnog iskustva i položen stručni ispit
 2. stručni savjetnik - pet godina radnog iskustva i položen stručni ispit
 3. viši stručni savjetnik - kao i za stručnog savjetnika uz pokazanu izuzetnu stručnost u obavljanju najkompleksnijih zadaća
 4. savjetnik ministra - zvanje koje, po selektivnom kriteriju, stječe šef predstavništva nakon povratka iz inozemstva.


Članak 5.
Zvanja službenika koji obavljaju administrativno-tehničke poslove u predstavništvima i uvjeti za njihovo stjecanj e su :

 1. vozač - dostavljač - kvalificirani vozač s poznavanjem jezika zemlje prijema ili jednog diplomatskog jezika
 2. domar - srednja stručna sprema uz poznavanje jezika zemlje prijema i jednog diplomatskog jezika
 3. administrativni referent - srednja stručna sprema, dvije godine radnog iskustva, poznavanje jezika zemlje prijema ili jednog diplomatskog jezika i uporabe PC
 4. viši stručni referent - viša stručna sprema, pet godina radnog iskustva, poznavanje jezika zemlje prijema ili jednog diplomatskog jezika i uporabe PC


Članak 6.
Za obavljanje stručnih poslova i zadataka u diplomatskoj i konzularnoj službi, pored općih uvjeta propisanih za rad u državnoj upravi, kandidat mora imati završen fakultet, u pravilu, društvenog smjera i znanje dva strana jezika od kojih jedan treba biti službeni jezik Ujedinjenih naroda.
Znanje stranih jezika provjerava se na ispitu koji se sastoji od usmenog i pismenog dijela i polaže pred komisijom.
Članove komisije iz stavka 2. ovog članka imenuje ministar inozemnih poslova Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu ministar) iz reda predstavnika odgovarajuće katedre stranog jezika Sveućilišta u Zagrebu i zaposlenih u Ministarstvu koji su stručni poznavatelji jezika.

Članak 7.
Ministarstvo, u pravilu, objavljuje natjećaj za obavljanje poslova i zadataka propisanih ovim Pravilnikom.

Članak 8.
Osoba koja ima završen fakultet, a nema radnog iskustva prima se na rad u Ministarstvo u svojstvu pripravnika.
Pripravnička praksa traje najmanje godinu dana.

Članak 9.
Nakon isteka pripravničke prakse polaže se stručni (diplomatski) ispit iz sljedećih područja:
- međunarodno javno pravo,
- međunarodno privatno pravo,
- međunarodni odnosi,
- međunarodni gospodarski odnosi,
- vanjska politika Republike Hrvatske,
- povijest diplomacije.
Ministar donosi propis kojim određuje program i način polaganja stručnog ispita.

Članak 10.
Prije raspoređivanja u diplomatsko zvanje savjetnika i konzularno zvanje konzula savjetnika polaže se savjetnički ispit.
Savjetnički ispit sastoji se iz pismene radnje koja se usmeno obrazlaže pred komisijom koju određuje ministar.
Sadržaj radnje određuje kandidat iz područja koje je u svezi s poslovima koje obavlja uz suglasnost komisije iz stavka 2. ovog Članka.

Članak 11.
Za napredovanje iz nižeg u više karijerno zvanje potrebno je da službenik u pravilu provede propisano vrijeme u nižem zvanju.
Napredovanje u karijernim zvanjima ovisi o uspješnosti obavljanja poslova i zadataka, što ocjenjuje komisija koju imenuje ministar, uzimajući posebno u obzir zahtjevnost poslova i zadataka kao i prilike u kojima su oni bili obavljani.

Članak 12.
Ako u Ministarstvu ni jedan službenik ne ispunjava uvjete propisane ovim pravilnikom za obavljanje poslova u određenim karijernim zvanjima, ministar može imenovati službenika prema vlastitoj procjeni.
Službenik imenovan prema stavku 1. ovoga članka zadriava karijerno zvanje iz kojeg je raspoređen, a plaća mu se određuje prema karijernom zvanju u koje je raspoređen.
U slučaju uspješnog obavljanja poslova i zadataka ministar može, nakon proteka dvije godine, odlučiti da službenik stjeće karijerno zvanje koje je obnašao.

Članak 13.
Službenici raspoređeni za obavljanje poslova i zadataka u predstavništvu Republike Hrvatske imaju sva prava, obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona, ovoga Pravilnika i drugih akata Ministarstva.
Službenici su dužni čuvati ugled Republike Hrvatske, obavljati savjesno poslove i zadatke kao i pridržavati se propisa zemlje prijema te uputa i naloga Ministarstva.

Članak 14.
Ministar donosi pismeno rješenje o raspoređivanju službenika u predstavništvo koje sadrži:
- karijerno zvanje
- naziv i sjedište predslavništva
- mjesto s kojega je rasporeden
- vrijeme na koje je rasporeden
- mjesečnu plaću s dodacima
- datum stupanja na rad u predstavništvo
- ostale podatke.
Službenik se na rad u predslavništvo, u pravilu, raspoređuje na četiri godine.

Članak 15.
Tri mjeseca prije raspoređivanja u predstavništvo, u pravilu, obavlja se razgovor sa službenikom.
Službenik-može iz opravdanih razloga odbiti raspoređivanje u predstavništvo, kao i zatražiti prijevremeni povratak iz predstavništva. O opravdanosti razloga odlućuje ministar procjenjujući svaki konkretan slučaj.

Članak 16.
Ministarstvo pribavlja potrebne suglasnosti upravnih tijela prilikom raspoređivanja službenika u predstavništvo, osim onih koje po prirodi stvari mora pribaviti sam službenik.

Članak 17.
Nakon donošenja rješenja o raspoređivanju u predstavništvo službenik obavlja pripreme po utvrđenom programu koji uključuje i pisanje izvješća iz kojega se može ocijeniti da se u potpunosti upoznao s političkim i gospodarskim stanjem zemlje u koju se upućuje te njenom kulturom i poviješću.
Na zaključnom razgovoru na kojem se obavlja provjera znanja iz stavka 1. ovoga članka prisustvuju rukovoditeIji zainteresiranih sektora, odsjeka, službi Ministarstva, kao i drugi stručnjaci.

Članak 18.
U okviru programa priprema svaki službenik dužan je upoznati se i s propisima koji uređuju čuvanje državne i službene tajne u organima državne uprave, a dužnost čuvanja tajne traje i nakon prestanka svojstva službenika u predstavništvu odnosno Ministarstvu.

Članak 19.
Ugovorni diplomati prije upućivanja na službu u predstavništvo pripremaju se najmanje tri mjeseca u Ministarstvu za obavljanje poslova na koje su raspoređeni, a prema programu iz članka 15. ovoga pravilnika.
Po prestanku službe u predstavništvu ugovorni diplomat provodi u Ministarstvu najduže tri mjeseca radi podnošenja završnog izvješća, korištenja godišnjeg odmora, razduženja i prijave poduzeću ili ustanovi iz koje je upućen u predstavništvo.
U slučajevima iz stavka 1. i 2. ovoga članka ugovorni diplomat ima pravo na plaću u visini koja odgovara plaći koju je imao u poduzeću ili ustanovi iz koje je upućen u predstavništvo, a najviše do iznosa plaće pomoćnika ministra u Ministarstvu.

Članak 20.
Šef predstavništva je obvezan na kraju svake kalendarske godine, a po potrebi i češće, dostavljati pismeno izvješće Ministarstvu o radu predstavništva.
Izvješće iz stavka 1. saćinjava se prema uputama koje daje ministar.

Članak 21.
Tijekom rada u predstavništvu službenik je dužan, pored poslova i zadataka na koje je raspoređen, po nalogu šefa predstavništva obavljati i druge poslove i zadatke koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi.
Iznimno, u slučaju potrebe, po nalogu šefa predstavništva službenik je dužan obavljati poslove koji ne odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, najduže šest mjeseci.

Članak 22.
Raspored radnog vremena u predstavništvu prilagoduje se radnom vremenu države prijema, s time da ukupno radno vrijeme u jednoj godini ne smije biti bitno kraće ili duže od radnog vremena predviđenog propisima Republike Hrvatske.
Radno vrijeme predstavništva i blagdani zemlje prijema na koje predstavništvo neće raditi utvrduju se kućnim redom koji donosi šef predstavništva uz suglasnost ministra.

Članak 23.
Šef predstavništva dostavlja plan korištenja godišnjih odmora službenika u predstavništvu na odobrenje ministru najkasnije do 1. travnja za tekuću godinu.

Članak 24.
Šef predstavništva, u pravilu, jednom godišnje na poziv ministra dolazi u Ministarstvo radi konzultacija.
Za svako napuštanje države prijema službenik mora dobiti odobrenje šefa predstavništva, a šef predstavništva mora dobiti odobrenje ministra.

Članak 25.
Nakon proteka vremena na koje je raspoređen u predstavništvo službenik se vraća u Ministarstvo, a ponovo se može rasporediti u predstavništvo nakon dvije godine obavljanja poslova i zadataka u Ministarstvu

Članak 26.
Nakon prestanka službe u predstavništvu; službenik je dužan podnijeti završno pismeno i usmeno izvješće.
Usmeno izvješće podnosi se u nazoćnosti rukovoditelja zainteresiranih sektora, odsjeka i službi Ministarstva kao i osobe koja odlazi u predstavništvo na obavljanje istih poslova i zadataka.

Članak 27.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:516
Urbroj : 521 -0502/92-3
Zagreb, 24. ožujka 1992.

Ministar inozemnih poslova
dr. Zvonimir Šeparović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti